Αριθ. πρωτ.: ΔΟΜ/Φ. 20/οικ.21424/ 9.8.2016 Επαναξιολόγηση των δομών των οργανικών μονάδων των Υπουργείων

Αριθ. πρωτ.: ΔΟΜ/Φ. 20/οικ.21424/ 9.8.2016 Επαναξιολόγηση των δομών των οργανικών μονάδων των Υπουργείων

Αθήνα, 9 Αυγούστου 2016
Αριθ. Πρωτ.: ΔΟΜ/Φ. 20/οικ.21424 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ και ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ 
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ και ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ και ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΟΜΩΝ

Ταχ. Δ/νση: Βασ. Σοφίας 15 
Ταχ. Κώδ.: 106 74 Αθήνα 
Τηλέφωνα: 213-1313.109, 133, 247, 147 
Fax: 213-1313.117
E - mails: s.sideri@ydmed. gov.gr
k.voutsina@ydmed.gov.gr 
m.devetzi@ydmed.gov.gr 
m.kappatou@ydmed.gov.gr

ΘΕΜΑ: «Επαναξιολόγηση των δομών των οργανικών μονάδων των Υπουργείων»

Δεδομένης της παρέλευσης ικανού χρονικού διαστήματος από την έκδοση των νέων Οργανισμών των Υπουργείων, όπως αυτοί αποτυπώθηκαν κανονιστικά στα αντίστοιχα Προεδρικά Διατάγματα (έτους 2014), με την με αριθ. πρωτ. ΔΙΟΜ/Φ.2θ/οικ 2836/1-2-2016 επιστολή του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, υποβλήθηκε σε όλα τα Υπουργεία πρόταση περί σύστασης και λειτουργίας Ομάδων Εργασίας υπό τον τίτλο «Επιτροπή για την επαναξιολόγηση των δομών των οργανικών μονάδων του Υπουργείου.......», με αντικείμενο την αποτίμηση της διαμορφωθείσας κατάστασης στο πεδίο των δομών, τον εντοπισμό τυχόν προβλημάτων και δυσλειτουργιών καθώς και την εισήγηση αντίστοιχων βελτιωτικών κινήσεων περιορισμένης εμβέλειας και εύρους αναφοράς.

Σε συνέχεια της ανωτέρω δράσης του Υπουργείου μας αναφορικά με την επικαιροποίηση του οργανωτικού σχήματος-δομής των Υπουργείων ακολούθησε συμπληρωματικά το από 30-5-2016 νεώτερο σημείωμα του Αναπληρωτή Υπουργού, ενώ στις 14/6/2016 πραγματοποιήθηκε στο Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης και σχετική συνάντηση εργασίας με θέμα: «Αξιολόγηση και αναδιοργάνωση δομών των φορέων της κρατικής Διοίκησης». 

Περαιτέρω δε καθώς κρίθηκε αναγκαία η δημιουργία ενός μηχανισμού παρακολούθησης των σχετικών διαδικασιών με την αριθ. πρωτ. ΔΙΔΚ/Φ.38/οικ.15836/9-6-2016 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης (ΑΔΑ: Ω5Τ2465ΦΘΕ-ΡΣ2) συγκροτήθηκε Ομάδα Εργασίας από υπαλλήλους του πρώην Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, της Γενικής Γραμματείας Συντονισμού του Κυβερνητικού Έργου, του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με αντικείμενο την παρακολούθηση της προόδου και τον συντονισμό των δράσεων για την επικαιροποίηση του οργανωτικού σχήματος - δομής των Υπουργείων.

Στο πλαίσιο των ανωτέρω και καθώς η διαδικασία της αξιολόγησης- αναδιοργάνωσης των κρατικών δομών έχει καθοριστική σημασία για την ευρύτερη πορεία υλοποίησης του κυβερνητικού προγράμματος, για την επίσπευση του σχετικού έργου και την διευκόλυνσή σας, σας παραθέτουμε βασικές οδηγίες, ως ακολούθως:

1. Νομοθετική εξουσιοδότηση:

Εφαρμοστέο νομοθετικό πλαίσιο προκειμένου για την αναδιάρθρωση της δομής και της στελέχωσης των Υπουργείων μέσω προεδρικών διαταγμάτων είναι το άρθρο 54 του ν. 4178/2013 (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει). Με τις υπόψη διατάξεις τέθηκε σε ισχύ το καινούριο νομοθετικό πλαίσιο οργάνωσης των δημοσίων υπηρεσιών, με στόχο την κατοχύρωση μιας νέας μεθοδολογίας, καθώς η έγκριση και τροποποίηση, δια προεδρικών διαταγμάτων, των νέων Οργανισμών προκύπτει πλέον με βάση εκθέσεις αξιολόγησης των οργανικών μονάδων τους που συνοδεύονται από περιγράμματα αποστολής και θέσεων καθώς και από σχέδια στελέχωσης, που έχουν εγκριθεί από το Κυβερνητικό Συμβούλιο Μεταρρύθμισης (σχ. η αριθ. 46 της 8-12-2015 νεώτερη Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Τροποποίηση της 4/10-2-2012 Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου "Σύσταση του Κυβερνητικού Συμβουλίου για τη μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης, των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ο.Τ.Α." (ΥΟΔΔ 64), όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις 27/10-8-2012 (ΥΟΔΔ 386) και 14/16-7-2013 (ΥΟΔΔ 347) Πράξεις του Υπουργικού Συμβουλίου» - ΥΟΔΔ 897).

Ενόψει των ανωτέρω νομοθετικών ρυθμίσεων το σύνολο του περιεχομένου των προεδρικών διαταγμάτων και των οργανωτικών μεταβολών που θα επέλθουν με αυτά περιβάλλονται με όλες τις εγγυήσεις ορθολογικότητας, καθώς εκδίδονται με βάση τα πορίσματα Έκθεσης Αξιολόγησης των οργανικών μονάδων του φορέα και αντίστοιχου σχεδίου στελέχωσης, τα οποία εν συνεχεία επικυρώνονται και από το Κυβερνητικό Συμβούλιο Μεταρρύθμισης. Εκτός, επομένως, της απαιτούμενης τεχνικής τεκμηρίωσης, τα οικεία προεδρικά διατάγματα νομιμοποιούνται και ως πράξεις εφαρμογής μίας κεντρικά σχεδιασμένης πολιτικής για τη μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης διαμορφούμενη από το Κυβερνητικό Συμβούλιο Μεταρρύθμισης.

Όσον αφορά στις περιπτώσεις πρώην Υπουργείων που σήμερα αποτελούν υπηρεσίες ενός νέου Υπερ-υπουργείου (Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού) σημειώνεται, προς αποφυγή παρανοήσεων, ότι ως υποκείμενα σε τροποποίηση νοούνται τα υφιστάμενα Προεδρικά Διατάγματα - Οργανισμοί των πρώην Υπουργείων (π.χ. ΠΔ 99/2014 Οργανισμός του πρώην Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης), τα οποία αποτελώντας σήμερα τις εν ισχύ κανονιστικές διοικητικές πράξεις που διέπουν την οργάνωση, λειτουργία και στελέχωση των υπηρεσιών που αφορούν, μπορούν κάλλιστα να τροποποιηθούν με νεώτερο Π.Δ.

2. Περιεχόμενο Οργανισμού

Με τους Οργανισμούς καθορίζεται η οργάνωση των υπουργείων στο σύνολό τους, δηλ. τόσο των κεντρικών όσο και των περιφερειακών/(ειδικών) αποκεντρωμένων υπηρεσιών τους, ενώ σε κάθε περίπτωση οι Οργανισμοί περιλαμβάνουν σε ξεχωριστές ενότητες και την οργάνωση των Γενικών Γραμματειών που υπάγονται σε αυτά, καθόσον οι Γενικές Γραμματείες δεν αποτελούν αυτοτελείς δημόσιες υπηρεσίες, αλλά ενιαίο σύνολο υπηρεσιών του οικείου υπουργείου. Στο πλαίσιο αυτό και με κύριο σκοπό την ένταξη σε ένα ενιαίο κανονιστικό κείμενο όλων των μονάδων και υπηρεσιών που συνθέτουν και απαρτίζουν ένα Υπουργείο διευκρινίζεται περαιτέρω ότι περιεχόμενο των Π.Δ. θα αποτελούν, επιπλέον, και οι Ειδικές Γραμματείες/Διοικητικοί Τομείς.

