Γ.Ε.ΜΗ. αρ. πρωτ. 468/4.11.2015 Αντιμετώπιση αιτήματος καταχώρισης Πράξης για πώληση των μεριδίων εταίρου ΕΠΕ (με διαλυτική αίρεση της εξόφλησης του τιμήματος) και για είσοδο και έξοδο εταίρου, χωρίς Πράξη τροποποίησης και κωδικοποίησης του καταστατικού τ

Γ.Ε.ΜΗ. αρ. πρωτ. 468/4.11.2015 Αντιμετώπιση αιτήματος καταχώρισης Πράξης για πώληση των μεριδίων εταίρου ΕΠΕ (με διαλυτική αίρεση της εξόφλησης του τιμήματος) και για είσοδο και έξοδο εταίρου, χωρίς Πράξη τροποποίησης και κωδικοποίησης του καταστατικού τ

Αθήνα, 04 Νοεμβρίου 2015
Αρ. Πρωτ. 468

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ

Θέμα: «Αντιμετώπιση αιτήματος καταχώρισης Πράξης για πώληση των μεριδίων εταίρου ΕΠΕ (με διαλυτική αίρεση της εξόφλησης του τιμήματος) και για είσοδο και έξοδο εταίρου, χωρίς Πράξη τροποποίησης και κωδικοποίησης του καταστατικού της»

Σχετικά : Επιστολή σας, με α.π. 5920/30-09-2015 και α.π. ΕΣ 468/02-10-2015.

Απαντώντας στην ανωτέρω επιστολή σας, σχετικά με «Αντιμετώπιση αιτήματος καταχώρισης Πράξης για πώληση των μεριδίων εταίρου ΕΠΕ (με διαλυτική αίρεση της εξόφλησης του τιμήματος) και για είσοδο και έξοδο εταίρου, χωρίς Πράξη τροποποίησης και κωδικοποίησης του καταστατικού της Εταιρείας με επωνυμία "........ ΕΠΕ"», σας γνωρίζουμε ότι, η ομόφωνη άποψη του Εποπτικού Συμβουλίου μας, έχει ως εξής:

1. Με δεδομένο ότι η προθεσμία, για την πώληση των μεριδίων με την διαλυτική αίρεση της πλήρους εξόφλησης του τιμήματος, έχει λήξει την 30-01-2015, για την καταχώρηση της υποβληθείσας Πράξης για πώληση των μεριδίων εταίρου ΕΠΕ (με την διαλυτική αίρεση της εξόφλησης του τιμήματος) και για είσοδο και έξοδο εταίρου, θα πρέπει να σας υποβληθεί η συμβολαιογραφική πράξη εξόφλησης ή τα σχετικά παραστατικά τραπέζης περί καταβολής του οφειλομένου τιμήματος και

2. Επίσης επειδή με τη μεταβίβαση των μεριδίων επέρχεται, τόσο έξοδος και είσοδος εταίρων στην ΕΠΕ, όσο και τροποποίηση των αντιστοίχων άρθρων του καταστατικού της (περί κεφαλαίου, εταίρων και μεριδίων) θα πρέπει επίσης να σας υποβληθεί και η Πράξη τροποποίησης και κωδικοποίησης του καταστατικού της Εταιρείας με επωνυμία "..... ΕΠΕ", σύμφωνα με το άρθρο 38 του Ν. 3190/1955 όπως ισχύει.
Ο Πρόεδρος του Εποπτικού Συμβουλίου
Μιχαήλ Σφακιανάκης

Πηγή: Taxheaven