Αριθ. πρωτ.: Δ.ΟΡΓ.Β 1118713 ΕΞ 2016/ 5.8.2016 Τροποποίηση της αριθ. Δ.ΟΡΓ.Β. 1101356 ΕΞ2016/5-7-2016 (ΑΔΑ:71ΒΦΗ-ΕΧΔ) απόφασης του Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων «Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών Ομάδας Εργασίας στην Γενική

Αριθ. πρωτ.: Δ.ΟΡΓ.Β 1118713 ΕΞ 2016/ 5.8.2016 Τροποποίηση της αριθ. Δ.ΟΡΓ.Β. 1101356 ΕΞ2016/5-7-2016 (ΑΔΑ:71ΒΦΗ-ΕΧΔ) απόφασης του Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων «Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών Ομάδας Εργασίας στην Γενική

Αθήνα, 5 Αυγούστου 2016 
Αριθ. Πρωτ.: Δ.ΟΡΓ.Β 1118713 ΕΞ2016 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ 
ΤΜΗΜΑ Β'-ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 

Ταχ. Δ/νση : Λεωχάρους 2 
Ταχ. Κωδ. : 101 84 ΑΘΗΝΑ 
Πληροφορίες :Δ. Παπαδάκης 
Τηλέφωνο : 210 3311291 
FAX : 210 3230829

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της αριθ. Δ.ΟΡΓ.Β. 1101356 ΕΞ2016/5-7-2016 (ΑΔΑ:71ΒΦΗ-ΕΧΔ) απόφασης του Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων «Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών Ομάδας Εργασίας στην Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, για την παρακολούθηση της υλοποίησης των απαιτούμενων ενεργειών για τη μετάβαση της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.) στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)».

Α Π Ο Φ Α Σ Η
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις:
α) Των άρθρων 89 και 128 του π.δ. 284/1988 (Α' 128) «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών», όπως ισχύει και του άρθρου 128 του Π.Δ. 111/2014.
β) Του άρθρου 34 του ν. 1914/1990 (Α' 178) «Εκσυγχρονισμός και ανάπτυξη του δημόσιου τομέα και της κεφαλαιαγοράς, φορολογικές ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις», σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 13 του ν. 2346/1995 (Α' 220) «Δαπάνες κίνησης των μετακινουμένων προσώπων με εντολή του Δημοσίου εντός και εκτός της Επικράτειας για εκτέλεση υπηρεσίας και άλλες διατάξεις».
γ) Της υποπαραγράφου Ε2 της παραγράφου Ε' του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α'222) «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016 - Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016», όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει.
δ) Της αριθ. Δ6Α 1058824 ΕΞ 2014/8.4.2014 (Β' 865, 1079 και 1846) απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων «Ανακαθορισμός της εσωτερικής διάρθρωσης και των αρμοδιοτήτων οργανικών μονάδων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών και μετονομασία ορισμένων από αυτές», όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε, και ισχύει.
ε) Του Π.Δ. 111/2014 (Α' 178) «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
στ) Των άρθρων 1 έως 43 του ν. 4389/2016 (Α' 94) «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις».
ζ) Των άρθρων 13 έως 15 του ν. 2690/1999 (Α'45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις».
η) Του άρθρου 21 του ν. 4354/2015 (Α' 176) «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων», όπως ισχύει.
θ) Της αριθ. ΔΙΑΔΠ/Α/7841/19-4-2005 (Β'539) κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομίας και Οικονομικών «Συνεδρίαση συλλογικών οργάνων με τηλεδιάσκεψη».

2. Την αριθ. Δ.ΟΡΓ.Β 1089529 ΕΞ 2016/10.6.2016 (ΑΔΑ: 7736Η-ΘΒΗ) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών Συντονιστικής Επιτροπής στο Υπουργείο Οικονομικών, για τον συντονισμό και την παρακολούθηση της εξέλιξης και της υλοποίησης της μετάβασης της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)».

