Κ.Υ.Α. αριθμ. 35451/701/1.8.2016 Πρόγραμμα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας για 3.000 νέους ανέργους ηλικίας 25-29 ετών σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα και σε Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.)

Κ.Υ.Α. αριθμ. 35451/701/1.8.2016 Πρόγραμμα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας για 3.000 νέους ανέργους ηλικίας 25-29 ετών σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα και σε Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.)

Αριθμ. 35451/701 

(ΦΕΚ Β' 2426/05-08-2016)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 83 του Ν. 4368/2016 «Μέτρα επιτάχυνσης του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις» (Α’/21).

2. Τις διατάξεις του Ν. 4314/2014 «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του Ν. 3419/2005 (Α’/297) και άλλες διατάξεις» (Α’/265), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.

3. Τις διατάξεις του Ν. 2956/2001 «Αναδιάρθρωση Ο.Α.Ε.Δ. και άλλες διατάξεις» (Α’/258), όπως ισχύουν.

4. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 4019/2011 «Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και λοιπές διατάξεις» (Α’/216).

5. Τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’/143).

6. Τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν. 4320/2015
«Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις» (Α’/29).

7. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 (Α’/98).

8. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 11 του Π.δ. 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (Α’/194).

9. Τις διατάξεις του Π.δ. 113/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας» (Α’/180).

10. Τις διατάξεις του Π.δ. 116/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας» (Α’/185), όπως τροποποιήθηκε με το Π.δ. 24/2015 (Α’/20).

11. Τις διατάξεις του Π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού» (Α’/114).

12. Τις διατάξεις του Π.δ. 73/23-9-2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’/116).

13. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17/12/2013.

14. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1304/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17/12/2013.

15. Την υπ’αριθμ. Υ56/21-10-2015 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Αναπληρώτρια Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ουρανία Αντωνοπούλου (Β’/2281).

16. Την υπ’ αριθμ. 105755/14-10-1015 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, Αλέξανδρο Χαρίτση» (Β’/2222).

17. Την υπ’ αριθμ. 227/22-02-2016 πρόσκληση (κωδ. πρόσκλησης: ΑΝΑΔ14) για την υποβολή προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» του Ειδικού Γραμματέα Διαχείρισης Τομεακών Ε.Π. του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΑΔΑ: 7ΤΖΕ4653Ο7-ΥΡΜ).

18.Την υπ’αριθμ. 6767/31-5-2016 απόφαση του Ειδικού Γραμματέα Διαχείρισης Τομεακών Ε.Π. του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου «Ένταξη της Πράξης «Πρόγραμμα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας για νέους 25-29 ετών» με Κωδικό ΟΠΣ 5000618 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση 2014-2020»» (ΑΔΑ: Ψ76Ζ4653Ο7-149),
όπως έχει τροποποιηθεί με την υπ’ αριθμ. 8112/ 22-6-2016 όμοια της (ΑΔΑ: Ψ9ΠΛ4653Ο7-ΠΝ4).

19. Την υπ’αριθμ. 62171/10-6-2016 απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού περί έγκρισης της ένταξης του έργου στο ΠΔΕ 2016 (ΑΔΑ: Ω9ΩΟ4653Ο7-0ΣΖ).

20. Την από 20/07/2016 απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού περί έγκρισης ένταξης έργων με τα αντίστοιχα οικονομικά τους στοιχεία στο ΠΔΕ 2016 (Συλλογική απόφαση Ε3341 τροπ.0 ΑΔΑ:7Γ0Χ4653Ο7-6Ο9).

21. Την υπ’ αριθμ. 1734/24-6-2016 απόφαση του Δ.Σ. του ΟΑΕΔ που μας διαβιβάστηκε με το υπ’ αριθμ. 52056/07-07-2016 έγγραφο του ΟΑΕΔ.

22. Το υπ’ αριθμ. οικ. 77998/ΕΥΚΕ 2700/22-07-2016 έγγραφο της Ειδικής υπηρεσίας Κρατικών Ενισχύσεων του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού.

23. Την υπ’αριθμ. οικ. 31372/231/12-7-2016 εισήγηση Προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών υπηρεσιών (της παρ. 5ε του άρθ. 24, Ν. 4270/2014) του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

24. Την υπ’ αριθμ. 57315/13-7-2016 βεβαίωση της Δ/νσης Οικονομικών υπηρεσιών του ΟΑΕΔ.

25. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης προκαλείται δαπάνη ύψους 5.990.275,00 ευρώ περίπου, η οποία θα βαρύνει το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Οι αντίστοιχες πιστώσεις έχουν προβλεφθεί στη ΣΑΕ 334/1 για το τρέχον οικονομικό έτος, 

αποφασίζουμε:

Την κατάρτιση προγράμματος απόκτησης εργασιακής εμπειρίας για 3.000 νέους ανέργους ηλικίας 25-29 ετών σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα και σε Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.), ως ακολούθως:

