Αρ. Πρωτ. 64840/18.8.2016 ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΓΙΑ 3.000 ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΗΛΙΚΙΑΣ 25-29 ΕΤΩΝ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ Ι∆ΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ

Αρ. Πρωτ. 64840/18.8.2016 ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΓΙΑ 3.000 ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΗΛΙΚΙΑΣ 25-29 ΕΤΩΝ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ Ι∆ΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ


Ημερ. 18/08/2016
Αρ. Πρωτ. 64840
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
Ταχ. Δ/νση: Εθν. Αντίστασης 8, Τ.Κ. 17456 ΑΛΙΜΟΣ
ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Νο9/2016


ΠΡΟΣ ΠΑΡΟΧΟΥΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΓΙΑ 3.000 ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΗΛΙΚΙΑΣ 25-29 ΕΤΩΝ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΚΑΙ ΣΕ ΚΟΙΝΣΕΠ


Η Διοικήτρια του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.), έχοντας υπόψη:

1.  την με αριθμ. 35451/701/1-8-2016 ΚΥΑ (ΦΕΚ 2426/Β/05-08-2016).


2.  το άρθρο 83 του ν. 4368/2016 (ΦΕΚ 21/Α/21-2-2016)
3. την με αριθμ. πρωτ. 6767/31-5-2016 Απόφαση Ένταξης όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την με αριθμ. πρωτ. 8112/22-6-2016 Απόφαση Ένταξης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση & Δια βίου Μάθησης» του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού.

Καλεί τους παρόχους που επιθυμούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα να υποβάλουν με ηλεκτρονικό τρόπο αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος από 22-8-2016 και ώρα 12η μεσημβρινή έως και 22-9-2016 και ώρα 12η μεσημβρινή με την επιφύλαξη του Κεφαλαίου 15 της παρούσας Πρόσκλησης, στον διαδικτυακό τόπο του ΟΑΕΔ  www.oaed.gr, χρησιμοποιώντας το σχετικό πεδίο καταχώρισης ηλεκτρονικών αιτήσεων.
 
Οι τοποθετήσεις διενεργούνται βάσει των πινάκων Κατάταξης Ωφελουμένων-  Ασκουμένων, σύμφωνα με την με αριθμ 35451/701/1-8-2016 ΚΥΑ(ΦΕΚ 2426/Β/05-08- 2016).


ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο  ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ

1.1. Ένα από τα βασικότερα προβλήματα της χώρας από την έναρξη της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης είναι η ανεργία που παρουσιάζει μια κυριολεκτικά αυξητική τάση και έχει οδυνηρές συνέπειες για το άτομο και την κοινωνία.

Από την μια μεριά οι άνεργοι νέοι, ηλικίας 25-29 ετών, απόφοιτοι δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, οι οποίοι στερούνται εργασιακής εμπειρίας αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην ένταξή τους στην αγορά εργασίας. Από την άλλη μεριά οι επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα συναντούν δυσκολίες στην πρόσληψη νέου σε ηλικία προσωπικού, εξαιτίας της έλλειψης εμπειρίας τους.
Έχοντας υπόψη τα παραπάνω καθώς και το σχετικό θεσμικό πλαίσιο, υλοποιείται Πράξη με τίτλο «Πρόγραμμα Απόκτησης Εργασιακής Εμπειρίας 3.000 ανέργων νέων ηλικίας 25- 29 ετών σε επιχειρήσεις του Ιδιωτικού Τομέα και σε Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (ΚΟΙΝΣΕΠ)».

1.2. Η πράξη «Πρόγραμμα Απόκτησης εργασιακής εμπειρίας για 3.000 νέους ανέργους ηλικίας 25-29 ετών σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα και σε ΚΟΙΝΣΕΠ» εντάσσεται στο Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» 2014-2020 και χρηματοδοτείται από την Πρωτοβουλία για την Απασχόληση των Νέων (ΠΑΝ).

Η Δράση εμπίπτει στο: α) Άξονα Προτεραιότητας 3 «Διευκόλυνση της πρόσβασης στην απασχόληση των νέων έως 29 ετών», β)Θεματικό Στόχο 8 «Προώθηση της βιώσιμης απασχόλησης υψηλής ποιότητας και υποστήριξη της κινητικότητας των εργαζομένων», γ) Επενδυτική Προτεραιότητα 8ii «Βιώσιμη ένταξη στην αγορά εργασίας των νέων (ΠΑΝ), ιδιαίτερα για αυτούς που βρίσκονται εκτός εργασίας, εκπαίδευσης ή κατάρτισης, συμπεριλαμβανομένων των νέων που αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο κοινωνικού αποκλεισμού και των νέων από περιθωριοποιημένες κοινότητες μεταξύ άλλων μέσω της υλοποίησης της «Εγγύησης για τη Νεολαία», δ) Ειδικό στόχο ii «Αύξηση της Απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης της αυταπασχόλησης και βελτίωση των δεξιοτήτων των νέων εκτός εργασίας, εκπαίδευσης ή κατάρτισης ηλικίας 25-29 ετών» του Καν. 1304/2013 της νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020.
Ο προϋπολογισμός της ανωτέρω Πράξης ανέρχεται στα 5.990.275,00 ευρώ.

1.3. Το πρόγραμμα καταρτίζεται βάσει του άρθρου 83 του Ν.4368/2016 (ΦΕΚ 21/Α/21- 2-2016), λαμβάνοντας υπόψη την με αριθμ. 6767/31-5-2016 απόφαση ένταξης τηςΕιδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης  Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και
Δια Βίου Μάθηση», καθώς και την με αριθμ. 8112/22-6-2016 τροποποιητική της απόφαση.


ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο
ΣΤΟΧΟΣ & ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ


Η πράξη αυτή αποσκοπεί στην απόκτηση εργασιακής εμπειρίας από 3.000 άνεργους νέους, ηλικίας 25-29 ετών αποφοίτων δευτεροβάθμιας (Γενικού Λυκείου, Επαγγελματικού Λυκείου, ΕΠΑΣ) και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (Πανεπιστημιακού και Τεχνολογικού Τομέα), που παραμένουν εκτός αγοράς εργασίας, εκπαίδευσης ή κατάρτισης, ώστε να διευκολυνθεί η είσοδός τους στην αγορά εργασίας.
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, επιτηδευματίες και ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. και περιλαμβάνει την απόκτηση εργασιακής εμπειρία σε επιχειρήσεις, με επίβλεψη στο χώρο εργασίας και  διάρκεια τεσσάρων (4) μηνών.
Στόχος  της  παρέμβασης  είναι  η  στήριξη  των  άνεργων  νέων  με  έμφαση  στους
μακροχρόνια ανέργους (60% επί του αριθμού των θέσεων). Προτεραιότητα δίνεται στους γονείς ανήλικων τέκνων με απόλυτη προτεραιότητα στις μητέρες ανήλικων τέκνων.


ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο  ΟΡΙΣΜΟΙ-ΡΟΛΟΣ ΟΑΕΔ


3.1 Υπεύθυνος φορέας για τη διαχείριση και παρακολούθηση της πράξης «Πρόγραμμα Απόκτησης εργασιακής εμπειρίας για 3.000 νέους ανέργους ηλικίας 25-29 ετών σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα και σε ΚΟΙΝΣΕΠ» είναι η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και
Δια Βίου Μάθηση».

3.2 Ως Δικαιούχος φορέας ορίζεται ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ).


ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ


Η διάρκεια του προγράμματος ορίζεται στους τέσσερις (4) μήνες και αφορούν τοποθέτηση σε θέσεις του τομέα της ειδίκευσης των ωφελούμενων/ασκούμενων (τίτλος σπουδών) για απόκτηση   εργασιακής εμπειρίας   ή/και σύμφωνα με το Ατομικό Σχέδιο
Δράσης (ΑΣΔ).

Επισημαίνεται ότι είναι δυνατή η τοποθέτηση σε θέσεις ειδικοτήτων διοίκησης (υπάλληλοι γραφείου) και διάθεσης προϊόντων ή αγαθών (πωλητές), όλων των εγγεγραμμένων  ανέργων  αποφοίτων  δευτεροβάθμιας  και  τριτοβάθμιας  εκπαίδευσης, σύμφωνα με τις διαδικασίες των Κεφαλαίων 6 και 7 της παρούσας Πρόσκλησης.

