Ε.Ε.Τ.Σ. αριθμ. 7/27.7.2016 Καθορισμός μηνιαίου ορίου αποδοχής και εκτέλεσης εντολών μεταφοράς κεφαλαίων προς το εξωτερικό ανά πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί στην Ελλάδα, σύμφωνα με τη διάταξη του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 4 του άρθρου πρώτου της

Ε.Ε.Τ.Σ. αριθμ. 7/27.7.2016 Καθορισμός μηνιαίου ορίου αποδοχής και εκτέλεσης εντολών μεταφοράς κεφαλαίων προς το εξωτερικό ανά πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί στην Ελλάδα, σύμφωνα με τη διάταξη του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 4 του άρθρου πρώτου της

Αριθμ. 7

(ΦΕΚ Β' 2415/04-08-2016)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Την παράγραφο 4 του άρθρου πρώτου του άρθρου 1 του Ν. 4350/2015 (Α' 161), όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 2 του Ν. 4350/2015 (Α'161), αντικαταστάθηκε δυνάμει του άρθρου 3 του Ν. 4350/2015 (Α' 161) και ισχύει.

2. Την παράγραφο 12 του άρθρου πρώτου του άρθρου 4 του Ν. 4350/2015 (Α' 161).

3. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 4 άρθρου πρώτου της από 18.07.2015 πράξης νομοθετικού περιεχομένου (Α' 84), όπως αυτή προστέθηκε με την περίπτωση (α) της παραγράφου 1 της υπ' αριθμ. Γ.Δ.Ο.Π.0001258 ΕΞ 2015/25.9.2015 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών (Β' 2100) και τροποποιήθηκε με την περίπτωση (1) της υπ' αριθμ. Γ.Δ.Ο.Π.0000379 ΕΞ 2016/Χ.Π.585/11.3.2016 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών (Β' 684).

4. Την υπ' αριθμ. 2/47604/0004/15.7.2015 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών: «Ορισμός μελών Επιτροπής Έγκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών και ρύθμιση σχετικών με τη λειτουργία της θεμάτων» (ΑΔΑ: ΩΙΩΚΗ-ΣΧΠ), όπως τροποποιήθηκε με τις αριθ. 2/50723/0004/3.8.2015 (ΑΔΑ: Ψ6ΕΝΗ-8Ρ7), 2/51692/0004/11.8.2015 (ΑΔΑ: ΨΛΨΨΗ- ΠΙΒ), 2/53276/0004/24.8.2015 (ΑΔΑ: 78ΞΙΗ-Τ9Φ), 2/72914/0004/18.11.2015 (ΑΔΑ: ΩΔΕ7Η-ΤΗΟ), 2/25260/0004/ 9.5.2016 (ΑΔΑ: ΩΠ8ΠΗ-ΑΞΠ) και 2/53585/0004/29.6.2016 (ΑΔΑ: 7ΘΨΟΗ-ΦΝΤ) και ισχύει.

5. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Π.δ. 63/2005: «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α' 98).

6. Την αναγκαιότητα καθορισμού του μηνιαίου ορίου αποδοχής και εκτέλεσης εντολών μεταφοράς κεφαλαίων προς το εξωτερικό ανά πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί στην Ελλάδα, σύμφωνα με τη διάταξη του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 4 του άρθρου πρώτου του Ν. 4350/2015 (Α'161), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

7. Το γεγονός ότι με τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, 

αποφασίζουμε:

Α) Τον ορισμό μεγίστου μηνιαίου ορίου μεταφοράς κεφαλαίων προς το εξωτερικό για το σύνολο των πιστωτικών ιδρυμάτων που λειτουργούν στην Ελλάδα, σύμφωνα με τη διάταξη του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 4 του άρθρου πρώτου της από 18.07.2015 πράξης νομοθετικού περιεχομένου (Α' 84), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, στο ποσό των ευρώ πενήντα τριών εκατομμυρίων τριακοσίων σαράντα χιλιάδων (€ 53.340.000).

Β) Την κατανομή του ως άνω ποσού ανά πιστωτικό ίδρυμα ως εξής:

Τριψήφιος Κωδικός Αριθμός

Ονομασία Πιστωτικού Ιδρύματος

Μηνιαίο Όριο Ποσού

011

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.

12.600.000

014

ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.

12.600.000

016

ATTICA BANK, ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

810.000,00

017

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.

12.600.000

026

ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E.

12.600.000

034

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.

50.000

056

AEGEAN BALTIC BANK A.T.E.

40.000,00

069

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΧΑΝΙΩΝ ΣΥΝ.Π.Ε.

115.000,00

075

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΥΝ.ΠΕ.

55.000,00

087

ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΣΥΝ.ΠΕ.

325.000,00

088

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Ν. ΕΒΡΟΥ ΣΥΝ.Π.Ε.

15.000,00

089

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε.

20.000,00

091

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε.

50.000,00

094

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΕΡΙΑΣ- ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΠΙΣΤΗ ΣΥΝ.Π.Ε.

10.000,00

095

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΡΑΜΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε.

10.000,00

099

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΥΝ.Π.Ε.

15.000,00

064

THE ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC

40.000,00

071

HSBC BANK PLC

2.000.000

072

UNICREDIT BANK A.G.

50.000,00

084

CITIBANK INTERNATIONAL LIMITED

195.000,00

081

BANK OF AMERICA N.A.

5.000,00

107

KEDR OPEN JOINT-STOCK COMPANY COMMERCIAL BANK

25.000,00

109

T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.

50.000

116

PROCREDIT BANK (BULGARIA) EAD

50.000

 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΜΗΝΙΑΙΟ ΟΡΙΟ

53.340.000


Τα ανωτέρω πιστωτικά ιδρύματα υποχρεούνται να ενημερώνουν την Επιτροπή Έγκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών σε μηνιαία βάση και πάντως το αργότερο έως τη δέκατη μέρα του επόμενου μήνα από το μήνα αναφοράς για το συνολικό αριθμό και τα συγκεντρωτικά ποσά των εξερχόμενων εντολών μεταφοράς κεφαλαίων προς το εξωτερικό που εκτελέστηκαν κατά το μήνα αναφοράς.

Από την έναρξη ισχύος της παρούσας καταργούνται οι υπ' αριθ. 770/30.9.2015 (Β' 2119) και 3/5.4.2016 (Β' 1069) αποφάσεις της επιτροπής έγκρισης τραπεζικών συναλλαγών .

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 27 Ιουλίου 2016

Η Πρόεδρος της Επιτροπής Έγκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών
ΕΛΕΝΗ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
Πηγή: Taxheaven