Άρθρο 1
ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ

1. Η πράξη «Πρόγραμμα Απόκτησης εργασιακής εμπειρίας για 3.000 νέους ανέργους ηλικίας 25-29 ετών σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα και σε ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.» εντάσσεται στο Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» 2014-2020 και συγχρηματοδοτείται από την Πρωτοβουλία για την Απασχόληση των Νέων (ΠΑΝ).
Η δράση εμπίπτει στα εξής: α) Άξονα προτεραιότητας 3 «Διευκόλυνση της πρόσβασης στην απασχόληση των νέων έως 29 ετών», β) Θεματικό στόχο 8 «Προώθηση της βιώσιμης απασχόλησης υψηλής ποιότητας και υποστήριξη της κινητικότητας των εργαζομένων», γ) Επενδυτική Προτεραιότητα 8ii «Βιώσιμη ένταξη στην αγορά εργασίας των νέων (ΠΑΝ), ιδιαίτερα για αυτούς που βρίσκονται εκτός εργασίας, εκπαίδευσης ή κατάρτισης, συμπεριλαμβανομένων των νέων που αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο κοινωνικού αποκλεισμού και των νέων από περιθωριοποιημένες κοινότητες μεταξύ άλλων μέσω της υλοποίησης της «Εγγύησης για τη Νεολαία», δ) Ειδικό στόχο ii «Αύξηση της απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης της αυταπασχόλησης και βελτίωση των δεξιοτήτων των νέων εκτός εργασίας, εκπαίδευσης ή κατάρτισης ηλικίας 25-29 ετών» του Καν. 1304/2013 της προγραμματικής περιόδου 2014-2020. Ο προϋπολογισμός της ανωτέρω Πράξης ανέρχεται στα 5.990.275,00 ευρώ περίπου.

2. Το πρόγραμμα καταρτίζεται βάσει του άρθρου 83 του Ν. 4368/2016 (Α’/21), λαμβάνοντας υπόψη τη με αριθμ. 6767/31-5-2016 απόφαση ένταξης της Ειδικής υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» καθώς και τη με αριθμ. 8112/22-6-2016 τροποποιητική της απόφαση.

Άρθρο 2
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Σκοπός του προγράμματος είναι η απόκτηση εργασιακής εμπειρίας από 3.000 άνεργους νέους, ηλικίας 25-29 ετών αποφοίτων δευτεροβάθμιας (Γενικού Λυκείου, Επαγγελματικού Λυκείου, ΕΠΑΣ) και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΑΕΙ, ΤΕΙ), που παραμένουν εκτός αγοράς εργασίας, εκπαίδευσης ή κατάρτισης, ώστε να διευκολυνθεί η είσοδος τους στην αγορά εργασίας.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. και γενικά εργοδότες που ασκούν οικονομική δραστηριότητα και περιλαμβάνει την απόκτηση εργασιακής εμπειρίας σε επιχειρήσεις, με επίβλεψη στο χώρο εργασίας και διάρκεια τεσσάρων (4) μηνών.

Στόχος της παρέμβασης είναι η στήριξη των άνεργων νέων με έμφαση στους μακροχρόνια ανέργους (60% επί του αριθμού των θέσεων). Προτεραιότητα δίνεται στους γονείς ανήλικων τέκνων με απόλυτη προτεραιότητα στις μητέρες ανήλικων τέκνων.

Άρθρο 3 
ΡΟΛΟΣ ΟΑΕΔ

Υπεύθυνος φορέας για τη διαχείριση και παρακολούθηση της πράξης «Πρόγραμμα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας για 3.000 νέους ανέργους ηλικίας 25-29 ετών σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα και σε ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.» είναι η Ειδική υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού Εκ παίδευση και Διά Βίου Μάθηση».

Ως Δικαιούχος φορέας ορίζεται ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.).

Άρθρο 4
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Η διάρκεια του προγράμματος ορίζεται στους τέσσερις (4) μήνες και αφορά τοποθέτηση σε θέσεις του τομέα της ειδίκευσης των ασκουμένων (τίτλος σπουδών) για απόκτηση εργασιακής εμπειρίας ή/και σύμφωνα με το ατομικό σχέδιο δράσης (ΑΣΔ). Επισημαίνεται ότι είναι δυνατή η τοποθέτηση σε θέσεις ειδικοτήτων διοίκησης (υπάλληλοι γραφείου) και διάθεσης προϊόντων ή αγαθών (πωλητές), όλων των εγγεγραμμένων ανέργων αποφοίτων δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, σύμφωνα τις διαδικασίες των άρθρων 6 και 7 της παρούσας.

Μετά τη λήξη του προγράμματος ο ΟΑΕΔ παρέχει στον ασκούμενο βεβαίωση ολοκλήρωσης του προγράμματος.

