Αρ. Πρωτ. 64839/18.8.2018 Πρόγραμμα Απόκτησης Εργασιακής Εμπειρίας 10.000 ανέργων νέων ηλικίας 18-24 ετών σε επιχειρήσεις του Ιδιωτικού Τομέα και σε Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (ΚΟΙΝΣΕΠ)

Αρ. Πρωτ. 64839/18.8.2018 Πρόγραμμα Απόκτησης Εργασιακής Εμπειρίας 10.000 ανέργων νέων ηλικίας 18-24 ετών σε επιχειρήσεις του Ιδιωτικού Τομέα και σε Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (ΚΟΙΝΣΕΠ)

Ηµερ. 18/08/2016
Αρ. Πρωτ. 64839

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Δ/ΝΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ Ταχ. Δ/νση: Εθν. Αντίστασης 8, Τ.Κ. 17456 ΑΛΙΜΟΣ

 
ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Νο8/2016

ΠΡΟΣ ΠΑΡΟΧΟΥΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΓΙΑ 10.000 ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΗΛΙΚΙΑΣ 18-24 ΕΤΩΝ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΚΑΙ ΣΕ ΚΟΙΝΣΕΠ

Η Διοικήτρια του Οργανισµού Απασχόλησης Εργατικού Δυναµικού (Ο.Α.Ε.Δ.), έχοντας υπόψη:
1    την µε αριθµ. 35453/702/1-8-2016 ΚΥΑ (ΦΕΚ 2425/Β/05-08-2016).
2    το άρθρο 83 του ν. 4368/2016 (ΦΕΚ 21/Α/21-2-2016)
3    την µε αριθµ. πρωτ. 6766/31-5-2016 Απόφαση Ένταξης όπως τροποποιήθηκε και ισχύει µε την µε αριθµ. πρωτ. 8111/22-6-2016 Απόφαση Ένταξης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναµικού, Εκπαίδευση & Δια βίου Μάθησης» του Υπουργείου Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού.

Καλεί τους παρόχους που επιθυµούν να ενταχθούν στο πρόγραµµα να υποβάλουν µε ηλεκτρονικό τρόπο αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος από 22-8-2016 και ώρα 12η µεσηµβρινή έως και 22-9-2016 και ώρα 12η µεσηµβρινή µε την επιφύλαξη του Κεφαλαίου 15 της παρούσας Πρόσκλησης, στον διαδικτυακό τόπο του ΟΑΕΔ www.oaed.gr, χρησιµοποιώντας το σχετικό πεδίο καταχώρισης ηλεκτρονικών αιτήσεων.

Οι τοποθετήσεις διενεργούνται βάσει των πινάκων Κατάταξης Ωφελουµένων -Ασκουµένων, σύµφωνα µε την µε αριθµ 35453/702/1-8-2016 ΚΥΑ(ΦΕΚ 2425/Β/05-08¬2016).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο
ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ


1.1. Ένα από τα βασικότερα προβλήµατα της χώρας από την έναρξη της παγκόσµιας οικονοµικής κρίσης είναι η ανεργία που παρουσιάζει µια κυριολεκτικά αυξητική τάση και έχει οδυνηρές συνέπειες για το άτοµο και την κοινωνία. Από την µια µεριά οι άνεργοι νέοι, ηλικίας 18-24 ετών, απόφοιτοι δευτεροβάθµιας και τριτοβάθµιας εκπαίδευσης, οι οποίοι στερούνται εργασιακής εµπειρίας αντιµετωπίζουν δυσκολίες στην ένταξή τους στην αγορά εργασίας. Από την άλλη µεριά οι επιχειρήσεις του ιδιωτικού τοµέα συναντούν δυσκολίες στην πρόσληψη νέου σε ηλικία προσωπικού, εξαιτίας της έλλειψης εµπειρίας τους. Έχοντας υπόψη τα παραπάνω καθώς και το σχετικό θεσµικό πλαίσιο, υλοποιείται Πράξη µε τίτλο «Πρόγραµµα Απόκτησης Εργασιακής Εµπειρίας 10.000 ανέργων νέων ηλικίας 18-24 ετών σε επιχειρήσεις του Ιδιωτικού Τοµέα και σε Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (ΚΟΙΝΣΕΠ)».

1.2. Η πράξη «Πρόγραµµα Απόκτησης εργασιακής εµπειρίας για 10.000 νέους ανέργους ηλικίας 18-24 ετών σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τοµέα και σε ΚΟΙΝΣΕΠ» εντάσσεται στο Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναµικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» 2014-2020 και χρηµατοδοτείται από την Πρωτοβουλία για την Απασχόληση των Νέων (ΠΑΝ).
Η Δράση εµπίπτει στο: α) Άξονα Προτεραιότητας 3 «Διευκόλυνση της πρόσβασης στην απασχόληση των νέων έως 29 ετών», β)Θεµατικό Στόχο 8 «Προώθηση της βιώσιµης απασχόλησης υψηλής ποιότητας και υποστήριξη της κινητικότητας των εργαζοµένων», γ) Επενδυτική Προτεραιότητα 8ii «Βιώσιµη ένταξη στην αγορά εργασίας των νέων (ΠΑΝ), ιδιαίτερα για αυτούς που βρίσκονται εκτός εργασίας, εκπαίδευσης ή κατάρτισης, συµπεριλαµβανοµένων των νέων που αντιµετωπίζουν τον κίνδυνο κοινωνικού αποκλεισµού και των νέων από περιθωριοποιηµένες κοινότητες µεταξύ άλλων µέσω της υλοποίησης της «Εγγύησης για τη Νεολαία», δ) Ειδικό στόχο Ι «Αύξηση της Απασχόλησης, συµπεριλαµβανοµένης της αυταπασχόλησης και βελτίωση των δεξιοτήτων των νέων εκτός εργασίας, εκπαίδευσης ή κατάρτισης ηλικίας 15-24 ετών» του Καν. 1304/2013 της νέας Προγραµµατικής Περιόδου 2014-2020.
Ο προϋπολογισµός της ανωτέρω Πράξης ανέρχεται στα 17.115.000,00 ευρώ.

