Αριθ . Πρωτ: 30/003/000/2980/2016 Κοινοποίηση της υπ' αριθμ. 30/003/000/1026/8.3.2016 ΑΥΟ (ΦΕΚ 755/Β') σχετικά με την πλήρη μετουσίωση της αιθυλικής αλκοόλης. ΣΧΕΤ.: α) Η με αριθμ. πρωτ. 30/077/2589/5.8.2013 ΕΔΥΟ (ΑΔΑ: ΒΛΩΛΗ-47Λ). β) Η με αριθμ. πρωτ. 30/

Αριθ . Πρωτ: 30/003/000/2980/2016 Κοινοποίηση της υπ' αριθμ. 30/003/000/1026/8.3.2016 ΑΥΟ (ΦΕΚ 755/Β') σχετικά με την πλήρη μετουσίωση της αιθυλικής αλκοόλης. ΣΧΕΤ.: α) Η με αριθμ. πρωτ. 30/077/2589/5.8.2013 ΕΔΥΟ (ΑΔΑ: ΒΛΩΛΗ-47Λ). β) Η με αριθμ. πρωτ. 30/

Αθήνα 12 Αυγούστου 2016
Αριθ . Πρωτ: 30/003/000/2980


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
1. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ.
Δ/ΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ (ΕΦΚ) ΚΑΙ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ (ΦΠΑ) ΤΜΗΜΑ Β'
Ταχ.Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10 Τ.Κ.    : 101 84 Αθήνα
ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας Διανομής
Πληροφορίες :Αικ. Μυρισίδου, Β. Ακριτίδου, Μ. Ανδρούτσου
Αθήνα 12 Αυγούστου 2016 Αριθ . Πρωτ: 30/003/000/2980
Τηλέφωνο 210 6987412 411, 413 , 424
FAX 210 6987408
e-mail, finexcis@otenet. gr
 
2. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Δ/ΝΣΗ ΑΛΚΟΟΛΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΤΜΗΜΑ Α'
Ταχ.Δ/νση : Αν. Τσόχα 16
Τ.Κ.    : 151 23 Αθήνα
Πληροφορίες :Στ. Σάμιος, Στ. Χατζηγεωργίου
Τηλέφωνο : 210 6479222
FAX    :210 6468272
e-mail    : alcohol_food@gcsl.gr

ΘΕΜΑ : Κοινοποίηση της υπ' αριθμ. 30/003/000/1026/8.3.2016 ΑΥΟ (ΦΕΚ 755/Β') σχετικά
με την πλήρη μετουσίωση της αιθυλικής αλκοόλης. ΣΧΕΤ.: α) Η με αριθμ. πρωτ. 30/077/2589/5.8.2013 ΕΔΥΟ (ΑΔΑ: ΒΛΩΛΗ-47Λ).
β) Η με αριθμ. πρωτ. 30/003/000/299/23.1.2015 ΕΔΥΟ (ΑΔΑ: 7ΗΩ5Η-0ΚΜ).

Α. Σας κοινοποιούμε, για ενημέρωση και εφαρμογή, την υπ' αριθ. 30/003/000/1026/08.03.2016 ΑΥΟ «Όροι και προϋποθέσεις για την πλήρη μετουσίωση της αιθυλικής αλκοόλης, την παρασκευή, διάθεση και την εμφιάλωση της πλήρως μετουσιωμένης αιθυλικής αλκοόλης», η οποία δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 755/Β'/21.03.2016 και ισχύει από δημοσιεύσεώς της (21-03-2016).

Από την έναρξη ισχύος της κοινοποιούμενης ΑΥΟ καταργείται η υπ' αριθ. 8051/1917/10.5.1975 Απόφαση «Περί διάθεσης εμφιαλωμένου μετουσιωμένου (φωτιστικού) οινοπνεύματος» (ΦΕΚ 580/Β') καθώς και κάθε άλλη τυχόν ΔΥΟ που ρυθμίζει διαφορετικά τα θέματα της εν λόγω Απόφασης.

