Αρ. πρωτ.: ΔΕΦΚΦ Γ 1117539 ΕΞ 2016/ 4.8.2016 Κοινοποίηση διατάξεων άρθρων 10 και 60 του ν.4410/2016 (141 Α')

Αρ. πρωτ.: ΔΕΦΚΦ Γ 1117539 ΕΞ 2016/ 4.8.2016 Κοινοποίηση διατάξεων άρθρων 10 και 60 του ν.4410/2016 (141 Α')

Αθήνα, 04 Αυγούστου 2016 
Αρ.Πρωτ.: ΔΕΦΚΦ Γ 1117539 ΕΞ2016 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ και Ε.Φ.Κ. 
Δ/ΝΣΗ Ε.Φ.Κ. και Φ.Π.Α. 
Τμήματα : Γ' και Δ'


Καρ. Σερβίας 10 101 84 - Αθήνα Α. Γιαννάκη - Ε. Μιχαηλίδου Χ. Γεώργα

Ταχ. Δ/νση
Ταχ.Κώδικας
Πληροφορίες
Τηλέφωνο
FAX E-Mail
210-69 87 404/401/462/406 210 69.87.409 210-69 87.408 finexcis@otenet.gr 

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ
  
ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση διατάξεων άρθρων 10 και 60 του ν.4410/2016 (141 Α') 

ΣΧΕΤ: α) Η αρ. πρωτ. ΔΕΦΚΦ Γ 1082467 ΕΞ2016/31-05-2016 Ε.Δ.Υ.Ο. κοινοποίησης των διατάξεων του άρθρου 59 του ν.4389/2016.
β) Η αρ. πρωτ. ΔΔΘΤΟΚ Α 1094408 ΕΞ2016/22-06-2016 Ε.Δ.Υ.Ο. της Δ/νσης Δασμολογικών Θεμάτων και Τελωνειακών Οικονομικών Καθεστώτων. (ΑΔΑ: 7ΡΨ0Η-Α30) 
γ) Η αρ. πρωτ. ΔΕΦΚΦ Γ 1109424 ΕΞ2016/18-07-2016 Ε.Δ.Υ.Ο.

Κοινοποιούμε για ενημέρωση και εφαρμογή τις διατάξεις των άρθρων 10 και 60 του ν.4410/2016 «Τροποποιήσεις του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα προς ενίσχυση της καταπολέμησης της παράνομης εμπορίας καπνού και βιομηχανοποιημένων καπνών και Ίδρυση Συντονιστικού Κέντρου για την Καταπολέμηση του Λαθρεμπορίου, εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας προς την Απόφαση 2009/917/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 30ής Νοεμβρίου 2009 για τη χρήση της πληροφορικής για τελωνειακούς σκοπούς και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία των άρθρων 15, 16 και 18 της οδηγίας 2014/40/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 3ης Απριλίου 2014 για την προσέγγιση των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών-μελών σχετικά με την κατασκευή, την παρουσίαση και την πώληση προϊόντων καπνού και συναφών προϊόντων και την κατάργηση της οδηγίας 2001/37/ΕΚκαι άλλες διατάξεις», ο οποίος δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως στις 3 Αυγούστου 2016 και έλαβε αριθμό ΦΕΚ 141 Α' και σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Α. ΤΕΛΟΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 121 ΚΑΙ 123 ΤΟΥ Ν.2960/01

1. Συντελεστές τέλους ταξινόμησης επιβατικών αυτοκινήτων που δεν πληρούν το ισχύον πρότυπο εκπομπών ρύπων (euro)

Με τη διάταξη της παραγράφου 1, του άρθρου 60 του ως άνω νόμου, καθορίζεται ότι οι συντελεστές του τέλους ταξινόμησης που προβλέπονται από την παρ. 2 του άρθρου 121 του ν.2960/2001 (ΦΕΚ 265 Α'), όπως αυτοί διαμορφώνονται, σύμφωνα με την παρ. 3 του ιδίου άρθρου, για επιβατικά αυτοκίνητα της Δ.Κ. 87.03 τα οποία πληρούν εκ κατασκευής τις προδιαγραφές του αμέσως προηγούμενου από το ισχύον, ως προς την ταξινόμηση, ευρωπαϊκού πρότυπου εκπομπών ρύπων και τα οποία θα κομιστούν στη χώρα μας από την ημερομηνία εφαρμογής της διάταξης, ήτοι από 04/08/2016 μέχρι και 30/09/2016 και για τα οποία θα έχουν υποβληθεί στις τελωνειακές αρχές, μέχρι και την εν λόγω ημερομηνία, δηλωτικά εισαγωγής ή δηλώσεις άφιξης οχημάτων ή άλλο αποδεικτικό στοιχείο προκειμένου για αυτοκίνητα που μεταφέρουν οι μετοικούντες, δεν αυξάνονται κατά 50%, όπως προβλέπεται από την περίπτωση α' της παραγράφου 4 του ίδιου άρθρου, με την προϋπόθεση ότι μέχρι και 31/12/2016 θα έχουν βεβαιωθεί και εισπραχθεί γι αυτά οι οφειλόμενες φορολογικές επιβαρύνσεις.