Άρθρο 5
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

1. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ/ΠΑΡΟΧΟΙ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ
Στο πρόγραμμα εντάσσονται ιδιωτικές επιχειρήσεις, συνεταιρισμοί, ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. και γενικά εργοδότες που ασκούν οικονομική δραστηριότητα.
α. Επιχειρήσεις/πάροχοι με προσωπικό 0-3 άτομα μπορούν να ενταχθούν για έναν (1) ωφελούμενο.
β. Επιχειρήσεις/πάροχοι με προσωπικό 4-9 άτομα μπορούν να ενταχθούν για δύο (2) ωφελούμενους.
γ. Επιχειρήσεις/πάροχοι με προσωπικό 10-19 άτομα μπορούν να ενταχθούν για τρεις (3) ωφελούμενους.
δ. Επιχειρήσεις/πάροχοι με προσωπικό 20-30 άτομα μπορούν να ενταχθούν για πέντε (5) ωφελούμενους,
ε. Επιχειρήσεις/πάροχοι με προσωπικό 31-50 άτομα μπορούν να ενταχθούν για οκτώ (8) ωφελούμενους.
στ. Επιχειρήσεις/πάροχοι άνω των 50 ατόμων μπορούν να ενταχθούν για δέκα (10) ωφελούμενους.
Στο πρόγραμμα δεν εντάσσονται:
α. Όσες επιχειρήσεις έχουν προβεί σε μείωση του προσωπικού της λόγω καταγγελίας σύμβασης εργασίας (απόλυσης) στο χρονικό διάστημα των (30) ημερολογιακών ημερών που προηγούνται της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
β. Όλες οι επιχειρήσεις που διέπονται, όσον αφορά την πρόσληψη του προσωπικού τους, από τις διατάξεις του Ν. 2190/1994 (Α’/28) και του Ν. 3812 (Α’/234).
γ. Τα νυχτερινά κέντρα.
δ. Οι επιχειρήσεις προώθησης προϊόντων και παροχής υπηρεσιών μέσω τηλεφώνου (telemarketing).
ε. Οι εποχικές επιχειρήσεις.
στ. Τα υποκαταστήματα ή τα γραφεία που έχουν την έδρα τους σε χώρα που δεν είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
ζ. Εξωχώριες εταιρείες όπως και επιχειρήσεις που στην εταιρική τους σύνθεση συμμετέχουν εξωχώριες εταιρείες.
η. Σύλλογοι και σωματεία που δεν ασκούν οικονομική δραστηριότητα.
θ. Οι επιχειρήσεις που δεν διαθέτουν αυτοτελή επαγγελματική έδρα ή όταν η έδρα είναι η οικία του εργοδότη (π.χ. ασφαλιστές, λογιστές, πολιτικοί μηχανικοί, κ.λπ.) εκτός των επιχειρήσεων που λόγω της φύσης της δραστηριότητας τους απασχολούν το προσωπικό εκτός του χώρου της έδρας τους (ηλεκτρολόγοι, υδραυλικοί, ψυκτικοί).
ι. Όταν το αντικείμενο εργασιών μίας επιχείρησης είναι σύνθετο και το ένα από τα αντικείμενα εξαιρείται του προγράμματος.

2. ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ/ΑΣΚΟΥΜΕΝΟΙ

Ωφελούμενοι του προγράμματος είναι συνολικά 3.000 άνεργοι νέοι, ηλικίας 25-29 ετών, απόφοιτοι δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, οι οποίοι θα υποδειχθούν στα πλαίσια του προγράμματος από την υπηρεσία (ΚΠΑ2) του ΟΑΕΔ.

Η υπόδειξη στο πλαίσιο του προγράμματος προϋποθέτει ότι οι ωφελούμενοι θα έχουν ολοκληρώσει τη διαδικασία εξατομικευμένης προσέγγισης και σύνταξης ή/και επικαιροποίησης του ατομικού σχεδίου δράσης (ΑΣΔ) σε ΚΠΑ2 του ΟΑΕΔ.

Ωφελούμενοι του προγράμματος:
α) Είναι νέοι ηλικίας 25-29 ετών (έστω κι αν κατά τη διάρκεια του προγράμματος υπερβούν το όριο των 29 ετών), που δεν έχουν ασφαλισθεί για περισσότερες από εκατό (100) ημέρες ασφάλισης σε οποιοδήποτε ασφαλιστικό φορέα (εξαιρούνται οι ημέρες ασφάλισης λόγω πρακτικής άσκησης και μαθητείας).
β) Είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων των υπηρεσιών του ΟΑΕΔ τόσο κατά την κατάρτιση των πινάκων του άρθρου 6 της παρούσας, όσο και κατά την υπόδειξη τους από το αρμόδιο ΚΠΑ2 και την τοποθέτηση τους στην επιχείρηση/πάροχο.
γ) Έχουν ολοκληρώσει τη διαδικασία της εξατομικευμένης προσέγγισης και διαθέτουν ατομικό σχέδιο δράσης (ΑΣΔ).
δ) Είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες άλλου κράτους μέλους της ΕΕ ή είναι ομογενείς που έχουν δικαίωμα διαμονής και απασχόλησης στη χώρα μας ή πολίτες τρίτων χωρών που έχουν άδεια διαμονής για εξαρτημένη εργασία τουλάχιστον για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί το πρόγραμμα.
ε) Οι πτυχιούχοι σχολών της αλλοδαπής πρέπει να είναι κάτοχοι αντίστοιχων ισότιμων τίτλων σπουδών, αναγνωρισμένων από το ΔΟΑΤΑΠ.

Δεν είναι δυνατή η τοποθέτηση:
α. για ασκούμενους που είχαν απασχοληθεί καθ’ οιονδήποτε τρόπο ή ασκηθεί στην ίδια επιχείρηση το τελευταίο εξάμηνο πριν την ημερομηνία υποβολής της αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος,
β. για άτομα που:
βα. είναι ομόρρυθμοι εταίροι σε O.E., Ε.Ε. και εταίροι σε Ε.Π.Ε και στις Ι.Κ.Ε
ββ. είναι μέλη των Δ.Σ. στις Α.Ε.
βγ. είναι οι νόμιμοι εκπρόσωποι ή οι διαχειριστές των επιχειρήσεων/παρόχων
βδ. είναι μέλη σε συνεταιρισμούς (πλην των μελών των ΚοινΣεπ)
βε. τοποθετούνται αναγκαστικά με τις διατάξεις του Ν. 2643/1998.

