Γ.Ε.ΜΗ. αρ. πρωτ.: 409/1.9.2015 Αντιμετώπιση Ενστάσεων Ατομικών Επιχειρήσεων - Μελών σας για την υποχρεωτική καταχώριση των στο ΓΕΜΗ

Γ.Ε.ΜΗ. αρ. πρωτ.: 409/1.9.2015 Αντιμετώπιση Ενστάσεων Ατομικών Επιχειρήσεων - Μελών σας για την υποχρεωτική καταχώριση των στο ΓΕΜΗ

Αθήνα, 01 Σεπτεμβρίου 2015
Αρ Πρωτ. : 409

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ

Θέμα: Αντιμετώπιση Ενστάσεων Ατομικών Επιχειρήσεων - Μελών σας για την υποχρεωτική καταχώριση των στο ΓΕΜΗ.

Σχετικά: Επιστολή σας, με α.π. 905/Φ.4/04-08-2015 και α.π. ΕΣ 366/11-08-2015

Απαντώντας στην ανωτέρω σχετική επιστολή σας, σχετικά με την «αντιμετώπιση Ενστάσεων Ατομικών Επιχειρήσεων - Μελών σας για την υποχρεωτική καταχώριση των στο ΓΕΜΗ», σας γνωρίζουμε ότι, η ομόφωνη άποψη του Εποπτικού Συμβουλίου μας, έχει ως εξής:

1. Στην παράγραφο 1, εδάφιο α, του ν.3419/2005 (όπως ισχύει), ορίζονται τα εξής : «1. Καθιερώνεται Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στο οποίο εγγράφονται υποχρεωτικά τα κατωτέρω πρόσωπα και ενώσεις προσώπων (εφεξής "οι υπόχρεοι").

α. Τα φυσικά πρόσωπα που είναι έμποροι και διαθέτουν επαγγελματική κατοικία ή εγκατάσταση ή ασκούν εμπορία μέσω κύριας ή δευτερεύουσας εγκατάστασης στην ημεδαπή β). Η ένωση προσώπων που ασκεί εμπορία μέσω κύριας ή δευτερεύουσας εγκατάστασης στην ημεδαπή και κάθε εμπορική εταιρεία, εφόσον η σύσταση της έγινε κατά το ελληνικό δίκαιο, ήτοι η ομόρρυθμη και ετερόρρυθμη (απλή ή κατά μετοχές) εταιρεία, ο αστικός συνεταιρισμός, στον οποίο περιλαμβάνεται ο αλληλοασφαλιστικός και ο πιστωτικός συνεταιρισμός, η ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία, η εταιρεία περιορισμένης ευθύνης και η ανώνυμη εταιρεία........., γ) .............., δ).........., ε)........., στ).........., ζ)............., η).............., θ....................)».

2. Με την καταχώρηση στο ΓΕΜΗ, επέρχονται (και για τα Φυσικά Πρόσωπα) τα αποτελέσματα, που αναφέρονται στο άρθρο 15 του Νόμου 3419/2005.

3. Στην παραγρ.4 του άρθρου 18 του νόμου 3419/2005 ορίζεται ότι, με Υπουργική Απόφαση θα καθοριστεί ο τρόπος και η διαδικασία και ο χρόνος μεταφοράς στο ΓΕΜΗ των υπόχρεων (εταιρικών επιχειρήσεων) και των λοιπών υπόχρεων (όπως οι ατομικές επιχειρήσεις), οι οποίες είχαν ιδρυθεί και λειτουργούσαν πριν την έναρξη του ΓΕΜΗ (δηλαδή πριν την 4/4/2011).

4. Για το σκοπό αυτό εκδόθηκε η ΥΑ Κ1-941οικ/27-04-2012 (ΦΕΚ 1468/Β/03-05-2012), στο άρθρο 1 της οποίας, ορίσθηκε ότι:

4.1. Οι υπόχρεοι (καταχώρισης στο ΓΕΜΗ) των περιπτώσεων β, ζ και η της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του ν. 3419/2005, όπως ισχύει), δηλαδή οι εταιρικές επιχειρήσεις, υποχρεούνται να υποβάλλουν αίτηση απογραφής στο ΓΕΜΗ (σύμφωνα με τις παραγράφους 1, 2, 3 και 4 του άρθρου 1 της ίδιας ΥΑ) και

4.2. Σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 1 της ίδιας ως άνω ΥΑ): «Οι υπόχρεοι (καταχώρισης στο ΓΕΜΗ) των λοιπών περιπτώσεων της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του ν. 3419/2005 (όπως οι ατομικές επιχειρήσεις), δύνανται να προβαίνουν στις ενέργειες που προβλέπονται στις παραγράφους 2 και 3 του παρόντος άρθρου, εντός της προθεσμίας που ορίζεται στην παράγραφο 3 του άρθρου 2. Σε κάθε περίπτωση η αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. μπορεί να τους καλεί, εντός 5 μηνών από την παρέλευση των προθεσμιών της παραγράφου 3 του άρθρου 2, να επιβεβαιώσουν τα στοιχεία που έχουν καταχωρισθεί στη μερίδα τους. Παράλειψή τους να ανταποκριθούν στην πρόσκληση της αρμόδιας υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ., εφόσον δεν έχουν ήδη προβεί στις σχετικές ενέργειες των παραγράφων 2 και 3 του παρόντος άρθρου, θεωρείται παράλειψη εγγραφής στο Γ.Ε.ΜΗ. και επισύρει τις κυρώσεις του άρθρου 17 του ν. 3419/2005, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. Αν σχετική πρόσκληση δεν απευθυνθεί, θεωρούνται εγγεγραμμένοι στο Γ.Ε.ΜΗ. από την παρέλευση της προθεσμίας του πρώτου εδαφίου της παρούσας παραγράφου και διορθώσεις των καταχωρισθέντων στοιχείων γίνονται σύμφωνα με το άρθρο 9 του ν. 3419/2005).