Η κοινοποιούμενη ΑΥΟ, εκδοθείσα κατ' εξουσιοδότηση των διατάξεων της περιόδου (β) της παραγράφου 11 του άρθρου 8 του ν.2969/01 όπως τροποποιήθηκε με τις σχετικές διατάξεις του ν.4303/2014, σε προσαρμογή και με τις εν τω μεταξύ εξελίξεις στο επίπεδο του ενωσιακού δικαίου [Εκτελεστικός Κανονισμός υπ' αριθ. 162/2013 της Επιτροπής της 21-02-2013 «για την τροποποίηση του Παραρτήματος του κανονισμού (ΕΚ) 3199/93 σχετικά με την αμοιβαία αναγνώριση των διαδικασιών για την πλήρη μετουσίωση της
αλκοόλης με σκοπό την απαλλαγή από τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης», που σας έχει κοινοποιηθεί με την ανωτέρω υπό στοιχείο (α) σχετική εγκύκλιο διαταγή], καταλαμβάνει κατά τρόπο γενικό και συνολικά την πλήρως μετουσιωμένη αιθυλική αλκοόλη και με τις ρυθμίσεις αυτής καθορίζονται οι τηρητέες διατυπώσεις και διαδικασίες για την πλήρη μετουσίωση της αιθυλικής αλκοόλης (τόσο με την εθνική όσο και με την κοινή ευρωπαϊκή μέθοδο), τη διάθεση, την εμφιάλωση αυτής, ως και αναφορικά με τους σχετικούς ελέγχους από τις αρμόδιες Αρχές (Χημικές Υπηρεσίες του ΓΧΚ και Τελωνεία) - των οποίων μάλιστα και αποσαφηνίζονται οι οικείες αρμοδιότητες.

Β. Στα πλαίσια αυτά, κρίνεται σκόπιμο να σημειωθούν τα ακόλουθα:

1.α. Καθορίζονται (άρθρα 2-4) i) οι επιτηδευματίες που δικαιούνται να διενεργούν την πλήρη μετουσίωση (είτε με την εθνική μέθοδο, είτε με την κοινή ευρωπαϊκή μέθοδο) της αιθυλικής αλκοόλης (ήτοι οινοπνευματοποιοί Α' & Β' κατηγορίας, νεφτοποιοί, ως και φορολογικές αποθήκες με κύρια δραστηριότητα την εμπορία της χύμα αιθυλικής αλκοόλης) και οι τηρητέοι προς τούτο όροι, διατυπώσεις, διαδικασίες καθώς και οι υποχρεώσεις τούτων, ως και ii) τα πρόσωπα τα οποία μπορούν να παραλαμβάνουν (εμφιαλωτές και βιομηχανίες - βιοτεχνίες κλπ χρήστες), ως και να εμφιαλώνουν (εμφιαλωτές), την πλήρως μετουσιωμένη αιθυλική αλκοόλη (είτε με την εθνική μέθοδο, είτε με την κοινή ευρωπαϊκή μέθοδο), ως και οι τηρητέοι όροι, διατυπώσεις και διαδικασίες για τη διακίνηση, διάθεση και εμπορία αυτής.
Επισημαίνεται ότι, προκειμένου για τη διενέργεια της πλήρους μετουσίωσης της αιθυλικής αλκοόλης, από τους (κατά τα ανωτέρω) προαναφερθέντες έχοντες το δικαίωμα οικείους επιτηδευματίες, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις (άρθρο 3, παρ.1) της εν λόγω κοινοποιούμενης ΑΥΟ, πρέπει να πληρούνται συγκεκριμένοι όροι και προϋποθέσεις [ύπαρξη ιδιαίτερων (σταθερών) δεξαμενών για την αποθήκευση της προς μετουσίωση αιθυλικής αλκοόλης και τη διενέργεια της μετουσίωσης ως και ιδιαίτερου εξοπλισμού (αντλίες, γραμμές μεταφοράς, δοχεία μεταφοράς κλπ), κατάλληλων χώρων για την ασφαλή αποθήκευση των χρησιμοποιούμενων μετουσιωτικών υλών] - η συνδρομή των οποίων ελέγχεται από την εποπτεύουσα (Χημική ή Τμήμα/Γραφείο Χημικής) Υπηρεσία του ΓΧΚ [στα πλαίσια της εκάστοτε χορηγούμενης από αυτήν έγκρισης για την πλήρη μετουσίωση (άρθρο 3 παρ. 1α)] - ενώ θα πρέπει βεβαίως να τηρούνται οι προβλεπόμενες (από τις σχετικές διατάξεις) διατυπώσεις και διαδικασίες.