Σύμφωνα με την παράγραφο 8 του άρθρου 60 του κοινοποιούμενου νόμου, η εφαρμογή της εν λόγω διάταξης, αρχίζει μία ημέρα μετά από τη θέση αυτής σε ισχύ, ήτοι στις 04/08/2016.

Με τη διάταξη της παραγράφου 2, του άρθρου 60 του ως άνω νόμου, καθορίζεται ότι οι συντελεστές του τέλους ταξινόμησης για επιβατικά αυτοκίνητα που πληρούν εκ κατασκευής τις προδιαγραφές του αμέσως προηγούμενου από το ισχύον, ως προς την ταξινόμηση, ευρωπαϊκού πρότυπου εκπομπών ρύπων, τα οποία εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 64 του ν.4342/2015 (ΦΕΚ 143 Α ), ήτοι έχουν ήδη κομιστεί στη χώρα έως 31/03/2016 και το τέλος ταξινόμησης γι'αυτά δεν είχε καταστεί απαιτητό μέχρι 31/05/2016, δεν αυξάνονται κατά 50%, όπως προβλέπεται από την περίπτωση α' της παραγράφου 4 του άρθρου 121 του ν.2960/2001, με την προϋπόθεση ότι μέχρι και 31/12/2016 θα έχουν βεβαιωθεί και εισπραχθεί γι'αυτά οι οφειλόμενες φορολογικές επιβαρύνσεις. Η φορολογητέα αξία για την επιβολή του τέλους ταξινόμησης, για τα υπό κρίση οχήματα, διαμορφώνεται σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 126 του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα, όπως ισχύει, ήτοι με βάση τις λιανικές τιμές πώλησης προ φόρων των τιμοκαταλόγων.

Με τη διάταξη της παραγράφου 3, του άρθρου 60 του ως άνω νόμου, καθορίζεται ότι, για επιβατικά αυτοκίνητα που εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 64 του ν.4342/2015 και για τα οποία το τέλος ταξινόμησης δεν είχε καταστεί απαιτητό μέχρι 31/05/2016, εφόσον δεν πληρούν εκ κατασκευής τις προδιαγραφές του αμέσως προηγούμενου από το ισχύον, ως προς την ταξινόμηση, ευρωπαϊκού πρότυπου εκπομπών ρύπων, οι συντελεστές του τέλους ταξινόμησης που προβλέπονται από την παρ. 2 του άρθρου 121 του ν.2960/2001, όπως αυτοί διαμορφώνονται, σύμφωνα με την παρ. 3 του ιδίου άρθρου, διαμορφώνονται περαιτέρω σύμφωνα με την περίπτωση β' της παραγράφου 4 του ίδιου άρθρου, ήτοι αυξάνονται κατά 200% και η φορολογητέα αξία για την επιβολή του τέλους ταξινόμησης για τα υπό κρίση οχήματα διαμορφώνεται σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 126 του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα, όπως ισχύει.

Με τη διάταξη της παραγράφου 9, ορίζεται πως η ισχύς των διατάξεων των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 60 του κοινοποιούμενου νόμου, αρχίζει αναδρομικά από 01/06/2016.