1.3. Το πρόγραµµα καταρτίζεται βάσει του άρθρου 83 του Ν.4368/2016 (ΦΕΚ 21/Α/21-Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναµικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», καθώς και την µε αριθµ. 8111/22-6-2016 τροποποιητική της απόφαση.
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο ΣΤΟΧΟΣ & ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

Η πράξη αυτή αποσκοπεί στην απόκτηση εργασιακής εµπειρίας από 10.000 άνεργους νέους, ηλικίας 18-24 ετών αποφοίτων δευτεροβάθµιας (Γενικού Λυκείου, Επαγγελµατικού Λυκείου, ΕΠΑΣ) και τριτοβάθµιας εκπαίδευσης (Πανεπιστηµιακού και Τεχνολογικού Τοµέα), που παραµένουν εκτός αγοράς εργασίας, εκπαίδευσης ή κατάρτισης, ώστε να διευκολυνθεί η είσοδός τους στην αγορά εργασίας. Το πρόγραµµα απευθύνεται σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, επιτηδευµατίες και ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. και περιλαµβάνει την απόκτηση εργασιακής εµπειρίας σε επιχειρήσεις, µε επίβλεψη στο χώρο εργασίας και διάρκεια τεσσάρων (4) µηνών. Στόχος της παρέµβασης είναι η στήριξη των άνεργων νέων µε έµφαση στους µακροχρόνια ανέργους (60% επί του αριθµού των θέσεων). Προτεραιότητα δίνεται στους γονείς ανήλικων τέκνων µε απόλυτη προτεραιότητα στις µητέρες ανήλικων τέκνων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο ΟΡΙΣΜΟΙ-ΡΟΛΟΣ ΟΑΕΔ

3.1 Υπεύθυνος φορέας για τη διαχείριση και παρακολούθηση της πράξης «Πρόγραµµα Απόκτησης εργασιακής εµπειρίας για 10.000 νέους ανέργους ηλικίας 18-24 ετών σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τοµέα και σε ΚΟΙΝΣΕΠ» είναι η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναµικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση».

3.2 Ως Δικαιούχος φορέας ορίζεται ο Οργανισµός Απασχόλησης Εργατικού Δυναµικού (ΟΑΕΔ).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ


Η διάρκεια του προγράµµατος ορίζεται στους τέσσερις (4) µήνες και αφορούν τοποθέτηση σε θέσεις του τοµέα της ειδίκευσης των ωφελούµενων/ασκούµενων (τίτλος σπουδών) για απόκτηση εργασιακής εµπειρίας ή/και σύµφωνα µε το Ατοµικό Σχέδιο Δράσης (ΑΣΔ).
Επισηµαίνεται ότι είναι δυνατή η τοποθέτηση σε θέσεις ειδικοτήτων διοίκησης (υπάλληλοι γραφείου) και διάθεσης προϊόντων ή αγαθών (πωλητές), όλων των εγγεγραµµένων ανέργων αποφοίτων δευτεροβάθµιας και τριτοβάθµιας εκπαίδευσης, σύµφωνα µε τις διαδικασίες των Κεφαλαίων 6 και 7 της παρούσας Πρόσκλησης.
 
Μετά τη λήξη του προγράµµατος ο ΟΑΕΔ παρέχει στον ωφελούµενο/ασκούµενο βεβαίωση ολοκλήρωσης του προγράµµατος.


ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5ο ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

5.1. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ/ΠΑΡΟΧΟΙ ΘΕΣΕΩΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ
Στο πρόγραµµα εντάσσονται ιδιωτικές επιχειρήσεις, επιτηδευµατίες, ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. και γενικά εργοδότες που ασκούν τακτικά οικονοµική δραστηριότητα, στο εξής «πάροχοι». Ο πάροχος οφείλει να διαθέτει υπεύθυνο-επιβλέποντα για την απόκτηση εργασιακής εµπειρίας στον ωφελούµενο/ασκούµενο για τον οποίο θα ενταχθεί. Ως υπεύθυνος/επιβλέποντας ορίζεται ο επιχειρηµατίας ή άλλος εργαζόµενος, ο οποίος απασχολείται µε σχέση πλήρους και εξαρτηµένης εργασίας, και διαθέτει συναφή τίτλο σπουδών µε την ειδικότητα του ωφελούµενου/ασκούµενου ή συναφή άδεια άσκησης επαγγέλµατος ή τουλάχιστον 2 χρόνια εργασιακής εµπειρίας στο αντικείµενο όπου θα εκπαιδευτεί ο ωφελούµενος/ ασκούµενος. Πάροχοι µε προσωπικό:
•    0-3 άτοµα µπορούν να ενταχθούν για έναν (1) ωφελούµενο/ασκούµενο.
•    4-9 άτοµα µπορούν να ενταχθούν για δύο (2) ωφελούµενους/ασκούµενους.
•    10-19 άτοµα µπορούν να ενταχθούν για τρεις(3) ωφελούµενους/ασκούµενους.
•    20-30 άτοµα µπορούν να ενταχθούν για πέντε (5) ωφελούµενους/ασκούµενους.
•    31-50 άτοµα µπορούν να ενταχθούν για οκτώ (8) ωφελούµενους/ασκούµενους.
•    Άνω των 50 ατόµων µπορούν να ενταχθούν για δέκα (10) ωφελούµενους/ασκούµενους.

Στο πρόγραµµα δεν εντάσσονται:
•    
 Όσες επιχειρήσεις έχουν προβεί σε µείωση του προσωπικού της λόγω καταγγελίας σύµβασης εργασίας (απόλυσης) στο χρονικό διάστηµα των (30) ηµερολογιακών ηµερών που προηγούνται της ηµεροµηνίας υποβολής της αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

 Όλες οι επιχειρήσεις που διέπονται, όσον αφορά την πρόσληψη του προσωπικού τους, από τις διατάξεις του ν.2190/94 (ΦΕΚ 28/Α/03.03.1994) και του ν.3812 (ΦΕΚ 234/Α/28.12.2009).