Συναφώς και όσον αφορά τις φορολογικές αποθήκες εμπορίας (χύμα) αιθυλικής αλκοόλης, αποσταγμάτων κλπ και τη δυνατότητα συλλειτουργίας αυτών με ποτοποιεία, παρατηρείται ότι τούτο όχι μόνο δεν προσκρούει στις σχετικές διατάξεις (άρθρο 7, παρ. Δ.6) του ν. 2969/2001, αλλ' αντίθετα με βάση αυτές είναι επιτρεπτό - δεδομένου ότι με βάση τις διατάξεις αυτές επιτρέπεται η συνύπαρξη ποτοποιείου με οινοπνευματοποιείο Β' κατηγορίας, θα πρέπει όμως οι εγκαταστάσεις της φορολογικής αποθήκης εμπορίας να είναι πλήρως διακριτές και οριοθετημένες σε σχέση με εκείνες του ποτοποιείου καθ' όσον, όπως είναι γνωστό, σύμφωνα με τη σχετική διάταξη (παρ. 5) του άρθρου 8 του εν λόγω νόμου δεν είναι επιτρεπτή γενικά η διάθεση αιθυλικής αλκοόλης, αποσταγμάτων κλπ από τα ποτοποιεία προς τρίτους, ενώ βεβαίως υπάρχουν και διαφορετικές διαδικασίες ως και τηρούμενα βιβλία, για τη χρεοπίστωση των δύο μονάδων, τον έλεγχο και την παρακολούθηση αυτών.

Είναι αυτονόητο, στην περίπτωση αυτή, ότι προκειμένου για τη διενέργεια πλήρους μετουσίωσης από τη φορολογική αποθήκη εμπορίας θα πρέπει τόσο η αποθήκευση της (προς πλήρη μετουσίωση) αιθυλικής αλκοόλης ως και των χρησιμοποιούμενων μετουσιωτικών υλών, όσο και οι εργασίες της πλήρους μετουσίωσης, η αποθήκευση και η διακίνηση της πλήρως μετουσιωμένης αιθυλικής αλκοόλης, να γίνεται σε ιδιαίτερο χώρο / διαμέρισμα κλπ αυτής, ώστε να αποκλείεται η οποιαδήποτε επικοινωνία με τις εγκαταστάσεις του ποτοποιείου και με χρήση ιδιαίτερου για τον σκοπό αυτό αποκλειστικά και μόνο χρησιμοποιούμενου εξοπλισμού (αντλίες, γραμμές μεταφοράς, βαρέλια κλπ).
Αναφορικά με τη χρεοπίστωση της πλήρως μετουσιωμένης αιθυλικής αλκοόλης στο προβλεπόμενο να τηρείται (έντυπα ή ηλεκτρονικά) οικείο βιβλίο χρεοπίστωσης της πλήρως μετουσιωμένης αιθυλικής αλκοόλης, στις οικείες (σύμφωνα με τις προαναφερθείσες σχετικές διατάξεις της εν λόγω κοινοποιούμενης ΑΥΟ) μονάδες παραγωγής της, αυτή διενεργείται κατά πρωτόκολλο πλήρως μετουσίωσης και με βάση τα περιλαμβανόμενα σ' αυτό στοιχεία.

Όσον αφορά τις αντίστοιχες ποσότητες ανύδρου αλκοόλης, αυτές προκύπτουν από τα περιλαμβανόμενα στο οικείο πρωτόκολλο πλήρους μετουσίωσης στοιχεία [για την μεν χρέωση η συνολικά εμπεριεχόμενη (στη μετουσιωθείσα ποσότητα αιθυλικής αλκοόλης) ποσότητα ανύδρου αλκοόλης (εκφραζόμενη σε λίτρα ανύδρου) Var, για δε την πίστωση, προς εξεύρεση της αντιστοιχούσας, στην εκάστοτε διακινούμενη ποσότητα [Mi (σε χιλιόγραμμα 93% vol.)] της πλήρως μετουσιωμένης αιθυλικής αλκοόλης, ανύδρου αλκοόλης Vi,ar μέσω συντελεστή μετατροπής f=Var /M [(όπουVar (ως προελέχθη) η εμπεριεχόμενη στη μετουσιωθείσα ποσότητα αιθυλικής αλκοόλης ποσότητα ανύδρου αλκοόλης και M η συνολική μάζα (σε χιλιόγραμμα 93% vol.) της πλήρως μετουσιωθείσας αιθυλικής αλκοόλης] με χρήση της σχέσης: VUar=f- Μ,