Μετά τη λήξη του προγράμματος ο ΟΑΕΔ παρέχει στον ωφελούμενο/ασκούμενο βεβαίωση ολοκλήρωσης του προγράμματος.


ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5ο  ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ


5.1. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ/ΠΑΡΟΧΟΙ ΘΕΣΕΩΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ


Στο  πρόγραμμα  εντάσσονται  ιδιωτικές  επιχειρήσεις,  επιτηδευματίες,  ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.  και γενικά εργοδότες που ασκούν τακτικά οικονομική δραστηριότητα, στο εξής «πάροχοι».
Ο πάροχος οφείλει να διαθέτει υπεύθυνο-επιβλέποντα για την απόκτηση εργασιακής εμπειρίας στον ωφελούμενο/ασκούμενο για τον οποίο θα ενταχθεί.
Ως υπεύθυνος/επιβλέποντας ορίζεται ο επιχειρηματίας ή άλλος εργαζόμενος, ο οποίος απασχολείται με σχέση πλήρους και εξαρτημένης εργασίας, και διαθέτει συναφή τίτλο σπουδών με την ειδικότητα του ωφελούμενου/ασκούμενου ή συναφή άδεια άσκησης επαγγέλματος ή τουλάχιστον 2 χρόνια εργασιακής εμπειρίας στο αντικείμενο όπου θα εκπαιδευτεί ο ωφελούμενος/ ασκούμενος.
Πάροχοι με προσωπικό:
- 0-3 άτομα μπορούν να ενταχθούν για έναν (1) ωφελούμενο/ασκούμενο.
- 4-9 άτομα μπορούν να ενταχθούν για δύο (2) ωφελούμενους/ασκούμενους.
- 10-19 άτομα μπορούν να ενταχθούν για τρεις (3) ωφελούμενους/ασκούμενους.
- 20-30 άτομα μπορούν να ενταχθούν για πέντε (5) ωφελούμενους/ασκούμενους.
- 31-50 άτομα μπορούν να ενταχθούν για οκτώ (8) ωφελούμενους/ασκούμενους.
- Άνω των 50 ατόμων μπορούν να ενταχθούν για δέκα (10) ωφελούμενους/ασκούμενους.

Στο πρόγραμμα δεν εντάσσονται:
- Όσες επιχειρήσεις έχουν προβεί σε μείωση του προσωπικού της λόγω καταγγελίας σύμβασης εργασίας (απόλυσης) στο χρονικό διάστημα των (30) ημερολογιακών ημερών που προηγούνται της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
- Όλες οι επιχειρήσεις που διέπονται, όσον αφορά την πρόσληψη του προσωπικού τους, από τις διατάξεις του ν.2190/94 (ΦΕΚ 28/Α/03.03.1994) και του ν.3812 (ΦΕΚ 234/Α/28.12.2009).
- Τα νυχτερινά κέντρα.
- Οι  επιχειρήσεις  προώθησης  προϊόντων  και  παροχής  υπηρεσιών  μέσω  τηλεφώνου (telemarketing).
- Οι εποχικές επιχειρήσεις.
- Τα υποκαταστήματα ή τα γραφεία που έχουν την έδρα τους σε χώρα που δεν είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης
- Εξωχώριες  εταιρείες  όπως  και  επιχειρήσεις  που  στην  εταιρική  τους  σύνθεση συμμετέχουν εξωχώριες εταιρείες.
- Σύλλογοι και σωματεία που δεν ασκούν τακτικά οικονομική δραστηριότητα.
- Οι επιχειρήσεις  που δεν διαθέτουν αυτοτελή επαγγελματική έδρα ή όταν η έδρα είναι η  οικία  του  επιχειρηματία  ή  επιτηδευματία  (π.χ. ασφαλιστές,  λογιστές,  πολιτικοί
μηχανικοί, κλπ) εκτός των επιχειρήσεων που λόγω της φύσης της δραστηριότητάς τους απασχολούν το προσωπικό εκτός του χώρου της έδρας τους (ηλεκτρολόγοι, υδραυλικοί, ψυκτικοί).
- Όταν το αντικείμενο εργασιών μίας επιχείρησης είναι σύνθετο και το ένα από τα αντικείμενα εξαιρείται του προγράμματος.


5.2. ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ/ΑΣΚΟΥΜΕΝΟΙ


Ωφελούμενοι του προγράμματος είναι συνολικά 3.000 άνεργοι νέοι, ηλικίας 25-29 ετών, απόφοιτοι δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, οι οποίοι θα υποδειχθούν στα πλαίσια του προγράμματος από την Υπηρεσία (ΚΠΑ2) του ΟΑΕΔ .
Η υπόδειξη στο πλαίσιο του προγράμματος προϋποθέτει ότι οι ωφελούμενοι/ασκούμενοι θα έχουν ολοκληρώσει τη διαδικασία εξατομικευμένης προσέγγισης και σύνταξης ή/και επικαιροποίησης του ατομικού σχεδίου δράσης (ΑΣΔ) σε ΚΠΑ2 του ΟΑΕΔ. Οι άνεργοι δηλώνουν κατά την διαδικασία της εξατομικευμένης προσέγγισης με τον εργασιακό σύμβουλο ή προσθέτουν μόνοι τους μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών (e-services) μία ή περισσότερες ειδικότητες.
Ωφελούμενοι/ασκούμενοι του προγράμματος:
α) είναι νέοι ηλικίας 25-29 ετών (έστω και εάν κατά τη διάρκεια του προγράμματος υπερβούν το όριο των 29 ετών), που δεν  έχουν ασφαλισθεί για περισσότερες από εκατό(100) ημέρες ασφάλισης σε οποιοδήποτε ασφαλιστικό φορέα. Εξαιρούνται: α) οι ημέρες ασφάλισης λόγω πρακτικής άσκησης και μαθητείας και β) οι ημέρες ασφάλισης που έχουν πραγματοποιηθεί λόγω ιδιότητας (αφορά ασφαλισμένους που υπάγονται στην ασφάλιση του Ε.Τ.Α.Α.).


Κατά την υπόδειξή του από τον εργασιακό σύμβουλο, ο άνεργος υποβάλει υποχρεωτικά
 
Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία δηλώνει ότι έχει ή δεν έχει ασφαλισθεί για περισσότερες από εκατό (100) ημέρες ασφάλισης σε οποιοδήποτε ασφαλιστικό φορέα λόγω απασχόλησης και θα δηλώνει και τον Αριθμό Μητρώου Ασφάλισης του (Α.Μ. ΙΚΑ -εφόσον υπάρχει- και Α.Μ.Κ.Α.). Στην ανωτέρω Υπεύθυνη Δήλωση που θα υποβάλλει θα δηλώνει επίσης ότι δεν είναι φοιτητής ή σπουδαστής σύμφωνα με την παρ. 1 του Κεφ. 2 της παρούσας πρόσκλησης.
β) είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων των Υπηρεσιών του ΟΑΕΔ τόσο κατά την κατάρτιση των πινάκων του Κεφαλαίου 7 της παρούσας Πρόσκλησης, όσο και κατά την υπόδειξή τους από το αρμόδιο ΚΠΑ2 και την τοποθέτησή τους στον πάροχο.
γ) έχουν ολοκληρώσει τη διαδικασία της εξατομικευμένης προσέγγισης και διαθέτουν ατομικό σχέδιο δράσης (ΑΣΔ).
δ) είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες άλλου κράτους μέλους της ΕΕ ή είναι ομογενείς που έχουν δικαίωμα διαμονής και απασχόλησης στη χώρα μας ή πολίτες τρίτων χωρών που έχουν άδεια διαμονής για εξαρτημένη εργασία τουλάχιστον για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί το πρόγραμμα.
ε) Οι πτυχιούχοι Σχολών της αλλοδαπής πρέπει να είναι κάτοχοι αντίστοιχων ισότιμων τίτλων σπουδών, αναγνωρισμένων από το ΔΟΑΤΑΠ .
Δεν είναι δυνατή η τοποθέτηση:
- για ωφελούμενους/ασκούμενους που είχαν απασχοληθεί καθ΄οιονδηπότε τρόπο ή ασκηθεί στην ίδια επιχείρηση το τελευταίο εξάμηνο πριν την ημερομηνία υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
- για άτομα που:
- είναι ομόρρυθμοι εταίροι σε Ο.Ε., Ε.Ε. και εταίροι σε Ε.Π.Ε και στις Ι.Κ.Ε
- είναι μέλη των Δ.Σ. στις Α.Ε.
- είναι οι νόμιμοι εκπρόσωποι ή οι διαχειριστές των παρόχων.
- είναι μέλη σε συνεταιρισμούς (πλην των μελών των ΚοινΣεπ) .
- τοποθετούνται αναγκαστικά με τις διατάξεις του Ν.2643/98.

