Γ.Ε.ΜΗ. αρ. πρωτ.: 343/14.10.2015 Αντιμετώπιση Αιτήματος Διαγραφής Κοινοπραξίας

Γ.Ε.ΜΗ. αρ. πρωτ.: 343/14.10.2015 Αντιμετώπιση Αιτήματος Διαγραφής Κοινοπραξίας

Αθήνα, 14 Οκτωβρίου 2015
Αρ. Πρωτ.: 343

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ

Θέμα: Αντιμετώπιση Αιτήματος Διαγραφής της Κοινοπραξίας "......... ΑΤΕ".

Σχετικά: Επιστολή σας με αρ. πρωτ. 10741/23.7.2015 και αρ.πρωτ ΕΣ 343/27.7.2015.

Απαντώντας στην ανωτέρω σχετική Επιστολή σας, με θέμα «Αντιμετώπιση αιτήματος ανάκλησης της διαγραφής της Κοινοπραξίας με την επωνυμία ........ Α.Τ.Ε» σας γνωρίζουμε ότι, η ομόφωνη άποψη του Εποπτικού Συμβουλίου μας, έχει ως εξής:

«Στο αρ. πρωτ. 181/21.4.2015 έγγραφο μας, διατυπώσαμε την γνώμη ότι, από το καταστατικό της κοινοπραξίας "........ ΑΤΕ" και ειδικότερα από το άρθρο 8 του καταστατικού αυτού, προκύπτει σαφώς πως την εξουσία διαχείρισης και εκπροσώπησης της κοινοπραξίας έχουν από κοινού οι δύο διαχειριστές της.

Η άποψη του Εποπτικού Συμβουλίου εξακολουθεί να παραμένει όπως διατυπώθηκε στο ανωτέρω έγγραφο, ήτοι ότι η αίτηση για την καταχώριση στο ΓΕΜΗ, θα έπρεπε, να έχει υποβληθεί από κοινού και από τους δύο διαχειριστές όπως αυτοί κατονομάζονται στο εν λόγω καταστατικό.

Ωστόσο, δεν παύουν να ισχύουν τα παρακάτω:

Η κοινοπραξία που συστήθηκε για την εκτέλεση τεχνικού έργου, έχει σε κάθε περίπτωση υποχρέωση εγγραφής στο ΓΕΜΗ. Ειδικότερα, από τη συνδυαστική εφαρμογή των διατάξεων του άρ. 2931 του ν.4072/2012 και του άρ. 2 του ΒΔ «περί αρμοδιότητος Εμποροδικείου» προκύπτει ότι η Κοινοπραξία είναι καταρχήν εταιρεία χωρίς νομική προσωπικότητα, η οποία, εφόσον ασκεί εμπορική δραστηριότητα, καταχωρίζεται υποχρεωτικά στο ΓΕΜΗ και αποκτά, ως ένωση προσώπων, ικανότητα δικαίου και πτωχευτική ικανότητα και εφαρμόζονται ως προς αυτήν αναλόγως οι διατάξεις για την ΟΕ.

Στην υπό κρίση περίπτωση, η συγκεκριμένη ένωση προσώπων, ως κοινοπραξία εκτέλεσης τεχνικού έργου, ασκεί εμπορική δραστηριότητα και ειδικότερα «χειροτεχνία επί ακινήτου» και όχι απλά «συντονισμό της δραστηριότητας των μελών της». Συνεπώς οφείλει να καταχωριστεί στο ΓΕΜΗ (βλ. και σχετικό έγγραφο με ΑΠ Κ2-2192/20.5.2014 της Δ/νσης Εταιρειών και ΓΕΜΗ της Γεν. Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή, το οποίο επισυνάπτεται στο παρόν) και εφαρμόζονται σε αυτήν αναλόγως οι διατάξεις για την ΟΕ, ενώ διαθέτει ικανότητα δικαίου και πτωχευτική ικανότητα (όπως άλλωστε αναφέρεται σε σχετική γνωμοδότηση του καθηγητή ..... που προσκόμισαν οι ενδιαφερόμενοι).

Από όλα τα παραπάνω προκύπτει συγκεκριμένα πια για την εν θέματι Κοινοπραξία ότι όφειλε να εγγραφεί στο ΓΕΜΗ, καθώς συστήθηκε για να ασκήσει εμπορική δραστηριότητα, γεγονός το οποίο και έγινε (αρχικά με την υποβολή της αίτησης από έχοντα έννομο συμφέρον και στη συνέχεια με την τήρηση της διαδικασίας του άρθρου 11 παρ.3, του νόμου 3419/2005 όπως ισχύει).

Συνεπεία των ανωτέρω, εφόσον η Κοινοπραξία έχει συσταθεί με το Συμβολαιογραφικό έγγραφο 22780/17.6.2013 και άρχισε να εμφανίζεται προς τα έξω ως τέτοια, πληρούται το γράμμα και το πνεύμα της διάταξης του άρ. 293 ν.4072/2012 και επομένως, έχει αποκτήσει αυτή ικανότητα δικαίου και πτωχευτική ικανότητα, από την ημερομηνία σύστασής της και της καταχώρισής της στο ΓΕΜΗ.

Ως εκ τούτου, η πρόσφατη αυτεπάγγελτη καταχώριση της Κοινοπραξίας που διενεργήθηκε από την Υπηρεσία ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου σας μπορεί να διορθωθεί επίσης αυτεπάγγελτα και ως ημερομηνία εγγραφής να εμφανίζεται η ημερομηνία σύστασης.


Ο Πρόεδρος του Εποπτικού Συμβουλίου
Μιχαήλ Σφακιανάκης
____________________________
1 Το άρθρο 293 του ν. 4072/2012 ορίζει για την κοινοπραξία ότι:
«1. Η κοινοπραξία είναι εταιρεία χωρίς νομική προσωπικότητα. Εφόσον καταχωρισθεί στο Γ.Ε.ΜΗ. ή εμφανίζεται προς τα έξω, αποκτά, ως ένωση προσώπων, ικανότητα δικαίου και πτωχευτική ικανότητα.
2. Στην κοινοπραξία που συστήθηκε με σκοπό το συντονισμό της δραστηριότητας των μελών της εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για την αστική εταιρεία. Η σύμβαση κοινοπραξίας μπορεί να προβλέπει ότι για τις υποχρεώσεις της κοινοπραξίας έναντι τρίτων τα κοινοπρακτούντα μέλη θα ευθύνονται εις ολόκληρον.
3. Εφόσον η κοινοπραξία ασκεί εμπορική δραστηριότητα, καταχωρίζεται υποχρεωτικά στο Γ.Ε.ΜΗ. και εφαρμόζονται ως προς αυτήν αναλόγως οι διατάξεις για την ομόρρυθμη εταιρεία.
4. Οι ως άνω διατάξεις εφαρμόζονται και στις ειδικά ρυθμιζόμενες κοινοπραξίες, εκτός αν υπάρχει αντίθετη πρόβλεψη στην ειδική ρύθμιση.»

Πηγή: Taxheaven