Γ.Ε.ΜΗ. αρ. πρωτ. 100/13.3.2015 Καταχωρήσεις στο Γ.Ε.ΜΗ. για εταιρία Ο.Ε.

Γ.Ε.ΜΗ. αρ. πρωτ. 100/13.3.2015 Καταχωρήσεις στο Γ.Ε.ΜΗ. για εταιρία Ο.Ε.

Αθήνα ,.13.. Μαρτίου 2015 
Αρ. Πρωτ. : 100... 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ 
Ακαδημίας 6 - 106 81 Αθήνα

Θέιια : Καταχωρήσεις στο ΓΕΜΗ για την εταιρία με την επωνυμία «............... ΟΕ»

Σχετικά με τα ζητήματα που θίγετε στην υπ' αριθμ. πρωτ. 623/27.2.2015 επιστολή σας, η ομόφωνη άποψη του Εποπτικού Συμβουλίου είναι η ακόλουθη:

Η εταιρία «................. ΟΕ» ήδη από το 2012 έχει λυθεί με καταγγελία και έχει τεθεί σε εκκαθάριση. Επομένως το status της εταιρίας στο ΓΕΜΗ πρέπει να είναι «υπό εκκαθάριση».

Σύμφωνα με την πάγια άποψη του Εποπτικού Συμβουλίου, για την πλήρη ενημέρωση και προστασία των συναλλασσομένων, πρέπει να καταχωρούνται στο ΓΕΜΗ οι δικαστικές αποφάσεις που αφορούν στα υπόχρεα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις των άρθρων 6 παρ. 2ε', στ' και 11 παρ. 4γ' του ν. 3419/2005. Επομένως, κατά την ομόφωνη άποψή μας, μπορείτε να προχωρήσετε στην καταχώρηση τόσο της υπ' αριθμ. 1080/2013 απόφασης ασφαλιστικών μέτρων του Μ.Πρ.Πατρών (με την οποία επιδικάζεται προσωρινά μέχρι την έκδοση τελεσίδικης δικαστικής απόωασης στην εκ των εταίρων ............. η ξενοδοχειακή επιχείρηση με τον διακριτικό ~ τίτλο «.....») όσο και της υπ' αριθμ. 382/2013 οριστικής απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Πατρών με την οποία και πάλι επιδικάζεται η ξενοδοχειακή επιχείρηση στην εταίρο κ. .............

Εφόσον βεβαίως δεν υπάρχει ακόμη τελεσίδικη δικαστική απόφαση, δεν θα αλλάξει το status της εταιρίας στο ΓΕΜΗ και θα παραμείνει «υπό εκκαθάριση». Το ζήτημα της οριστικής διαγραφής της εταιρίας από το ΓΕΜΗ θα εξεταστεί μετά την έκδοση τελεσίδικης δικαστικής απόφασης και αναλόγως του περιεχομένου αυτής.
 


Ο Πρόεδρος του Εποπτικού Συμβουλίου
Μιχαήλ Σφακιανάκης

Πηγή: Taxheaven