Ειδικότερα με τους Οργανισμούς καθορίζονται:

α) Η αποστολή του φορέα, όπως προκύπτει από τις κείμενες διατάξεις που διέπουν τη σύσταση και τις αρμοδιότητές του, καθώς και η διάρθρωση των υπηρεσιών του σε οργανικές μονάδες (γενικές διευθύνσεις, διευθύνσεις, υποδιευθύνσεις, τμήματα, αυτοτελή και μη, αυτοτελή γραφεία). Στο σημείο διευκρινίζεται ότι στο πεδίο εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 84 του Ν. 3528/2007 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του άρθρου 16 του Ν. 4354/2015, με τις οποίες καθορίστηκαν τα επίπεδα των οργανικών μονάδων του Δημοσίου και των Ν.Π.Δ.Δ. στα οποία οι υπάλληλοι έχουν δικαίωμα επιλογής για θέσεις ευθύνης με την αντίστοιχη καταβολή επιδόματος, δεν συμπεριλαμβάνονται τα Γραφεία.

- Η αποστολή του φορέα, η οποία αποτυπώνει την ταυτότητά του, παρέχοντας ουσιαστικά "το πλαίσιο" εντός του οποίου μορφοποιούνται οι στρατηγικές αυτού, δεν πρέπει να συγχέεται με τους στρατηγικούς στόχους (επίπεδο Γεν. Δ/νσεων), με τους συγκεκριμένους επιχειρησιακούς στόχους (επίπεδο Δ/νσεων) και τις εκτελεστικές αρμοδιότητες/εργασίες (επίπεδο Τμημάτων). Επιπλέον, δεν πρέπει να θέτει μετρήσιμα αποτελέσματα και να ορίζει εργαλεία και μεθοδολογίες, ενώ αντίθετα, πρέπει να είναι αρκετά ευρεία, ώστε να επιτρέπει τη δημιουργική και ευέλικτη λειτουργία.

- Το διαρθρωτικό επίπεδο πρέπει να δικαιολογείται με βάση τις οργανωτικές και λειτουργικές ανάγκες του φορέα και όχι άλλες σκοπιμότητες. Επισημαίνεται ότι τα επίπεδα οργανικών μονάδων που μπορεί να διαρθρώνονται οι υπηρεσίες καθορίζονται περιοριστικά στο νόμο και είναι οι γενικές διευθύνσεις, οι διευθύνσεις, οι υποδιευθύνσεις, τα τμήματα αυτοτελή και μη και τα αυτοτελή γραφεία, ενώ δεν προβλέπεται περαιτέρω διάρθρωση των τμημάτων σε γραφεία.

β) Η ονομασία και η έδρα των παραπάνω οργανικών μονάδων, καθώς και οι στρατηγικοί σκοποί των Γενικών Διευθύνσεων, οι επιχειρησιακοί στόχοι των Διευθύνσεων και Υποδιευθύνσεων και οι αρμοδιότητες των Τμημάτων και λοιπών οργανικών μονάδων.

- Η αποτύπωση του σκοπού της Γενικής Δ/νσης στον οργανισμό γίνεται έχοντας ως γνώμονα την ευθυγράμμιση του στρατηγικού της ρόλου με την δήλωση αποστολής του Φορέα. Η εξειδίκευση της αποστολής σε επίπεδο Γενικής Δ/νσης περιορίζεται στη διατύπωση γενικών και μη μετρήσιμων σκοπών και δεν επεκτείνεται σε εργαλεία και μεθοδολογίες.

- O ρόλος των Δ/νσεων ταυτίζεται με την επιχειρησιακή τους λειτουργία. Η επιχειρησιακή λειτουργία της Δ/νσης διατυπώνεται με τρόπο συγκεκριμένο, παρουσιάζοντας το έργο της στο πλαίσιο των στρατηγικών σκοπών της Γενικής Δ/νσης, απαντώντας στα ερωτήματα πως εξυπηρετεί αυτούς τους σκοπούς, τι επιδιώκει να πετύχει και με ποιο τρόπο. Στο επίπεδο επομένως των Δ/νσεων οι στρατηγικοί σκοποί των Γενικών Δ/νσεων εξειδικεύονται περαιτέρω κατά τρόπο που να αποτυπώνει τον μετασχηματισμό τους σε συγκεκριμένους στόχους και σχέδια δράσης.

