Γ.Ε.ΜΗ. αρ. πρωτ.: 413/14.9.2015 Σχετικά με Ομόρρυθμη Εταιρεία (θάνατος ομόρρυθμου εταίρου)

Γ.Ε.ΜΗ. αρ. πρωτ.: 413/14.9.2015 Σχετικά με Ομόρρυθμη Εταιρεία (θάνατος ομόρρυθμου εταίρου)

Αθήνα, 14 Σεπτεμβρίου 2015
Αρ. Πρωτ. : 413

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ

Θέμα: Σχετικά με Ομόρρυθμη Εταιρεία (θάνατος ομόρρυθμου εταίρου).

Σχετικά: Το με αριθμ. πρωτ. 1574/11.8.2015 έγγραφο σας.

Απαντώντας στο ανωτέρω σχετικό έγγραφο σας, σχετικά με τον θάνατο ομμόρυθμου εταίρου σας γνωρίζουμε ότι, η ομόφωνη άποψη του Εποπτικού Συμβουλίου μας, έχει ως εξής:

1. Σύμφωνα με την εταιρική σύμβαση στην οποία αναφέρεται ότι «σε περίπτωση θανάτου η εταιρεία δεν λύνεται αλλά συνεχίζεται με τους λοιπούς εταίρους» διαπιστώνεται έμμεσα η βούληση των εταίρων (τρεις εταίροι στην αρχική σύμβαση) για τη συνέχιση της εταιρείας με τους εναπομείναντες δύο (2) εταίρους έστω και αν συμβεί το απρόβλεπτο γεγονός του θανάτου σε έναν από αυτούς. Στην περίπτωση αυτή έχει εφαρμογή το άρθρο 2601 του Ν.4072/2012 σύμφωνα με το οποίο επέρχεται η έξοδος εταίρου από την εταιρεία.

2. Από το ανωτέρω σχετικό έγγραφο σας, διαφαίνεται ότι, έχει περιέλθει σε γνώση της Υπηρεσίας σας το γεγονός του θανάτου του ενός εκ των δύο (2) εταίρων και ως εκτούτου η Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. οφείλει να ακολουθήσει την διαδικασία του άρθρου 11 παρ.4β του Ν.3419/20052 καταχωρίζοντας αυταπαγγέλτως στη μερίδα της εταιρείας τη σχετική ληξιαρχική πράξη θανάτου. Στην περίπτωση που η Υπηρεσία ΓΕΜΗ δεν έχει τη σχετική ληξιαρχική πράξη θα πρέπει να αναζητήσει αντίγραφο αυτής (επίσης αυταπαγγέλτως) από το αρμόδιο ληξιαρχείο προκειμένου να προβεί στην σχετική καταχώρηση στη μερίδα της εταιρείας για να εκκινηθούν τα έννομα γεγονότα.

3. Κατόπιν της ανωτέρω καταχώρησης θα τεθούν σε εφαρμογή πλέον οι διατάξεις του άρθρου 2673 του Ν.4072/2012, η εταιρεία θα καταστεί μονοπρόσωπη και ο εναπομείνων εταίρος και τυχόν ενδιαφερόμενοι κληρονόμοι θα πρέπει να μεριμνήσουν ειδικά για την τύχη της εταιρείας σύμφωνα με τα οριζόμενα στο εν λόγω άρθρο.


Ο Πρόεδρος του Εποπτικού Συμβουλίου
Μιχαήλ Σφακιανάκης
______________________________________________________
1 Άρθρο 260 του Ν.4072/2012: «1. ο θάνατος, η πτώχευση και η υποβολή σε δικαστική συμπαράσταση εταίρου επιφέρουν την έξοδο του από την εταιρεία, εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά στην εταιρική σύμβαση. 2. Η εταιρική σύμβαση μπορεί να προβλέπει και άλλα γεγονότα που συνεπάγονται την έξοδο του εταίρου».

2 Άρθρο 11 παρ 4β του Ν.3419/2005: 4». Η αρμόδια υπηρεσία καταχώρησης στο Γ.Ε.ΜΗ. προβαίνει σε αυτεπάγγελτη καταχώρηση, μεταβολή ή Διαγραφή χωρίς την τήρηση της διαδικασίας που προβλέπεται στην προηγούμενη παράγραφο, στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α. ..........................................................................................................................................................................................................................
β. Αν περιέλθουν σε αυτήν ληξιαρχικές πράξεις θανάτου του υπόχρεου φυσικού προσώπου ή του φυσικού προσώπου, του οποίου ο θάνατος επηρεάζει τη νομική κατάσταση, τη διαχείριση ή την εκπροσώπηση υπόχρεου νομικού προσώπου, ένωσης προσώπων ή υποκαταστήματος».

3 Άρθρο 267 του Ν.4072/2012: «Αν αποχωρήσουν για οποιονδήποτε λόγο ένας ή περισσότεροι εταίροι και παραμείνει μόνο ένας εταίρος, η εταιρεία λύνεται, εφόσον μέσα σε δύο μήνες δεν δημοσιευτεί στο Γ.Ε.ΜΗ. η είσοδος νέου εταίρου».
Πηγή: Taxheaven