Αριθ. πρωτ.: 30/003/000/2804/ 11.8.2016 Κοινοποίηση του π.δ. 51/2016 περί οινολογικών εργαστηρίων

Αριθ. πρωτ.: 30/003/000/2804/ 11.8.2016 Κοινοποίηση του π.δ. 51/2016 περί οινολογικών εργαστηρίων

Αθήνα 11/08/2016
Αριθ. πρωτ. 30/003/000/2804
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
Δ/ΝΣΗ ΑΛΚΟΟΛΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ Α'

Ταχ. Δ/νση : Αν. Τσόχα 16 
Ταχ. Κώδικας 11521, Αθήνα
Πληροφορίες : Στ. Καραγιάννης
Τηλέφωνο : 2132117231
Fax : 210 6468272
e-mail :alcohol_food@gcsl.gr

ΘΕΜΑ: «Κοινοποίηση του π.δ. 51/2016 περί οινολογικών εργαστηρίων»

Σας κοινοποιούμε, για ενημέρωση, το Π.Δ. 51/2016 με θέμα: «Καθορισμός των προϋποθέσεων και της διαδικασίας έναρξης λειτουργίας οινολογικών εργαστηρίων, των υποχρεώσεων και των ελέγχων κατά τη λειτουργία αυτών» που δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. 82/Α'/09-05-2016.

Με το εν λόγω π.δ. επέρχονται οι αναγκαίες προσαρμογές, όσον αφορά τα της λειτουργίας των οινολογικών εργαστηρίων, ώστε να είναι σε συμφωνία με τις σχετικές διατάξεις του ν. 3919/2011 «Αρχή της επαγγελματικής ελευθερίας, κατάργηση αδικαιολόγητων περιορισμών στην πρόσβαση και άσκηση επαγγελμάτων» (Α' 32), όπως ισχύει. Έτσι, σύμφωνα με το κοινοποιούμενο π.δ. δεν απαιτείται, πλέον, η χορήγηση διοικητικής άδειας, από τις κρατικές αρχές, προκειμένου να ιδρυθούν και να λειτουργήσουν τα οινολογικά εργαστήρια, καθ' ότι τούτο συνιστά περιορισμό στην ελεύθερη άσκηση του επαγγέλματος του οινολόγου, ενώ καταργούνται και διάφορες προϋποθέσεις και περιορισμοί, που ίσχυαν μέχρι σήμερα, για τη λειτουργία των οινολογικών εργαστηρίων.

Περαιτέρω, όπως ορίζεται στο άρθρο 8 του εν λόγω π.δ., από την έναρξη ισχύος αυτού (09/05/2016), καταργείται το β.δ. 641/1970 «περί ιδρύσεως και λειτουργίας οινολογικών εργαστηρίων» (Α' 217), με το οποίο είχε καθοριστεί, μεταξύ άλλων, η συναρμοδιότητα των Χημικών Υπηρεσιών του Γ.Χ.Κ. στη διαδικασία αδειοδότησης των οινολογικών εργαστηρίων.

Με την παρούσα εγκύκλιο, καταργείται η υπ' αριθ. 30/077/2797/17.10.2012 εγκύκλιος της Υπηρεσίας μας με θέμα: «Λειτουργία οινολογικών εργαστηρίων».

Για κάθε περαιτέρω σχετική πληροφορία ή διευκρίνιση μπορείτε να απευθύνεσθε στην Υπηρεσία μας.Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης
ΣΤ. ΣΑΜΙΟΣ

Πηγή: Taxheaven