Αριθμ. 25011/ 2.8.2016 Υπαγωγή του Δήμου Αχαρνών Ν. Αττικής, στο Πρόγραμμα Εξυγίανσης του άρθρου 174 του Ν. 4270/2014 (Α΄143)

Αριθμ. 25011/ 2.8.2016 Υπαγωγή του Δήμου Αχαρνών Ν. Αττικής, στο Πρόγραμμα Εξυγίανσης του άρθρου 174 του Ν. 4270/2014 (Α΄143)

Αριθμ. 25011

(ΦΕΚ Β' 2494/12-08-2016)

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις της παραγράφου 4, του άρθρου 174, του Ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις.», όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 75, του Ν. 4316/2014 (Α' 270) «Ίδρυση του παρατηρητηρίου άνοιας, βελτίωση περιγεννητικής φροντίδας, ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας υπουργείου υγείας και άλλες διατάξεις.» και ισχύει.

2. Το Θέμα Α «Προϋπολογισμός Δήμου Αχαρνών», του υπ' αριθμ. πρωτ. 714 πρακτικού της 97ης Συνεδρίασης του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης της 28ης Ιουλίου 2016.

3. Το Π.δ. 73/2015 (Α΄116) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών.».

4. Την υπ' αριθμ. Υ36166/2015 (Β'2252) απόφαση «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης Ιωάννη Μπαλάφα.».

5. Την από 29.07.2016 Εισήγηση του Γενικού Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών και Διοικητικής Υποστήριξης, σύμφωνα με την περ. ε παρ.5 άρθρου 24 του Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143 Α'), όπως αντικαταστάθηκε με τη παρ.6 του άρθρου 10 του Ν.4337/2015 (ΦΕΚ 129 Α').

6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, 

διαπιστώνουμε:

Την υποχρεωτική υπαγωγή του Δήμου Αχαρνών Ν. Αττικής, στο Πρόγραμμα Εξυγίανσης του άρθρου 174 του Ν. 4270/2014 (Α΄143), όπως αντικαταστάθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα 2 Αυγούστου 2016

Ο Υφυπουργός
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΑΛΑΦΑΣ

Πηγή: Taxheaven