3. Την αριθ. Δ6Α 1132930ΕΞ2014/30-9-2014 (ΑΔΑ: ΩΣΓΘΗ-ΔΒΡ) απόφαση της Γενικής Γραμματέως της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων «Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών Ομάδων Εργασίας στην Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, για την υλοποίηση της θεσμικής μεταρρύθμισης της Ελληνικής Τελωνειακής Διοίκησης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και ειδικότερα της υποπαραγράφου δ' της παραγράφου Β' αυτής.

4. Την αριθ. Δ.ΟΡΓ.Β 1150588 ΕΞ2014/12-11-2014 (ΑΔΑ: Ω8Ζ1Η-Π5Ω) απόφαση της Γενικής Γραμματέως της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων «Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών Ομάδας Εργασίας στην Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.) του Υπουργείου Οικονομικών, για την κατάρτιση των περιγραμμάτων όλων των θέσεων εργασίας των υπηρεσιών της Γ.Γ.Δ.Ε., με σκοπό τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την υλοποίηση νέου συστήματος βαθμολογίου των υπαλλήλων αυτής», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

5. Την αριθ. Δ.ΟΡΓ.Β 1001767 ΕΞ 2016/5.1.2016 (ΑΔΑ: ΩΟ8ΤΗ-ΡΓΨ) απόφαση του Αναπληρωτή Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων «Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών Ομάδας Εργασίας, στην Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, για την δημιουργία του Πλαισίου Ικανοτήτων για τις Θέσεις Εργασίας της Γ.Γ.Δ.Ε.»

6. Την αριθ. Δ.ΟΡΓ.Β.1080974 ΕΞ 2016/26.5.2016 (ΑΔΑ: Ψ5Σ9Η-9Ε5) απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων «Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών Ομάδας Εργασίας στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών για την σύσταση και λειτουργία Φορολογικής και Τελωνειακής Ακαδημίας».

7. Την αριθ. Δ.ΟΡΓ.Β 1101356 ΕΞ 2016/5.7.2016 (ΑΔΑ:71ΒΦΗ-ΕΧΔ) απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων «Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών Ομάδας Εργασίας στην Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, για την παρακολούθηση της υλοποίησης των απαιτούμενων ενεργειών για τη μετάβαση της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.) στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)».

8. Το από 27/7/2016 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου της Γ.Γ.Δ.Ε. προς την Διεύθυνση Οργάνωσης της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ανθρώπινου Δυναμικού.

9. Την αριθ. 1 της 20-1-2016 Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου (ΥΟΔΔ 18) «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών».

10. Την αριθ. Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28.1.2013 (Β' 130 και 372) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει.

11. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της απόφασης αυτής, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1. Τροποποιούμε την υποπαράγραφο II' της παραγράφου Β' της αριθ. Δ.ΟΡΓ.Β 1101356 ΕΞ 2016/5.7.2016 (ΑΔΑ:71ΒΦΗ-ΕΧΔ) απόφασής μας «Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών Ομάδας Εργασίας στην Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, για την παρακολούθηση της υλοποίησης των απαιτούμενων ενεργειών για τη μετάβαση της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.) στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)», προσθέτουμε ως νέα μέλη στην Ομάδα Εργασίας την Τριάδα Πασσά, με αναπληρώτρια την Ελένη Σδούκου και την Βασιλική Χάντζου, αυξάνουμε τον αριθμό των μελών αυτής, από είκοσι εννέα (29) σε τριάντα ένα (31), προσθέτουμε περίπτωση γ', αναριθμούμε τις υφιστάμενες περιπτώσεις γ και δ', σε δ' και ε', καθώς και τα μέλη, με α/α 9 έως 29, σε 10 έως 31 και διαμορφώνουμε την παράγραφο αυτή, ως εξής:

«Β. Συγκροτούμε την παραπάνω Ομάδα Εργασίας και ορίζουμε ως Συντονιστή και μέλη αυτής, τους κατωτέρω υπαλλήλους της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, ως εξής:
Ι. ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ
Φώτιο Σάλλα, ειδικό επιστημονικό προσωπικό, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, ειδικότητας Επιστήμης της Πληροφορικής, που υπηρετεί στην Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού και Οικονομικής Διοίκησης της Γ.Γ.Δ.Ε, ως Συντονιστή.
ΙΙ. ΜΕΛΗ
α) Γραφείο Γενικού Γραμματέα:
1) Ευαγγελία Ανδρικοπούλου, υπάλληλο με βαθμό Γ', του κλάδου ΠΕ Εφοριακών.
2) Νεκτάριο Νώτη, ειδικό σύμβουλο, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.
β) Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού και Οικονομικής Διοίκησης:
3) Γεώργιο Λασκαρίδη, υπάλληλο με βαθμό Α', του κλάδου ΠΕ Πληροφορικής, Προϊστάμενο του Τμήματος Γ' - Διοίκησης και Συντονισμού Έργων.
4) Χριστίνα Λάμπρου, υπάλληλο με βαθμό Α', του κλάδου ΠΕ Μηχανικών, αναπληρώτρια Προϊσταμένη του Τμήματος Δ'- Οικονομικών Μελετών και Ανάλυσης Εσόδων.
5) Χρήστο Ανδριώτη, υπάλληλο με βαθμό Α', του κλάδου ΠΕ Εφοριακών, Προϊστάμενο του Τμήματος Β' - Οικονομικής Διοίκησης.
6) Μαρία Παρτσινεβέλου, υπάλληλο με βαθμό Α', του κλάδου ΠΕ Εφοριακών, Προϊσταμένη του Τμήματος Α' - Στρατηγικού Σχεδιασμού και Παρακολούθησης Απόδοσης.
7) Μαρίνα Δρακοπούλου, υπάλληλο με βαθμό Α', του κλάδου ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού.
8) Διονύσιο Αυγερινό, υπάλληλο με βαθμό Α', του κλάδου ΠΕ Εφοριακών.
γ) Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου
9) Τριάδα Πασσά, υπάλληλο με βαθμό Α', του κλάδου ΠΕ Οικονομικών Επιθεωρητών, αναπληρώτρια Προϊσταμένη του Τμήματος Α'- Μεθοδολογίας και Σχεδιασμού, με αναπληρώτρια την Ελένη Σδούκου, υπάλληλο με βαθμό Α', του κλάδου ΠΕ Εφοριακών, που υπηρετεί στο ίδιο Τμήμα.
δ) Γενική Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ανθρωπινού Δυναμικού
αα) Γραφείο Υποστήριξης του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης:
10) Στυλιανή Λαμπροπούλου, υπάλληλο με βαθμό Α', του κλάδου ΠΕ Εφοριακών.
11) Ιωάννη Λέντα, υπάλληλο με βαθμό Α', του κλάδου ΠΕ Εφοριακών.
12) Αναστασία Μέτσιου, υπάλληλο με βαθμό Α', του κλάδου ΠΕ Εφοριακών.
13) Μαρία Γεμελιάρη, υπάλληλο με βαθμό Β', του κλάδου ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού.
14) Ανθή Καραγιάννη, υπάλληλο με βαθμό Β', του κλάδου ΠΕ Εφοριακών.
15) Βασιλική Χάντζου, υπάλληλο με βαθμό Δ', του κλάδου ΠΕ Εφοριακών.
ββ) Διεύθυνση Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού:
16) Ασημίνα Παπαδοπούλου, υπάλληλο με βαθμό Α', του κλάδου ΠΕ Εφοριακών, που υπηρετεί στο Τμήμα Β' - Πολιτικής, Σχεδιασμού Ανθρωπίνων Πόρων και Αξιολόγησης Αναγκών.