-Τα νυχτερινά κέντρα.
-Οι επιχειρήσεις προώθησης προϊόντων και παροχής υπηρεσιών µέσω τηλεφώνου (telemarketing).
-Οι εποχικές επιχειρήσεις.
-Τα υποκαταστήµατα ή τα γραφεία που έχουν την έδρα τους σε χώρα που δεν είναι µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης
-Εξωχώριες εταιρείες όπως και επιχειρήσεις που στην εταιρική τους σύνθεση συµµετέχουν εξωχώριες εταιρείες.
-Σύλλογοι και σωµατεία που δεν ασκούν τακτικά οικονοµική δραστηριότητα.
-Οι επιχειρήσεις που δεν διαθέτουν αυτοτελή επαγγελµατική έδρα ή όταν η έδρα είναι η οικία του επιχειρηµατία ή επιτηδευµατία (π.χ. ασφαλιστές, λογιστές, πολιτικοί µηχανικοί, κλπ) εκτός των επιχειρήσεων που λόγω της φύσης της δραστηριότητάς τους απασχολούν το προσωπικό εκτός του χώρου της έδρας τους (ηλεκτρολόγοι, υδραυλικοί, ψυκτικοί).

 Όταν το αντικείµενο εργασιών µίας επιχείρησης είναι σύνθετο και το ένα από τα αντικείµενα εξαιρείται του προγράµµατος.5.2. ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ/ΑΣΚΟΥΜΕΝΟΙ
Ωφελούµενοι του προγράµµατος είναι συνολικά 10.000 άνεργοι νέοι, ηλικίας 18-24 ετών, απόφοιτοι δευτεροβάθµιας και τριτοβάθµιας εκπαίδευσης, οι οποίοι θα υποδειχθούν στα πλαίσια του προγράµµατος από την Υπηρεσία (ΚΠΑ2) του ΟΑΕΔ .
Η υπόδειξη στο πλαίσιο του προγράµµατος προϋποθέτει ότι οι ωφελούµενοι/ασκούµενοι θα έχουν ολοκληρώσει τη διαδικασία εξατοµικευµένης προσέγγισης και σύνταξης ή/και επικαιροποίησης του ατοµικού σχεδίου δράσης (ΑΣΔ) σε ΚΠΑ2 του ΟΑΕΔ. Οι άνεργοι δηλώνουν κατά την διαδικασία της εξατοµικευµένης προσέγγισης µε τον εργασιακό σύµβουλο ή προσθέτουν µόνοι τους µέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών (e-services) µία ή περισσότερες ειδικότητες.
Ωφελούµενοι/ασκούµενοι του προγράµµατος: α) είναι νέοι ηλικίας 18-24 ετών (έστω και εάν κατά τη διάρκεια του προγράµµατος υπερβούν το όριο των 24 ετών), που δεν έχουν ασφαλισθεί για περισσότερες από εκατό
(100) ηµέρες ασφάλισης σε οποιοδήποτε ασφαλιστικό φορέα. Εξαιρούνται: α) οι ηµέρες ασφάλισης λόγω πρακτικής άσκησης και µαθητείας και β) οι ηµέρες ασφάλισης που έχουν πραγµατοποιηθεί λόγω ιδιότητας (αφορά ασφαλισµένους που υπάγονται στην ασφάλιση του Ε.Τ.Α.Α.). Κατά την υπόδειξή του από τον εργασιακό σύµβουλο, ο άνεργος υποβάλει υποχρεωτικά Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία δηλώνει ότι έχει ή δεν έχει ασφαλισθεί για περισσότερες από εκατό (100) ηµέρες ασφάλισης σε οποιοδήποτε ασφαλιστικό φορέα λόγω απασχόλησης και θα δηλώνει και τον Αριθµό Μητρώου Ασφάλισης του (Α.Μ. ΙΚΑ -εφόσον υπάρχει-και Α.Μ.Κ.Α.). Στην ανωτέρω Υπεύθυνη Δήλωση που θα υποβάλλει θα δηλώνει επίσης ότι δεν είναι φοιτητής ή σπουδαστής σύµφωνα µε την παρ. 1 του Κεφ. 2 της παρούσας πρόσκλησης. β) είναι εγγεγραµµένοι στο µητρώο ανέργων των Υπηρεσιών του ΟΑΕΔ τόσο κατά την κατάρτιση των πινάκων του Κεφαλαίου 7 της παρούσας Πρόσκλησης, όσο και κατά την υπόδειξή τους από το αρµόδιο ΚΠΑ2 και την τοποθέτησή τους στον πάροχο. γ) έχουν ολοκληρώσει τη διαδικασία της εξατοµικευµένης προσέγγισης και διαθέτουν ατοµικό σχέδιο δράσης (ΑΣΔ). δ) είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες άλλου κράτους µέλους της ΕΕ ή είναι οµογενείς που έχουν δικαίωµα διαµονής και απασχόλησης στη χώρα µας ή πολίτες τρίτων χωρών που έχουν άδεια διαµονής για εξαρτηµένη εργασία τουλάχιστον για όσο χρονικό διάστηµα διαρκεί το πρόγραµµα. ε) Οι πτυχιούχοι Σχολών της αλλοδαπής πρέπει να είναι κάτοχοι αντίστοιχων ισότιµων τίτλων σπουδών, αναγνωρισµένων από το ΔΟΑΤΑΠ .
 