Η παραγωγή και διακίνηση της πλήρως μετουσιωμένης αιθυλικής αλκοόλης θα εμφαίνεται ιδιαιτέρως στην υποβαλλόμενη, από τις οικείες κατά τα ανωτέρω μονάδες παραγωγής της, μηνιαία δήλωση παραγωγής και διακίνησης αιθυλικής αλκοόλης και ξεχωριστά προκειμένου για το «φωτιστικό οινόπνευμα» και την πλήρως μετουσιωμένη αιθυλική αλκοόλη με την κοινή ευρωπαϊκή μέθοδο.

β. Στο σημείο αυτό, κρίνουμε σκόπιμο να υπενθυμίσουμε ότι, με τον προαναφερθέντα υπ' αριθ. 162/2013 κανονισμό της Επιτροπής, με τον οποίο τροποποιήθηκε το Παράρτημα του Καν.(ΕΚ) 3199/93 και θεσπίσθηκε η κοινή, για όλα τα Κράτη - Μέλη,
μέθοδος για την πλήρη μετουσίωση της αιθυλικής αλκοόλης (σημείο I του εν λόγω Παραρτήματος), παρεσχέθη ταυτόχρονα η δυνατότητα της διατήρησης, για ορισμένα Κράτη - Μέλη (μεταξύ των οποίων και η χώρα μας) - δηλ. για εκείνα που το ζήτησαν - των (τότε) υφιστάμενων οικείων εθνικών μεθόδων αυτών για την πλήρη μετουσίωση ή ορισμένων από αυτές - και οι οποίες (περιλαμβανόμενες στο σημείο II του εν λόγω Παραρτήματος) εξακολουθούν βεβαίως υφιστάμενες (παραλλήλως προς την κοινή μέθοδο).

Όπως, και μάλιστα κατ' επανάληψη, έχει επισημάνει η Επιτροπή της Ε.Ε., μετά πλέον από την εφαρμογή του προαναφερθέντος κανονισμού 162/2013, προκειμένου για τη χρησιμοποίηση των παραμενουσών σε ισχύ [για ορισμένα Κράτη - Μέλη (μεταξύ των οποίων, ως προελέχθη, και η χώρα μας)] οικείων εθνικών μεθόδων για την πλήρη μετουσίωση της αιθυλικής αλκοόλης από άλλα (ενδιαφερόμενα προς τούτο) Κράτη - Μέλη θα πρέπει από τα τελευταία να ακολουθείται προηγουμένως η διαδικασία που προβλέπεται από τις σχετικές διατάξεις (άρθρο 27, παρ.3) της Οδηγίας 92/83/ΕΟΚ. Είναι προφανές ότι χωρίς τη σχετική έγκριση από το Συμβούλιο της Ε.Ε. δεν είναι δυνατή η εκ μέρους Κράτους-Μέλους χρησιμοποίηση εθνικής μεθόδου (για την πλήρη μετουσίωση της αιθυλικής αλκοόλης) άλλου Κράτους- Μέλους εξ εκείνων που (ως προελέχθη) έχουν μεν παραμείνει [σημείο ΙΙ του Παραρτήματος του Καν.(ΕΚ)3199/93] αλλ' όμως εφαρμοζόμενες περιοριστικά από τα οικεία Κράτη-Μέλη.

Έτσι, είναι σαφές π.χ. ότι δεν είναι κατ' αρχήν επιτρεπτή η χρησιμοποίηση της παραμένουσας, ως ήδη προελέχθη, εθνικής μεθόδου της χώρας μας και η παρασκευή (του λεγομένου) «φωτιστικού οινοπνεύματος» από άλλο Κράτος - Μέλος χωρίς δηλαδή, όπως προαναφέρθηκε, τη λήψη προηγουμένως από αυτό της σχετικής έγκρισης από το Συμβούλιο της Ε.Ε. με τη διαδικασία της παραγράφου 3 του άρθρου 27 της Οδηγίας 92/83/ΕΟΚ.

