Ε.Ε.Τ.Σ. αριθμ. 8/27.7.2016 Καθορισμός μηνιαίου ορίου μεταφοράς κεφαλαίων προς το εξωτερικό ανά ίδρυμα πληρωμών σύμφωνα με τη διάταξη της παραγράφου 5.α του άρθρου πρώτου του Ν. 4350/2015 (Α' 161), όπως ισχύει

Ε.Ε.Τ.Σ. αριθμ. 8/27.7.2016 Καθορισμός μηνιαίου ορίου μεταφοράς κεφαλαίων προς το εξωτερικό ανά ίδρυμα πληρωμών σύμφωνα με τη διάταξη της παραγράφου 5.α του άρθρου πρώτου του Ν. 4350/2015 (Α' 161), όπως ισχύει

Aριθμ. 8

(ΦΕΚ Β' 2415/04-08-2016)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Την παράγραφο 4 του άρθρου πρώτου του άρθρου 1 του Ν. 4350/2015 (Α' 161), όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 2 του Ν. 4350/2015 (Α' 161), αντικαταστάθηκε δυνάμει του άρθρου 3 του Ν. 4350/2015 (Α' 161) και ισχύει.

2. Την παράγραφο 12 του άρθρου πρώτου του άρθρου 4 του Ν. 4350/2015 (Α' 161).

3. Την παράγραφο 5.α του άρθρου πρώτου της από 18.07.2015 πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α' 84), όπως αυτή προστέθηκε με την παράγραφο 1 της υπ' αριθμ. Γ.Δ.Ο.Π. 0001133 ΕΞ2015/Χ.Π. 2524/17.8.2015 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών (Β' 1721), αντικαταστάθηκε με την περίπτωση (β) της παραγράφου 1 της υπ' αριθμ. Γ.Δ.Ο.Π.0001258 ΕΞ 2015/25.9.2015 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών (Β' 2100) και τροποποιήθηκε με την περίπτωση (2) της υπ' αριθμ. Γ.Δ.Ο.Π.0000379 ΕΞ 2016/Χ.Π.585/11.3.2016 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών (Β' 684) .

4. Την υπ' αριθμ. 2/47604/0004/15.7.2015 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών: «Ορισμός μελών Επιτροπής Έγκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών και ρύθμιση σχετικών με τη λειτουργία της θεμάτων» (ΑΔΑ: ΩΙΩΚΗ-ΣΧΠ), όπως τροποποιήθηκε με τις αριθ. 2/50723/0004/3.8.2015 (ΑΔΑ: Ψ6ΕΝΗ-8P7), 2/51692/0004/11.8.2015 (ΑΔΑ: ΨΛΨΨΗ-ΠΙΒ), 2/53276/0004/24.8.2015 (ΑΔΑ: 78ΞΙΗ- Τ9Φ), 2/72914/0004/18.11.2015 (ΑΔΑ: ΩΔΕ7Η-ΤΗΟ), 2/25260/0004/9.5.2016 (ΑΔΑ: ΩΠ8ΠΗ-ΑΞΠ) και 2/53585/ 0004/29.6.2016 (ΑΔΑ: 7ΘΨΟΗ-ΦΝΤ) και ισχύει.

5. Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης (ια) της παραγράφου 11 του άρθρου πρώτου της από 18.07.2015 πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α' 84), όπως τροποποιήθηκε με την περίπτωση (θ) της παραγράφου 1 της υπ' αριθμ. Γ.Δ.Ο.Π.0001258 ΕΞ 2015/25.9.2015 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών

6. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Π.δ. 63/2005: «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (Α' 98).

7. Την αναγκαιότητα καθορισμού του μηνιαίου ορίου μεταφοράς κεφαλαίων προς το εξωτερικό ανά ίδρυμα πληρωμών της παραγράφου 5.α του άρθρου πρώτου του Ν. 4350/2015 (Α' 161), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

8. Το γεγονός ότι με τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, 

αποφασίζουμε:

Α) Τον ορισμό του μεγίστου ορίου του καθαρού ποσού των μεταφερόμενων προς το εξωτερικό εμβασμάτων (εξερχόμενα εμβάσματα προς το εξωτερικό μείον εισερχόμενα εμβάσματα από το εξωτερικό) για τα ιδρύματα πληρωμών της παραγράφου 5.α του άρθρου πρώτου της από 18.07.2015 ΠΝΠ (ΦΕΚ Α' 84) στο ποσό των σαράντα δύο εκατομμυρίων οχτακοσίων είκοσι ενός χιλιάδων ευρώ (€ 42.821.000).