Δεν είναι δυνατή η τοποθέτηση:
•    για ωφελούµενους/ασκούµενους που είχαν απασχοληθεί καθ΄οιονδηπότε τρόπο ή ασκηθεί στην ίδια επιχείρηση το τελευταίο εξάµηνο πριν την ηµεροµηνία υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
•    για άτοµα που: -είναι οµόρρυθµοι εταίροι σε Ο.Ε., Ε.Ε. και εταίροι σε Ε.Π.Ε και στις Ι.Κ.Ε

-είναι µέλη των Δ.Σ. στις Α.Ε.
-είναι οι νόµιµοι εκπρόσωποι ή οι διαχειριστές των παρόχων.
-είναι µέλη σε συνεταιρισµούς (πλην των µελών των ΚοινΣεπ) .
-τοποθετούνται αναγκαστικά µε τις διατάξεις του Ν.2643/98.

Επισηµαίνεται ότι οι άνεργοι δεν υποβάλλουν οι ίδιοι αίτηση, αλλά υποδεικνύονται µε συστατικό σηµείωµα από την αρµόδια Υπηρεσία (ΚΠΑ2) σύµφωνα µε όσα ορίζει η παρούσα Πρόσκληση.


ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6ο ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
 


6.1. Μετά την δηµοσίευση της παρούσας Πρόσκλησης, οι πάροχοι που διαθέτουν κωδικούς πρόσβασης στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΟΑΕΔ και επιθυµούν να ενταχθούν στο πρόγραµµα, εφόσον υπάρχουν κενές θέσεις, υποβάλλουν ηλεκτρονικά µόνο µια αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος– εντολή κενής θέσης – υπεύθυνη δήλωση.
6.2. Οι επιχειρήσεις/πάροχοι που δεν διαθέτουν κωδικούς πρόσβασης (κλειδάριθµο) στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΟΑΕΔ καλούνται µέσω της παρούσας Πρόσκλησης να τους προµηθευτούν από το ΚΠΑ2 όπου ανήκουν ώστε να µπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
6.3. Για την έκδοση κωδικών πρόσβασης στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΟΑΕΔ, οι ενδιαφερόµενες επιχειρήσεις θα πρέπει να επισκεφτούν την Υπηρεσία του ΟΑΕΔ (ΚΠΑ2) στην αρµοδιότητα της οποίας ανήκει η έδρα της επιχείρησης και να προσκοµίσουν:
Α. Οι ατοµικές επιχειρήσεις την Βεβαίωση έναρξης επιτηδεύµατος. Β. Τα νοµικά πρόσωπα πρόσφατο καταστατικό της επιχείρησης από όπου θα προκύπτει η µετοχική ή/και εταιρική σύνθεσή της καθώς και το ΑΦΜ της επιχείρησης.
6.4. Εάν ο πάροχος διατηρεί υποκαταστήµατα και επιθυµεί να ενταχθεί στο πρόγραµµα για να εκπαιδεύσει άτοµα στα υποκαταστήµατα, τότε θα υποβάλει την αίτηση, στην Υπηρεσία (ΚΠΑ2) στην αρµοδιότητα της οποίας υπάγεται η έδρα της επιχείρησης. Επισηµαίνεται ότι στην περίπτωση που ο πάροχος επιθυµεί να ενταχθεί για τα υποκαταστήµατά του, τότε οι κωδικοί πρόσβασης που θα χρησιµοποιήσει κατά την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης, είναι οι κωδικοί πρόσβασης (κλειδάριθµος) της έδρας της επιχείρησης.
Τα υποκαταστήµατα ή γραφεία που έχουν την έδρα τους σε χώρα µέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υποβάλλουν την ηλεκτρονική αίτηση στο ΚΠΑ2 στην αρµοδιότητα του οποίου ανήκει το υποκατάστηµα ή γραφείο. Διόρθωση ή τροποποίηση ή συµπλήρωση των αιτήσεων (συµπλήρωση τυχόν ελλειπόντων στοιχείων –αλλαγή αριθµού θέσεων κλπ), επιτρέπεται µε νέες αιτήσεις, οι οποίες υποβάλλονται σε αντικατάσταση των προηγούµενων αιτήσεων, που ακυρώνονται, µέχρι τη λήξη της υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων, λόγω λήξης προθεσµίας ή λόγω κάλυψης των θέσεων σύµφωνα µε το Κεφάλαιο 15 της παρούσας Πρόσκλησης.

6.5. Στην αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος εµπεριέχεται και η εντολή κενής θέσης, όπου οι πάροχοι περιγράφουν την ειδικότητα, το περιεχόµενο της ειδικότητας και το εκπαιδευτικό επίπεδο των ανέργων/ωφελουµένων-ασκούµενων (Δευτεροβάθµιας ή Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης) στους οποίους επιθυµούν να παρέχουν εργασιακή εµπειρία, σύµφωνα µε τις «Οθόνες Εφαρµογής Υποβολής Αίτησης» που είναι αναρτηµένες στο site Επισηµαίνεται ότι και η διαδικασία της τοποθέτησης άλλου ωφελούµενου/ασκούµενου, κατά τη διάρκεια του προγράµµατος, καθώς και η «εντολή κενής θέσης για τοποθέτηση άλλου ασκούµενου/ωφελούµενου» υποβάλλονται ηλεκτρονικά.
 
6.6. Επιπλέον, επειδή για την εκπαίδευση του ωφελούµενου/ασκούµενου είναι απαραίτητη η επίβλεψη από υπεύθυνο-επιβλέποντα απαιτείται η επισύναψη σκαναρισµένου αντιγράφου συναφούς τίτλου σπουδών του, µε την ειδικότητα του ωφελούµενου/ασκούµενου ή συναφούς άδειας άσκησης επαγγέλµατος. Για την προϋπηρεσία των δύο (2) χρόνων εργασιακής εµπειρίας στο αντικείµενο όπου θα εκπαιδευτεί ο ωφελούµενος/ασκούµενος της παρ.5.1. του Κεφ.5 της παρούσας Πρόσκλησης, ο πάροχος θα συµπληρώνει τα στοιχεία του υπευθύνου-επιβλέποντα (Ονοµατεπώνυµο, ΑΜΚΑ, Φορέας Ασφάλισης, Αριθµό Μητρώου Ασφάλισης κλπ) στην ηλεκτρονική αίτηση και αυτά θα διασταυρώνονται από το ΚΠΑ2 µε τους αντίστοιχους φορείς ασφάλισης.