Επισημαίνεται ότι οι άνεργοι δεν υποβάλλουν οι ίδιοι αίτηση, αλλά υποδεικνύονται με συστατικό σημείωμα από την αρμόδια υπηρεσία (ΚΠΑ2) σύμφωνα με όσα ορίσει η Δημόσια πρόσκληση.

Άρθρο 6
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ/ ΠΑΡΟΧΩΝ

1. Διαδικασία Υποβολής της Αίτησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
α. Μετά την δημοσίευση της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, οι επιχειρήσεις/πάροχοι που διαθέτουν κωδικούς πρόσβασης στο πληροφοριακό σύστημα του ΟΑΕΔ και επιθυμούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα, εφόσον υπάρχουν κενές θέσεις, υποβάλλουν ηλεκτρονικά μόνο μια αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος εντολή κενής θέσης υπεύθυνη δήλωση.
Επιχειρήσεις/πάροχοι που δεν διαθέτουν κλειδάριθμο, θα κληθούν μέσω της δημοσίας πρόσκλησης να τον προμηθευτούν από το ΚΠΑ2, όπου ανήκουν, ώστε να μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
β. Στην αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος οι επιχειρήσεις/πάροχοι περιγράφουν την ειδικότητα, το περιεχόμενο της ειδικότητας και το εκπαιδευτικό επίπεδο των ανέργων/ωφελουμένων (δευτεροβάθμιας ή τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης) στους οποίους επιθυμούν να παρέχουν εργασιακή εμπειρία.
γ. Η ηλεκτρονική αίτηση απευθύνεται στο ΚΠΑ2 στην περιοχή της αρμοδιότητας του οποίου ανήκει η επιχείρηση-πάροχος.
δ. Η ηλεκτρονική αίτηση της επιχείρησης/παρόχου επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 1599/1986 όσον αφορά στα στοιχεία που περιλαμβάνονται και αναφέρονται σε αυτήν. Η επιχείρηση/πάροχος φέρει την ευθύνη της πλήρους και ορθής συμπλήρωσης της ηλεκτρονικής της αίτησης. Ειδικότε ρα, υποχρεούται να συμπληρώσει τα σχετικά πεδία της ηλεκτρονικής αίτησης με τα στοιχεία που θα οριστούν στην οικεία πρόσκληση. Η ανακρίβεια των στοιχείων που δηλώνονται από την επιχείρηση/πάροχο στην ηλεκτρονική αίτηση επισύρει τον αποκλεισμό της από τη διαδικασία και δεν είναι δυνατή η εξέταση τυχόν αντιρρήσεων της. Η αίτηση συνιστά εξουσιοδότηση προς τον ΟΑΕΔ για τη χρήση και επεξεργασία των στοιχείων της από τα Πληροφοριακά Συστήματα (Π.Σ.) του ΟΑΕΔ, του ΕΡΓΑΝΗ (ΠΣ ΣΕΠΕ ΟΑΕΔΙΚΑ/ΕΤΑΜ) του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, της ΓΓΠΣ και του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

2. Κατάρτιση πινάκων εγγεγραμμένων ανέργων ανά ειδικότητα, εγγεγραμμένη ανεργία και Περιφερειακή Ενότητα
α. Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος από τις επιχειρήσεις /παρόχους, το κάθε αρμόδιο ΚΠΑ2 ελέγχει εάν η επιχείρηση πληροί τις προϋποθέσεις του προγράμματος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη δημόσια πρόσκληση.
β. Εφόσον η επιχείρηση/πάροχος πληροί τους όρους του προγράμματος, ο Προϊστάμενος του ΚΠΑ 2 προβαίνει στην έκδοση εγκριτικής απόφασης. Σε αντίθετη περίπτωση ενημερώνει σχετικά την επιχείρηση/πάροχο. Λεπτομέρειες σχετικά με τη διαδικασία αυτή θα περιγραφούν στη Δημόσια πρόσκληση.
γ. Με βάση τις θέσεις αυτές καταρτίζονται αυτοματοποιημένα, μέσω του ΟΠΣ του ΟΑΕΔ, πίνακες ανά ειδικότητα οι οποίοι συμπεριλαμβάνουν τους αντίστοιχους εγγεγραμμένους ανέργους στο μητρώο του ΟΑΕΔ αναζητούντες εργασία με ΑΣΔ ανά Περιφερειακή Ενότητα, σύμφωνα με την ειδικότητα για την οποία διαθέτουν συ ναφή τίτλο σπουδών ή και σύμφωνα με το ΑΣΔ.
Οι πίνακες αυτοί αναρτώνται στο portal του οργανισμού (www.oaed.gr) και είναι προσβασιμοι στους ανέργους και μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών (e-services) του οργανισμού. Επιπλέον διατηρούνται και σε ηλεκτρονικό αρχείο.
δ. Οι πίνακες απεικονίζουν την κατάσταση των εγγεγραμμένων ανέργων κατά την 30η ημέρα που έπεται της ημερομηνίας λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος των επιχειρήσεωνπαρόχων. Με απόφαση του Δ.Σ. του ΟΑΕΔ η ανωτέρω οριζόμενη ημερομηνία δύναται να τροποποιηθεί.
ε. Οι πίνακες ανά ειδικότητα διακρίνονται σε δυο επιμέρους πίνακες: ο ένας αφορά στους μακροχρόνια ανέργους και ο δεύτερος στους υπόλοιπους ανέργους. Προτεραιότητα και στους δύο πίνακες δίνεται στους γονείς ανήλικων τέκνων με απόλυτη προτεραιότητα στις μητέρες ανήλικων τέκνων. Στη συνέχεια έπονται οι άνεργοι με τη μεγαλύτερη, σε ημέρες, εγγεγραμμένη ανεργία στο μητρώο του ΟΑΕΔ.