Επισημαίνεται ότι οι άνεργοι δεν υποβάλλουν οι ίδιοι αίτηση, αλλά υποδεικνύονται με συστατικό σημείωμα από την αρμόδια Υπηρεσία (ΚΠΑ2) σύμφωνα με όσα ορίζει η παρούσα Πρόσκληση.ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6ο
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

6.1. Μετά την  δημοσίευση της παρούσας  Πρόσκλησης,  οι πάροχοι που διαθέτουν κωδικούς πρόσβασης στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΟΑΕΔ και επιθυμούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα, εφόσον υπάρχουν κενές θέσεις, υποβάλλουν ηλεκτρονικά μόνο μια αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος– εντολή κενής θέσης – υπεύθυνη δήλωση.

6.2. Οι επιχειρήσεις/πάροχοι που δεν διαθέτουν κωδικούς πρόσβασης (κλειδάριθμο) στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΟΑΕΔ καλούνται μέσω της παρούσας Πρόσκλησης να τους προμηθευτούν από το ΚΠΑ2 όπου ανήκουν ώστε να μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

6.3. Για την έκδοση κωδικών πρόσβασης στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΟΑΕΔ, οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις θα πρέπει να
επισκεφτούν την Υπηρεσία του ΟΑΕΔ (ΚΠΑ2) στην αρμοδιότητα της οποίας ανήκει η έδρα της επιχείρησης και να προσκομίσουν:

Α. Οι ατομικές επιχειρήσεις την Βεβαίωση έναρξης επιτηδεύματος.

Β.  Τα  νομικά  πρόσωπα  πρόσφατο  καταστατικό  της  επιχείρησης  από  όπου  θα προκύπτει η μετοχική ή/και εταιρική σύνθεσή της καθώς και το ΑΦΜ της επιχείρησης.

6.4. Εάν ο πάροχος διατηρεί υποκαταστήματα και επιθυμεί να ενταχθεί στο πρόγραμμα για να εκπαιδεύσει άτομα στα υποκαταστήματα, τότε θα υποβάλει την αίτηση, στην Υπηρεσία (ΚΠΑ2) στην αρμοδιότητα της οποίας υπάγεται η έδρα της επιχείρησης. Επισημαίνεται ότι στην περίπτωση που ο πάροχος επιθυμεί να ενταχθεί για τα υποκαταστήματά του, τότε οι κωδικοί πρόσβασης που θα χρησιμοποιήσει κατά την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης, είναι οι κωδικοί πρόσβασης (κλειδάριθμος) της έδρας της επιχείρησης.
Τα υποκαταστήματα ή γραφεία που έχουν την έδρα τους σε χώρα μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υποβάλλουν την ηλεκτρονική αίτηση στο ΚΠΑ2 στην αρμοδιότητα του οποίου ανήκει το υποκατάστημα ή γραφείο.
Διόρθωση ή τροποποίηση ή συμπλήρωση των αιτήσεων (συμπλήρωση τυχόν ελλειπόντων στοιχείων –αλλαγή αριθμού θέσεων κλπ), επιτρέπεται με νέες αιτήσεις, οι οποίες υποβάλλονται σε αντικατάσταση των προηγούμενων αιτήσεων, που ακυρώνονται,
μέχρι τη λήξη της υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων, λόγω λήξης προθεσμίας ή λόγω κάλυψης των θέσεων σύμφωνα με το Κεφάλαιο 15 της παρούσας Πρόσκλησης.


6.5. Στην αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος εμπεριέχεται και η εντολή κενής θέσης, όπου οι πάροχοι περιγράφουν την ειδικότητα, το περιεχόμενο της ειδικότητας και το εκπαιδευτικό επίπεδο των ανέργων/ωφελουμένων-ασκούμενων (Δευτεροβάθμιας ή Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης) στους οποίους επιθυμούν να παρέχουν εργασιακή εμπειρία, σύμφωνα με τις «Οθόνες Εφαρμογής Υποβολής Αίτησης» που είναι αναρτημένες στο siteτου ΟΑΕΔ.

Επισημαίνεται ότι και η διαδικασία της τοποθέτησης άλλου ωφελούμενου/ασκούμενου, κατά τη διάρκεια του προγράμματος, καθώς και η «εντολή κενής θέσης για τοποθέτηση άλλου ασκούμενου/ωφελούμενου» υποβάλλονται ηλεκτρονικά.

6.6. Επιπλέον, επειδή για την εκπαίδευση του ωφελούμενου/ασκούμενου είναι απαραίτητη η επίβλεψη από υπεύθυνο-επιβλέποντα απαιτείται η επισύναψη σκαναρισμένου αντιγράφου συναφούς τίτλου σπουδών του, με την ειδικότητα του ωφελούμενου/ασκούμενου ή συναφούς άδειας άσκησης επαγγέλματος. Για την προϋπηρεσία των δύο (2) χρόνων εργασιακής εμπειρίας στο αντικείμενο όπου θα εκπαιδευτεί ο ωφελούμενος/ασκούμενος της παρ.5.1. του Κεφ.5 της παρούσας Πρόσκλησης, ο πάροχος θα συμπληρώνει τα στοιχεία του υπευθύνου-επιβλέποντα (Ονοματεπώνυμο, ΑΜΚΑ, Φορέας Ασφάλισης, Αριθμό Μητρώου Ασφάλισης κλπ) στην ηλεκτρονική αίτηση και αυτά θα διασταυρώνονται από το ΚΠΑ2 με τους αντίστοιχους φορείς ασφάλισης.

6.7. Η ηλεκτρονική αίτηση του παρόχου επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν.1599/1986 όσον αφορά στα στοιχεία που περιλαμβάνονται και αναφέρονται σε αυτήν. Ο πάροχος φέρει την ευθύνη της πλήρους και ορθής συμπλήρωσης της ηλεκτρονικής του αίτησης. Η ανακρίβεια των στοιχείων που δηλώνονται από τον πάροχο στην ηλεκτρονική αίτηση επισύρει τον αποκλεισμό του από τη διαδικασία και δεν είναι δυνατή η εξέταση τυχόν αντιρρήσεων του. Η αίτηση συνιστά εξουσιοδότηση προς τον ΟΑΕΔ για τη χρήση και επεξεργασία των στοιχείων του από τα Πληροφοριακά Συστήματα (Π.Σ.) του ΟΑΕΔ, του ΕΡΓΑΝΗ (ΠΣ ΣΕΠΕ – ΟΑΕΔ- ΙΚΑ/ΕΤΑΜ) του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, της ΓΓΠΣ και του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

6.8.Η ηλεκτρονική αίτηση λαμβάνει αριθμό ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου και εφόσον δεν έχουν καλυφθεί οι κατανεμηθείσες θέσεις, τίθεται σε στάδιο «ΣΕ ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΑ». Σε περίπτωση κάλυψης των θέσεων η ηλεκτρονική αίτηση τίθεται σε στάδιο «ΣΕ ΑΝΑΜΟΝΗ».


ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7ο
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ,  ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗ ΑΝΕΡΓΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

7.1. Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος από τους παρόχους, το κάθε αρμόδιο ΚΠΑ2 ελέγχει εάν ο πάροχος πληροί τις προϋποθέσεις της παρ.5.1. του Κεφαλαίου 5 της παρούσας.
Συγκεκριμένα, ο Προϊστάμενος της Υπηρεσίας (ΚΠΑ2) όπου ανήκει η έδρα του παρόχου, προβαίνει άμεσα στον έλεγχο των αναφερόμενων στην ηλεκτρονική αίτηση του παρόχου από τα  πληροφοριακά συστήματα  (Π.Σ.) του ΟΑΕΔ, του  ΕΡΓΑΝΗ  (ΠΣ  ΣΕΠΕ-ΟΑΕΔ- ΙΚΑ/ΕΤΑΜ) του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, της Γ.Γ.Π.Σ., και του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης (όσον αφορά στις περιπτώσεις των πολιτών τρίτων χωρών και των Ομογενών ) και εφόσον ο πάροχος πληροί τους όρους του προγράμματος, προβαίνει στην  έκδοση εγκριτικής απόφασης.
Σε αντίθετη περίπτωση, ο Προϊστάμενος  της Υπηρεσίας (ΚΠΑ2) εκδίδει απορριπτική  απόφαση και ενημερώνεται σχετικά ο πάροχος, με κάθε πρόσφορο μέσο (με ηλεκτρονική ή έγγραφη αλληλογραφία). Τα στοιχεία επικοινωνίας αντλούνται από την ηλεκτρονική αίτηση που υπέβαλε ο πάροχος και από το ΟΠΣ του ΟΑΕΔ. Η ευθύνη επικαιροποίησης των στοιχείων επικοινωνίας όπως email, αριθμός τηλεφώνου κ.λπ., ανήκει στους παρόχους.

7.2. Με βάση τις εγκριθείσες θέσεις καταρτίζονται αυτοματοποιημένα, μέσω του ΟΠΣ του ΟΑΕΔ, πίνακες ανά ειδικότητα οι οποίοι συμπεριλαμβάνουν τους αντίστοιχους εγγεγραμμένους ανέργους στο μητρώο του ΟΑΕΔ-αναζητούντες εργασία με ΑΣΔ- ανά Περιφερειακή Ενότητα, σύμφωνα με την ειδικότητα για την οποία διαθέτουν συναφή τίτλο σπουδών ή και σύμφωνα με το ΑΣΔ.
Εάν οι άνεργοι έχουν δηλώσει κατά την διαδικασία της εξατομικευμένης προσέγγισης με τον εργασιακό σύμβουλο ή έχουν προσθέσει μόνοι τους μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών (e-services) περισσότερες από μία ειδικότητες, τότε θα εμφανίζονται σε περισσότερους από έναν πίνακες.
Οι πίνακες αυτοί αναρτώνται στο portal του Οργανισμού (www.oaed.gr) και είναι προσβάσιμοι στους ανέργους και μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών (e-services) του ΟΑΕΔ. Επιπλέον διατηρούνται και σε ηλεκτρονικό αρχείο.

7.3. Οι πίνακες απεικονίζουν την κατάσταση των εγγεγραμμένων ανέργων κατά την 30η ημέρα που έπεται της ημερομηνίας λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος των παρόχων. Με απόφαση του Δ.Σ. του ΟΑΕΔ η ανωτέρω οριζόμενη ημερομηνία δύναται να τροποποιηθεί.

7.4. Οι πίνακες ανά ειδικότητα διακρίνονται σε δυο επιμέρους πίνακες: ο ένας αφορά στους μακροχρόνια ανέργους και ο δεύτερος στους υπόλοιπους ανέργους. Προτεραιότητα και στους δύο πίνακες δίνεται στους γονείς ανήλικων τέκνων με απόλυτη προτεραιότητα στις μητέρες ανήλικων τέκνων.
Τα στοιχεία των τέκνων αντλούνται από το ΟΠΣ του ΟΑΕΔ, σύμφωνα με την τελευταία επικαιροποίηση στην οποία έχουν κληθεί οι άνεργοι να προβούν μέσω δελτίων τύπων και σχετικών ανακοινώσεων του Οργανισμού. Σε περίπτωση που έχουν ανήλικα τέκνα, οι άνεργοι προσκομίζουν πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης πριν την κατάρτιση των πινάκων.
 
Μετά τους γονείς ανηλίκων τέκνων στους πίνακες κατάταξης, ακολουθούν οι άνεργοι με την μεγαλύτερη, σε ημέρες, εγγεγραμμένη ανεργία στο μητρώο του ΟΑΕΔ.


ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8ο  ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

8.1. Διαδικασία υπόδειξης ανέργων.

8.1.1. Μετά την έγκριση της αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος του παρόχου και την κατάρτιση των πινάκων των εγγεγραμμένων ανέργων ανά ειδικότητα και ανά Περιφερειακή Ενότητα, ο εργασιακός σύμβουλος του ΚΠΑ 2, στην αρμοδιότητα του οποίου ανήκει ο πάροχος ή το υποκατάστημα του όπου θα ασκηθεί ο ωφελούμενος/ασκούμενος, υποδεικνύει τον πρώτο εγγεγραμμένο άνεργο του πίνακα που ανήκει στην αρμοδιότητά του.
Ο άνεργος που πρόκειται να υποδειχθεί δύναται να επιλέξει τον πάροχο όπου επιθυμεί να τοποθετηθεί, καθότι θα είναι στη διάθεσή του η λίστα των εγκριθέντων παρόχων της αρμοδιότητας του ΚΠΑ 2, όπου ανήκει. Εάν δεν υπάρχει διαθέσιμη προσφερόμενη θέση της ειδικότητας του ανέργου στο ΚΠΑ 2 όπου είναι εγγεγραμμένος, ο άνεργος δύναται να επιλέξει πάροχο που ανήκει σε άλλο ΚΠΑ2, εφόσον υπάρχουν αδιάθετες θέσεις.

8.1.2. Η υπόδειξη των μακροχρόνια και μη ανέργων γίνεται στους παρόχους και από τους δύο επιμέρους πίνακες (μακροχρονίων και μη), αρχής γενομένης από τον πίνακα των μακροχρονίων ανέργων, εφόσον οι αναφερόμενοι άνεργοι των δύο πινάκων πληρούν τα χαρακτηριστικά της/των προτεινόμενης/ων θέσης/εων. Για την αποτελεσματικότερη υπόδειξη των ανέργων, η σειρά κατάταξής τους θα αποτυπώνεται σε μια κοινή λίστα με βάση την αρχή ότι υποδεικνύονται πρώτα δύο μακροχρόνια και στη συνέχεια ένας κοινός άνεργος κοκ.
Για παράδειγμα: Μακροχρόνια άνεργος με εγγεγραμμένη ανεργία (14) μηνών με την ειδικότητα του ΔΕ ηλεκτρολόγου, θα υποδειχθεί πρώτος σε σχέση με άνεργο εγγεγραμμένο (5) μηνών με την ίδια ειδικότητα.
Επόμενος άνεργος θα είναι μακροχρόνιος με την ίδια ειδικότητα και στη συνέχεια ο τρίτος υποδειχθείς της ίδιας ειδικότητας θα είναι κοινός άνεργος.