Αλλ' ούτε βεβαίως και εκ μέρους της χώρας μας είναι δυνατή (χωρίς την κατά τα ανωτέρω προηγούμενη σχετική έγκριση από το Συμβούλιο της Ε.Ε.) η χρησιμοποίηση εθνικής μεθόδου άλλου Κράτους - Μέλους (εκ των περιλαμβανομένων βεβαίως στο σημείο II του Παραρτήματος του κανονισμού) για την πλήρη μετουσίωση της αιθυλικής αλκοόλης.

Στο πλαίσιο δε ακριβώς της θεώρησης αυτής και όπως άλλωστε σαφώς προκύπτει και από τις προβλέψεις, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις (άρθρο 2, παρ.1 και 3), της εν λόγω κοινοποιούμενης ΑΥΟ δεν παρέχεται η δυνατότητα της παραλαβής (είτε από τους δικαιούμενους να διενεργούν πλήρη μετουσίωση της αιθυλικής αλκοόλης επιτηδευματίες, είτε από τους εμφιαλωτές, είτε από τις βιομηχανίες, βιοτεχνίες κλπ - χρήστες της πλήρως μετουσιωμένης αιθυλικής αλκοόλης) πλήρως μετουσιωμένης με την εθνική μέθοδο της χώρας μας αιθυλικής αλκοόλης (φωτιστικού οινοπνεύματος) προερχόμενης από άλλα Κράτη-Μέλη, σε αντίθεση βεβαίως προς τις προβλέψεις των εν λόγω διατάξεων όσον αφορά την πλήρως μετουσιωμένη αιθυλική αλκοόλη με την κοινή μέθοδο.

Στο σημείο αυτό, σημειώνεται ότι οι σχετικές προβλέψεις (άρθρο 2 παρ. 4) της εν λόγω κοινοποιούμενης ΑΥΟ παρέχουν τη δυνατότητα της παραλαβής χύμα από βιομηχανίες, βιοτεχνίες κλπ χρήστες και μόνο, πλήρως μετουσιωμένης αιθυλικής αλκοόλης σύμφωνα με την εθνική μέθοδο Κράτους-Μέλους (εφ' όσον βεβαίως αυτή περιλαμβάνεται στο σημείο ΙΙ του Παραρτήματος του κανονισμού 3199/93 προερχόμενης (αποκλειστικά και μόνο) από το οικείο Κράτος-Μέλος. γ. Η πλήρως μετουσιωμένη αιθυλική αλκοόλη [είτε με την εθνική μέθοδο («φωτιστικό οινόπνευμα»), είτε με την κοινή Ευρωπαϊκή μέθοδο] διακινείται από τους κατά τα ανωτέρω παραγωγούς αυτής προς τα δικαιούμενα της παραλαβής πρόσωπα, i) υπό την κάλυψη των προβλεπομένων παραστατικών και συνοδευτικών εγγράφων (ν.2960/2001) και ειδικού ΔΧΑ (ν.2969/2001) καθώς και από οικείο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας (ΔΔΑ), με βάση τα οποία και μόνον διενεργείται αντιστοίχως η πίστωση των οικείων μονάδων παραγωγής και η χρέωση των παραλαμβανόντων αυτήν δικαιούχων προσώπων ii) σε δοχεία μεταφοράς, σε καθένα των οποίων πρέπει να υπάρχει ευδιάκριτη περιγραφή με όλα τα προβλεπόμενα στοιχεία (άρθρο 4, παρ. 6β της εν λόγω κοινοποιούμενης ΑΥΟ).