- Η διατύπωση σε επίπεδο Τμήματος των αρμοδιοτήτων πρέπει να αποτυπώνει τον εκτελεστικό ρόλο αυτού. Η περιγραφή των αρμοδιοτήτων ενδείκνυται να είναι σύντομη, σαφής, κατανοητή και λιτή και να περιγράφει με τρόπο συνεκτικό και ολοκληρωμένο τις εργασίες που αναλαμβάνονται για την εξυπηρέτηση του ρόλου της Δ/νσης. Ειδικότερα, πρέπει να αποφεύγεται η διατύπωση μεγάλου αριθμού αρμοδιοτήτων με σκοπό την τεχνητή διόγκωση του ρόλου των Τμημάτων, όταν αυτές περιλαμβάνουν κοινές ή παρόμοιες εργασίες ή η εκτέλεσή τους συνεπάγεται την παραγωγή ίδιου ή παρόμοιου έργου. Σε αυτή τη περίπτωση οι αρμοδιότητες πρέπει να συγχωνεύονται προς το γενικότερο περιλαμβάνοντας όλες τις εργασίες που συντελούν στην επίτευξη του κύριου στόχου.

γ) Οι κλάδοι προσωπικού κατά κατηγορίες, ο αριθμός και η κατανομή των θέσεων προσωπικού σε κλάδους και ειδικότητες, καθώς και τα τυπικά προσόντα διορισμού ή πρόσληψης κατά κλάδο και ειδικότητα.

- Αποφεύγεται η πολυδιάσπαση κλάδων προσωπικού και επιβάλλεται η συγχώνευση ομοειδών κλάδων με κοινά ή συναφή καθήκοντα και προσόντα.

- Στους Οργανισμούς κατά κανόνα δεν θα αναγράφονται τα προσόντα διορισμού για κλάδους ή ειδικότητες που καλύπτονται από το ισχύον γενικής εφαρμογής «Προσοντολόγιο» (Π.Δ. 50/2001, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), αλλά θα γίνεται απλή παραπομπή στο περιεχόμενό του. Προσόντα μπορεί να καθορίζονται μόνο για τις περιπτώσεις κλάδων ή ειδικοτήτων που δεν καλύπτονται ενδεχομένως από τις γενικές ή ειδικές διατάξεις του «Προσοντολογίου», καθώς και όταν για ορισμένους κλάδους/ειδικότητες εκτιμάται ως αναγκαίος ο προσδιορισμός και ειδικών προσόντων ή η εξειδίκευση των βασικών τίτλων σπουδών που αποτελούν το τυπικό προσόν του κλάδου.

- Με τους υφιστάμενους Οργανισμούς των Υπουργείων υλοποιήθηκε η άμεση μετατροπή όλων των υφιστάμενων προσωρινών-προσωποπαγών θέσεων σε πάγιες οργανικές, μετατροπή η οποία, συντελεσθείσα κατά το χρόνο εκείνο σε όλα τα Υπουργεία, αποτύπωσε, ως προϊόν της συνολικής αναδιοργάνωσης των κεντρικών δημόσιων φορέων, τη γενικότερη στάση της Διοίκησης στο ζήτημα των προσωποπαγών θέσεων. Σχετικά σημειώνεται ότι η εκ νέου μετατροπή των προσωποπαγών θέσεων που στο μεταξύ έχουν προκύψει σε πάγιες οργανικές λογίζεται σε κάθε περίπτωση ως σύσταση νέων οργανικών θέσεων (ΠΕ 213/2007, 237/2009, 151/2014, κ.α.). Δοθέντος δε ότι οι θέσεις αυτές καταλαμβάνονται από προσωπικό το οποίο υπηρετεί, με την σταδιακή αποχώρηση του οποίου από την υπηρεσία οι εν λόγω θέσεις θα καταργούνταν, η μετατροπή αυτών με τον οργανισμό σε πάγιες οργανικές θέσεις και η πλήρωση αυτών ως τέτοιων στο μέλλον προκαλεί δαπάνη.