Κωδικοί - Παραρτήματα

Το παράρτημα 3 «Κατηγορίες εκπομπών ρύπων (Euro)» της αρ.πρωτ. ΔΕΦΚ 5041345 ΕΞ2013/28-11-2013 ΕΔΥΟ και το παράρτημα 8 της αρ.πρωτ. Δ19Α 5041357 ΕΞ2013/28-11- 2013 Ε.Δ.Υ.Ο., κατόπιν των ανωτέρω, τροποποιείται εκ νέου ως προς τον κωδικό 1001, ως εξής:

Κωδικός

Περιγραφή

1001

Ισχύον πρότυπο εκπομπών ρύπων (euro) - Euro 6 (6b-1/6c-1) και επόμενα. Αμέσως προηγούμενο πρότυπο εκπομπών ρύπων (euro) - Euro 5b+ / Euro 6b συν IUPR (παρ. 1 και 2 αρθ. 60 ν.4410/16)


Τέλος, υπενθυμίζεται ότι το τέλος ταξινόμησης καθίσταται απαιτητό, σύμφωνα με τα κατά περίπτωση διαλαμβανόμενα στο άρθρο 128 του ν.2960/01.

2. Συντελεστές τέλους ταξινόμησης τρίκυκλων - τετράκυκλων αυτοκινήτων οχημάτων

Με τις διατάξεις των παραγράφων 4 και 6, του άρθρου 60 του κοινοποιούμενου νόμου, αντικαθίστανται οι περιπτώσεις στ' της παραγράφου 2 και η' της παραγράφου 1 των άρθρων 121 και 123 του ν.2960/2001, αντίστοιχα και ορίζονται νέοι μειωμένοι συντελεστές για την επιβολή του τέλους ταξινόμησης, οι οποίοι κυμαίνονται από 0% έως 11% για τα τρίκυκλα ή τετράκυκλα οχήματα του άρθρου 121 και από 0% έως 10% για τα ανοικτά ή κλειστά, τρίκυκλα ή τετράκυκλα του άρθρου 123.

Με τη διάταξη της παραγράφου 7, του άρθρου 60 του ως άνω νόμου, αντικαθίσταται το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 123 του ν.2960/2001 και πλέον προσδιορίζεται με σαφήνεια ότι η διαμόρφωση της φορολογητέας αξίας και για τα τρίκυκλα ή τετράκυκλα της περίπτωσης η' της παραγράφου 1 του ιδίου άρθρου γίνεται με βάση τη λιανική τιμή πώλησης προ φόρων.

Με τη διάταξη της παραγράφου 9, ορίζεται πως η ισχύς των διατάξεων των παραγράφων 4, 6 και 7 του άρθρου 60 του κοινοποιούμενου νόμου, αρχίζει αναδρομικά από 01/06/2016.

3. Υβριδικά ηλεκτρικά και αμιγώς ηλεκτρικά επιβατικά αυτοκίνητα

Με τη διάταξη της παραγράφου 5, αντικαθίσταται η παράγραφος 5 του άρθρου 121 του ν.2960/2001. Με τη ρύθμιση αυτή, καθορίζεται με σαφήνεια ότι τα υβριδικά μηχανοκίνητα επιβατικά αυτοκίνητα, όπως αυτά προσδιορίζονται από την Οδηγία 2007/46, όπως ισχύει και ειδικότερα τα υβριδικά ηλεκτρικά αυτοκίνητα, όπως αυτά προσδιορίζονται από τον Καν. 692/2008, όπως ισχύει, απαλλάσσονται από το 50% του προβλεπόμενου από τις διατάξεις του άρθρου αυτού τέλους ταξινόμησης, ενώ τα αμιγώς ηλεκτρικά αυτοκίνητα, όπως αυτά προσδιορίζονται από τον Καν. 692/2008, όπως ισχύει, δεν υπόκεινται στο προβλεπόμενο από τις διατάξεις του άρθρου αυτού τέλος ταξινόμησης.

Κατόπιν των ανωτέρω και όπως διευκρινίστηκε στην ανωτέρω (α) σχετική ΕΔΥΟ, ο χαρακτηρισμός ότι ένα επιβατικό αυτοκίνητο είναι αμιγώς ηλεκτρικό, προκύπτει από το πεδίο 23 του πιστοποιητικού συμμόρφωσης, όπου αναγράφεται η ένδειξη «ΝΑΙ» στο εν λόγω πεδίο. Στις περιπτώσεις αυτές και μόνο, δύναται να χρησιμοποιηθεί ο πρόσθετος κωδικός εθνικής φορολογίας «1937» για τη μη υπαγωγή στο τέλος ταξινόμησης, σύμφωνα με τη (β) σχετική ΕΔΥΟ.