Άρθρο 7
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

1. Διαδικασία υπόδειξης ανέργων.
α. Μετά την έγκριση της αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος του παρόχου και την κατάρτιση των πινάκων των εγγεγραμμένων ανέργων ανά ειδικότητα και ανά Περιφερειακή Ενότητα, ο εργασιακός σύμβουλος του ΚΠΑ 2, στην αρμοδιότητα του οποίου ανήκει η επιχείρηση/πάροχος ή το υποκατάστημα της όπου θα ασκηθεί ο ασκούμενος, υποδεικνύει τον πρώτο εγγεγραμμένο άνεργο του πίνακα. Η υπόδειξη των μακροχρόνια και μη ανέργων γίνεται στους παρόχους και από τους δύο επιμέρους πίνακες (μακροχρονίων και μη), αρχής γενομένης από τον πίνακα των μακροχρονίων ανέργων, εφόσον οι αναφερόμενοι άνεργοι των δύο πινάκων πληρούν τα χαρακτηριστικά της/των προτεινόμενης/ων θέσης/ εων. Η εν λόγω διαδικασία θα εξειδικευτεί στη δημόσια πρόσκληση.
Ο πίνακας των εγγεγραμμένων ανέργων ανά ειδικότητα εκδίδεται ανά Περιφερειακή Ενότητα και είναι κοινός για τα ΚΠΑ 2 των οποίων οι πάροχοι ανήκουν γεωγραφικά σε αυτήν την Περιφερειακή Ενότητα. Όταν ο εργασιακός σύμβουλος υποδεικνύει τον άνεργο που είναι η σειρά του να υποδειχθεί, ο άνεργος αυτός δεν είναι διαθέσιμος να υποδειχθεί και από άλλο ΚΠΑ 2 της ίδιας Περιφερειακής Ενότητας, αλλά ο επόμενος, β. Εάν ο υποδειχθείς άνεργος ή ο πάροχος δεν αποδεχτεί την υπόδειξη, τότε καταγράφεται στο ΟΠΣ η άρνηση τους με αιτιολογημένη τεκμηρίωση. Στην περίπτωση αυτή και εφόσον ο εργασιακός σύμβουλος διαπιστώσει ότι τεκμαίρεται η αντικειμενική δυσκολία της τοποθέτησης, δύναται να προχωρήσει στην υπόδειξη του επόμενου ανέργου του πίνακα.
γ. Ο άνεργος που δεν δέχτηκε να τοποθετηθεί στο πάροχο στον οποίο υποδείχθηκε ή απορρίφθηκε από τον πάροχο, μπορεί να τοποθετηθεί σε άλλο πάροχο, μετά από τη σύμφωνη γνώμη του εργασιακού συμβούλου. Η διαδικασία αυτή μπορεί να πραγματοποιηθεί συνολικά μέχρι τρεις φορές. Ο άνεργος επανέρχεται στον πίνακα στη θέση που είχε καταλάβει αρχικά και υποδεικνύεται εκ νέου με τη σειρά αυτή. Αντίστοιχα, στον πάροχο για την ίδια θέση δύναται να υποδειχθούν συνολικά μέχρι τρεις άνεργοι.
δ. Η ευθύνη του παρόχου ή του ασκουμένου σε περίπτωση αποχώρησης αξιολογείται από τον εργασιακό σύμβουλο με βάση κριτήρια, τα οποία θα περιγραφούν στη δημόσια πρόσκληση.

