Αριθμ. ΔΙΠΑ/οικ. 37674/ 27.7.2016 Τροποποίηση και κωδικοποίηση της υπουργικής απόφασης 1958/2012 - Κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 4 του Ν. 4014/21.9.2011 (ΦΕΚ 209/Α

Αριθμ. ΔΙΠΑ/οικ. 37674/ 27.7.2016 Τροποποίηση και κωδικοποίηση της υπουργικής απόφασης 1958/2012 - Κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 4 του Ν. 4014/21.9.2011 (ΦΕΚ 209/Α

Αριθμ. ΔΙΠΑ/οικ. 37674

(ΦΕΚ Β' 2471/10-08-2016)

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Άρθρου 1 παράγραφος 1 και 4 του Ν. 4014/2011 «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις Υπουργείου Περιβάλλοντος» (ΦΕΚ Α'209).

2. Τις διατάξεις του Ν. 1650/1986 «Για την προστασία του περιβάλλοντος» (ΦΕΚ Α'160/1986), όπως τροποποιήθηκε από το Ν. 3010/25.04.2002 «Εναρμόνιση του Ν. 1650/1986 με τις Οδηγίες 97/11/Ε.Ε. και 96/61/Ε.Ε., διαδικασία οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α'91).

3. Τις διατάξεις του Ν. 3937/2011 «Διατήρηση της βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α'60).

4. Του Π.δ. 100/2014 (167/Α/2014) «Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλλοντος» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

5. Του Π.δ. 70/22.9.2015 (ΦΕΚ 114/Α/2015) «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού».

6. Του Π.δ. 73/22.9.2015 (ΦΕΚ 116/Α/2015) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

7. Της υπ' αριθμ. υπουργικής απόφασης 1958/13.1.2012 (Β' 21) - Κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 4 του Ν. 4014/21.9.2011 (ΦΕΚ 209/Α/2011), όπως τροποποιήθηκε με:
· Τον Ν. 4254/2014 (ΦΕΚ 85/Α'/2014) Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας στο πλαίσιο εφαρμογής του Ν. 4046/2012.
· Την υπουργική απόφαση 20741/27.4.2012, (ΦΕΚ 1565/ Β/8.5.2012) «Τροποποίηση της 1958/13.12.2012 απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής "Κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 4 του Ν. 4014/21.9.2011 (209/Α')'; (Β' 21)».
· Την υπουργική απόφαση οικ. 166476/25.2.2013, (ΦΕΚ 595/ Β/14.3.2013) «Τροποποίηση της υπ'αριθμ. 1958/13.1.2012 (ΦΕΚ 21/Β') απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής "Κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 4 του Ν. 4014/21.9.2011 (ΦΕΚ209/Α')", όπως τροποποιήθηκε από την υπ' αριθμ. 20741/8.5.2012, (ΦΕΚ 1565/Β) όμοιά της».
· Την υπουργική απόφαση Οικ: 65150/1780/25.11.2013, (ΦΕΚ 3089/Β/4.12.2013) «Αντικατάσταση του Παραρτήματος VII της υπουργικής απόφασης 1958/2012 "Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 4 του Ν. 4014/21.09.2011 (ΦΕΚ 209/ Α/2011)" (21/Β'), όπως ισχύει».
· Την υπουργική απόφαση οικ. 173829/14.7.2014, (ΦΕΚ 2036/ Β/25.7.2014) «Τροποποίηση της υπ' αριθμ. 1958/2012 απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (21/Β), με την οποία κατατάσσονται τα δημόσια και ιδιωτικά έργα και δραστηριότητες σε κατηγορίες και υποκατηγορίες, σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 4 του Ν. 4014/2011 (209/Α'), όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει, ως προς την κατάταξη ορισμένων έργων και δραστηριοτήτων της 2ης, 6ης, 9ης και 12ης Ομάδας». 

8. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, 

αποφασίζει:

Άρθρο 1
Σκοπός

Η παρούσα απόφαση αποσκοπεί στην τροποποίηση και κωδικοποίηση της υπουργικής απόφασης 1958/2012 - Κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 4 του Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α/2011) όπως αυτή έχει μέχρι την έκδοση της παρούσας τροποποιηθεί και ισχύει κατά εφαρμογή της παραγράφου 4 του άρθρου 1 του Ν. 4014/2011 (Α' 209) για την κατάταξη σε κατηγορίες, ανάλογα με τις επιπτώσεις τους στο περιβάλλον, των έργων και δραστηριοτήτων του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, των οποίων η κατασκευή ή λειτουργία δύναται να έχει επιπτώσεις στο περιβάλλον. Τα ανωτέρω έργα και δραστηριότητες κατατάσσονται στις κατηγορίες (Α) και (Β) αναλόγως των επιπτώσεων αυτών, σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 1 του Ν. 4014/2011.

Άρθρο 2
Κατάταξη έργων και δραστηριοτήτων σε ομάδες

Τα έργα και οι δραστηριότητες που παρουσιάζουν κοινά χαρακτηριστικά ως προς την εκτίμηση και αξιολόγηση των περιβαλλοντικών τους επιπτώσεων βάσει των κριτηρίων του Παραρτήματος Ι του Ν. 4014/2011 κατατάσσονται σε δώδεκα (12) ομάδες κοινές για τις κατηγορίες (Α) και (Β) του άρθρου 1 παράγραφος 1 του Ν. 4014/2011. Οι ομάδες αυτές παρουσιάζονται στα Παραρτήματα Ι έως ΧΙΙ της παρούσας απόφασης.