17) Μαρία Βολιώτη, υπάλληλο με βαθμό Β', του κλάδου ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού.
18) Ιωάννα Ζιάννη, υπάλληλο με βαθμό Α', του κλάδου ΠΕ Εφοριακών, που υπηρετεί στο Αυτοτελές Γραφείο Διαχείρισης Ειδικών Θεμάτων.
19) Ευανθία Χαριτοπούλου, υπάλληλο με βαθμό Β', του κλάδου ΠΕ Τελωνειακών, που υπηρετεί στο Τμήμα Γ' - Σταδιοδρομίας και Εξέλιξης Ανθρώπινου Δυναμικού.
20) Θεανώ Μανάργια, υπάλληλο με βαθμό Β', του κλάδου ΠΕ Εφοριακών, που υπηρετεί στο Τμήμα Β' - Πολιτικής, Σχεδιασμού Ανθρωπίνων Πόρων και Αξιολόγησης Αναγκών.
21) Χριστίνα Ευσταθίου, υπάλληλο με βαθμό Δ', του κλάδου ΠΕ Εφοριακών, που υπηρετεί στο Τμήμα Δ' - Δεοντολογίας και Σχέσεων Εργαζομένων.
22) Αθανασία Κοκκινάκη, υπάλληλο με βαθμό Γ', του κλάδου ΠΕ Εφοριακών, που υπηρετεί στο Τμήμα Β' - Πολιτικής, Σχεδιασμού Ανθρωπίνων Πόρων και Αξιολόγησης Αναγκών.
γγ) Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Γ.Γ.Δ.Ε.:
23) Μαρία Τζαφάλια, υπάλληλο με βαθμό Α', του κλάδου ΠΕ Πληροφορικής, Προϊσταμένη του Τμήματος Γ'- Τελωνειακών Εφαρμογών.
24) Άννα Χονδρουδάκη, υπάλληλο με βαθμό Α', του κλάδου ΠΕ Πληροφορικής, Προϊσταμένη του Τμήματος Δ'- Εφαρμογών Έλεγχου, Διοικητικής Πληροφόρησης και Υποστήριξης.
25) Γραμματική Τσερεμεγκλή, υπάλληλο με βαθμό Α', του κλάδου ΤΕ Πληροφορικής, που υπηρετεί στο Τμήμα Α'- Εφαρμογών Φορολογίας Εισοδήματος - Ακίνητων - Οχημάτων και Διαχείρισης Περιουσιολογίου.
26) Στέφανο Μπούα, υπάλληλο με βαθμό Β', του κλάδου ΠΕ Πληροφορικής, που υπηρετεί στο Τμήμα Α'- Εφαρμογών Φορολογίας Εισοδήματος - Ακίνητων - Οχημάτων και Διαχείρισης Περιουσιολογίου.
δδ) Διεύθυνση Οργάνωσης:
27) Πελία Λυμπερόπουλο, υπάλληλο με βαθμό Γ', του κλάδου ΠΕ Εφοριακών, που υπηρετεί στο Τμήμα Α' - Διοικητικής Οργάνωσης.
εε) Αυτοτελές Τμήμα Διοίκησης:
28) Μαρία-Χριστίνα Λόη, υπάλληλο με βαθμό Α', του κλάδου ΠΕ Εφοριακών, αναπληρώτρια Προϊσταμένη.
ε) Γενική Διεύθυνση Γ.Χ.Κ. - Διεύθυνση Σχεδιασμού, Υποστήριξης Εργαστηρίων και Χημικοτεχνικής Δασμολογίου:
29) Σοφία Ζήση, υπάλληλο με βαθμό Α', του κλάδου ΠΕ Χημικών, αναπληρώτρια Προϊσταμένη του Τμήματος Α'- Τεχνικής Υποστήριξης Εργαστηρίων.
30) Γεώργιο Τσαγκαρόπουλο, υπάλληλο με βαθμό Α', του κλάδου ΠΕ Χημικών, που υπηρετεί στο Τμήμα Α'- Τεχνικής Υποστήριξης Εργαστηρίων.
31) Ευσταθία Παναγιώτου, υπάλληλο με βαθμό Γ', του κλάδου ΠΕ Εφοριακών, που υπηρετεί με απόσπαση στο Τμήμα Α' - Τεχνικής Υποστήριξης Εργαστηρίων.».

2. Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθ. Δ.ΟΡΓ.Β 1101356 ΕΞ 2016/5.7.2016 (ΑΔΑ:71ΒΦΗ-ΕΧΔ) απόφασή μας.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
Η Προϊσταμένη του Αυτοτελούς Τμήματος Διοίκησης

Πηγή: Taxheaven