Β) Την ανακατανομή του ως άνω ποσού ανά ίδρυμα πληρωμών βάσει των υποβαλλόμενων αναφορών των Ιδρυμάτων Πληρωμών στην Επιτροπή Έγκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών όπου αναφέρονται τα μηνιαία ποσά καθώς και ο συνολικός αριθμός εμβασμάτων προς το εξωτερικό αρχής γενομένης από την 1η Οκτωβρίου 2015, ως εξής:

Ι. Ιδρύματα πληρωμών που έχουν λάβει άδεια ίδρυσης και λειτουργίας από την Τράπεζα της Ελλάδος και υπόκεινται στην εποπτεία αυτής:

Επωνυμία Ιδρύματος Πληρωμών

Καθαρό μηνιαίο ποσό

εξερχόμενων εμβασμάτων (σε ευρώ)

ΑΡΓΩ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΙΔΡΥΜΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ Α.Ε.

6.000.000

WORLDBRIGDE- ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ Α.Ε

5.000.000

ΚΜΤ ΙΔΡΥΜΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ Α.Ε.

3.800.000

ACCESS PAYMENT SERVICES ΙΔΡΥΜΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΑΕ

500.000

ΙΝΤΕΛ ΕΞΠΡΕΣ ΙΔΡΥΜΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ Α.Ε.

6.000.000

UNISTREAM GREECE Α.Ε.

1.700.000

INTERNATIONAL EXPRESS REMITTANCE

1.200.000

ΙΔΡΥΜΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ Α.Ε

 

ΣΙ ΜΠΙ ΕΝ ΕΛΛΑΣ

0

ΙΔΡΥΜΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ Α.Ε.

 

ΜΑΝΙ ΓΚΛΟΜΠ

0

ΙΔΡΥΜΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ Α.Ε.

 

NBL MONEY TRANSFER

600.000

ΙΔΡΥΜΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ Α.Ε.

 

ΣΥΝΟΛΟ

24.800.000

Επωνυμία ιδρύματος πληρωμών και χώρα έδρας

Καθαρό μηνιαίο ποσό

εξερχόμενων εμβασμάτων (σε ευρώ)

MONEYGRAM INTERNATIONAL LIMITED,

12.000.000

Ηνωμένο Βασίλειο

 

WESTERN UNION PAYMENT SERVICES

2.032.000

IRELAND LIMITED, Ιρλανδία (μέσω της ΕΛ.ΤΑΑ.Ε.)

 

XPRESS MONEY SERVICES LIMITED,

1.500.000

Ηνωμένο Βασίλειο

 

LCCTRANS-SENDING LIMITED,

1.000.000

Ηνωμένο Βασίλειο

 

SIGUE GLOBAL SERVICES LIMITED,

244.000

Ηνωμένο Βασίλειο

 

NEC MONEY TRANSFER ENTIDAD DE

0

PAGO S.A., Ισπανία

 

GCC (UK) LIMITED, Ηνωμένο Βασίλειο

800.000

AFTAB CURRENCY EXCHANGE LIMITED,

301.000

Ηνωμένο Βασίλειο

 

BRACSAAJAN EXCHANGE LIMITED,

69.000

Ηνωμένο Βασίλειο

 

EASY PAY AD, Βουλγαρία

75.000

ΣΥΝΟΛΟ

18.021.000Τα ανωτέρω μηνιαία όρια ανά πάροχο υπηρεσιών πληρωμών υπολογίζονται επί του ποσού που προκύπτει από το σύνολο των εμβασμάτων προς το εξωτερικό που εκτελέσθηκαν ανά μήνα μείον τα ποσά εμβασμάτων από το εξωτερικό που τυχόν πληρώθηκαν από τον πάροχο κατά τον ίδιο μήνα σε δικαιούχους στην Ελλάδα. Οι ανωτέρω πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών υποχρεούνται να ενημερώνουν την Επιτροπή Έγκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών ανά 10ήμερο, καθώς και στο τέλος εκάστου ημερολογιακού μηνός: 
α) για το συνολικό αριθμό και τα συγκεντρωτικά ποσά των εξερχόμενων εντολών μεταφοράς κεφαλαίων προς το εξωτερικό που εκτελέστηκαν κατά την οικεία περίοδο και 
β) για το συνολικό αριθμό και τα συγκεντρωτικά ποσά των εισερχόμενων εντολών από το εξωτερικό που τυχόν πληρώθηκαν σε δικαιούχους στην Ελλάδα κατά την ίδια περίοδο.

Από την έναρξη ισχύος της παρούσας καταργούνται οι υπ' αριθ. 769/30.9.2015 (Β' 2119), 763/26.8.2015 (Β' 1848) και 4/5.4.2016 (Β' 1069) αποφάσεις της Επιτροπής Έγκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 27 Ιουλίου 2016

Η Πρόεδρος της επιτροπής έγκρισης τραπεζικών συναλλαγών
ΕΛΕΝΗ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
Πηγή: Taxheaven