Αρ. πρωτ.: ΔΑΕΦΚ/ 3325/Ε 51/ 12.7.2016 Φορολογική ενημερότητα για την καταβολή δωρεάν κρατικής αρωγής

Αρ. πρωτ.: ΔΑΕΦΚ/ 3325/Ε 51/ 12.7.2016 Φορολογική ενημερότητα για την καταβολή δωρεάν κρατικής αρωγής

Αθήνα 12 Ιουλίου 2016 
Αρ. Πρωτ.: ΔΑΕΦΚ/3325/Ε51 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ (Δ.Α.Ε.Φ.Κ.)
ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ

Ταχ. Δ/νση: I. Κόνιαρη 43
Ταχ. κωδ. :114 71 Αθήνα
Πληροφορίες: Ευγ. Δημοπούλου
Τηλέφωνο :210 87 04 711
FAX :210 64 51 994
E-Mail:daefk@ggde.gr

ΠΡΟΣ: ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ. 
Τμήμα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου 
Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε, Τ.Κ. 101 91 
Fax: 210 6508338-6508128 
E-mail: gke.ypodomes@yme.gov.gr 

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

Θέμα: Φορολογική ενημερότητα για την καταβολή δωρεάν κρατικής αρωγής

Σχετ.: Η με αρ. πρωτ. 6824/6.07.2016 ερώτηση που κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων.

Απαντώντας στη σχετική Ερώτηση που κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων, από τη Βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ κ. Θεοπεφτάτου Αφροδίτη, σχετικά με την απαίτηση προσκόμισης φορολογικής ενημερότητας για τη χορήγηση της Δωρεάν Κρατικής Αρωγής (Δ.Κ.Α.) στους ιδιοκτήτες πληγέντων, από φυσικές καταστροφές, κτιρίων, σας γνωστοποιούμε τα ακόλουθα:

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, η στεγαστική συνδρομή που χορηγείται από τη Δ.Α.Ε.Φ.Κ./ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ. λόγω φυσικών καταστροφών, χορηγείται με σκοπό να χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά και μόνο για την αποκατάσταση των κτιρίων τους που έχουν πληγεί από θεομηνίες (σεισμούς, πυρκαγιές, πλημμύρες, κατολισθήσεις κ.λπ.), με κυρίαρχο στόχο τη στέγαση των πληγέντων, συμβάλλοντας στη διατήρηση του δομικού πλούτου της χώρας. Επισημαίνεται ότι όπως προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις, σε περίπτωση που ο δικαιούχος δεν χρησιμοποιήσει αποδεδειγμένα τη στεγαστική συνδρομή για την αποκατάσταση του πληγέντος κτιρίου του, αυτή επιστρέφεται εντόκως και με επιπλέον κυρώσεις.

Βάσει των ανωτέρω, η άποψη της Υπηρεσίας είναι ότι η δωρεάν κρατική αρωγή για την αποκατάσταση των πληγέντων κτιρίων, πρέπει να εξαιρείται από τα ποσά που συμψηφίζονται με υποχρεώσεις των φορολογουμένων προς το Δημόσιο και κατά συνέπεια να εξαιρείται από την απαίτηση της προσκόμισης αποδεικτικού ενημερότητας για τη διενέργεια των πράξεων ή συναλλαγών.

Για το εν λόγω θέμα καθώς και για την άποψη της Υπηρεσίας να συμπεριληφθεί η χορήγηση της δωρεάν κρατικής αρωγής, στις εξαιρέσεις από την προσκόμιση φορολογικής ενημερότητας, με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών όπως προβλέπεται από την παρ. 5 του άρθρου 12 του ν. 4174/2013 (ΦΕΚ Α'170) έχει ενημερωθεί ο Υπουργός Υ.ΜΕ.ΔΙ. με το με αρ. πρωτ. ΔΑΕΦΚ/οικ 1397/Α42/18.3.2016 έγγραφο μας.
Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ Δ.Α.Ε.Φ.Κ. 
α.α.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΑΡΟΥΛΗ
Πολιτικός Μηχανικός

Ακριβές Αντίγραφο
Η Προϊσταμένη Τμήματος Π.Α.Ε.
ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΠΑΠΑΠΑΥΛΟΥ 
Αρχιτέκτων Μηχανικός
Πηγή: Taxheaven