6.7. Η ηλεκτρονική αίτηση του παρόχου επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης σύµφωνα µε το άρθρο 8 του Ν.1599/1986 όσον αφορά στα στοιχεία που περιλαµβάνονται και αναφέρονται σε αυτήν. Ο πάροχος φέρει την ευθύνη της πλήρους και ορθής συµπλήρωσης της ηλεκτρονικής του αίτησης. Η ανακρίβεια των στοιχείων που δηλώνονται από τον πάροχο στην ηλεκτρονική αίτηση επισύρει τον αποκλεισµό του από τη διαδικασία και δεν είναι δυνατή η εξέταση τυχόν αντιρρήσεων του. Η αίτηση συνιστά εξουσιοδότηση προς τον ΟΑΕΔ για τη χρήση και επεξεργασία των στοιχείων του από τα Πληροφοριακά Συστήµατα (Π.Σ.) του ΟΑΕΔ, του ΕΡΓΑΝΗ (ΠΣ ΣΕΠΕ – ΟΑΕΔ-ΙΚΑ/ΕΤΑΜ) του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, της ΓΓΠΣ και του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. 6.8.Η ηλεκτρονική αίτηση λαµβάνει αριθµό ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου και εφόσον δεν έχουν καλυφθεί οι κατανεµηθείσες θέσεις, τίθεται σε στάδιο «ΣΕ ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΑ». Σε περίπτωση κάλυψης των θέσεων η ηλεκτρονική αίτηση τίθεται σε στάδιο «ΣΕ ΑΝΑΜΟΝΗ».

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7ο ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗ ΑΝΕΡΓΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

7.1. Μετά τη λήξη της προθεσµίας υποβολής των αιτήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος από τους παρόχους, το κάθε αρµόδιο ΚΠΑ2 ελέγχει εάν ο πάροχος πληροί τις προϋποθέσεις της παρ.5.1. του Κεφαλαίου 5 της παρούσας. Συγκεκριµένα, ο Προϊστάµενος της Υπηρεσίας (ΚΠΑ2) όπου ανήκει η έδρα του παρόχου, προβαίνει άµεσα στον έλεγχο των αναφερόµενων στην ηλεκτρονική αίτηση του παρόχου από τα πληροφοριακά συστήµατα (Π.Σ.) του ΟΑΕΔ, του ΕΡΓΑΝΗ (ΠΣ ΣΕΠΕ-ΟΑΕΔ¬ΙΚΑ/ΕΤΑΜ) του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, της Γ.Γ.Π.Σ., και του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης (όσον αφορά στις περιπτώσεις των πολιτών τρίτων χωρών και των Οµογενών ) και εφόσον ο πάροχος πληροί τους όρους του προγράµµατος, προβαίνει στην έκδοση εγκριτικής απόφασης. Σε αντίθετη περίπτωση, ο Προϊστάµενος της Υπηρεσίας (ΚΠΑ2) εκδίδει απορριπτική απόφαση και ενηµερώνεται σχετικά ο πάροχος, µε κάθε πρόσφορο µέσο (µε ηλεκτρονική ή έγγραφη αλληλογραφία). Τα στοιχεία επικοινωνίας αντλούνται από την ηλεκτρονική αίτηση που υπέβαλε ο πάροχος και από το ΟΠΣ του ΟΑΕΔ. Η ευθύνη επικαιροποίησης των στοιχείων επικοινωνίας όπως email, αριθµός τηλεφώνου κ.λπ., ανήκει στους παρόχους.
 

7.2. Με βάση τις εγκριθείσες θέσεις καταρτίζονται αυτοµατοποιηµένα, µέσω του ΟΠΣ του ΟΑΕΔ, πίνακες ανά ειδικότητα οι οποίοι συµπεριλαµβάνουν τους αντίστοιχους εγγεγραµµένους ανέργους στο µητρώο του ΟΑΕΔ-αναζητούντες εργασία µε ΑΣΔ-ανά Περιφερειακή Ενότητα, σύµφωνα µε την ειδικότητα για την οποία διαθέτουν συναφή τίτλο σπουδών ή και σύµφωνα µε το ΑΣΔ. Εάν οι άνεργοι έχουν δηλώσει κατά την διαδικασία της εξατοµικευµένης προσέγγισης µε τον εργασιακό σύµβουλο ή έχουν προσθέσει µόνοι τους µέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών (e-services) περισσότερες από µία ειδικότητες, τότε θα εµφανίζονται σε περισσότερους από έναν πίνακες. Οι πίνακες αυτοί αναρτώνται στο portal του Οργανισµού (www.oaed.gr) και είναι προσβάσιµοι στους ανέργους και µέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών (e-services) του ΟΑΕΔ. Επιπλέον διατηρούνται και σε ηλεκτρονικό αρχείο.

7.3. Οι πίνακες απεικονίζουν την κατάσταση των εγγεγραµµένων ανέργων κατά την 30η ηµέρα που έπεται της ηµεροµηνίας λήξης της προθεσµίας υποβολής των αιτήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος των παρόχων. Με απόφαση του Δ.Σ. του ΟΑΕΔ η ανωτέρω οριζόµενη ηµεροµηνία δύναται να τροποποιηθεί.

7.4. Οι πίνακες ανά ειδικότητα διακρίνονται σε δυο επιµέρους πίνακες: ο ένας αφορά στους µακροχρόνια ανέργους και ο δεύτερος στους υπόλοιπους ανέργους. Προτεραιότητα και στους δύο πίνακες δίνεται στους γονείς ανήλικων τέκνων µε απόλυτη προτεραιότητα στις µητέρες ανήλικων τέκνων. Τα στοιχεία των τέκνων αντλούνται από το ΟΠΣ του ΟΑΕΔ, σύµφωνα µε την τελευταία επικαιροποίηση στην οποία έχουν κληθεί οι άνεργοι να προβούν µέσω δελτίων τύπων και σχετικών ανακοινώσεων του Οργανισµού. Σε περίπτωση που έχουν ανήλικα τέκνα, οι άνεργοι προσκοµίζουν πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης πριν την κατάρτιση των πινάκων.
 
