Γ.Ε.ΜΗ. αρ. πρωτ.: 426/16.9.2015 Αντιμετώπιση αιτήματος καταχώρισης στο ΓΕΜΗ τροποποίησης καταστατικού της εταιρίας «....... ΟΕ» με αριθ. Γ.Ε.ΜΗ. ............

Γ.Ε.ΜΗ. αρ. πρωτ.: 426/16.9.2015 Αντιμετώπιση αιτήματος καταχώρισης στο ΓΕΜΗ τροποποίησης καταστατικού της εταιρίας «....... ΟΕ» με αριθ. Γ.Ε.ΜΗ. ............

Αθήνα, 16 Σεπτεμβρίου 2015
Αρ. Πρωτ.: 426

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ

Θέμα: Αντιμετώπιση αιτήματος καταχώρισης στο ΓΕΜΗ τροποποίησης καταστατικού της εταιρίας «....... ΟΕ» με αριθ. Γ.Ε.ΜΗ. ............

Σχετικά: Επιστολή σας με e-mail 16-06-2015 (με αρ. πρωτ. Ε.Σ. 292/16-06-2015).

Απαντώντας στην ανωτέρω σχετική επιστολή σας, σχετικά με την «αντιμετώπιση αιτήματος καταχώρισης στο ΓΕΜΗ τροποποίησης καταστατικού της εταιρίας «................ ΟΕ» με αριθ. Γ.Ε.ΜΗ. .......», σας γνωρίζουμε ότι, η ομόφωνη άποψη του Εποπτικού Συμβουλίου μας, έχει ως εξής:

Μετά από συνεννόηση και με την αρμόδια Δ.Ο.Υ. της Ρόδου, η Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. θα πρέπει:

α) να ακολουθήσει την διαδικασία του άρθρου 11 παρ. 4β του Ν.3419/20051 καταχωρίζοντας αυτεπαγγέλτως στη Μερίδα της εταιρείας τη σχετική ληξιαρχική πράξη θανάτου. Στην περίπτωση που η Υπηρεσία ΓΕΜΗ δεν έχει τη σχετική ληξιαρχική πράξη θα πρέπει να αναζητήσει αντίγραφο αυτής (επίσης αυτεπαγγέλτως) από το αρμόδιο ληξιαρχείο προκειμένου να προβεί στην σχετική καταχώριση στη μερίδα της εταιρείας για να εκκινηθούν τα έννομα γεγονότα.

β) να προβεί σε διόρθωση της καταχώρισης βάσει της διάταξης του άρθρου 9 του ν. 3419/20052, καταχωρίζοντας την από 10/12/2012 τροποποίηση του καταστατικού της την οποία θα σας προσκομίσει η εταιρεία (με διορθωμένες τις λανθασμένες ημερομηνίες, δεδομένου ότι σ' αυτό και στις παραγράφους 4 και 5, αναφέρονται πράξεις που έγιναν σε μεταγενέστερες της 10/12/2012 ημερομηνίες), από την οποία επιπρόσθετα αφ' ενός θα προκύπτει σαφώς η ημερομηνία θανάτου της αποβιωσάσης ......... του ...... και η ημερομηνία εισόδου των κληρονόμων της και αφ' ετέρου η εκ των εταίρων Καραγιάννη Ευδοκία του Ιωάννη θα εκχωρεί και θα μεταβιβάζει την εταιρική ιδιότητα και μερίδα της ανερχόμενη σε ποσοστό 50% στον σύζυγο Καραγιάννη Δημήτριο του Βασιλείου.

Σημειώνουμε ότι από 11-01-2013 ανακοίνωσή σας, πρέπει αναλόγως να διορθωθεί.


Ο Πρόεδρος του Εποπτικού Συμβουλίου
Μιχαήλ Σφακιανάκης
_____________________________________________
1 Άρθρο 11 παρ 4β του Ν.3419/2005: 4». Η αρμόδια υπηρεσία καταχώρησης στο Γ.Ε.ΜΗ. προβαίνει σε αυτεπάγγελτη καταχώρηση, μεταβολή ή Διαγραφή χωρίς την τήρηση της διαδικασίας που προβλέπεται στην προηγούμενη παράγραφο, στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α. .........................................
β. Αν περιέλθουν σε αυτήν ληξιαρχικές πράξεις θανάτου του υπόχρεου φυσικού προσώπου ή του φυσικού προσώπου, του οποίου ο θάνατος επηρεάζει τη νομική κατάσταση, τη διαχείριση ή την εκπροσώπηση υπόχρεου νομικού προσώπου, ένωσης προσώπων ή υποκαταστήματος».

2 Άρθρο 9 του ν. 3419/2005
1. Κάθε καταχώρηση στο Γ.Ε.ΜΗ. υπόκειται σε διόρθωση, εφόσον είναι εσφαλμένη και σε μεταβολή, εφόσον τα νομικά γεγονότα, οι δηλώσεις, τα έγγραφα και τα λοιπά στοιχεία που έχουν καταχωρισθεί ή δικαιολογούν τις καταχωρήσεις έχουν μεταβληθεί.
2. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 11, η διόρθωση και η μεταβολή κατά την προηγούμενη παράγραφο, πραγματοποιούνται, μετά από αίτηση του υπόχρεου, των καθολικών διαδόχων του ή οποιουδήποτε τρίτου που δικαιολογεί ειδικό έννομο συμφέρον. Η αίτηση του υπόχρεου υποβάλλεται και με ηλεκτρονικά μέσα στις υπηρεσίες καταχώρησης στο Γ.Ε.ΜΗ ............................
3. Κάθε διόρθιοση και μεταβολή των καταχωρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. πραγματοποιείται μετά από έλεγχο νομιμότητας της αίτησης, σύμφωνα με τα στοιχεία της επελθούσας διόρθωσης ή μεταβολής και αναφέρει τον ακριβή χρόνο αυτής, την αρμόδια υπηρεσία καταχώρησης και τον υπάλληλο που την πραγματοποίησε .............................»
Πηγή: Taxheaven