Συνεπώς από τα ανωτέρω προκύπτει ότι, με την λήξη των προθεσμιών της απογραφής (που ορίζονταν στην ΥΑ Κ1-941 οικ/27-04-2012 (ΦΕΚ 1468/Β/03-05-2012), όπως αυτές τροποποιήθηκαν (με την ΥΑ Κ1-1798 οικ/28-09-2012 (ΦΕΚ 2660/Β/01-10-2012), οι οποίες (προθεσμίες) έληξαν το Φεβρουάριο του 2013, όλοι οι υπόχρεοι καταχώρησης στο ΓΕΜΗ (άρα και οι Ατομικές Επιχειρήσεις), θεωρούνται εγγεγραμμένοι στο ΓΕΜΗ.

5. Επιπρόσθετα ως προς τη διαδικασία απογραφής στο ΓΕΜΗ, των Ατομικών Επιχειρήσεων, σας γνωρίζουμε τα εξής:

α) Επειδή στη μερίδα κάθε υπόχρεου στο ΓΕΜΗ καταχωρίζονται τα στοιχεία, που ορίζονται στο άρθρο 6 του νόμου 3419/2005 όπως ισχύει, σε συνδυασμό με τα στοιχεία που ορίζονται στην ΥΑ Κ1-884οικ/9-04-2012 (ΦΕΚ 1420/Β/30-04-2012).

β) Επειδή στο άρθρο 3 της εν λόγω ΥΑ, για τις ατομικές επιχειρήσεις, ορίζεται ότι: «Τα στοιχεία που καταχωρίζονται στη Μερίδα των φυσικών προσώπων, της περ. α, της παρ. 1, του άρθρου 1, του Ν. 3419/2005, είναι τα εξής: 1. Τα πλήρη στοιχεία ταυτότητας (ονοματεπώνυμο, ονοματεπώνυμο γονέων, αριθμός δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου, τόπος και χρόνος γέννησης, πλήρης διεύθυνση κατοικίας) του φυσικού προσώπου φορέα της επιχείρησης. 2. Η εμπορική επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος, η έδρα και η πλήρης διεύθυνση της επιχείρησης. 3. Η άδεια διαμονής και, όπου απαιτείται, άδεια εργασίας προκειμένου για υπηκόους χωρών εκτός Ε.Ε. 4. Το αντικείμενο της εμπορίας, επιχείρησης ή οικονομικής δραστηριότητας όπως προσδιορίζεται από τον κύριο και τυχόν δευτερεύοντες κωδικούς αριθμούς δραστηριότητας (ΚΑΔ) και κάθε μεταβολή ή διακοπή αυτών 5. Ο αριθμός φορολογικού μητρώου (Α.Φ.Μ.), και
γ) Επειδή τα ανωτέρω στοιχεία, για τις ατομικές επιχειρήσεις, που ήδη τηρούντο στα Μητρώα των Επιμελητηρίων, μετέπεσαν στο ΓΕΜΗ κατά την έναρξή του (την 4-4-2011) και συμπληρώθηκαν με στοιχεία που λήφθηκαν από τη ΓΓΠΣ (με παρέμβαση και εντολή του τότε Γενικού Γραμματέα Εμπορίου) και στη συνέχεια γίνονται, οι σχετικές με αυτές καταχωρίσεις, από τις Υπηρεσίες Μητρώου/ΓΕΜΗ των Επιμελητηρίων,

Με βάση τα παραπάνω, κρίθηκε σκόπιμο, να μην ζητηθεί από τις Ατομικές Επιχειρήσεις να επιβαρυνθούν (σε χρόνο και κόστος) με την διαδικασία της αυτοαπογραφής, αφού σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις (όπως αναφέρονται ανωτέρω), με την λήξη των προθεσμιών της απογραφής όλοι οι υπόχρεοι καταχώρισης στο ΓΕΜΗ (άρα και οι Ατομικές Επιχειρήσεις), θεωρούνται εγγεγραμμένοι στο ΓΕΜΗ.

6. Τέλος σας γνωρίζουμε ότι, στο τελευταίο εδάφιο, της παραγράφου 6 του άρθρου 2 της ΥΑ Κ1-1798 οικ/28-09-2012 (ΦΕΚ 2660/Β/01-10-2012), ορίζεται ότι: «Μετά την εισαγωγή των δεδομένων στο Γ.Ε.ΜΗ. αποκλειστικά αρμόδια για την χορήγηση βεβαιώσεων στον υπόχρεο καθίσταται n αρμόδια Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.»


Ο Πρόεδρος του Εποπτικού Συμβουλίου
Μιχαήλ Σφακιανάκης

Πηγή: Taxheaven