8.1.3. Κατά την διαδικασία της υπόδειξής του από τον εργασιακό σύμβουλο, ο άνεργος προσκομίζει στο ΚΠΑ 2, όπου είναι εγγεγραμμένος , Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία δηλώνει ότι έχει ή δεν έχει ασφαλισθεί για περισσότερες από εκατό (100) ημέρες ασφάλισης σε οποιοδήποτε ασφαλιστικό φορέα λόγω απασχόλησης και δηλώνει και τον Αριθμό Μητρώου Ασφάλισης. Στην ανωτέρω Υπεύθυνη Δήλωση που θα υποβάλλει θα δηλώνει επίσης ότι δεν είναι φοιτητής ή σπουδαστής. Σε περίπτωση που δηλώσει ότι έχει ασφαλισθεί για περισσότερες από εκατό (100) ημέρες ασφάλισης ή είναι φοιτητής ή σπουδαστής δεν υποδεικνύεται.
Επιπλέον προσκομίζει και φωτοαντίγραφο του τίτλου σπουδών του καθώς και βιβλιάρια ασφάλισης (εφόσον διαθέτει). Στις περιπτώσεις που η ειδικότητα της θέσης απαιτεί συνάφεια με τον τίτλο σπουδών, ελέγχεται από τον εργασιακό σύμβουλο και η συνάφεια του πτυχίου. Στα φωτοαντίγραφα των πτυχίων και στις Υπεύθυνες Δηλώσεις θα διενεργείται δειγματοληπτικός έλεγχος προκειμένου να εξακριβωθεί η ακρίβεια των στοιχείων που αναγράφονται σε αυτά, σε ποσοστό τουλάχιστον πέντε τοις εκατό (5%) επί του συνόλου σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 1 του Ν.4250/2014 (ΦΕΚ74/Α/26- 3-2014). Τα εν λόγω δικαιολογητικά διατηρούνται και στο φάκελο του παρόχου όπου θα ασκηθεί ο ωφελούμενος/ασκούμενος.
Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι ο ωφελούμενος/ασκούμενος δεν πληροί τις προϋποθέσεις που περιγράφονται στην παρούσα παράγραφο και στο Κεφ. 5.2 της Πρόσκλησης τότε θα ανακαλείται η υπόδειξη και η ένταξή του στο πρόγραμμα.

8.1.4. Ο πίνακας των εγγεγραμμένων ανέργων ανά ειδικότητα εκδίδεται ανά Περιφερειακή Ενότητα και είναι κοινός για τα ΚΠΑ 2 των οποίων οι πάροχοι ανήκουν γεωγραφικά σε αυτήν την Περιφερειακή Ενότητα. Όταν ο εργασιακός σύμβουλος υποδεικνύει τον άνεργο που είναι η σειρά του να υποδειχθεί, ο άνεργος αυτός δεν είναι διαθέσιμος να υποδειχθεί και από άλλο ΚΠΑ 2 της ίδιας Περιφερειακής Ενότητας, δηλαδή να υποδειχθεί ταυτόχρονα και σε άλλο πάροχο.

8.1.5. Εάν ο υποδειχθείς άνεργος ή ο πάροχος δεν αποδεχτεί την υπόδειξη, τότε καταγράφεται στο ΟΠΣ η άρνησή τους με αιτιολογημένη τεκμηρίωση του προσώπου που δεν αποδέχτηκε την υπόδειξη. Στην περίπτωση αυτή και εφόσον ο εργασιακός σύμβουλος διαπιστώσει ότι τεκμαίρεται η αντικειμενική δυσκολία της τοποθέτησης, δύναται να προχωρήσει στην υπόδειξη του επόμενου ανέργου του πίνακα.
Ο άνεργος που δεν δέχτηκε να τοποθετηθεί στο πάροχο στον οποίο υποδείχθηκε ή απορρίφθηκε από τον πάροχο, μπορεί να υποδειχθεί σε άλλο πάροχο, εφόσον υπάρχει διαθέσιμη συναφής θέση, μετά από τη σύμφωνη γνώμη του εργασιακού συμβούλου. Η διαδικασία αυτή μπορεί να πραγματοποιηθεί συνολικά μέχρι τρεις φορές, συμπεριλαμβανομένης και της πρώτης. Ο άνεργος επανέρχεται στον πίνακα στην θέση που είχε καταλάβει αρχικά και υποδεικνύεται εκ νέου με τη σειρά αυτή.
Αντίστοιχα στον πάροχο για την ίδια θέση δύναται να υποδειχθούν συνολικά μέχρι τρεις άνεργοι.

8.1.6. Η ευθύνη του παρόχου ή του ωφελούμενου/ασκούμενου σε περίπτωση μη τοποθέτησης ή και αποχώρησης κατά τη διάρκεια του προγράμματος θα αξιολογείται από τον εργασιακό σύμβουλο με βάση τα κάτωθι κριτήρια.
α. Κριτήρια για νέα υπόδειξη προς τοποθέτηση
 
1. Ο εργασιακός σύμβουλος για να προχωρήσει σε νέα υπόδειξη του ανέργου προς πάροχο, επιλέγει κάποια από τα κάτωθι κριτήρια μη ευθύνης του  ωφελούμενου/ασκούμενου για την μη αρχική τοποθέτηση:
- η τοποθέτηση σε άλλο αντικείμενο.
- η μη διάθεση επόπτη-υπευθύνου για την παροχή της εργασιακής εμπειρίας στον ασκούμενο.
- Η αναιτιολόγητη μη αποδοχή του ασκούμενου από τον πάροχο.
- Άλλοι λόγοι.
2. Ο εργασιακός σύμβουλος, για να προχωρήσει σε νέα υπόδειξη ανέργου προς τον πάροχο, επιλέγει κάποια από τα κάτωθι κριτήρια μη ευθύνης του παρόχου για την μη  αρχική τοποθέτηση:
- Η μη ανταπόκριση στην ειδικότητα που ζητάει ο πάροχος.
- Η άρνηση του ασκούμενου.
- Άλλοι λόγοι.


β. Κριτήρια για υπόδειξη νέου ανέργου κατά τη διάρκεια του προγράμματος (περίπτωση αποχώρησης ασκούμενου):
1. Ο εργασιακός σύμβουλος για να προχωρήσει σε νέα υπόδειξη του ανέργου επιλέγει κάποια από τα κάτωθι κριτήρια βάσει των οποίων τεκμαίρεται η μη ευθύνη του ωφελούμενου/ασκούμενου για την λύση του συμφωνητικού:
- η τοποθέτηση σε άλλο αντικείμενο.
- η μη διάθεση επόπτη-υπευθύνου για την παροχή της εργασιακής εμπειρίας στον ασκούμενο.
- Άλλοι λόγοι .
2. Ο εργασιακός σύμβουλος για να προχωρήσει σε νέα υπόδειξη στον πάροχο επιλέγει από τα κάτωθι κριτήρια βάσει των οποίων τεκμαίρεται η μη ευθύνη του παρόχου για την  λύση του συμφωνητικού:
- Η μη ανταπόκριση στην ειδικότητα που ζητάει ο πάροχος .
- Η άρνηση του ασκούμενου .
- Άλλοι λόγοι.
3. Εάν η λύση του συμφωνητικού επήλθε επειδή ο ασκούμενος/ωφελούμενος:
- αποχώρησε οικειοθελώς,
- απουσίαζε αδικαιολόγητα πάνω από πέντε ημέρες,
- δεν τηρούσε το ωράριο ή
- Εξαιτίας άλλων λόγων
Ο εργασιακός σύμβουλος επιλέγει έναν από τους παραπάνω λόγους και δεν προχωράει στην τοποθέτηση του εν λόγω ανέργου σε άλλον πάροχο.
 
Αντίστοιχα δεν υποδεικνύεται στον πάροχο άλλος ωφελούμενος/ασκούμενος, εάν οι λόγοι λύσης του συμφωνητικού είναι οι ακόλουθοι:
-η τοποθέτηση του ωφελούμενου/ασκούμενου σε άλλο αντικείμενο.
- η μη διάθεση επόπτη-υπευθύνου-επιβλέποντα για την παροχή της εργασιακής εμπειρίας στον ωφελούμενο/ασκούμενο.
- η αδικαιολόγητη προσωρινή διακοπή της λειτουργίας της επιχείρησης άνω των πέντε ημερών.
- η αδικαιολόγητη διακοπή της σύμβασης του ωφελούμενου/ασκούμενου .
- άλλοι λόγοι.


Προς απόδειξη των ανωτέρω ο πάροχος ή ο ωφελούμενος/ασκούμενος προσκομίζουν σχετικά δικαιολογητικά ή υπεύθυνη δήλωση στην οποία δηλώνουν υπεύθυνα  τους λόγους μη τοποθέτησης ή λύσης του συμφωνητικού συνεργασίας κατά τη διάρκεια του προγράμματος.