Σημειώνεται ότι, στις προαναφερθείσες σχετικές διατάξεις (άρθρο 4) της εν λόγω κοινοποιούμενης ΑΥΟ, ορίζεται η έννοια της εμφιάλωσης και προβλέπεται ότι, με την εξαίρεση της προοριζόμενης για χρήση στις βιομηχανίες, βιοτεχνίες κλπ, απαγορεύεται η (καθ' οιονδήποτε τύπο ή τρόπο) διάθεση χύμα της πλήρως μετουσιωμένης αιθυλικής αλκοόλης [είτε με την εθνική μέθοδο της χώρας μας («φωτιστικό οινόπνευμα»), είτε με την κοινή Ευρωπαϊκή μέθοδο), είτε ακόμη σύμφωνα με την εθνική μέθοδο άλλου Κράτους-Μέλους (και προερχόμενης από αυτό)], της διαθέσεως του εν λόγω προϊόντος στη λιανική πώληση επιτρεπομένης αποκλειστικά και μόνο εμφιαλωμένου.
Εξ' άλλου, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της εν λόγω κοινοποιούμενης ΑΥΟ, επιτρέπεται η εμπορία, από πρόσωπα που ασκούν νόμιμη εμπορική δραστηριότητα, της προερχόμενης από άλλα Κράτη-Μέλη, (αποκλειστικά και μόνο) εμφιαλωμένης, i) πλήρως μετουσιωμένης με την κοινή ευρωπαϊκή μέθοδο αιθυλικής αλκοόλης, ως και ii) της προερχόμενης από άλλο Κράτος - Μέλος πλήρως μετουσιωμένης με την εθνική μέθοδο αυτού αιθυλικής αλκοόλης (άρθρο 4 παρ. 8), ενώ επιτρέπεται και η παραλαβή από τα κατά περίπτωση (σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της εν λόγω κοινοποιούμενης ΑΥΟ) δικαιούχα πρόσωπα της εν λόγω πλήρως μετουσιωμένης αιθυλικής αλκοόλης (άρθρο 4, παρ.7), καθοριζομένων των τηρητέων προς τούτο διατυπώσεων και διαδικασιών, υποχρεώσεων κλπ.

Επισημαίνεται ότι η διακινούμενη, από τις οικείες (κατά περίπτωση) μονάδες παραγωγής της, προς τους εμφιαλωτές, πλήρως μετουσιωμένη αιθυλική αλκοόλη [είτε με την εθνική μέθοδο της χώρας μας («φωτιστικό οινόπνευμα»), είτε με την κοινή Ευρωπαϊκή μέθοδο] πρέπει να εμφανίζει ως έχει αλκοολικό τίτλο 93% vol, μή επιτρεπομένης της οποιασδήποτε εκ μέρους των εμφιαλωτών, παρέμβασης στο προϊόν.
Περαιτέρω, επισημαίνεται ότι, εκτός (των) εξαιρετικών περιπτώσεων που ρητά αναφέρονται στις εν λόγω σχετικές διατάξεις, απαγορεύεται ρητά η διάθεση της (παραλαμβανόμενης) πλήρως μετουσιωμένης αιθυλικής αλκοόλης, από τα (κατά περίπτωση) σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της εν λόγω κοινοποιούμενης ΑΥΟ) δικαιούχα (παραλαβής αυτής) πρόσωπα προς τρίτους.


2. Προβλέπεται (άρθρα 5-7) ότι, η εμφιάλωση της πλήρως μετουσιωμένης αιθυλικής αλκοόλης (είτε με την εθνική μέθοδο ή/και με την κοινή ευρωπαϊκή μέθοδο) δύναται και μόνον να διενεργείται σε ειδικά προς αυτό εργαστήρια, τα οποία λειτουργούν κατόπιν σχετικής ειδικής άδειας του αρμόδιου Τελωνείου και καθορίζονται οι όροι όσον αφορά τους χώρους, τις εγκαταστάσεις, τον εξοπλισμό (μηχανολογικό και λοιπό) κλπ, τους οποίους αυτά θα πρέπει να πληρούν, οι διαδικασίες και διατυπώσεις αδειοδότησης, οι υποχρεώσεις αυτών, οι σχετικοί με τον έλεγχο όροι και διαδικασίες, ως και οι τυχόν περιπτώσεις ακύρωσης/ανάκλησης της εν λόγω αδείας εμφιαλώσεως. Επισημαίνεται ότι, προκειμένου για τους εμφιαλωτές, σύμφωνα με τις εν λόγω διατάξεις, η άδεια εμφιάλωσης αποτελεί αποκλειστική προϋπόθεση, για τη διακίνηση και διάθεση προς αυτούς της πλήρως μετουσιωμένης αιθυλικής αλκοόλης (είτε με την εθνική μέθοδο, είτε με την κοινή ευρωπαϊκή μέθοδο) από τις μονάδες παραγωγής της, άνευ της οποίας δεν είναι κατά νόμον επιτρεπτή η διάθεση της εν λόγω πλήρως μετουσιωμένης αιθυλικής αλκοόλης.