Μετά τους γονείς ανηλίκων τέκνων στους πίνακες κατάταξης, ακολουθούν οι άνεργοι µε την µεγαλύτερη, σε ηµέρες, εγγεγραµµένη ανεργία στο µητρώο του ΟΑΕΔ.
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8ο ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

8.1. Διαδικασία υπόδειξης ανέργων.

8.1.1. Μετά την έγκριση της αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος του παρόχου και την κατάρτιση των πινάκων των εγγεγραµµένων ανέργων ανά ειδικότητα και ανά Περιφερειακή Ενότητα, ο εργασιακός σύµβουλος του ΚΠΑ 2, στην αρµοδιότητα του οποίου ανήκει ο πάροχος ή το υποκατάστηµα του όπου θα ασκηθεί ο ωφελούµενος/ασκούµενος, υποδεικνύει τον πρώτο εγγεγραµµένο άνεργο του πίνακα που ανήκει στην αρµοδιότητά του. Ο άνεργος που πρόκειται να υποδειχθεί δύναται να επιλέξει τον πάροχο όπου επιθυµεί να τοποθετηθεί, καθότι θα είναι στη διάθεσή του η λίστα των εγκριθέντων παρόχων της αρµοδιότητας του ΚΠΑ 2, όπου ανήκει. Εάν δεν υπάρχει διαθέσιµη προσφερόµενη θέση της ειδικότητας του ανέργου στο ΚΠΑ 2 όπου είναι εγγεγραµµένος, ο άνεργος δύναται να επιλέξει πάροχο που ανήκει σε άλλο ΚΠΑ2, εφόσον υπάρχουν αδιάθετες θέσεις.

8.1.2. Η υπόδειξη των µακροχρόνια και µη ανέργων γίνεται στους παρόχους και από τους δύο επιµέρους πίνακες (µακροχρονίων και µη), αρχής γενοµένης από τον πίνακα των µακροχρονίων ανέργων, εφόσον οι αναφερόµενοι άνεργοι των δύο πινάκων πληρούν τα χαρακτηριστικά της/των προτεινόµενης/ων θέσης/εων. Για την αποτελεσµατικότερη υπόδειξη των ανέργων, η σειρά κατάταξής τους θα αποτυπώνεται σε µια κοινή λίστα µε βάση την αρχή ότι υποδεικνύονται πρώτα δύο µακροχρόνια και στη συνέχεια ένας κοινός άνεργος κοκ. Για παράδειγµα: Μακροχρόνια άνεργος µε εγγεγραµµένη ανεργία (14) µηνών µε την ειδικότητα του ΔΕ ηλεκτρολόγου, θα υποδειχθεί πρώτος σε σχέση µε άνεργο εγγεγραµµένο (5) µηνών µε την ίδια ειδικότητα. Επόµενος άνεργος θα είναι µακροχρόνιος µε την ίδια ειδικότητα και στη συνέχεια ο τρίτος υποδειχθείς της ίδιας ειδικότητας θα είναι κοινός άνεργος.

8.1.3. Κατά την διαδικασία της υπόδειξής του από τον εργασιακό σύµβουλο, ο άνεργος προσκοµίζει στο ΚΠΑ 2, όπου είναι εγγεγραµµένος , Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία δηλώνει ότι έχει ή δεν έχει ασφαλισθεί για περισσότερες από εκατό (100) ηµέρες ασφάλισης σε οποιοδήποτε ασφαλιστικό φορέα λόγω απασχόλησης και δηλώνει και τον Αριθµό Μητρώου Ασφάλισης. Στην ανωτέρω Υπεύθυνη Δήλωση που θα υποβάλλει θα δηλώνει επίσης ότι δεν είναι φοιτητής ή σπουδαστής. Σε περίπτωση που δηλώσει ότι έχει ασφαλισθεί για περισσότερες από εκατό (100) ηµέρες ασφάλισης ή είναι φοιτητής ή σπουδαστής δεν υποδεικνύεται. Επιπλέον προσκοµίζει και φωτοαντίγραφο του τίτλου σπουδών του καθώς και βιβλιάρια ασφάλισης (εφόσον διαθέτει). Στις περιπτώσεις που η ειδικότητα της θέσης απαιτεί συνάφεια µε τον τίτλο σπουδών, ελέγχεται από τον εργασιακό σύµβουλο και η συνάφεια του πτυχίου. Στα φωτοαντίγραφα των πτυχίων και στις Υπεύθυνες Δηλώσεις θα διενεργείται δειγµατοληπτικός έλεγχος προκειµένου να εξακριβωθεί η ακρίβεια των στοιχείων που αναγράφονται σε αυτά, σε ποσοστό τουλάχιστον πέντε τοις εκατό (5%) επί του συνόλου σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 1 του Ν.4250/2014 (ΦΕΚ74/Α/26-3-2014).Τα εν λόγω δικαιολογητικά διατηρούνται και στο φάκελο του παρόχου όπου θα ασκηθεί ο ωφελούµενος/ασκούµενος. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι ο ωφελούµενος/ασκούµενος δεν πληροί τις προϋποθέσεις που περιγράφονται στην παρούσα παράγραφο και στο Κεφ. 5.2 της Πρόσκλησης τότε θα ανακαλείται η υπόδειξη και η ένταξή του στο πρόγραµµα.
 