δ) Η περιγραφή καθηκόντων κάθε θέσης ευθύνης, καθώς και οι κλάδοι από τους οποίους θα προέρχονται οι Προϊστάμενοι των οργανικών μονάδων.

2. Κεντρικές κατευθύνσεις

α) Περιορισμός της διάσπασης του αντικειμένου ενός Υπουργείου σε πολλές Γενικές και Ειδικές Γραμματείες

Κατά την εφαρμογή του προγράμματος επαναξιολόγησης της δομής των Υπουργείων ως βασική επιλογή αναδεικνύεται η προσπάθεια μείωσης σχημάτων Γενικών και Ειδικών Γραμματειών με αντίστοιχη εκ των πραγμάτων ενίσχυση των υπηρεσιακών δομών (Γενικές Δ/νσεις ή Δ/νσεις), γεγονός που σίγουρα θα διευκολύνει την εγκατάσταση των Διοικητικών Γραμματέων που θεσμοθετήθηκαν με τα άρθρα 6 και 7 του Ν. 4369/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

β) Πρόβλεψη θέσεων Διοικητικού Γραμματέα, Αναπληρωτή Διοικητικού Γραμματέα, Τομεακού Γραμματέα και Ειδικού Τομεακού Γραμματέα

Ως γνωστόν με τις ρυθμίσεις των άρθρων 6 και 7 του Ν. 4369/2016, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, θεσμοθετήθηκαν, ως επικεφαλείς της διοικητικής ιεραρχίας, οι θέσεις των Διοικητικών και Αναπληρωτών Διοικητικών Γραμματέων των Υπουργείων με βαθμό 1ο της κατηγορίας ειδικών θέσεων (Ε.Θ.), που υπάγονται σε κάθε Υπουργό ή Αναπληρωτή Υπουργό αντίστοιχα. Περαιτέρω δε συστάθηκαν με βαθμό 1ο της κατηγορίας ειδικών θέσεων (Ε.Θ.) θέσεις Τομεακών Γραμματέων, ως προϊσταμένων των Γενικών Γραμματειών του άρθρου 51 του π.δ. 63/2005 και των Γενικών Γραμματειών που έχουν συσταθεί με άλλες διατάξεις, καθώς και θέσεις Ειδικών Τομεακών Γραμματέων, ως προϊσταμένων των ενιαίων διοικητικών τομέων του άρθρου 53 του π.δ. 63/2005 και των Ειδικών Γραμματειών που έχουν συσταθεί με άλλες διατάξεις.

Ενόψει των ανωτέρω και δεδομένου ότι οι παραπάνω τέθηκαν επικεφαλής της διοικητικής ιεραρχίας των υπηρεσιών των οποίων προΐστανται, αποτελώντας καθαρά διοικητικά όργανα με καθορισμένες αρμοδιότητες που αφορούν στην εκτέλεση και τη διοικητική εφαρμογή της πολιτικής όπως αυτή καθορίζεται από την Κυβέρνηση και τα όργανά της, σκόπιμη θεωρείται η πρόβλεψη των θέσεων αυτών εντός του Οργανισμού των υπηρεσιών σας. Για τη διευκόλυνσή σας στο τέλος της παρούσας τίθεται ως Παράρτημα 2 η πρότυπη δομή των άρθρων «Διάρθρωση Υπηρεσιών» και «Συνολικός αριθμός θέσεων» καθώς και το περιεχόμενο ενός νέου άρθρου που πρέπει να προστεθεί στα προεδρικά διατάγματα υπό τον τίτλο «Προσωπικό Ειδικών Θέσεων».

Επιπλέον των ανωτέρω σημειώνουμε ότι δεδομένης της θεσμοθέτησης των υπόψη θέσεων ως επικεφαλής της διοικητικής ιεραρχίας των υπηρεσιών του Υπουργείου δεν ενδείκνυται η υπαγωγή αυτοτελών τμημάτων όπως κοινοβουλευτικού ελέγχου, νομοθετικής πρωτοβουλίας, εσωτερικού ελέγχου κ.τ.λ. κατευθείαν στον Υπουργό ή τον Αναπληρωτή Υπουργό, αλλά αντίθετα προτείνεται η ένταξη αυτών υπό την εποπτεία και τον έλεγχο του Διοικητικού ή του Αναπληρωτή Διοικητικού Γραμματέα. Μεταβατικά και μέχρι την πλήρωση των θέσεων αυτών τα παραπάνω αυτοτελή τμήματα θα εξακολουθούν πάντως να λειτουργούν ως υπαγόμενα στον Υπουργό.