Προς τούτο, τα Τελωνεία Ελέγχου και οι Χημικές Υπηρεσίες Ελέγχου των οικείων μονάδων παραγωγής [οινοπνευματοποιείων Α' και Β' κατηγορίας, νεφτοποιών (ν.2969/2001, άρθρο 5 παρ. 1α) ως και των φορολογικών αποθηκών εμπορίας αιθυλικής αλκοόλης] ενημερώνονται, για τις χορηγούμενες από άλλα τελωνεία άδειες εμφιάλωσης πλήρως μετουσιωμένης αιθυλικής αλκοόλης, από τις αρμόδιες Κεντρικές Διευθύνσεις της ΓΔΤ&ΕΦΚ και ΓΧΚ αντιστοίχως.

3.    Καθορίζονται τα σχετικά με τις προσυσκευασίες προκειμένου για την διάθεση στην εγχώρια κατανάλωση (λιανική πώληση) της πλήρως μετουσιωμένης αλκοόλης (με την εθνική μέθοδο, ή/και με την κοινή ευρωπαϊκή μέθοδο είτε ακόμη και με την εθνική μέθοδο άλλου Κράτους-Μέλους), ως και οι προβλεπόμενες ενδείξεις επ' αυτών- καθόσον, ως ήδη προελέχθη σύμφωνα και με τις σχετικές διατάξεις του ν.2969/01 (άρθρο 8, παρ. 6 ) και της παρούσας (άρθρο 4, παρ. 1), η πλήρως μετουσιωμένη αιθυλική αλκοόλη διατίθεται στην κατανάλωση αποκλειστικά και μόνο εμφιαλωμένη (άρθρο 8).

4.    Καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις και ο διαδικασίες για την παραλαβή της πλήρως μετουσιωμένης αιθυλικής αλκοόλης (είτε με την εθνική μέθοδο, είτε με την κοινή ευρωπαϊκή μέθοδο) χύμα από εγκεκριμένες βιομηχανίες, βιοτεχνίες κλπ. προς χρήση στα πλαίσια του επιτηδεύματος τους ή/και για την παραγωγή των προϊόντων τους, οι υποχρεώσεις αυτών καθώς και οι απαιτούμενες διατυπώσεις και διαδικασίες καθώς και οι όροι και οι διατυπώσεις για τον έλεγχο της νόμιμης χρήσης της παραλαμβανόμενης από αυτές πλήρως μετουσιωμένης αιθυλικής αλκοόλης (άρθρο 9).

5.    Περαιτέρω, προβλέπονται διάφορες περιπτώσεις παραβάσεων και καθορίζονται κατά τρόπο αναλογικό, βάσει πάντα των διατάξεων του άρθρου 12 του ν.2969/01, οι σχετικές κυρώσεις με την επιφύλαξη και της εφαρμογής των σχετικών διατάξεων του ν.2960/01 (άρθρο 10).

