Αριθμ. Φ80000/οικ. 35384/1276/1.8.2016 Καθορισμός της διαδικασίας, του τρόπου και της αποτύπωσης της απογραφής των πάσης φύσεως περιουσιακών στοιχείων, απαιτήσεων και υποχρεώσεων, καθώς και των χρηματικών διαθεσίμων των φορέων κύριας κοινωνικής ασφάλισης

Αριθμ. Φ80000/οικ. 35384/1276/1.8.2016 Καθορισμός της διαδικασίας, του τρόπου και της αποτύπωσης της απογραφής των πάσης φύσεως περιουσιακών στοιχείων, απαιτήσεων και υποχρεώσεων, καθώς και των χρηματικών διαθεσίμων των φορέων κύριας κοινωνικής ασφάλισης

Αριθμ. Φ80000/οικ. 35384/1276/1.8.2016 Καθορισμός της διαδικασίας, του τρόπου και της αποτύπωσης της απογραφής των πάσης φύσεως περιουσιακών στοιχείων, απαιτήσεων και υποχρεώσεων, καθώς και των χρηματικών διαθεσίμων των φορέων κύριας κοινωνικής ασφάλισης του άρθρου 53 του N. 4387/2016, οι οποίοι από 01.01.2017 εντάσσονται στον Ενιαίο φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.).

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 70 του N. 4387/2016 «Ενι
αίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού - συνταξιοδοτικού συστήματος - Ρυθμίσεις Φορολογίας εισοδήματος και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις» (85 Α΄).
2. Τις διατάξεις του Π.δ. 80/1997 «Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης» (68 Α΄), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
3. Το άρθρο 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 (98 Α΄).
4. Το Π.δ. 113/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (180 Α΄), όπως ισχύει.
5. Το Π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (116 Α΄).
6. Την αριθμ. οικ.44549/Δ9.12193/8-10-2015 απόφαση του Πρωθυπουργού και Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Αναστάσιο Πετρόπουλο» (2169 Β΄).
7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
 

Άρθρο 1
 

Συγκρότηση Επιτροπών Απογραφής
 

Οι φορείς κύριας κοινωνικής ασφάλισης του άρθρου 53 του N. 4387/2016, με απόφαση του οικείου Διοικητικού συμβουλίου (Δ.Σ.), συγκροτούν Επιτροπή Απογραφής (Ε.Α.) μέχρι 30-08-2016.
 

Αντικείμενο της Επιτροπής Απογραφής του φορέα θα είναι η διενέργεια:
α) φυσικής απογραφής της εν γένει περιουσίας, κινητής και ακίνητης,
β) απογραφή των απαιτήσεων και υποχρεώσεων και γ) απογραφή λοιπών στοιχείων, όπως συνταξιοδοτικούς, ασφαλιστικούς και εργοδοτικούς φακέλους, αιτήματα για απονομή σύνταξης, προσφυγές, ενστάσεις
κατά αποφάσεων κ.λπ.

Η Επιτροπή Απογραφής, ανάλογα με την οργανωτική δομή του κάθε φορέα, θα αποτελείται από:
α) Δύο μέλη του Δ.Σ. με τους αναπληρωτές τους. β) Τον Προϊστάμενο της Οικονομικής υπηρεσίας. γ) Τον Προϊστάμενο της Διοικητικής υπηρεσίας.
δ) Τον Προϊστάμενο της υπηρεσίας Εσόδων/Ασφάλισης.
ε) Τον Προϊστάμενο της υπηρεσίας Παροχών. στ) Τον Νομικό Σύμβουλο του φορέα.
ζ) Τον Προϊστάμενο της Τεχνικής υπηρεσίας ή ένα μηχανικό.
στ) Τον Προϊστάμενο της υπηρεσίας Μηχανογράφησης ή έναν υπάλληλο κλάδου ΠΕ Πληροφορικής.
 