8.2. Συμφωνητικό συνεργασίας
Μετά την υπόδειξη των ανέργων στους παρόχους, καλούνται τόσο οι άνεργοι όσο και οι πάροχοι που θα συμμετέχουν στο πρόγραμμα να υπογράψουν, το αργότερο μέσα σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες από την υπόδειξη των ανέργων, συμφωνητικό συνεργασίας. Η απόκτηση της εργασιακής εμπειρίας αρχίζει την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την ημερομηνία υπογραφής του συμφωνητικού, στο οποίο αναγράφεται η ημερομηνία έναρξης και λήξης του προγράμματος. Στο συμφωνητικό συνεργασίας που υπογράφεται
μεταξύ του ΟΑΕΔ, ο οποίος εκπροσωπείται από τον Προϊστάμενο του ΚΠΑ2 της έδρας της επιχείρησης ή συμφώνως προς τα οριζόμενα στο Κεφάλαιο 6.4 της παρούσας Πρόσκλησης σχετικά με το αρμόδιο ΚΠΑ2, μετά από εξουσιοδότηση της Διοικήτριας του ΟΑΕΔ, του Παρόχου και του Ωφελούμενου/Ασκουμένου, περιγράφονται οι υποχρεώσεις των παρόχων και των ωφελουμένων-ασκουμένων. Το περιεχόμενο του συμφωνητικού αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας Πρόσκλησης του προγράμματος.


ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9ο ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ


9.1. Εάν η αποχώρηση του ωφελούμενου/ασκούμενου δεν οφείλεται σε λόγους που προέρχονται από τον ίδιο τον ωφελούμενο/ασκούμενο, είναι δυνατή η τοποθέτησή του σε άλλο πάροχο για το υπολειπόμενο χρονικό διάστημα των τεσσάρων μηνών. Ο ωφελούμενος/ασκούμενος που αποχωρεί από μία θέση, αποζημιώνεται για τις ημέρες που ασκήθηκε στον πάροχο.
 
9.2. Αντίστοιχα εάν ο ωφελούμενος/ασκούμενος αποχωρήσει για λόγους που δεν αφορούν στον πάροχο, το ΚΠΑ 2 προχωράει στην τοποθέτηση άλλου ωφελούμενου/ασκούμενου στον πάροχο, τηρώντας τη σειρά του πίνακα, για το υπολειπόμενο χρονικό διάστημα. Και σε αυτή την περίπτωση ο ωφελούμενος/ασκούμενος που αποχωρεί από μία θέση, αποζημιώνεται για τις ημέρες που ασκήθηκε στον πάροχο.

9.3. Όταν για τους λόγους αποχώρησης του ωφελούμενου/ασκουμένου ευθύνεται ο ίδιος ο ωφελούμενος/ασκούμενος τότε δεν επανατοποθετείται σε άλλο πάροχο και όταν ευθύνεται ο πάροχος δεν του υποδεικνύεται άλλος ωφελούμενος/ασκούμενος.

9.4. Οποιαδήποτε μεταβολή προκύπτει δηλώνεται από τον πάροχο ή τον ωφελούμενο/ασκούμενο.

9.5. Στην περίπτωση λύσης του συμφωνητικού συνεργασίας με υπαιτιότητα του παρόχου, μετά από εισήγηση της Υπηρεσίας και απόφαση του Δ.Σ. του ΟΑΕΔ, δύναται να επιβληθεί κύρωση αποκλεισμού της επιχείρησης από όμοια προγράμματα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας ή προγράμματα απασχόλησης που υλοποιεί ο ΟΑΕΔ.

9.6. Σε περίπτωση που ο πάροχος κατά την 4μηνη διάρκεια του προγράμματος προβεί σε μείωση λόγω καταγγελίας σύμβασης εργασίας ατόμου από το προϋπάρχον προσωπικό, χωρίς να το αντικαταστήσει εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών, το πρόγραμμα θα διακόπτεται με απόφαση του Προϊσταμένου της αρμόδιας Υπηρεσίας (ΚΠΑ2). Ο ωφελούμενος/ασκούμενος θα αποζημιώνεται για τις ημέρες που ασκήθηκε στον πάροχο.
Δίνεται ωστόσο η δυνατότητα στον ωφελούμενο/ασκούμενο να ολοκληρώσει την άσκηση σε άλλο πάροχο για το υπολειπόμενο χρονικό διάστημα.
Μείωση επίσης θεωρείται η μετατροπή του καθεστώτος απασχόλησης από πλήρη σε μερική ή σε εκ περιτροπής καθώς και μισθωτού από το προϋπάρχον προσωπικό.


Δεν θεωρείται μείωση η καταγγελία σύμβασης ορισμένου ή αορίστου χρόνου για πειθαρχικούς λόγους (μετά από μήνυση), η οικειοθελής αποχώρηση, θάνατος, φυλάκιση και συνταξιοδότηση λόγω γήρατος ή αναπηρίας μισθωτού της επιχείρησης.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10  ΩΡΑΡΙΟ – ΑΠΟΥΣΙΕΣ

10.1. Οι ωφελούμενοι/ασκούμενοι μπορούν να απουσιάσουν μέχρι 15 ημερολογιακές ημέρες καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος, με την υποχρέωση αντίστοιχης επιμήκυνσης του προγράμματος.

10.2. Η εργασιακή τους εμπειρία ορίζεται στις 6 ώρες ημερησίως και πέντε (5) ημέρες την εβδομάδα (Δευτέρα έως και Παρασκευή).

10.3. Δεν είναι δυνατή η απόκτηση εργασιακής εμπειρίας μετά την 22η ώρα βραδινή έως και την 6η ώρα πρωινή.
 
10.4. Το σύνολο των ημερών απόκτησης εργασιακής εμπειρίας ανέρχεται στις (88) ημέρες και ελέγχεται από το αρμόδιο ΚΠΑ2 αλλά και  από το ΟΠΣ (Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα) του ΟΑΕΔ.


ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11ο  ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ

11.1. Ο ΟΑΕΔ καταβάλλει κάθε μήνα στους ωφελούμενους/ασκούμενους για κάθε ημέρα άσκησής τους (και συνολικά όχι πάνω από 22 ημέρες το μήνα) καθαρή ημερήσια αποζημίωση 21 ευρώ.
Ο πάροχος υποχρεούται να διατηρεί μηνιαίο παρουσιολόγιο υπογεγραμμένο από τον ωφελούμενο/ασκούμενο και τον ίδιο για κάθε ημέρα άσκησης.

11.2. Οι παρουσίες κοινοποιούνται στο ΚΠΑ2 στην αρμοδιότητα του οποίου ανήκει η έδρα του παρόχου, το πρώτο δεκαήμερο του επόμενου μήνα.
Η καταχώρηση τους γίνεται από τον ίδιο τον πάροχο μέσω των κωδικών πρόσβασης στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΟΑΕΔ (Κλειδάριθμος).
Κατά την καταχώρηση ο πάροχος επισυνάπτει επιπλέον σκαναρισμένα:
α) το παρουσιολόγιο του ωφελούμενου/ασκούμενου προκειμένου το ΚΠΑ2  να εξακριβώνει την ορθότητα των καταχωρημένων στοιχείων.
β) μηνιαία συγκεντρωτική κατάσταση, υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο του παρόχου όπου θα δηλώνεται η μη μείωση του προσωπικού του κατά τη διάρκεια της συμμετοχής του στο πρόγραμμα συμφώνως προς τα οριζόμενα της παρ. 6 του άρθ.8 της σχετικής ΚΥΑ και θα αναφέρει τα ακόλουθα στοιχεία του/των ωφελούμενου/ων,ασκούμενου/ων:
• Ονοματεπώνυμο και πατρώνυμο .
• Α.Φ.Μ.
• Α.Μ.Κ.Α.
• Α.Μ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.
• Ημερομηνία έναρξης της απόκτησης εργασιακής εμπειρίας .
• Αριθμός καταθετικού λογαριασμού IBAN οποιασδήποτε εμπορικής τράπεζας δραστηριοποιείται στον ελληνικό χώρο συμπεριλαμβανομένου και του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, με υποχρεωτικά πρώτο δικαιούχο τον ωφελούμενο/ασκούμενο.
• Αριθμός παρουσιών του ωφελούμενου/ασκούμενου, ο οποίος θα συμφωνεί με τον αριθμών των καταχωρημένων παρουσιών.
Μετά την ηλεκτρονική καταχώριση, ο πάροχος χορηγεί σχετική βεβαίωση καταχώρισης στον ασκούμενο.
 