8.1.4. Ο πίνακας των εγγεγραµµένων ανέργων ανά ειδικότητα εκδίδεται ανά Περιφερειακή Ενότητα και είναι κοινός για τα ΚΠΑ 2 των οποίων οι πάροχοι ανήκουν γεωγραφικά σε αυτήν την Περιφερειακή Ενότητα. Όταν ο εργασιακός σύµβουλος υποδεικνύει τον άνεργο που είναι η σειρά του να υποδειχθεί, ο άνεργος αυτός δεν είναι διαθέσιµος να υποδειχθεί και από άλλο ΚΠΑ 2 της ίδιας Περιφερειακής Ενότητας, δηλαδή να υποδειχθεί ταυτόχρονα και σε άλλο πάροχο.

8.1.5. Εάν ο υποδειχθείς άνεργος ή ο πάροχος δεν αποδεχτεί την υπόδειξη, τότε καταγράφεται στο ΟΠΣ η άρνησή τους µε αιτιολογηµένη τεκµηρίωση του προσώπου που δεν αποδέχτηκε την υπόδειξη. Στην περίπτωση αυτή και εφόσον ο εργασιακός σύµβουλος διαπιστώσει ότι τεκµαίρεται η αντικειµενική δυσκολία της τοποθέτησης, δύναται να προχωρήσει στην υπόδειξη του επόµενου ανέργου του πίνακα. Ο άνεργος που δεν δέχτηκε να τοποθετηθεί στο πάροχο στον οποίο υποδείχθηκε ή απορρίφθηκε από τον πάροχο, µπορεί να υποδειχθεί σε άλλο πάροχο, εφόσον υπάρχει διαθέσιµη συναφής θέση, µετά από τη σύµφωνη γνώµη του εργασιακού συµβούλου. Η διαδικασία αυτή µπορεί να πραγµατοποιηθεί συνολικά µέχρι τρεις φορές, συµπεριλαµβανοµένης και της πρώτης. Ο άνεργος επανέρχεται στον πίνακα στην θέση που είχε καταλάβει αρχικά και υποδεικνύεται εκ νέου µε τη σειρά αυτή. Αντίστοιχα στον πάροχο για την ίδια θέση δύναται να υποδειχθούν συνολικά µέχρι τρεις άνεργοι.

8.1.6. Η ευθύνη του παρόχου ή του ωφελούµενου/ασκούµενου σε περίπτωση µη τοποθέτησης ή και αποχώρησης κατά τη διάρκεια του προγράµµατος θα αξιολογείται από τον εργασιακό σύµβουλο µε βάση τα κάτωθι κριτήρια.
α. Κριτήρια για νέα υπόδειξη προς τοποθέτηση
 
1. Ο εργασιακός σύµβουλος, για να προχωρήσει σε νέα υπόδειξη του ανέργου προς πάροχο, επιλέγει κάποια από τα κάτωθι κριτήρια µη ευθύνης του ωφελούµενου/ασκούµενου για την µη αρχική τοποθέτηση:
•    η τοποθέτηση σε άλλο αντικείµενο.
•    η µη διάθεση επόπτη-υπευθύνου για την παροχή της εργασιακής εµπειρίας στον ασκούµενο.
•    Η αναιτιολόγητη µη αποδοχή του ασκούµενου από τον πάροχο.
•    Άλλοι λόγοι.

2. Ο εργασιακός σύµβουλος, για να προχωρήσει σε νέα υπόδειξη ανέργου προς τον πάροχο, επιλέγει κάποια από τα κάτωθι κριτήρια µη ευθύνης του παρόχου για την µη αρχική τοποθέτηση:
•    Η µη ανταπόκριση στην ειδικότητα που ζητάει ο πάροχος .
•    Η άρνηση του ασκούµενου .
•    Άλλοι λόγοι.


β. Κριτήρια για υπόδειξη νέου ανέργου κατά τη διάρκεια του προγράµµατος (περίπτωση αποχώρησης ασκούµενου):
1. Ο εργασιακός σύµβουλος για να προχωρήσει σε νέα υπόδειξη του ανέργου επιλέγει κάποια από τα κάτωθι κριτήρια βάσει των οποίων τεκµαίρεται η µη ευθύνη του ωφελούµενου/ασκούµενου για την λύση του συµφωνητικού:
•    η τοποθέτηση σε άλλο αντικείµενο.
•    η µη διάθεση επόπτη-υπευθύνου για την παροχή της εργασιακής εµπειρίας στον ασκούµενο.
•    Άλλοι λόγοι .

2. Ο εργασιακός σύµβουλος για να προχωρήσει σε νέα υπόδειξη στον πάροχο επιλέγει από τα κάτωθι κριτήρια βάσει των οποίων τεκµαίρεται η µη ευθύνη του παρόχου για την λύση του συµφωνητικού:
•    Η µη ανταπόκριση στην ειδικότητα που ζητάει ο πάροχος .
•    Η άρνηση του ασκούµενου .
•    Άλλοι λόγοι.

3. Εάν η λύση του συµφωνητικού επήλθε επειδή ο ασκούµενος/ωφελούµενος:
•    αποχώρησε οικειοθελώς,
•    απουσίαζε αδικαιολόγητα πάνω από πέντε ηµέρες,
•    δεν τηρούσε το ωράριο ή
-Εξαιτίας άλλων λόγων Ο εργασιακός σύµβουλος επιλέγει έναν από τους παραπάνω λόγους και δεν προχωράει στην τοποθέτηση του εν λόγω ανέργου σε άλλον πάροχο.
 
Αντίστοιχα δεν υποδεικνύεται στον πάροχο άλλος ωφελούµενος/ασκούµενος, εάν οι λόγοι λύσης του συµφωνητικού είναι οι ακόλουθοι:
•    η τοποθέτηση του ωφελούµενου/ασκούµενου σε άλλο αντικείµενο.
•    η µη διάθεση επόπτη-υπευθύνου-επιβλέποντα για την παροχή της εργασιακής εµπειρίας στον ωφελούµενο/ασκούµενο.
•    η αδικαιολόγητη προσωρινή διακοπή της λειτουργίας της επιχείρησης άνω των πέντε ηµερών.
•    η αδικαιολόγητη διακοπή της σύµβασης του ωφελούµενου/ασκούµενου .
•    άλλοι λόγοι.

