Αριθ. Πρωτ.: 143798/1913/2016 Συνεχιζόμενες πράξεις/έργων Μ 125Β και Μ 226 (Δράση 1, 2 και 3) του ΠΑΑ 2007-2013 στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας (ΠΑΑ) 2014-2020

Αριθ. Πρωτ.: 143798/1913/2016 Συνεχιζόμενες πράξεις/έργων Μ 125Β και Μ 226 (Δράση 1, 2 και 3) του ΠΑΑ 2007-2013 στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας (ΠΑΑ) 2014-2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΕΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΤΜΗΜΑ Γ'

Αθήνα,    16-08-2016
Αριθ. Πρωτ.: 143798/1913


 
ΘΕΜΑ: Συνεχιζόμενες πράξεις/έργων Μ 125Β και Μ 226 (Δράση 1, 2 και 3) του ΠΑΑ 2007-2013 στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας (ΠΑΑ) 2014-2020

ΣΧΕΤ.: 1. Η με αριθμ. 131788/3903/23-12-2015 Εγκύκλιος του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης και Προστασίας Δασών και Αγροπεριβάλλοντος της Γενικής Γραμματείας Περιβάλλοντος του ΥΠΕΝ με θέμα «Διαδικασία για τη μεταφορά- μετάπτωση πράξεων/έργων των Δασικών Μέτρων Μ 125Β και 226 (1,2 & 3) του Π.Α.Α. 2007-2013 στο Π.Α.Α. 2014-2020», (ΑΔΑ: 6ΨΔΘ4653Π8-ΘΥΖ)
2.    Η με αριθμ. 141800/1378/17-06-2016 Εγκύκλιος του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης και Προστασίας Δασών και Αγροπεριβάλλοντος της Γεν. Γραμμ. Περιβάλλοντος του ΥΠΕΝ με θέμα «Διαδικασία για τη μεταφορά-μετάπτωση πράξεων/έργων των Δασικών Μέτρων Μ 125Β και 226 (1,2 & 3) του Π.Α.Α. 2007-2013 στο Π.Α.Α. 2014-2020», (ΑΔΑ: 7ΞΝΚ4653Π8-4ΑΒ)
3.    Η με αριθμ. 143789/1751/29-07-2016 Εγκύκλιος του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης και Προστασίας Δασών και Αγροπεριβάλλοντος της Γεν. Γραμμ. Περιβάλλοντος του ΥΠΕΝ με θέμα «Διαδικασία για τη μεταφορά-μετάπτωση πράξεων/έργων των Δασικών Μέτρων Μ 125Β και 226 (1,2 & 3) του Π.Α.Α. 2007-2013 στο Π.Α.Α. 2014-2020», (ΑΔΑ: 6ΞΑΦ4653Π8-90Α)
4.    Το με αριθ. 128789/2508/25-08-2015 έγγραφό μας «Συμπλήρωση στοιχείων έργων -φυσικού, οικονομικού αντικειμένου και κατάστασης εξέλιξης πληρωμών για τα Δασικά Μέτρα 125Β και 226, Δράσεις: 1, 2 και 3 του ΠΑΑ 2007-2013»
5.    Το με αριθ. 135174/471/22-02-2016 εξαιρετικά επείγον έγγραφο του Προϊσταμένου της Δ/νσης μας, με θέμα «Χορήγηση διευκρινήσεων για την εφαρμογή του αρθ. 70 του Ν 4313/14 (82 Α) εν όψει της ολοκλήρωσης συγχρηματοδοτούμενων δημοσίων έργων των Μ 125Β και Μ 226 (Δράσεις 1, 2 & 3) του ΠΑΑ 2007-2013 και του κλεισίματος του ΠΑΑ «Αλέξανδρος Μπαλτατζής» προς τις ΕΑΑΔΗΣΥ και ΓΓΔΕ & ΕΣΠΑ
6.    Το με αριθ. 44924/25-04-2016 έγγραφο της ΕΥΣ/ΓΓ Δημοσίων Επενδύσεων -ΕΣΠΑ με θέμα «Οριστικοποίηση συντελεστών αναθεώρησης του Ν 3669/08 αρθ.54»
7.    Το με αριθ. 30322/03-08-2016 έγγραφο ανακοίνωσης του ΣΑΤΕ
8.    Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», (147 Α)
9.    Η με αριθ. C (2015) 9170/11-12-2015 Απόφαση της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, για την έγκριση του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014-2020
10. Η υπ' αριθμ. 1065/19-04-2016 Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Θέσπιση διαδικασιών του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου του 
Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014-2020», όπως ισχύει κάθε φορά, (1273 Β).
Σε συνέχεια των ανωτέρω (1,2,3,4,9 & 10) σχετικών και κατόπιν ερωτήσεων των Δικαιούχων των έργων/πράξεων των Μ 125Β και Μ 226 (Δράση 1, 2 και 3), σχετικά με τη μεταφορά αυτών στο ΠΑΑ 2014-2020, καθώς και άλλων θεμάτων (δαπάνη αναθεώρησης και υποβληθέντα ΑΠΕ), σας επισημαίνουμε τα κάτωθι:

Α.1. Τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά της ανωτέρω (2) σχετικής (Αιτιολογική έκθεση και Διαχωριστικό Πίνακα εργασιών και δαπανών), ισχύουν για όλα τα έργα/πράξεις των εν λόγω Μέτρων, προκειμένου να καταγραφούν στο ΟΠΣΑΑ του ΠΑΑ 2014-2020 και να εκδοθούν οι σχετικές Αποφάσεις ένταξης συνεχιζόμενων πράξεων Μέτρων του ΠΑΑ 2007-2013 στο ΠΑΑ 2014-2020.


Α.2. Στην περίπτωση έργου, για το οποίο έχει εκδοθεί ήδη Πρωτόκολλο Προσωρινής Παραλαβής έως τις 31-12-2015 (ημερομηνία λήξης του ΠΑΑ 2007-2013) και εντός του έτους 2016 έχει ήδη εκδοθεί (ή αναμένεται να εκδοθεί) και το Πρωτόκολλο Οριστικής Παραλαβής, αλλά εκκρεμεί η έκδοση της Απόφασης έγκρισης του τελικού λογαριασμού του (λόγω της αναθεώρησης), θα υποβάλλεται στην υπηρεσία μας μόνο την Αιτιολογική έκθεση, με τη σχετική απαιτούμενη περιγραφή των στοιχείων (ολοκληρωμένες εργασίες και δαπάνες έως την 31-12-2015 του ΠΑΑ 2007-2013 και μεταφερόμενο υπολοίπου δαπανών έργου μετά τις 01-01-2016 στο ΠΑΑ 2014-2020).
Σας επισημαίνουμε ότι τα ανωτέρω αποτελούν προαπαιτούμενες από το ΣΔΕ πράξεις της διοίκησης (σχετ. 10 - Διαδικασία II.1.2 Έργα δημόσιων συμβάσεων), προκειμένου τα έργα να ενταχθούν ως συνεχιζόμενες πράξεις στο ΠΑΑ 2014-2020 και να είναι εφικτή η τελική ολοκλήρωση και οριστικοποίηση αυτών, σύμφωνα με την προβλεπόμενη «Διαδικασία Ι.6.6. Ολοκλήρωση πράξης» του ανωτέρω (10) σχετικού (υποβολή της Έκθεσης Ολοκλήρωσης πράξης εκ μέρους του Δικαιούχου και έκδοση της σχετικής Απόφασης Βεβαίωσης Ολοκλήρωσης πράξης, με την τελική καταχώρησή της στο ΟΠΣΑΑ και την οριστικοποίηση (κλείσιμο) του συγχρηματοδοτούμενου έργου).