Αφού επιβεβαιώσει το ΚΠΑ2 όπου ανήκει η έδρα του παρόχου τις ημέρες άσκησης του ωφελούμενου/ασκούμενου, και μετά τον απαραίτητο διοικητικό έλεγχο στο Πληροφοριακό Σύστημα ΕΡΓΑΝΗ (Π.Σ.ΣΕΠΕ-ΟΑΕΔ-ΙΚΑ/ΕΤΑΜ) για τη διατήρηση της απασχόλησης του προϋπάρχοντος προσωπικού, πιστώνεται ο λογαριασμός του ωφελούμενου/ασκούμενου με τις καθαρές αμοιβές του από τον ΟΑΕΔ.


11.3. Για την απόκτηση εργασιακής εμπειρίας οι ωφελούμενοι/ασκούμενοι υπάγονται στην ασφάλιση του συνεισπραττόμενου κλάδου ασθενείας σε είδος (ΕΟΠΥΥ) και ασφαλίζονται για επαγγελματικό κίνδυνο στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ από τον ΟΑΕΔ, με βάση την ανωτέρω αποζημίωση των 21 ευρώ. Με βάση τις παρουσίες, οι οποίες δεν είναι δυνατόν να υπερβαίνουν τις (22) ημέρες το μήνα και τις (88) στο σύνολο του προγράμματος, υπολογίζονται οι ασφαλιστικές εισφορές 6,45% για ιατροφαρμακευτική και 1% για επαγγελματικό κίνδυνο. Οι ΑΠΔ καταρτίζονται  συνολικά για τους ωφελούμενους από τη
Δ/νση Μηχανογράφησης του ΟΑΕΔ και αποστέλλονται στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.


11.4. Για τον υπολογισμό των μηνιαίων ασφαλιστικών εισφορών, οι καθαρές αμοιβές- αποδοχές (έως 21 ευρώ ημερησίως και 462 ευρώ μηνιαίως) μετατρέπονται σε μεικτές αποδοχές, διαιρούμενες δια του συντελεστή 0,9255 (ποσοστό συμμετοχής των καθαρών αμοιβών-αποδοχών στις μεικτές) και στη συνέχεια οι μεικτές αποδοχές πολλαπλασιάζονται
με τον συντελεστή 0,0645 για ιατροφαρμακευτική και 0,01 για επαγγελματικό κίνδυνο της μεικτής ασφάλισης ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (Κωδικός Πακέτου Κάλυψης 225).


ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12ο  ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ


Για οποιαδήποτε διαφορά προκύψει μεταξύ του ΟΑΕΔ και των παρόχων ή των ωφελούμενων/ασκουμένων κατά την υλοποίηση του προγράμματος, επιλύεται με απόφαση του Δ.Σ. του ΟΑΕΔ. Οποιαδήποτε διαφορά προσάγεται προς επίλυση από την 16/12/2016 και εφεξής, επιλύεται από τις Επιτροπές Εκδίκασης Ενδικοφανών Προσφυγών σύμφωνα με την με αριθμ. 635/8-3-2016 ΑΠ.Δ.Σ. του ΟΑΕΔ (ΦΕΚ 1708/Β/15-6-2016).
Οι ενστάσεις υποβάλλονται στο ΚΠΑ2, στην αρμοδιότητα του οποίου ανήκει ο ωφελούμενος/ασκούμενος ή ο πάροχος εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση της απορριπτικής απόφασης.


ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13ο
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Οι έλεγχοι στους παρόχους διενεργούνται από υπαλλήλους του ΟΑΕΔ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ’ αριθμ. 2/34255/0022/6-6-2001 ΚΥΑ όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
 
καθώς και με την με αριθμό 2854/01-07-2008 Απόφαση του Δ.Σ. του ΟΑΕΔ, οποιαδήποτε χρονική στιγμή, τουλάχιστον δύο (ένας μετά την έναρξη και ένας πριν τη λήξη του προγράμματος), προκειμένου να διαπιστωθεί η τήρηση των όρων του προγράμματος.


Συγκεκριμένα :
Μετά την υπογραφή του συμφωνητικού συνεργασίας σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στην παρούσα Πρόσκληση πραγματοποιείται επιτόπια επαλήθευση (επιτόπιος έλεγχος), μετά την απόφαση ανάθεσης από την αρμόδια Διεύθυνση Διοικητικού, σε ελεγκτές προκειμένου να ελεγχθεί αν ο πάροχος τηρεί τους όρους του προγράμματος, όπως: την λειτουργία της επιχείρησης, την απασχόληση του προϋπάρχοντος προσωπικού την ύπαρξη του υπευθύνου – επιβλέποντα της απόκτησης εργασιακής εμπειρίας κλπ).

Στον πρώτο επιτόπιο έλεγχο θα ελέγχονται τα αναφερόμενα στην ηλεκτρονική αίτηση, το καταστατικό της επιχείρησης, και η δραστηριότητα της προκειμένου να διαπιστωθεί η πλήρωση των όρων και προϋποθέσεων συμμετοχής στο ανωτέρω πρόγραμμα  σύμφωνα
με τα οριζόμενα στο Κεφάλαιο 5.1. της παρούσας Πρόσκλησης.
Αντίγραφο της έκθεσης επιτόπιας επαλήθευσης στην οποία υπάρχουν οπωσδήποτε οι υπογραφές των ελεγκτών και η υπογραφή και σφραγίδα του παρόχου, παραδίδεται μετά την ολοκλήρωση της επιτόπιας επαλήθευσης, στον πάροχο από τους ελεγκτές του Οργανισμού.
Σε περίπτωση που δεν τηρούνται οι όροι του προγράμματος για την υπαγωγή του παρόχου η Υπηρεσία (ΚΠΑ 2) θα προβαίνει σε ανάκληση της εγκριτικής απόφασης.

Στην περίπτωση ανάκλησης της εγκριτικής απόφασης θα καταβάλλεται στον ωφελούμενο/ασκούμενο η ημερήσια αποζημίωση για το χρονικό διάστημα άσκησής του και θα υποδεικνύεται σε άλλον πάροχο για το υπολειπόμενο χρονικό διάστημα.

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι ο ωφελούμενος/ασκούμενος δεν πληροί τις προϋποθέσεις που περιγράφονται στο Κεφ. 5.2 και στο Κεφ. 8.1.3 της παρούσας Πρόσκλησης τότε θα ανακαλείται η υπόδειξη και η ένταξή του στο πρόγραμμα.
Για τις επιτόπιες επαληθεύσεις που πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια υλοποίησης του συνολικού προγράμματος, οι ελεγκτές συντάσσουν σχετικές εκθέσεις, που αφορούν τους όρους της ένταξης. Αντίγραφο της έκθεσης παραδίδεται στον πάροχο.


Οι ελεγχόμενοι πάροχοι υποχρεούνται:
- να παρέχουν κάθε δυνατή βοήθεια, κατά τον έλεγχο, στους ελεγκτές υπαλλήλους του ΟΑΕΔ σύμφωνα με το άρθρο 29 του ν.4144/2013,
- να αποδέχονται όλους τους προβλεπόμενους από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την παροχή σε αυτά όλων των δικαιολογητικών στοιχείων που ζητούνται,
- να τηρούν τα αποδεικτικά στοιχεία και έγγραφα που αναφέρονται στην παρούσα απόφαση για τουλάχιστον τρία (3) έτη, μετά τη λήξη του προγράμματος .
 

Στο πλαίσιο της έρευνας / αξιολόγησης του ανωτέρω προγράμματος, οι ωφελούμενοι/ασκούμενοι (άνεργοι) πρέπει να παρέχουν τη συγκατάθεση τους για την περαιτέρω επεξεργασία από τους αρμόδιους φορείς, των προσωπικών δεδομένων τους συμπεριλαμβανομένων και των ευαίσθητων, που τηρούνται για τις ανάγκες υλοποίησης του παρόντος προγράμματος, για το σκοπό εξαγωγής στατιστικών δεδομένων στο πλαίσιο της διενέργειας ερευνών και της εκπόνησης μελετών για την αξιολόγηση του εν λόγω προγράμματος.
 