2. Συμφωνητικό συνεργασίας
α. Μετά την υπόδειξη των ανέργων στις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις/παρόχους, καλούνται τόσο οι άνεργοι όσο και οι επιχειρήσεις/πάροχοι που θα συμμετέχουν στο πρόγραμμα να υπογράψουν, το αργότερο μέσα σε πέντε εργάσιμες ημέρες από την υπόδειξη των ανέργων, συμφωνητικό συνεργασίας. Η απόκτηση της εργασιακής εμπειρίας αρχίζει την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την ημερομηνία υπογραφής του συμφωνητικού, στο οποίο αναγράφεται η ημερομηνία έναρξης και λήξης του προ γράμματος. Στο συμφωνητικό συνεργασίας που υπογράφεται μεταξύ του ΟΑΕΔ, ο οποίος εκπροσωπείται από τον προϊστάμενο του ΚΠΑ2 μετά από εξουσιοδότηση της διοικήτριας του ΟΑΕΔ, του παρόχου και του ασκουμένου, περιγράφονται οι υποχρεώσεις των παροχών και των ωφελουμένων-ασκουμένων. Το περιεχόμενο του συμφωνητικού θα αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της δημόσιας πρόσκλησης του προγράμματος.
β. Υπεύθυνοςεπιβλέπων της απόκτησης εργασιακής εμπειρίας ορίζεται ο εργοδότης ή άλλος εργαζόμενος, ο οποίος απασχολείται με σχέση πλήρους και εξαρτημένης εργασίας και διαθέτει συναφή τίτλο σπουδών με την ειδικότητα του ασκούμενου ή συναφή άδεια άσκησης επαγγέλματος ή τουλάχιστον 2 χρόνια εργασιακής εμπειρίας στο αντικείμενο όπου θα εκπαιδευτεί ο ασκούμενος. Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την τεκμηρίωση της θέσης του υπεύθυνου-επιβλέποντος της απόκτησης εργασιακής εμπειρίας, θα εξειδικευτούν στη δημόσια πρόσκληση.

Άρθρο 8 
ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ

1. Εάν η αποχώρηση του ασκούμενου δεν οφείλεται σε λόγους που προέρχονται από τον ίδιο τον ασκούμενο, είναι δυνατή η τοποθέτηση του σε άλλη επιχείρη ση/πάροχο για το υπολειπόμενο χρονικό διάστημα των τεσσάρων μηνών. Ο ωφελούμενος που αποχωρεί από μία θέση, αποζημιώνεται για τις ημέρες που ασκήθηκε στον πάροχο.

2. Αντίστοιχα εάν ο ασκούμενος αποχωρήσει για λόγους που δεν αφορούν στην επιχείρηση/πάροχο, το ΚΠΑ2 προχωράει στην τοποθέτηση άλλου ασκουμένου, τηρώντας τη σειρά του πίνακα, για το υπολειπόμενο χρονικό διάστημα.

3. Όταν για τους λόγους αποχώρησης του ασκουμένου ευθύνεται ο ίδιος ο ασκούμενος τότε δεν επανατοποθετείται σε άλλη επιχείρηση/ πάροχο και όταν ευθύνεται η επιχείρηση/ πάροχος δεν του υποδεικνύεται άλλος ασκούμενος.

4. Οποιαδήποτε μεταβολή προκύπτει δηλώνεται από τον πάροχο ή τον ασκούμενο.

5. Στην περίπτωση λύσης του συμφωνητικού συνεργασίας με υπαιτιότητα της επιχείρησης/παρόχου, μετά από εισήγηση της υπηρεσίας και απόφαση του Δ.Σ. του ΟΑΕΔ, δύναται να επιβληθεί κύρωση αποκλεισμού της επιχείρησης/παρόχου από όμοια προγράμματα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας ή προγράμματα απασχόλησης που υλοποιεί ο ΟΑΕΔ.

6. Σε περίπτωση που η επιχείρηση κατά την 4μηνη διάρκεια του προγράμματος προβεί σε μείωση λόγω καταγγελίας σύμβασης εργασίας ατόμου από το προϋπάρχον προσωπικό, χωρίς να το αντικαταστήσει εντός δέκα
(10) εργάσιμων ημερών, το πρόγραμμα θα διακόπτεται με απόφαση του προϊσταμένου της αρμόδιας υπηρεσίας (ΚΠΑ2). Δίνεται ωστόσο η δυνατότητα στον ασκούμενο να ολοκληρώσει την άσκηση σε άλλη επιχείρηση/πάροχο για το υπολειπόμενο χρονικό διάστημα.

Μείωση επίσης θεωρείται η μετατροπή του καθεστώτος απασχόλησης από πλήρη σε μερική ή σε εκ περιτροπής μισθωτού από το προϋπάρχον προσωπικό.

Δεν θεωρείται μείωση η καταγγελία σύμβασης ορισμένου ή αορίστου χρόνου για πειθαρχικούς λόγους (μετά από μήνυση), η οικειοθελής αποχώρηση, θάνατος, φυ λάκιση και συνταξιοδότηση λόγω γήρατος ή αναπηρίας μισθωτού της επιχείρησης.

Άρθρο 9
ΩΡΑΡΙΟ-ΑΠΟΥΣΙΕΣ

1. Οι ασκούμενοι μπορούν να απουσιάσουν μέχρι 15 ημερολογιακές ημέρες καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος, με την υποχρέωση επιμήκυνσης του προγράμματος.

2. Η εργασιακή τους εμπειρία ορίζεται στις 6 ώρες ημερησίως και πέντε (5) ημέρες την εβδομάδα (Δευτέρα έως και Παρασκευή).

3. Δεν είναι δυνατή η απόκτηση εργασιακής εμπειρίας μετά την 22η ώρα βραδινή έως και την 6η ώρα πρωινή.

ΑΡΘΡΟ 10 
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ

Ο ΟΑΕΔ καταβάλλει κάθε μήνα στους ασκούμενους για κάθε ημέρα άσκησης τους (και συνολικά όχι πάνω από 22 ημέρες το μήνα) καθαρή ημερήσια αποζημίωση 21 ευρώ. Για την απόκτηση εργασιακής εμπειρίας οι ασκούμενοι υπάγονται στην ασφάλιση του συνεισπραττόμενου κλάδου ασθενείας σε είδος (ΕΟΠΥΥ) και ασφαλίζονται για επαγγελματικό κίνδυνο στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ από τον ΟΑΕΔ, με βάση την ανωτέρω αποζημίωση. Η διαδικασία ασφάλισης και ο τρόπος απόδοσης των ασφαλιστικών εισφορών, θα περιγραφεί στη δημόσια πρόσκληση.

