Γ.Ε.ΜΗ. αρ. πρωτ. 533/19.11.2015 Αντιμετώπιση αιτήματος καταχώρισης στο ΓΕΜΗ συμφωνητικών τροποποίησης ΕΠΕ (που δεν είχαν καταχωρισθεί στο Πρωτοδικείο Αθήνας και η περίληψή των είχε δημοσιευθεί στο ΦΕΚ)

Γ.Ε.ΜΗ. αρ. πρωτ. 533/19.11.2015 Αντιμετώπιση αιτήματος καταχώρισης στο ΓΕΜΗ συμφωνητικών τροποποίησης ΕΠΕ (που δεν είχαν καταχωρισθεί στο Πρωτοδικείο Αθήνας και η περίληψή των είχε δημοσιευθεί στο ΦΕΚ)

Αθήνα, 19 Νοεμβρίου 2015 
Αρ. Πρωτ. : 533 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ

Θέμα : Αντιμετώπιση αιτήματος καταχώρισης στο ΓΕΜΗ συμφωνητικών τροποποίησης ΕΠΕ (που δεν είχαν καταχωρισθεί στο Πρωτοδικείο Αθήνας και η περίληψή των είχε δημοσιευθεί στο ΦΕΚ).

Σχετικά:
1. Επιστολή σας, αρ. πρωτ. 11085/19-10-2015 (με αρ. πρωτ Ε.Σ. 497/21-10- 2015).
2. Επιστολή μας (με αρ. πρωτ Ε.Σ. 276/3.6.2015).

Απαντώντας στην ανωτέρω σχετική επιστολή σας, σχετικό με την «αντιμετώπιση αιτήματος καταχώρισης στο ΓΕΜΗ των αριθ. 5940/15-02-2000 και αριθ. 6139/14-06-2000 συμβολαιογραφικών πράξεων για τροποποίηση καταστατικού της ΕΠΕ με επωνυμία: "........... ΕΠΕ (που δεν είχαν καταχωρισθεί στο Πρωτοδικείο Αθήνας και η περίληψή των είχε δημοσιευθεί στα ΦΕΚ ..... και .....)", σας γνωρίζουμε ότι, η ομόφωνη άποψη του Εποπτικού Συμβουλίου μας, έχει διατυπωθεί στην ανωτέρω σχετική (2) επιστολή μας, στην οποία και σας παραπέμπουμε για την εφαρμογή των παρεχόμενων οδηγιών για την αντιμετώπιση ιδίου ακριβώς θέματος.Ο Πρόεδρος του Εποπτικού Συμβουλίου
Μιχαήλ Σφακιανάκης

Πηγή: Taxheaven