Αριθ. πρωτ.: 2/68982/0026/ 5.8.2016 Άσκηση από τις οργανικές μονάδες των Ανεξάρτητων Αρχών αποκλειστικών αρμοδιοτήτων οικονομικής υπηρεσίας

Αριθ. πρωτ.: 2/68982/0026/ 5.8.2016 Άσκηση από τις οργανικές μονάδες των Ανεξάρτητων Αρχών αποκλειστικών αρμοδιοτήτων οικονομικής υπηρεσίας

Αθήνα, 5 Αυγούστου 2016
Αριθ. πρωτ.: 2/68982/0026

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ και ΔΗΜ. ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ και ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΗΜ/ΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ 
ΙΙ. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ και ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΕΝ. ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Ταχ. δ/νση : Λ. Κηφισίας 124 και Ιατρίδου 2
Ταχ. Κώδικας:115 26, Αθήνα
Πληροφορίες
Τηλέφωνο:2106987704, 705
Φαξ:2106987730
email:d26@glk.gr

Θέμα: Άσκηση από τις οργανικές μονάδες των Ανεξάρτητων Αρχών αποκλειστικών αρμοδιοτήτων οικονομικής υπηρεσίας

Ι. Γενικά

Ο ρόλος του Γενικού Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών (ΓΔΟΥ) όπως ορίζεται στις ισχύουσες δημοσιονομικές διατάξεις [ν.4270/2014 (Α.143)] είναι καθοριστικός για την διαχείριση των οικονομικών του Κράτους. Οι αρμοδιότητες, οι ευθύνες και οι υποχρεώσεις του προσδιορίζονται στις διατάξεις του ανωτέρω νόμου και ιδιαίτερα στα άρθρα 24, 26 και 69Γ.

ΙΙ. Προϊστάμενος οικονομικής υπηρεσίας-Πεδίο εφαρμογής

1. Στις διατάξεις της παρ. 2 του ένατου άρθρου του ν.4393/2016 (Α.106), με τις οποίες τροποποιείται η παρ. 3 του άρθρου 24 του ν.4270/2014 (Α.143), σε συνδυασμό με αυτές της παρ. 9 του ιδίου άρθρου (24), όπως ισχύει, ορίζεται ότι στις Ανεξάρτητες Αρχές που ανήκουν στην Κεντρική Διοίκηση (άρθρο 14, παρ. 1στ) οι ανωτέρω αρμοδιότητες ασκούνται από τον προϊστάμενο της οικείας οικονομικής υπηρεσίας. Με τη ρύθμιση αυτή, δηλαδή, διευκρινίζεται το αρμόδιο για την άσκηση των καθηκόντων ΓΔΟΥ όργανο στις Ανεξάρτητες Αρχές. 

2. Η ανωτέρω διάταξη αφορά Ανεξάρτητες Αρχές οι οποίες, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14, παρ. 1στ του ν.4270/2014, ανήκουν στο νομικό πρόσωπο του Κράτους, στερούνται δηλαδή αυτοτελούς νομικής προσωπικότητας και συνεπώς βάσει των οικείων διατάξεων αποτελούν ειδικό φορέα στον προϋπολογισμό Υπουργείου (άρθρο 54, παρ. 4 του ν.4270/2014, όπως ισχύει).

Παραδείγματα: i) στο «Συνήγορο του Πολίτη», στη δομή του οποίου υφίσταται το Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης της Διεύθυνσης Γραμματείας της Αρχής, με αρμοδιότητες που καλύπτουν όλο το φάσμα των οικονομικών δραστηριοτήτων της Αρχής, καθήκοντα ΓΔΟΥ ασκεί ο Προϊστάμενος της Δ/νσης της Γραμματείας.
ii) Στο «Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού», στη δομή του οποίου υφίσταται η Γενική Διεύθυνση Διοίκησης (διαρθρώνεται στις ακόλουθες Διευθύνσεις: α. Διεύθυνση Διοικητικού, β. Διεύθυνση Οικονομικού, αποτελούμενη από δύο Τμήματα, γ. Διεύθυνση Μηχανοργάνωσης και Αυτοματισμού και δ. Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διοίκησης), καθήκοντα ΓΔΟΥ ασκεί ο Προϊστάμενος της Γενικής Δ/νσης.

ΙΙΙ. Ανεξάρτητες Αρχές χωρίς οργανική μονάδα με αρμοδιότητες αμιγώς οικονομικού ενδιαφέροντος

1. Από την μελέτη των οργανικών διατάξεων των φορέων της Κεντρικής Διοίκησης διαπιστώθηκαν περιπτώσεις Ανεξάρτητων Αρχών στις οποίες δεν λειτουργεί οργανική μονάδα, τουλάχιστον επιπέδου τμήματος, με αρμοδιότητες αμιγώς οικονομικού ενδιαφέροντος. Για το λόγο αυτό, με την εν λόγω ρύθμιση δόθηκε η δυνατότητα σε αυτές τις Ανεξάρτητες Αρχές, με κοινή απόφαση του οικείου Υπουργού και της Ανεξάρτητης Αρχής να εξυπηρετούνται από τη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου, στον προϋπολογισμό του οποίου αποτελούν ειδικό φορέα, χωρίς αυτό να συνιστά παραβίαση της ανεξαρτησίας τους.

2. α. Στην περίπτωση αυτή, ο Γενικός Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών του οικείου Υπουργείου έχει όλες τις αρμοδιότητες, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των άρθρων 24, 26 και 69Γ του ανωτέρω νόμου επί των οικονομικών θεμάτων της Αρχής.
β. Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις του υπαλληλικού κώδικα (άρθρο 84 του ν.3528/2007, όπως ισχύει), οργανικές μονάδες είναι η Γενική Διεύθυνση, η Διεύθυνση, το Τμήμα, το αυτοτελές Τμήμα, οι οργανικές μονάδες αντίστοιχου επιπέδου προς τις προαναφερόμενες, καθώς και τυχόν ενδιάμεσα επίπεδα διοίκησης, όπως αυτά προβλέπονται από τις οικείες οργανικές διατάξεις.