Κατά την υλοποίηση του προγράμματος η επιχείρηση/ πάροχος υποχρεούται να διατηρεί μηνιαίο δελτίο παρουσίας του ασκούμενου που περιλαμβάνει τις ημέρες άσκησης του, υπογεγραμμένο από τον ασκούμενο. Οι παρουσίες κοινοποιούνται στο ΚΠΑ2, το πρώτο δεκαήμερο του επόμενου μήνα. Η διαδικασία καταχώρησης των παρουσιών και καταβολής της αποζημίωσης θα περιγραφεί στη δημοσία πρόσκληση.

Άρθρο 11
ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Για οποιαδήποτε διαφορά προκύψει μεταξύ του ΟΑΕΔ και των επιχειρήσεων/παρόχων ή των ωφελούμενων/ ασκουμένων κατά την υλοποίηση του προγράμματος, επιλύεται με απόφαση του Δ.Σ ή του οργάνου/ων που το Δ.Σ. ορίσει.

Οι ενστάσεις υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση της απορριπτικής απόφασης.

Άρθρο 12
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Οι έλεγχοι στις επιχειρήσεις/παρόχους διενεργούνται από υπαλλήλους του ΟΑΕΔ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ’αριθμ. 2/34255/0022/6-6-2001 κοινή υπουργική απόφαση όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, καθώς και με την με αριθμό 2854/01-07-2008 απόφαση του Δ.Σ. του ΟΑΕΔ, οποιαδήποτε χρονική στιγμή, προκειμένου να διαπιστωθεί η τήρηση των όρων του προγράμματος. Για τους επιτόπιους ελέγχους που πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια υλοποίησης του συνολικού προγράμματος, οι ελεγκτές συντάσσουν σχετικές εκθέσεις, που αφορούν τους όρους της ένταξης. Αντίγραφο της έκθεσης παραδίδεται στην επιχείρηση/πάροχο. Οι ελεγχόμενες επιχειρήσεις/πάροχοι υποχρεούνται:
1. να παρέχουν κάθε δυνατή βοήθεια, κατά τον έλεγχο, στους ελεγκτές υπαλλήλους του ΟΑΕΔ σύμφωνα με το άρθρο 29 του Ν. 4144/2013,
2. να αποδέχονται όλους τους προβλεπόμενους από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την παροχή σε αυτά όλων των δικαιολογητικών στοιχείων που ζητούνται,
3. να τηρούν τα αποδεικτικά στοιχεία και έγγραφα που αναφέρονται στην παρούσα απόφαση για τουλάχιστον τρία (3) έτη, μετά τη λήξη του προγράμματος.

Στο πλαίσιο της έρευνας / αξιολόγησης του ανωτέρω προγράμματος, οι ωφελούμενοι (άνεργοι) πρέπει να παρέχουν τη συγκατάθεση τους για την περαιτέρω επεξεργασία από τους αρμόδιους φορείς, των προσωπικών δεδομένων τους συμπεριλαμβανομένων και των ευαίσθητων, που τηρούνται για τις ανάγκες υλοποίησης του παρόντος προγράμματος, για το σκοπό εξαγωγής στατιστικών δεδομένων στο πλαίσιο της διενέργειας ερευνών και της εκπόνησης μελετών για την αξιολόγηση του εν λόγω προγράμματος.

Σύμφωνα με τις κανονιστικές απαιτήσεις της νέας προγραμματικής περιόδου 2014-2020 και ειδικότερα βάσει του Κανονισμού 1303/2013 (εδάφιο δ της παρ. 2 του άρθρου 125) και του Κανονισμού 1304/2013 (άρθρα 5 και 19 καθώς και Παραρτήματα Ι και II), απαιτείται από τις αρμόδιες αρχές, η συλλογή και συγκέντρωση στατι στικών δεδομένων (microdata) των ωφελουμένων που συμμετέχουν στα προγράμματα. Ως εκ τούτου, οι ωφελούμενοι υποχρεούνται στη συμπλήρωση των απαιτούμενων στοιχείων και δεδομένων, στις σχετικές φόρμες που θα διανεμηθούν μετά την τοποθέτηση τους ή τη λήξη του προγράμματος.

Υπεύθυνος για τη συλλογή των στατιστικών δεδομένων είναι ο ΟΑΕΔ, ως δικαιούχος του προγράμματος, και συγκεκριμένα το κάθε ΚΠΑ2. Οι λεπτομέρειες για τον τρόπο συλλογής και καταχώρησης των στοιχείων αυτών θα περιγράφονται στη Δημόσια πρόσκληση.

Άρθρο 13
ΤΗΡΗΣΗ ΚΑΝΟΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ

Ο ΟΑΕΔ υποχρεούται να ενημερώσει τον ωφελούμενο/ασκούμενο ότι τοποθετείται μέσω του παρόντος προγράμματος το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Πρωτοβουλία για την Απασχόληση των Νέων (ΠΑΝ).