6.    Τέλος, προβλέπονται τα απαιτούμενα μεταβατικά μέτρα που αφορούν κατά βάση τους υφιστάμενους σήμερα εμφιαλωτές «φωτιστικού οινοπνεύματος» (οι οποίοι προτίθενται να συνεχίσουν τη δραστηριότητά τους ως τοιούτοι), τα οποία αποσκοπούν ουσιαστικά στη διασφάλιση της εκ μέρους τους τήρησης των όρων και προϋποθέσεων που προβλέπονται για τα εργαστήρια εμφιαλώσεως (εμφιαλωτήρια) από τις σχετικές διατάξεις της παρούσας (άρθρο 11).
Επισημαίνεται ότι, προκειμένου για τους εν λόγω επιτηδευματίες, οι προβλεπόμενες από τις εν λόγω διατάξεις προθεσμίες λήγουν την 21-09-2016 [υποβολή των προβλεπομένων δικαιολογητικών προκειμένου για τα (ήδη υφιστάμενα) εμφιαλωτήρια «φωτιστικού οινοπνεύματος» τα οποία πληρούν τους όρους της εν λόγω κοινοποιούμενης ΑΥΟ] και την 21-03-2017 [προκειμένου για τα (ήδη υφιστάμενα) εμφιαλωτήρια «φωτιστικού οινοπνεύματος» τα οποία δεν πληρούν τους όρους της εν λόγω κοινοποιούμενης ΑΥΟ και προκειμένου να συμμορφωθούν με αυτούς]. Σε κάθε περίπτωση, τα Τελωνεία Ελέγχου και οι Χημικές Υπηρεσίες Ελέγχου των εν λόγω εμφιαλωτηρίων «φωτιστικού οινοπνεύματος», το αργότερο, με την λήξη της ως άνω προθεσμίας συμμόρφωσης προς τους όρους της εν λόγω κοινοποιούμενης ΑΥΟ (21-03¬2017), θα πρέπει να ενημερώσουν τις αρμόδιες Κεντρικές Διευθύνσεις της ΓΔΤ&ΕΦΚ και ΓΧΚ, αντιστοίχως, για τα υφιστάμενα πλέον στην περιοχή αρμοδιότητάς τους εμφιαλωτήρια «φωτιστικού οινοπνεύματος», προκειμένου αυτές να αποστείλουν τον συγκεντρωτικό κατάλογο με τα υφιστάμενα σε όλη τη χώρα εμφιαλωτήρια «φωτιστικού οινοπνεύματος» στα Τελωνεία Ελέγχου και τις Χημικές Υπηρεσίες Ελέγχου των οικείων μονάδων παραγωγής του «φωτιστικού οινοπνεύματος» [οινοπνευματοποιείων Α' και Β' κατηγορίας, νεφτοποιών (ν.2969/2001, άρθρο 5 παρ. 1α), ως και (των) φορολογικών αποθηκών εμπορίας αιθυλικής αλκοόλης].
Επισημαίνεται, ότι τα πρόσωπα που ασκούν εμπορική δραστηριότητα και τα οποία παραλαμβάνουν από άλλα Κράτη-Μέλη προς διάθεση σε λιανική πώληση εμφιαλωμένη πλήρως μετουσιωμένη αιθυλική αλκοόλη υποχρεούνται να τηρούν ειδικό βιβλίο διακίνησης θεωρημένο από το οικείο τελωνείο ελέγχου. Ως εκ τούτου κατά τη μεταβατική περίοδο πρώτης εφαρμογής της εν λόγω Α.Υ.Ο. παρέχεται στους ήδη λειτουργούντες επιτηδευματίες προθεσμία 12 μηνών, ήτοι έως 21.3.2017, προκειμένου για τη θεώρηση του προβλεπόμενου βιβλίου διακίνησης.

Κατόπιν αυτών οι, κατά την παράγραφο 3 του άρθρου 1 της εν λόγω κοινοποιούμενης ΑΥΟ, αρμόδιες αρχές παρακαλούνται να ενημερώσουν σχετικά, αναλόγως αρμοδιοτήτων, τις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις και να λάβουν όλα τα αναγκαία μέτρα για την πιστή τήρηση και εφαρμογή αυτής.

Γ.1. Συνημμένα σας αποστέλλονται (υποδείγματα των οικείων ειδικών εντύπων [βλ. αίτηση για λήψη ειδικής άδειας εμφιάλωσης, ειδική άδεια εμφιάλωσης, ΔΧΑ] που απαιτούνται για την εφαρμογή της κοινοποιούμενης ΑΥΟ, καθώς και των προβλεπομένων να τηρούνται από τους οικείους κατά περίπτωση επιτηδευματίες βιβλίων ως και να υποβάλλονται (ετησίων) δηλώσεων (εμφιαλωτές πλήρως μετουσιωμένης αιθυλικής αλκοόλης).

2. Για κάθε περαιτέρω πληροφορία ή διευκρίνιση σχετικά με την κοινοποιούμενη ΑΥΟ μπορείτε να απευθύνεστε στις Υπηρεσίες μας.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΩΡΓ. ΠΙΤΣΙΛΗΣ

Πηγή: Taxheaven