γ) Ενιαίες δομές εσωτερικής διοίκησης (υποστηρικτικές υπηρεσίες)

Βασική επιλογή, η οποία εξάλλου αποτυπώθηκε και στους εν ισχύ Οργανισμούς των Υπουργείων καθώς από αυτήν προκύπτει καλύτερος συντονισμός, εξακολουθεί να αποτελεί η συγκέντρωση στον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου, η υπαγωγή δηλ. στην κεντρική υπηρεσία του Υπουργείου, όλων των υποστηρικτικών μονάδων (π.χ. Διοικητικού/Προσωπικού, Οικονομικού, Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, κ.τ.λ.) των Γενικών και Ειδικών Γραμματειών που υπάγονται σε αυτό.

Παραμένει επομένως ως βασική οργανωτική αρχή η ένταξη όλων των υποστηρικτικού χαρακτήρα δομών και αρμοδιοτήτων του Υπουργείου στην ήδη συσταθείσα και λειτουργούσα Γενική Δ/νση Οικονομικών ή/και Διοικητικών Υπηρεσιών ή/και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Στο πλαίσιο αυτό σκόπιμη κρίνεται η διατήρηση της ενιαίας δομής εσωτερικής διοίκησης, ενώ υφιστάμενες σήμερα ρυθμίσεις αντίθετες στην παραπάνω κατευθυντήρια γραμμή θα πρέπει να ληφθούν υπόψη και να διορθωθούν κατά την τροποποίηση των οικείων οργανικών διατάξεων.

δ) Ενσωμάτωση αρμοδιοτήτων Υπηρεσιών Δημοσιονομικού Ελέγχου (ΥΔΕ) στις Γενικές Διευθύνσεις Οικονομικών Υπηρεσιών των Υπουργείων

Αναφορικά με το θέμα σημειώνεται ότι όσον αφορά στην πλήρη ανάληψη αποκλειστικών αρμοδιοτήτων εκτέλεσης του Προϋπολογισμού των Υπουργείων από την Οικονομική τους Υπηρεσία από 1.1.2017 σχετικά νομοθετικά και κανονιστικά κείμενα είναι οι διατάξεις του Ν. 4270/2014 (ιδίως τα άρθρα 24 και 69Γ), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και η αριθ. 2/16570/0026/13.5.2016 κοινή υπουργική απόφαση «Καθορισμός διαδικασίας και εξειδίκευση μεταφερόμενων αρμοδιοτήτων από τις Υπηρεσίες Δημοσιονομικού Ελέγχου/Ειδικό Λογιστήριο στις Οικονομικές Υπηρεσίες Φορέων της Γενικής Κυβέρνησης» (ΑΔΑ 6ΡΩΣΗ-ΞΝΛ, ΦΕΚ 1381/τ.Β'/17.5.2016).

Για την παροχή δε οδηγιών επί της εφαρμογής της ανωτέρω υπουργικής απόφασης εκδόθηκε η αριθ. πρωτ. 2/51290/0026/2.6.2016 εγκύκλιος του Υπουργείου Οικονομικών, στην οποία ειδικότερα προσδιορίζεται, με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, το σύνολο των απαιτούμενων ενεργειών, ενώ αποσαφηνίζεται και το γεγονός ότι ο συνολικός συντονισμός και ως προς τις απαιτούμενες οργανωτικές αλλαγές του έργου της μεταφοράς των αρμοδιοτήτων από τις ΥΔΕ είναι υπό την εποπτεία του Γενικού Γραμματέα Δημοσιονομικής Πολιτικής και του Γενικού Γραμματέα Πληροφοριακών Συστημάτων και Διοικητικής Υποστήριξης του Υπ. Οικονομικών κατά λόγο αρμοδιότητας. 

3. Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης

Σε κάθε περίπτωση, διευκρινίζεται ότι, προκειμένου να καταστεί εφικτή η ολοκλήρωση του έργου της αναδιοργάνωσης των υφιστάμενων δομών έως το τέλος του έτους, προτείνεται το ακόλουθο χρονοδιάγραμμα που σκοπό κυρίως έχει να οριοθετήσει και να προδιαγράψει τις απαιτούμενες ενέργειες.Για την επίσπευση μάλιστα των σχετικών διαδικασιών, τόσο κατά το στάδιο προώθησης του αιτιολογημένου πορίσματος της Έκθεσης Αξιολόγησης με την προτεινόμενη νέα οργανωτική δομή και σχέδιο στελέχωσης προς το Κυβερνητικό Συμβούλιο Μεταρρύθμισης όσο και κατά την επεξεργασία από την υπηρεσία μας των σχεδίων προεδρικών διαταγμάτων, προτείνεται όπως προωθείτε απαραιτήτως προς την υπηρεσία μας ως συνημμένο υλικό:

- τα οργανογράμματα του φορέα σας (παλαιό και νέο) καθώς και έγγραφο στο οποίο θα αναφέρονται αναλυτικά οι υφιστάμενες υπηρεσιακές μονάδες και οι μονάδες που συνιστώνται/καταργούνται/συγχωνεύονται ή που λειτουργούν σε χαμηλότερο οργανωτικό επίπεδο,

- πίνακας της υπηρεσίας σας (βλ. συνημμένο Παράρτημα 1 «Προτεινόμενες θέσεις νέου Οργανισμού») στο οποίο θα ενσωματώνεται κάθε σχετική πληροφορία, κατά τέτοιο τρόπο ώστε να αποτυπώνονται, με συγκεκριμένο και αναλυτικό τρόπο, όλες οι αλλαγές που διαφοροποιούν τον αριθμό των θέσεων προσωπικού του υπό εξέταση φορέα όπως αυτός αποτυπώνεται (ανά κατηγορία εκπαίδευσης/εκπαιδευτική βαθμίδα και κλάδο/ειδικότητα) στις υφιστάμενες κατά το χρόνο προώθησής του οικείες οργανικές διατάξεις σε σχέση με τον αντίστοιχο αριθμό που προτείνεται στο προωθούμενο σχέδιο και

- σημείωμα της υπηρεσίας σας με την απαιτούμενη ανάλυση του κόστους - οφέλους που προκύπτει από την τυχόν σύσταση/κατάργηση/συγχώνευση υπηρεσιακών μονάδων ή/και θέσεων προσωπικού.

Τέλος, προκειμένου να καταστεί εφικτή η αποτελεσματική παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης του έργου της επικαιροποίησης του οργανωτικού σχήματος - δομής των Υπουργείων, με στόχο τον εντοπισμό τυχόν καθυστερήσεων, την επιτάχυνση, όπου απαιτείται, των προβλεπόμενων ενεργειών αλλά και την παροχή κάθε είδους συνδρομής και υποστήριξης σε όλα τα στάδια κατάρτισης των Οργανισμών, επιτακτική κρίνεται η ανάγκη ορισμού σε κάθε Υπουργείο αρμοδίων, οι οποίοι έχοντας συντονιστικό ρόλο στην υπηρεσία τους θα επικοινωνούν με τα μέλη της Ομάδας Εργασίας που όρισε ο Αν. Υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης (ΑΔΑ: Ω5Τ2465ΦΘΕ-ΡΣ2) παρέχοντας κάθε σχετική πληροφόρηση, ώστε να καταστεί δυνατή η επίτευξη του τεθέντος στόχου μέσα στο καθορισμένο χρονοδιάγραμμα.

Στο πλαίσιο αυτό παρακαλείσθε όπως προβείτε άμεσα στον ορισμό υπευθύνων, συμπληρώνοντας τα ονοματεπωνυμικά και λοιπά στοιχεία επικοινωνίας αυτών (αποστολή των στοιχείων ηλεκτρονικά στη διεύθυνση s.sideri@ydmed.gov.gr, και k.voutsina@ydmed.gov.gr).

Για κάθε άλλη πληροφορία ή διευκρίνιση παραμένουμε στη διάθεσή σας.
Ο Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης
Χριστόφορος Βερναρδάκης 

Πηγή: Taxheaven