Με την ίδια απόφαση ορίζεται ως συντονιστής της Επιτροπής Απογραφής ένας εκ των δύο μελών του Δ.Σ. Για την υποβοήθηση της ως άνω Επιτροπής, με απόφαση του Πρόεδρου του Δ.Σ. του φορέα συγκροτούνται:
 

1. Ομάδες φυσικής απογραφής (ακίνητα, μεταφορικά μέσα, μηχανολογικός εξοπλισμός, έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός γραφείου, μηχανογραφικός εξοπλισμός, ηλεκτρικές συσκευές, αναλώσιμα, καύσιμα, χρεόγραφα, ένσημα κ.λπ.),
2. ομάδες απογραφής απαιτήσεων και υποχρεώσεων,
3. λοιπές ομάδες απογραφής με αντικείμενο την καταγραφή, ενδεικτικά αναφέρονται τα ακόλουθα: εκκρεμείς αιτήσεις συνταξιοδότησης, αιτήσεις αναγνώρισης χρόνου ασφάλισης, ασφαλιστικοί, εργοδοτικοί και συνταξιοδοτικοί φάκελοι, ληξιπρόθεσμες οφειλές της 31/12/2010 προς Ε.Ο.Π.Υ.Υ., προσφυγές, εκκρεμείς δίκες, ανεκτέλεστες δικαστικές αποφάσεις κ.λπ.
 

Η Επιτροπή Απογραφής ολοκληρώνει το έργο της έως 31/01/2017 και παραδίδει αντίγραφο της έκθεσης απογραφής:
1. Στον πρόεδρο του Δ.Σ., προκειμένου να εγκριθεί από το Δ.Σ. του φορέα.
2. Στην Οικονομική υπηρεσία του φορέα, προκειμένου να συμφωνήσει τα δεδομένα που προέκυψαν από την φυσική απογραφή με όσα είναι καταχωρημένα στα λογιστικά βιβλία και να προσδιορίσει την αξία τους, σύμφωνα με όσα προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία.
Την ανωτέρω έκθεση η Οικονομική υπηρεσία θα λάβει υπόψη της κατά τη σύνταξη των Οικονομικών Καταστάσεων χρήσεως 2016.
Η έκθεση απογραφής και η απόφαση του Δ.Σ. θα παραδοθούν στον Διοικητή του Ε.Φ.Κ.Α.
 

Άρθρο 2
Φάσεις Απογραφής και Αποτίμησης στον Ε.Φ.Κ.Α. Α΄ Φάση έως την 02-01-2017
 

Την 02-01-2017 συντάσσεται πρωτόκολλο παράδοσης-παραλαβής μεταξύ:
- του υπαλλήλου της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης του Ε.Φ.Κ.Α., ο οποίος ορίζεται από το Διοικητή του Ε.Φ.Κ.Α.
- και του υπαλλήλου της Οικονομικής υπηρεσίας του εντασσομένου φορέα, ο οποίος ορίζεται από τον Πρόεδρο ή Διοικητή του εντασσομένου στο Ε.Φ.Κ.Α. φορέα.

Στο πρωτόκολλο θα αναγράφονται οπωσδήποτε:
- Τα χρηματικά διαθέσιμα σε τραπεζικούς λογαριασμούς, τα μπλοκ των επιταγών και τα χρήματα που βρίσκονται εις χείρας υπόλογων διαχειριστών.
- Οι τυχόν ανεξόφλητες επιταγές.
- Οι μη αποδοθείσες κρατήσεις υπέρ τρίτων.
- Ο συνολικός αριθμός και τα στοιχεία των εξοφληθέντων χρηματικών ενταλμάτων, οικονομικής χρήσης 2016.
- Ο συνολικός αριθμός και τα στοιχεία των εκδοθέντων γραμματίων είσπραξης, οικονομικής χρήσης 2016.
- Οι υποχρεώσεις σε φόρους-τέλη και ασφαλιστικούς οργανισμούς.
- Οι υποχρεώσεις πληρωμής λογαριασμών τρίτων, όπως, ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ κ.λπ.
- Οι υποχρεώσεις από συμμετοχή σε δαπάνες συνταξιοδότησης ή άλλες παροχές.
- Οι υποχρεώσεις καταβολής μισθοδοσίας.
- Οι υποχρεώσεις παροχών, όπως συντάξεων κ.λπ.
- Τα στοιχεία των χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής που παρέμειναν ανεξόφλητα την 31-12-2016 και πρέπει να ακυρωθούν.
- Τα στοιχεία των ανεξόφλητων επιταγών που τυχόν υπάρχουν για την πληρωμή οφειλών προς τους εντασσόμενους φορείς του άρθρου 53 του Ν. 4387/2016.
- Οι υποχρεώσεις από υπογραφείσες συμβάσεις.
- Οι ανεξόφλητες εκκαθαρισμένες υποχρεώσεις. Αντίγραφα των πρωτοκόλλων παραδίδονται αυθημερόν στον Διοικητή του Ε.Φ.Κ.Α. και στην Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης του Ε.Φ.Κ.Α.
 

