Αριθμ. οικ. 55730/4095/ 12.7.2016 Ορισμός αρμόδιου οργάνου για την υποβολή των οριζομένων στην παράγραφο 3 του άρθρου 71 του Ν. 4182/2013 εξηγήσεων, για υποθέσεις αρμοδιότητας της Δ/νσης Κοινωφελών Περιουσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής

Αριθμ. οικ. 55730/4095/ 12.7.2016 Ορισμός αρμόδιου οργάνου για την υποβολή των οριζομένων στην παράγραφο 3 του άρθρου 71 του Ν. 4182/2013 εξηγήσεων, για υποθέσεις αρμοδιότητας της Δ/νσης Κοινωφελών Περιουσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής

Αριθμ. οικ. 55730/4095

(ΦΕΚ 2476/11-08-2016)

Η ΑΣΚΟΥΣΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις του άρθρου 71 παρ. 3 και 1 παρ. 4 του Ν. 4182/2013 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

β) Το Π.δ. 135/2010 «Οργανισμός Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής» (ΦΕΚ 228/Α΄/27-12-2010).

γ) Το άρθρο 56 του Ν. 4257/2014 «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών» (ΦΕΚ 93/Α΄/14-4-2014) περί αναπλήρωσης του Γενικού Γραμματέα σε περίπτωση απουσίας από τον Αρχαιότερο Γενικό Διευθυντή.

δ) Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκύπτει δαπάνη για τον κρατικό προϋπολογισμό,

αποφασίζουμε:

Τον καθορισμό του Συμβουλίου Κοινωφελών Περιουσιών Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής ως αρμόδιου οργάνου για την υποβολή των προβλεπόμενων στην παρ. 3 του άρθρου 71 Ν. 4182/2013 εξηγήσεων από τα πρόσωπα των παραγράφων 1 και 2 του ιδίου άρθρου, για υποθέσεις αρμοδιότητας της Δ/νσης Κοινωφελών Περιουσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.

Οι εν λόγω εξηγήσεις θα υποβάλλονται γραπτώς ή προφορικώς προς το Συμβούλιο Κοινωφελών Περιουσιών Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, διά της Δ/νσης Κοινωφελών Περιουσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, εντός προθεσμίας δέκα ημερών από την επίδοση της σχετικής κλήσης.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 12 Ιουλίου 2016

Η Ασκούσα καθήκοντα Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΚΑΡΔΑΜΙΤΣΗ

Πηγή: Taxheaven