Β. Σχετικά με τα υποβληθέντα στην υπηρεσία μας ΑΠΕ των δασικών Μέτρων (από τις 01¬01-2016 έως και σήμερα), ισχύει η «Διαδικασία II.1.2 Έργα δημόσιων συμβάσεων» του ΣΔΕ του ΠΑΑ 2014-2020, σύμφωνα με την οποία «...Στην περίπτωση έγκρισης τροποποίησης σύμβασης μέσω ΑΠΕ από το δικαιούχο μετά την 31/12/2015, ο ΑΠΕ αποστέλλεται εγγράφως στην EYE ΠΑΑ ή στο Φορέα Εφαρμογής, μετά την έκδοση της ως άνω απόφασης.» (σχετ. 10 ), (σημ. νοείται η Απόφαση ένταξης συνεχιζόμενης πράξης στο ΠΑΑ 2014-2020)


Γ. Όσον αφορά την αναθεώρηση (αρθ. 54 του Ν. 3669/2008 (ΚΔΕ), όπως συμπληρώθηκε με το αρθ. 70, παρ. 2 του Ν. 4313/2014 (ΦΕΚ 261 Α') και τροποποιήθηκε με το αρθ. 153 του Ν 4412/2016), σας γνωρίζουμε ότι κατόπιν ερωτημάτων των Δικαιούχων των εν θέματι δασικών Μέτρων και προκειμένου να δοθούν σχετικές διευκρινήσεις για την εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων της αναθεώρησης, η υπηρεσία μας είχε απευθυνθεί στις αρμόδιες υπηρεσίες και Φορείς με σχετικό έγγραφό της (σχετ. 5). Αν και επί αυτού δεν λάβαμε επισήμως καμία απάντηση έως σήμερα, μέσω του δικτυακού ιστού ενημερωθήκαμε για το ανωτέρω (6) σχετικό έγγραφο της ΕΥΣ/ΓΓ Δημοσίων Επενδύσεων -ΕΣΠΑ με θέμα «Οριστικοποίηση συντελεστών αναθεώρησης του Ν 3669/2008 αρθ.54».

Πέραν των ανωτέρω, εν κατακλείδι, δημοσιεύθηκε ο Ν 4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α) και βάσει του αρθ. 153 (παρ. 7, 12, 14, 15, 20, 22 και 23) επιλύεται το ζήτημα της αναθεώρησης, ώστε να είναι εφικτή η ολοκλήρωση και του οικονομικού αντικειμένου ενός εκάστου έργου των Δασικών Μέτρων (Μ 125Β και Μ 226 (Δράση 1, 2 και 3)). Στην περίπτωση έργου, για το οποίο έχει κατατεθεί λογαριασμός βάσει του ανωτέρω (6) σχετικό, θα πρέπει να επανυποβληθεί, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διατάξεις του αρθ. 153 του Ν 4412/16. Τα ανωτέρω (6) και (7) σχετικά επισυνάπτονται, προκειμένου να λάβετε γνώση.

Επίσης, εφιστούμε την προσοχή σας στα διαλαμβανόμενα των αρθ. 151 «Επιμετρήσεις», αρθ. 152 «Λογαριασμοί - Πιστοποιήσεις», ειδικά δε οι παρ. 6 και 9, αρθ. 155 «Επείγουσες και απρόβλεπτες πρόσθετες εργασίες» -αύξηση έως 15 % του Προϋπολογισμού Σύμβασης, χωρίς ΦΠΑ, αρθ. 156 «Ειδικά θέματα τροποποιήσεων συμβάσεων κατά τη διάρκεια τους....» - 3η και 4η υποπαρ. της παρ.1, παρ.2, αρθ. 157 «Βλάβες στα έργα - Αποζημιώσεις», ειδικά δε οι παρ. 7 και 8 αυτού κ.λπ., για την ορθολογικότερη εφαρμογή στην ολοκλήρωση των έργων των εν θέματι δασικών Μέτρων.
Τέλος, παρακαλούμε όπως συμπληρώσατε τα επικαιροποιημένα στοιχεία των (3) Πινάκων ενός έκαστου έργου του ανωτέρω (4) σχετικού, υποβάλλοντάς τους στην υπηρεσία μας σε αναλογική και ηλεκτρονική μορφή (διαβιβαστικό της υπηρεσίας Δικαιούχου, με τις συνημμένες εκδοθείσες διοικητικές πράξεις (Βεβαίωση περαίωσης, Πρωτόκολλο Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής, σχετικές Αποφάσεις έγκρισης κ.λπ.))

O
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ, α.α.
ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΑΣΟΛΟΓΟΣ
Πηγή: Taxheaven