Άρθρο 3
Κατάταξη έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες

1. Τα έργα και οι δραστηριότητες κατατάσσονται στην πρώτη (Α) κατηγορία, που υποδιαιρείται στις υποκατηγορίες (Α1) και (Α2), και στη δεύτερη (Β') κατηγορία σύμφωνα με τα κριτήρια του άρθρου 1 παράγραφος 1 του Ν. 4014/2011

2. Τα ως άνω έργα και δραστηριότητες αναφέρονται στα Παραρτήματα Ι έως ΧΙΙ του άρθρου 4 της παρούσας απόφασης ανάλογα με την ομάδα στην οποία υπάγεται καθένα από αυτά.

3. Τα έργα και δραστηριότητες που δεν συμπεριλαμβάνονται στην παρούσα απόφαση, όπως αυτή ισχύει, απαλλάσσονται από τη διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης και λήψης Πρότυπων Περιβαλλοντικών Δεσμεύσεων με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 6 του άρθρου 1 του Ν. 4014/2011.

Άρθρο 4

Προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης τα Παραρτήματα Ι έως και ΧΙΙ που ακολουθούν. Ειδικότερα:

1. Παράρτημα Ι: Περιλαμβάνει την Ομάδα 1η «Έργα χερσαίων και εναέριων μεταφορών»
2. Παράρτημα ΙΙ: Περιλαμβάνει την Ομάδα 2η «Υδραυλικά έργα»
3. Παράρτημα ΙΙΙ: Περιλαμβάνει την Ομάδα 3η «Λιμενικά έργα»
4. Παράρτημα IV: Περιλαμβάνει την Ομάδα 4η «Συστήματα περιβαλλοντικών υποδομών»
5. Παράρτημα V: Περιλαμβάνει την Ομάδα 5η «Εξορυκτικές δραστηριότητες»
6. Παράρτημα VI: Περιλαμβάνει την Ομάδα 6η «Τουριστικές εγκαταστάσεις και έργα αστικής ανάπτυξης, κτιριακού τομέα, αθλητισμού και αναψυχής»
7. Παράρτημα VII: Περιλαμβάνει την Ομάδα 7η «Πτηνοκτηνοτροφικές εγκαταστάσεις»
8. Παράρτημα VIII: Περιλαμβάνει την Ομάδα 8η «Υδατοκαλλιέργειες»
9. Παράρτημα IX: Περιλαμβάνει την Ομάδα 9η «Βιομηχανικές και συναφείς εγκαταστάσεις»
10. Παράρτημα X: Περιλαμβάνει την Ομάδα 10η «Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας»
11. Παράρτημα XI: Περιλαμβάνει την Ομάδα 11η «Μεταφορά ενέργειας, καυσίμων και χημικών ουσιών»
12. Παράρτημα ΧΙΙ: Περιλαμβάνει την Ομάδα 12η «Ειδικά έργα και δραστηριότητες»

Καθένα από τα Παραρτήματα Ι έως ΧΙΙ αναφέρεται σε μία ομάδα έργων και δραστηριοτήτων, σύμφωνα με το άρθρο 1 της παρούσας απόφασης και περιλαμβάνει τα έργα και τις δραστηριότητες που εντάσσονται στην ομάδα αυτή, καθώς και την αντίστοιχη κατάταξή τους σε κατηγορία και υποκατηγορία.

Άρθρο 5
Αντιστοίχιση ομάδων έργων και δραστηριοτήτων του άρθρου 1 παράγραφος 4 του Ν. 4014/2011 με τις ομάδες της παρούσας απόφασης

Οι αναφερόμενες ομάδες έργων και δραστηριοτήτων του άρθρου 1 παράγραφος 4 του Ν. 4014/2011 αντιστοιχούν στις ομάδες έργων και δραστηριοτήτων που έχουν καταχωρηθεί στα Παραρτήματα Ι έως ΧΙΙ της παρούσας απόφασης ως ακολούθως:

Ομάδες του άρθρου 1, παράγραφος 4 του N. 4014/2011

Παραρτήματα της παρούσας απόφασης

Ομάδα 1η

Παράρτημα Ι

Ομάδα 2η

Παράρτημα ΙΙ

Ομάδα 3η

Παράρτημα ΙΙΙ

Ομάδα 4η

Παράρτημα IV

Ομάδα 5η

ΠαράρτημαV

Ομάδα 6η

Παράρτημα VI

Ομάδα 7η

Παράρτημα VII

Ομάδα 8η

Παράρτημα VIII

Ομάδα 9η

Παράρτημα IX


Άρθρο 6
Μεταβατικές Διατάξεις 

Η περιβαλλοντική αδειδότηση έργων και δραστηριοτήτων του πεδίου εφαρμογής της παρούσας, για τα οποία έχει κατατεθεί πλήρης Περιβαλλοντική Μελέτη ή φάκελος Περιβαλλοντικού Προελέγχου, στην περιβαλλοντική αρχή που ήταν αρμόδια για την περιβαλλοντική αδειοδότησή τους πριν την έναρξη ισχύος της παρούσας, διενεργείται από την ως άνω αρχή εκτός εάν ο φορέας των εν λόγω έργων ή δραστηριοτήτων ζητήσει εγγράφως την υπαγωγή τους στις διατάξεις της παρούσας.

Άρθρο 7 
Ισχύς απόφασης

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 27 Ιουλίου 2016

Ο Υπουργός
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ
Πηγή: Taxheaven