Β΄ Φάση έως την 16-01-2017
Οι ομάδες απογραφής, του άρθρου 1 της παρούσης, ολοκληρώνουν έως την 15.01.2017 την απογραφή:
- Των ταμειακώς βεβαιωμένων απαιτήσεων των Φ.Κ.Α. έναντι τρίτων.
- Των βεβαιωμένων απαιτήσεων εισφορών των Φ.Κ.Α. έναντι των υπόχρεων καταβολής τους (όπως αυτές προκύπτουν από τα ειδοποιητήρια ή τις αναλυτικές περιοδικές δηλώσεις εισφορών για χρόνο ασφάλισης έως 31.12.2016).
- Των πάσης φύσεως τίτλων βεβαίωσης απαιτήσεων έναντι τρίτων για τους οποίους δεν έχουν συνταχθεί οι σχετικοί βεβαιωτικοί κατάλογοι μέχρι 31.12.2016.
- Των βεβαιωτικών καταλόγων που συντάχθηκαν έως 31.12.2016 για τους οποίους δεν είχε εκδοθεί αποδεικτικό παραλαβής εισπρακτέων εσόδων είτε για το σύνολο του ποσού είτε για μέρος αυτού μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία και δεν έχουν καταχωρηθεί στο βιβλίο εισπρακτέων εσόδων.
Οι ταμειακώς βεβαιωμένες απαιτήσεις, και τα χρηματικά διαθέσιμα που θα καταγραφούν πρέπει να αποδεικνύονται με νόμιμα δικαιολογητικά και από άλλα στοιχεία που τυχόν υπάρχουν στα προβλεπόμενα από την κείμενη νομοθεσία βιβλία.
 

Γ Φάση έως την 31-01-2017
Οι ομάδες απογραφής, του άρθρου 1 της παρούσης, ολοκληρώνουν έως την 31.01.2017 την απογραφή:
- Των λοιπών υποχρεώσεων της 31.12.2016 (μακρο- πρόθεσμα, βραχυπρόθεσμα δάνεια κ.λπ.).
- Των καταρτισθέντων συμβάσεων (έργων, προμηθειών και υπηρεσιών), τις προεγκρίσεις των συμβάσεων των επομένων ετών και τυχόν προγραμματικών συμβάσεων που βρίσκονται σε εξέλιξη καθώς και των πηγών χρηματοδότησης τους. Στις περιπτώσεις αυτές απαιτείται η τιμολόγηση του φυσικού αντικειμένου της σύμβασης που έχει ολοκληρωθεί μέχρι 31.12.2016 και η πιστοποίηση του ως προς το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο, προκειμένου η Επιτροπή να απογράψει τη σχετική υποχρέωση στην κατάσταση απογραφής που θα συντάξει.
- Των αποφάσεων ένταξης έργων και δράσεων στα συγχρηματοδοτούμενα επιχειρησιακά προγράμματα των οποίων δεν έχει ξεκινήσει η υλοποίηση.
- Των προσφυγών, των εκκρεμών δικών και των ανεκτέλεστων δικαστικών αποφάσεων οικονομικού περιεχομένου.
- Των αναλωσίμων και των ανταλλακτικών των παγίων στοιχείων και λοιπών αποθεμάτων της 31.12.2016.
- Των χρεογράφων.
- Των συμμετοχών των Φ.Κ.Α. σε αμοιβαία κεφάλαια κ.λπ.
- Των πάγιων περιουσιακών στοιχείων των φορέων.
- Του πάγιου εξοπλισμού των φορέων.
Οι αναληφθείσες υποχρεώσεις και τα περιουσιακά στοιχεία που θα καταγραφούν πρέπει να αποδεικνύονται με νόμιμα δικαιολογητικά και από άλλα στοιχεία που τυχόν υπάρχουν στα προβλεπόμενα από την κείμενη νομοθεσία βιβλία.
 