Επίσης, κατόπιν των ανωτέρω, οι κωδικοί απαλλαγής V32 και V33 των υβριδικών επιβατικών αυτοκινήτων, οι οποίοι αντικατέστησαν του κωδικούς V07 και V08 αντίστοιχα, σύμφωνα με τη (β) σχετική ΕΔΥΟ, ως προς την περιγραφή, έχουν πλέον ως εξής:


Κωδ. απαλλαγής

Περιγραφή

V32

Υβριδικά / Υβριδικά ηλεκτρικά επιβατικά αυτοκίνητα (ν.2960/01, αρθ.121). Απαλλαγή ποσοστού 50% του τέλους ταξινόμησης. Καταβολή ΦΠΑ

V33

Υβριδικά / Υβριδικά ηλεκτρικά επιβατικά αυτοκίνητα (ν.2960/01, αρθ.121). Απαλλαγή ποσοστού 50% του τέλους ταξινόμησης. ΦΠΑ δεν υπολογίζεται


Με τη διάταξη της παραγράφου 9, ορίζεται πως η ισχύς των διατάξεων της παραγράφου 5 του άρθρου 60 του κοινοποιούμενου νόμου, αρχίζει αναδρομικά από 01/06/2016.

Τέλος και ανεξάρτητα από τα παραπάνω, για τη διασφάλιση των εσόδων του δημοσίου, εφιστούμε εκ νέου την προσοχή για την ορθή, συμπλήρωση και επαλήθευση των κωδικών στα παραστατικά, με ιδιαίτερη προσοχή ως προς τους χαρακτήρες που ακολουθούν τον Κανονισμό, κατά τα διαλαμβανόμενα στις (α) και (γ) σχετικές ΕΔΥΟ, από τον οποίο διαπιστώνεται το πρότυπο εκπομπών ρύπων και διαμορφώνονται οι συντελεστές του τέλους ταξινόμησης, ενώ σε περίπτωση που κατά τους έλεγχους διαπιστωθούν διαφορές, εφαρμογή έχουν τα οριζόμενα στο άρθρο 42 του Τελωνειακού Κώδικα.

Β. ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΦΠΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΓΑΘΩΝ (άρθρο 29 παρ. 4α του Ν.2960/2001)

Με τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν. 4410/2016 τροποποιείται το άρθρο 29 παρ. 4α και συμπληρώνεται το άρθρο 147 του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα Ν. 2960/2001 αναφορικά με τους όρους και τις προϋποθέσεις λειτουργίας του συστήματος αναστολής καταβολής του ΦΠΑ κατά τη θέση εμπορευμάτων σε ελεύθερη κυκλοφορία.

Ειδικότερα, με την κοινοποιούμενη διάταξη ρυθμίζονται τα ακόλουθα:

- αναπροσαρμόζονται τα όρια υπαγωγής στο καθεστώς αναστολής καταβολής του ΦΠΑ κατά την εισαγωγή από 300 εκατ. ευρώ σε 250 εκατ. ευρώ ετήσια στατιστική αξία εισαγωγής και από 120 εκατ. ευρώ σε 100 εκατ. ευρώ για τα πρώτα πέντε έτη ένταξης στο καθεστώς,

- διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση μη πλήρωσης των προϋποθέσεων υπαγωγής στο καθεστώς αναστολής καταβολής του ΦΠΑ, γένεση τελωνειακής οφειλής επέρχεται μόνο για την αξία εισαγωγής που αποδεδειγμένα δεν έχει αποτελέσει αντικείμενο εξαγωγής ή παράδοσης σε άλλο Κράτος Μέλος και όχι για το σύνολο της πραγματοποιηθείσας αξίας εισαγωγής,

- επιβάλλονται κυρώσεις με τη μορφή προστίμου ύψους 10.000 ευρώ για τις περιπτώσεις που δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις υπαγωγής στο καθεστώς και ανεξάρτητα από τη γένεση της τελωνειακής οφειλής.

Η περίπτωση (γ) της παραγράφου 4α του άρθρου 29 περί γένεσης τελωνειακής οφειλής ισχύει από την ημερομηνία θέσπισης της διάταξης του άρθρου 29 παρ. 4α με τον Ν.4132/2013, ήτοι 7 Μαρτίου 2013 και καταλαμβάνει όλες τις εν ισχύ άδειες εταιρειών που έχουν υπαχθεί στο καθεστώς και έχουν εκδοθεί από τη Γεν. Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων.
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 
α.α.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΥΡΙΣΙΔΟΥ

Ακριβές Αντίγραφο 
Ο Προϊστάμενος του Αυτοτελούς Τμήματος Διοίκησης
Πηγή: Taxheaven