Η ανωτέρω υποχρέωση, εκπληρώνεται μέσω του συστατικού σημειώματος που δίνει η αρμόδια υπηρεσία (ΚΠΑ2) στον ωφελούμενο/ασκούμενο, κατά την υπόδειξη του στην επιχείρηση/πάροχο, στο οποίο αναφέρεται ρητά ότι: «Η τοποθέτηση γίνεται στο πλαίσιο της πράξης «Πρόγραμμα Απόκτησης Εργασιακής εμπειρίας για 3.000 νέους ανέργους ηλικίας 25-29 ετών σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα και σε ΚΟΙΝΣΕΠ», με τη συγχρηματοδό τηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας για την Απασχόληση των Νέων». Ο ΟΑΕΔ και οι Επιβλέποντες Φορείς υποχρεούνται στην τήρηση των απαιτήσεων των κανόνων πληροφόρησης και δημοσιότητας που προσδιορίζονται στο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, και όπως αυτοί καθορίζονται στον Καν. (ΕΕ) 1303/2013 (άρθρο 115-17 και Παράρτημα XII) της προγραμματικής περιόδου 2014-2020 και τις διατάξεις εφαρμογής του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευσης και Διά Βίου Μάθηση» 2014-2020. Παράλληλα θα πρέπει να τηρούνται οι απαιτήσεις του Ν. 2472/1997 και τα όσα ορίζονται από τις αποφάσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, προκειμένου αφενός να τηρούνται οι απαιτήσεις της εθνικής νομοθεσίας για την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, αφετέρου να είναι δυνατή η επεξεργασία και χρήση προσωπικών δεδομένων σύμφωνα με τις απαιτήσεις των Καν. 1303/2013 και 1304/2013. Όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς αποτελούν ουσιαστικούς συντελεστές διάχυσης της πληροφόρησης στο κοινόστόχος που απευθύνονται και, υπό την έννοια αυτή, δύνανται να χρησιμοποιούν, ορθολογικά, κάθε πρόσφορο μέσο επικοινωνίας που θα συμβάλλει στη διαφάνεια και στη διάχυση λεπτομερών πληροφοριών.

Άρθρο 14
ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

1. Με δημόσια πρόσκληση που εκδίδεται με απόφαση του Διοικητή του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού προσδιορίζεται η ημερομηνία έναρξης και λήξης της υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων για υπαγωγή στο πρόγραμμα και εξειδικεύεται ή/και ορίζεται οτιδήποτε δεν αναφέρεται στους όρους της παρούσας.
Πριν ή ταυτόχρονα με τη δημοσίευση της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς τις επιχειρήσεις, ο ΟΑΕΔ ενημερώνει δημόσια μέσω ανακοινώσεων στον τύπο και με όποιο άλλο πρόσφορο μέσο, για την επικείμενη ενεργοποίηση του συγκεκριμένου προγράμματος του οποίου δυνητικοί ωφελούμενοι είναι το σύνολο των ατόμων που είναι εγγεγραμμένα στα μητρώα ανεργίας του ΟΑΕΔ. Βάσει της ανακοίνωσης του ΟΑΕΔ, προσκαλούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι άνεργοι ή οικονομικά ανενεργοί πολίτες είτε να εγγραφούν στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ είτε να επικαιροποιήσουν τα στοιχεία τους προκειμένου να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής των τελικών ωφελούμενων.

2. Το Δ.Σ. του οργανισμού δύναται με απόφαση του να αναστείλει, να συνεχίσει και να λήξει την προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων για υπαγωγή στο πρόγραμμα.

3. Σε περίπτωση κάλυψης των προβλεπόμενων θέσεων, οι υπεράριθμες αιτούμενες θέσεις θα μπαίνουν σε στάδιο αναμονής σε ποσοστό 20% επί των αρχικά κατανεμηθεισών θέσεων, οι οποίες θα ικανοποιηθούν εφόσον υπάρξουν κενές θέσεις.

4. Σε περίπτωση κάλυψης των κατανεμηθεισών θέσεων, νωρίτερα από την προβλεπόμενη ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, η προθεσμία θα λήγει αυτόματα μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος αιτήσεων.

5. Μετά την ολοκλήρωση των αιτήσεων και της τοποθέτησης των ανέργων στους παρόχους, υπάρχει το ενδεχόμενο να μην καλυφθούν όλες οι θέσεις που είχαν αρχικά προκηρυχθεί. Στην περίπτωση αυτή θα είναι δυνατή, με απόφαση του Δ.Σ. του οργανισμού, η επαναπροκήρυξη του προγράμματος για τον υπολειπόμενο αριθμό των θέσεων που δεν καλύφθηκαν. Η επιχείρηση/πάροχος έχει τη δυνατότητα να συμμετέχει μόνο μία φορά στο πρόγραμμα.

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 1 Αυγούστου 2016

Οι Υπουργοί 

Υφυπουργός Οικονομίας 

Αναπληρώτρια Υπουργός Οικονομίας, Εργασίας, Κοινωνικής
Ανάπτυξης Ασφάλισης και Κοινωνικής
και Τουρισμού Αλληλεγγύης

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ ΟΥΡΑΝΙΑ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ

Πηγή: Taxheaven