Αριθ. πρωτ.: 2/63188/0004/ 4.8.2016 Τροποποίηση της αριθ. 2/79177/0004/ 15.12.2015 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών με θέμα «Επανασύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών Διυπουργικής Ομάδας Εργασίας για την αξιολόγηση των νομοθετικών και διοικητικών ενεργε

Αριθ. πρωτ.: 2/63188/0004/ 4.8.2016 Τροποποίηση της αριθ. 2/79177/0004/ 15.12.2015 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών με θέμα «Επανασύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών Διυπουργικής Ομάδας Εργασίας για την αξιολόγηση των νομοθετικών και διοικητικών ενεργε

Αθήνα, 4 Αυγούστου 2016
Αριθ.πρωτ.: 2/63188/0004

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ και ΔΙΟΙΚ.ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ 
Τμήμα Ε'

Ταχ. Δ/νση : Πανεπιστημίου 37
Τ.Κ.101 65, Αθήνα   
Πληροφορίες :Μ. Ματζοράκη
Τηλέφωνο :210-33.38.283
fax : 210-33.38.202
e-mail:m.matzoraki@glk.gr
 
ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση της αριθ. 2/79177/0004/15.12.2015 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών με θέμα «Επανασύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών Διυπουργικής Ομάδας Εργασίας για την αξιολόγηση των νομοθετικών και διοικητικών ενεργειών για την απελευθέρωση των επαγγελμάτων, την καταγραφή υπαρχόντων περιορισμών και τη διατύπωση προτάσεων για περαιτέρω απελευθέρωση, όπου αυτό κριθεί, επ' ωφελεία του δημοσίου συμφέροντος» (ΑΔΑ:ΨΑΕ5Η-00Η), όπως ισχύει».

Α Π Ο Φ Α Σ Η 
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 34 του ν.1914/1990 «Εκσυγχρονισμός και ανάπτυξη του δημόσιου τομέα και της αγοράς, φορολογικές ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις» (Α'178), όπως αποσαφηνίστηκε με τις διατάξεις του άρθρου 13 του ν.2346/1995 «Δαπάνες κίνησης των μετακινουμένων προσώπων με εντολή του Δημοσίου εντός και εκτός της Επικράτειας για εκτέλεση υπηρεσίας και άλλες διατάξεις»(Α'220) 
β) του άρθρου 21 του ν.4354/2015 «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων» (Α' 176). 
γ) του ν.3919/2011 «Αρχή της επαγγελματικής ελευθερίας, κατάργηση αδικαιολόγητων περιορισμών στην πρόσβαση και άσκηση επαγγελμάτων» (Α'32)
δ) της παραγράφου Α του άρθρου 3 του Μέρους Β' καθώς και του εδαφίου 4.2. της Παραγράφου Γ του ιδίου άρθρου, του ν.4336/2015 «Συνταξιοδοτικές διατάξεις - Κύρωση του Σχεδίου Σύμβασης Οικονομικής Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και ρυθμίσεις για την υλοποίηση της Συμφωνίας Χρηματοδότησης» (Α' 94) 
ε) των άρθρων 13 έως 15 του ν.2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Α' 45), όπως ισχύει 
στ) του Π.Δ. 111/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α' 178), όπως ισχύει

2.Την  αριθ. 2/79177/0004/15.12.2015 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών με θέμα «Επανασύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών Διυπουργικής Ομάδας Εργασίας για την αξιολόγηση των νομοθετικών και διοικητικών ενεργειών για την απελευθέρωση των επαγγελμάτων, την καταγραφή υπαρχόντων περιορισμών και τη διατύπωση προτάσεων για περαιτέρω απελευθέρωση, όπου αυτό κριθεί, επ' ωφελεία του δημοσίου συμφέροντος» (ΑΔΑ:ΨΑΕ5Η-00Η), όπως τροποποιήθηκε με την αριθ. 2/17788/0004/13.4.2016 (ΑΔΑ:7ΡΝΝΗ-ΦΜ6) όμοια.

3. α) Το αριθ. 2000.0/62320/2016/12.7.2016 έγγραφο του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και το από 17.7.2016 σχετικό μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
β) Το αριθ. 1943/20.7.2016 έγγραφο του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.

4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Τροποποιούμε την αριθ. 2/79177/0004/15.12.2015 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών (ΑΔΑ:ΨΑΕ5Η-00Η), όπως ισχύει, ως προς τον ορισμό μελών και αντικαθιστούμε το αναπληρωματικό και το τακτικό μέλος των στοιχείων 31 και 34 αντίστοιχα της παρ. Β του διατακτικού αυτής, ως εξής:
«31. Τριαντάφυλλο Παπατριανταφύλλου, υπάλληλο του κλάδου ΠΕ Μηχανικών, με βαθμό Β', Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Συνδυασμένων Μεταφορών της Γενικής Γραμματείας του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, με αναπληρώτριά του την Αλεξάνδρα Βλάχου, που υπηρετεί ως Ειδική Συνεργάτης στο Γραφείο Υφυπουργού του ίδιου Υπουργείου»
«34. Πέτρο Αλικάκο, του κλάδου Ασφάλειας και Αστυνόμευσης, με βαθμό Υποπλοίαρχου Λ.Σ. που υπηρετεί στη Διεύθυνση Λιμενικής Αστυνομίας του Λ.Σ.- ΕΛ.ΑΚΤ. της Γενικής Γραμματείας του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, με αναπληρωτή του το Στυλιανό Παπαδόπουλο, του κλάδου Ασφάλειας και Αστυνόμευσης, με βαθμό Ανθυποπλοίαρχου Λ.Σ. της ιδίας Διεύθυνσης».

Κατά τα λοιπά ισχύει η ανωτέρω τροποποιούμενη απόφαση.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ

Ακριβές Αντίγραφο 
Ο Προϊστάμενος του Αυτοτελούς Γραφείου Γραμματείας και Αρχείου
Πηγή: Taxheaven