IV. Διαδικασία έκδοσης σχετικής απόφασης

Προκειμένου να προετοιμαστούν κατάλληλα οι Γενικές Διευθύνσεις Οικονομικών Υπηρεσιών, ενόψει και της ανάληψης των αρμοδιοτήτων του άρθρου 69Γ του ν.4270/2014, όπως αυτές εξειδικεύτηκαν με την αριθ. 2/16570/0026/13.5.2016 κ.υ.α. (Β.1381), οι ενέργειες που πρέπει να γίνουν από τις Ανεξάρτητες Αρχές, οι οποίες βέβαια ανήκουν στο πεδίο εφαρμογής του ανωτέρω νόμου, είναι οι ακόλουθες: 

1. Εξέταση του οργανογράμματος και διαβούλευση, προκειμένου να αποφασιστεί αν θα επιλεγεί η δυνατότητα ανάθεσης των εν λόγω αρμοδιοτήτων στη ΓΔΟΥ του οικείου Υπουργείου.

2. Σε περίπτωση που επιλεγεί αυτή η λύση, συνεργασία με τη ΓΔΟΥ του οικείου Υπουργείου, την οικεία Διεύθυνση Οργάνωσης για την έκδοση της σχετικής απόφασης (σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα) και την αρμόδια Ομάδα Διοίκησης Έργου (ΟΔΕ) που έχει αναλάβει το έργο της μεταφοράς των αρμοδιοτήτων των Υπηρεσιών Δημοσιονομικού Ελέγχου στις ΓΔΟΥ [σχετ. η αριθ. 2/51290/0026/2.6.2016 εγκύκλιος (ΑΔΑ 9637Η-ΩΛΦ)].

3. Υπογραφή της σχετικής απόφασης και κοινοποίησή της στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, εντός του 2016.

4. Σε περίπτωση που αποφασιστεί η άσκηση των αρμοδιοτήτων από την ίδια την Ανεξάρτητη Αρχή, εφαρμογή των αναφερομένων στην ανωτέρω εγκύκλιο, ιδίως ως προς το Κεφάλαιο «Δ. Απαιτούμενες Ενέργειες» και ειδικότερα την υποχρέωση σύστασης Ομάδας Διοίκησης Έργου η οποία μεταξύ άλλων θα πρέπει να αποστείλει και προτάσεις τροποποίησης των οργανικών διατάξεων του φορέα.

Παράδειγμα

Για τον «Εθνικό Οργανισμό Εξετάσεων», του οποίου οι πιστώσεις εγγράφονται σε διακριτό ειδικό φορέα στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας, 'Έρευνας και Θρησκευμάτων και διαθέτει ένα Τμήμα Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης (μικτών αρμοδιοτήτων), υπαγόμενο στη Διεύθυνση Διοικητικής και Επιστημονικής Υποστήριξης, υφίστανται δύο εναλλακτικές:

> Α'λύση
Η Αρχή προβαίνει στην σύσταση ΟΔΕ και στην κατάρτιση σχεδίου δράσης, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στην ανωτέρω εγκύκλιο, προκειμένου να δημιουργηθεί τμήμα με αμιγώς οικονομικές αρμοδιότητες. Στην περίπτωση αυτή, καθήκοντα ΓΔΟΥ ασκεί ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Διοικητικής και Επιστημονικής Υποστήριξης, στην οποία θα υπάγεται το εν λόγω τμήμα.

> Β' λύση

Με την κατά τα ανωτέρω εκδοθησόμενη κοινή απόφαση ανατίθεται στον ΓΔΟΥ του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων η άσκηση των αρμοδιοτήτων των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων των άρθρων 24, 26 και 69Γ του ν. 4270/2014 (Α.143) επί των οικονομικών θεμάτων της Αρχής.

V. Επιμέρους επισημάνσεις

1. Προκειμένου να εφαρμοστούν τα οριζόμενα στην αριθ. 2/16570/0026/13.5.2016 κ.υ.α. και τα αναφερόμενα στην αριθ. 2/51290/0026/2.6.2016 σχετική εγκύκλιο, για Ανεξάρτητες Αρχές στις οποίες οι οικονομικές αρμοδιότητες ασκούνται από οργανική μονάδα επιπέδου τμήματος, θα απαιτηθεί η σύσταση επιμέρους γραφείων ώστε να ασκούνται διακριτά οι αρμοδιότητες εκκαθάρισης και πληρωμής/εξόφλησης των δαπανών.

2. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 24 ν.4270/2014, όπως ισχύει, για τις Ανεξάρτητες Αρχές οι οποίες είναι φορείς της Κεντρικής Διοίκησης, η Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου στο οποίο εντάσσονται ως ειδικοί φορείς, ορίζεται ως Κύρια Κεντρική Οικονομική Υπηρεσία και έχει τις ευθύνες που καθορίζονται από τις οικείες διατάξεις.

3. Τέλος, δεδομένου ότι οι Ανεξάρτητες Αρχές που ανήκουν στην Κεντρική Διοίκηση εκτελούν κρατικό προϋπολογισμό, επισημαίνουμε ότι η άσκηση των αρμοδιοτήτων του άρθρου 69Γ του ν.4270/2014 θα διενεργείται μέσα του ΟΠΣ Δημοσιονομικής Πολιτικής.
Ο ΑΝΑΠΛ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ

Πηγή: Taxheaven