Άρθρο 3
Διαφορές κατά την απογραφή
Οποιεσδήποτε διαφορές στις ποσότητες και τις αξίες της απογραφής προκύπτουν από μεταγενέστερο έλεγχο της απογραφής, ποσοτικά και κατ' αξία εγκρίνονται και καταχωρούνται στους οικείους λογαριασμούς κατόπιν απόφασης του Διοικητικού συμβουλίου του Ε.Φ.Κ.Α. Τυχόν διαφορές της αρχικής απογραφής και αποτίμησης που θα προκύψουν από τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων καταχωρούνται στους οικείους λογαριασμούς κατόπιν αποδοχής της σχετικής έκθεσης ελέγχου από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ε.Φ.Κ.Α.
 

Άρθρο 4
Χρόνος παράδοσης της απογραφής
Οι ομάδες απογραφής των φορέων κύριας κοινωνικής ασφάλισης του άρθρου 53 του N. 4387/2016 ολοκληρώνουν το έργο τους έως την 31.01.2017 και παραδίδουν αντίγραφο της έκθεσης απογραφής στο Διοικητικό Συμβούλιο του εντασσόμενου στον Ε.Φ.Κ.Α. φορέα, προς έγκριση. Οι εγκεκριμένες εκθέσεις απογραφής παραδίδονται με πρωτόκολλο παράδοσης παραλαβής από τους συντονιστές των επί μέρους Επιτροπών Απογραφής στην Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης του Ε.Φ.Κ.Α. προκειμένου να συντάξει την απογραφή έναρξης του Ε.Φ.Κ.Α. και να την υποβάλει στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ε.Φ.Κ.Α.
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ε.Φ.Κ.Α. αποφασίζει για την καταχώριση των απογραφών έναρξης στο βιβλίο απογραφών και ισολογισμών του Ε.Φ.Κ.Α. καθώς και για τον ορισμό ορκωτού ελεγκτή-λογιστή και του αναπληρωτή του για τον έλεγχο της απογραφής έναρξης. Μετά την έκδοση του πιστοποιητικού ελέγχου της έκθεσης απογραφής από τον ορκωτό ελεγκτή-λογιστή συγκαλείται εντός 7 ημερών το Διοικητικό Συμβούλιο του Ε.Φ.Κ.Α. για να συζητήσει σε ειδική για το σκοπό αυτό συνεδρίαση την «Απογραφή περιουσίας Ε.Φ.Κ.Α.-Ισολογισμός έναρξης 01.01.2017» και να αποφασίσει την έγκριση αυτής. Στη συνεδρίαση αυτή καλείται ο ορκωτός ελεγκτή ς-λογιστής που εξέδωσε το σχετικό πιστοποιητικό και οι συντονιστές των Επιτροπών Απογραφής των φορέων κύριας κοινωνικής ασφάλισης του άρθρου 53 του N. 4387/2016, για την παροχή σχετικών διευκρινίσεων επί του θέματος αυτού.


Ο ισολογισμός έναρξης και η σχετική απόφαση του Διοικητικού συμβουλίου του Ε.Φ.Κ.Α. αποστέλλονται στο Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για ενημέρωση και αναρτώνται στο δικτυακό τόπο του Ε.Φ.Κ.Α.
 

Η ανωτέρω απόφαση εφαρμόζεται αναλογικά και για το Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π., αναφορικά με τα εντασσόμενα από το άρθρο 75 του N. 4387/2016 ταμεία πρόνοιας.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως
Αθήνα, 1 Αυγούστου 2016
Ο Υφυπουργός
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

 

Πηγή: Taxheaven