Σύμφωνα με τις κανονιστικές απαιτήσεις της νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 και ειδικότερα βάσει του Κανονισμού 1303/2013 (εδάφιο δ της παρ.2 του άρθρου 125) και του Κανονισμού 1304/2013 (άρθρα 5 και 19 καθώς και Παραρτήματα I και II), απαιτείται από τις αρμόδιες αρχές, η συλλογή και συγκέντρωση στατιστικών δεδομένων (microdata) των ωφελουμένων/ασκούμενων που συμμετέχουν στα προγράμματα. Ως εκ τούτου, οι ωφελούμενοι/ασκούμενοι υποχρεούνται στη συμπλήρωση των απαιτούμενων στοιχείων και δεδομένων, στις σχετικές φόρμες που θα διανεμηθούν μετά την τοποθέτηση τους ή τη λήξη του προγράμματος.
Υπεύθυνος για την συλλογή των στατιστικών δεδομένων είναι ο ΟΑΕΔ, ως δικαιούχος του προγράμματος, και συγκεκριμένα το κάθε ΚΠΑ2.
 

Τα στατιστικά στοιχεία συλλέγονται μέσω των δελτίων εισόδου: «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ   ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ/ΑΣΚΟΥΜΕΝΩΝ ΤΟΥ   ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ   «Πρόγραμμα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας για νέους 25-29 ετών»- ΕΝΤΥΠΟ Ι-ΕΝΑΡΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ, και των δελτίων εξόδου «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ/ΑΣΚΟΥΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «Πρόγραμμα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας για νέους 25-29 ετών»- ΕΝΤΥΠΟ ΙΙ- ΛΗΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ.
 

Τα δελτία εισόδου και εξόδου συμπληρώνονται ηλεκτρονικά στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΟΑΕΔ από τον ίδιο τον ωφελούμενο/ασκούμενο με τους κωδικούς πρόσβασης που διέθετε ως άνεργος. Ως εκ τούτου κατά την υπόδειξη θα πρέπει ο εργασιακός σύμβουλος να επιβεβαιώνει ότι ο άνεργος που υποδεικνύεται είναι πιστοποιημένος χρήστης και διαθέτει κωδικούς πρόσβασης στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΟΑΕΔ. Εάν δεν διαθέτει τότε θα πρέπει να του χορηγήσει.
Το δελτίο εισόδου πρέπει να έχει συμπληρωθεί μέχρι και την ημερομηνία συμπλήρωσης του πρώτου παρουσιολογίου, με ευθύνη του παρόχου. Αντίστοιχα και το  δελτίο εξόδου μέχρι και την ημερομηνία συμπλήρωσης του παρουσιολογίου για τον τελευταίο μήνα τη ςαπόκτησης εργασιακής εμπειρίας. Σε διαφορετική περίπτωση δεν θα καταβάλλεται στον ωφελούμενο/ασκούμενο η αποζημίωση που αντιστοιχεί στον πρώτο ή τον τελευταίο μήνα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας.
Κατά  την  καταχώρηση  των  αντίστοιχων  παρουσιολογίων  στο  σύστημα  ο  πάροχος σημειώνει σε ειδικό πεδίο ότι έχει συμπληρωθεί το δελτίο εισόδου-εξόδου.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 14ο

ΤΗΡΗΣΗ ΚΑΝΟΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ
 

Ο ΟΑΕΔ υποχρεούται να ενημερώσει τον ωφελούμενο/ασκούμενο ότι τοποθετείται μέσω του παρόντος προγράμματος το οποίο συγχρηματοδοτείται από την ΠΑΝ (Πρωτοβουλία για την Απασχόληση των Νέων).
Η ανωτέρω υποχρέωση, εκπληρώνεται μέσω του συστατικού σημειώματος που δίνει η αρμόδια Υπηρεσία (ΚΠΑ2) στον ωφελούμενο/ασκούμενο, κατά την υπόδειξή του στον πάροχο, στο οποίο αναφέρεται ρητά ότι: “Η τοποθέτηση γίνεται στο πλαίσιο της πράξης
«Πρόγραμμα Απόκτησης Εργασιακής εμπειρίας για 3.000 νέους ανέργους ηλικίας 25-29 ετών σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα και σε ΚΟΙΝΣΕΠ», με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας για την Απασχόληση των Νέων”.
Ο ΟΑΕΔ και οι Επιβλέποντες Φορείς υποχρεούνται στην τήρηση των απαιτήσεων των κανόνων πληροφόρησης και δημοσιότητας που προσδιορίζονται στο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, και όπως αυτοί καθορίζονται στον Καν. (ΕΕ) 1303/2013 (άρθρο 115-17 και Παράρτημα ΧΙΙ) της Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 και τις διατάξεις εφαρμογής του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» 2014-2020.
Παράλληλα θα πρέπει να τηρούνται οι απαιτήσεις του ν.2472/1997 και τα όσα ορίζονται από τις αποφάσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, προκειμένου αφενός να τηρούνται οι απαιτήσεις της εθνικής νομοθεσίας για την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, αφετέρου να είναι δυνατή η επεξεργασία και χρήση προσωπικών δεδομένων σύμφωνα με τις απαιτήσεις των Καν.1303/2013 και 1304/2013.
Όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς αποτελούν ουσιαστικούς συντελεστές διάχυσης της πληροφόρησης στα κοινά-στόχος που απευθύνονται και, υπό την έννοια αυτή, δύνανται να χρησιμοποιούν, ορθολογικά, κάθε πρόσφορο μέσο επικοινωνίας που θα συμβάλλει στη διαφάνεια και στη διάχυση λεπτομερών πληροφοριών.
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 15ο  ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
 

1. Το Δ.Σ. του Οργανισμού δύναται με απόφαση του να αναστείλει, να συνεχίσει και να λήξει την προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων για υπαγωγή στο πρόγραμμα.
 

2. Σε περίπτωση κάλυψης των προβλεπόμενων θέσεων, οι υπεράριθμες αιτούμενες θέσεις τίθενται σε στάδιο αναμονής σε ποσοστό 20% επί των αρχικά κατανεμηθεισών θέσεων, οι οποίες θα ικανοποιηθούν εφόσον υπάρξουν κενές θέσεις.
 

3. Σε περίπτωση κάλυψης των κατανεμειθησών θέσεων, νωρίτερα από την προβλεπόμενη ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, η προθεσμία θα λήγει αυτόματα μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος αιτήσεων. Στην περίπτωση αυτή η ως άνω ημερομηνία θα αποτελεί τη βάση για την έναρξη των 30 ημερών για την έκδοση των πινάκων των ανέργων του Κεφ. 7 της παρούσας.
 

4. Στην περίπτωση που δεν καλυφθούν οι θέσεις στις προβλεπόμενες από την Δημόσια Πρόσκληση ημερομηνίες, το Δ.Σ. του Οργανισμού με απόφασή του δύναται να επαναπροκήρυξει το πρόγραμμα για τον υπολειπόμενο αριθμό των θέσεων Ο πάροχος έχει τη δυνατότητα να συμμετέχει μόνο μία φορά στο πρόγραμμα.


ΚΕΦΑΛΑΙΟ 16ο
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣΓια λόγους ευρύτερης δημοσιότητας, η παρούσα πρόσκληση θα καταχωρηθεί και στους διαδικτυακούς τόπους του Ο.Α.Ε.Δ. (www.oaed.gr) και του Α.Σ.Ε.Π. (www.asep.gr), καθώς και του «Διαύγεια» http://sites.diavgeia.gov.gr/oaed/.]


Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ
Μ . ΚΑΡΑΜΕΣΙΝΗ
 


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ


ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΓΙΑ 3.000 ΝΕΟΥΣ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΗΛΙΚΙΑΣ 25-29 ΕΤΩΝ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΚΑΙ ΣΕ ΚΟΙΝΣΕΠ


Το συνημμένο φύλλο word με τίτλο : ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ – ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
  

Πηγή: Taxheaven