Προς απόδειξη των ανωτέρω ο πάροχος ή ο ωφελούµενος/ασκούµενος προσκοµίζουν σχετικά δικαιολογητικά ή υπεύθυνη δήλωση στην οποία δηλώνουν υπεύθυνα τους λόγους µη τοποθέτησης ή λύσης του συµφωνητικού συνεργασίας κατά τη διάρκεια του προγράµµατος.

8.2. Συµφωνητικό συνεργασίας
Μετά την υπόδειξη των ανέργων στους παρόχους, καλούνται τόσο οι άνεργοι όσο και οι πάροχοι που θα συµµετέχουν στο πρόγραµµα να υπογράψουν, το αργότερο µέσα σε πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες από την υπόδειξη των ανέργων, συµφωνητικό συνεργασίας. Η απόκτηση της εργασιακής εµπειρίας αρχίζει την επόµενη εργάσιµη ηµέρα από την ηµεροµηνία υπογραφής του συµφωνητικού, στο οποίο αναγράφεται η ηµεροµηνία έναρξης και λήξης του προγράµµατος. Στο συµφωνητικό συνεργασίας που υπογράφεται µεταξύ του ΟΑΕΔ, ο οποίος εκπροσωπείται από τον Προϊστάµενο του ΚΠΑ2 της έδρας της επιχείρησης ή συµφώνως προς τα οριζόµενα στο Κεφάλαιο 6.4 της παρούσας Πρόσκλησης σχετικά µε το αρµόδιο ΚΠΑ2, µετά από εξουσιοδότηση της Διοικήτριας του ΟΑΕΔ, του Παρόχου και του Ωφελούµενου/Ασκουµένου, περιγράφονται οι υποχρεώσεις των παρόχων και των ωφελουµένων-ασκουµένων. Το περιεχόµενο του συµφωνητικού αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της παρούσας Πρόσκλησης του προγράµµατος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9ο ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ
 

9.1. Εάν η αποχώρηση του ωφελούµενου/ασκούµενου δεν οφείλεται σε λόγους που προέρχονται από τον ίδιο τον ωφελούµενο/ασκούµενο, είναι δυνατή η τοποθέτησή του σε άλλο πάροχο για το υπολειπόµενο χρονικό διάστηµα των τεσσάρων µηνών. Ο ωφελούµενος/ασκούµενος που αποχωρεί από µία θέση, αποζηµιώνεται για τις ηµέρες που ασκήθηκε στον πάροχο.
 
9.2. Αντίστοιχα εάν ο ωφελούµενος/ασκούµενος αποχωρήσει για λόγους που δεν αφορούν στον πάροχο, το ΚΠΑ 2 προχωράει στην τοποθέτηση άλλου ωφελούµενου/ασκούµενου στον πάροχο, τηρώντας τη σειρά του πίνακα, για το υπολειπόµενο χρονικό διάστηµα. Και σε αυτή την περίπτωση ο ωφελούµενος/ασκούµενος που αποχωρεί από µία θέση, αποζηµιώνεται για τις ηµέρες που ασκήθηκε στον πάροχο.

9.3. Όταν για τους λόγους αποχώρησης του ωφελούµενου/ασκουµένου ευθύνεται ο ίδιος ο ωφελούµενος/ασκούµενος τότε δεν επανατοποθετείται σε άλλο πάροχο και όταν ευθύνεται ο πάροχος δεν του υποδεικνύεται άλλος ωφελούµενος/ασκούµενος.

9.4. Οποιαδήποτε µεταβολή προκύπτει δηλώνεται από τον πάροχο ή τον ωφελούµενο/ασκούµενο.

9.5. Στην περίπτωση λύσης του συµφωνητικού συνεργασίας µε υπαιτιότητα του παρόχου, µετά από εισήγηση της Υπηρεσίας και απόφαση του Δ.Σ. του ΟΑΕΔ, δύναται να επιβληθεί κύρωση αποκλεισµού της επιχείρησης από όµοια προγράµµατα απόκτησης εργασιακής εµπειρίας ή προγράµµατα απασχόλησης που υλοποιεί ο ΟΑΕΔ.

9.6. Σε περίπτωση που ο πάροχος κατά την 4µηνη διάρκεια του προγράµµατος προβεί σε µείωση λόγω καταγγελίας σύµβασης εργασίας ατόµου από το προϋπάρχον προσωπικό, χωρίς να το αντικαταστήσει εντός δέκα (10) εργάσιµων ηµερών, το πρόγραµµα θα διακόπτεται µε απόφαση του Προϊσταµένου της αρµόδιας Υπηρεσίας (ΚΠΑ2). Ο ωφελούµενος/ασκούµενος θα αποζηµιώνεται για τις ηµέρες που ασκήθηκε στον πάροχο. Δίνεται ωστόσο η δυνατότητα στον ωφελούµενο/ασκούµενο να ολοκληρώσει την άσκηση σε άλλο πάροχο για το υπολειπόµενο χρονικό διάστηµα.
Μείωση επίσης θεωρείται η µετατροπή του καθεστώτος απασχόλησης από πλήρη σε µερική ή σε εκ περιτροπής καθώς και µισθωτού από το προϋπάρχον προσωπικό.
Δεν θεωρείται µείωση η καταγγελία σύµβασης ορισµένου ή αορίστου χρόνου για πειθαρχικούς λόγους (µετά από µήνυση), η οικειοθελής αποχώρηση, θάνατος, φυλάκιση και συνταξιοδότηση λόγω γήρατος ή αναπηρίας µισθωτού της επιχείρησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 ΩΡΑΡΙΟ – ΑΠΟΥΣΙΕΣ

10.1. Οι ωφελούµενοι/ασκούµενοι µπορούν να απουσιάσουν µέχρι 15 ηµερολογιακές ηµέρες καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράµµατος, µε την υποχρέωση αντίστοιχης επιµήκυνσης του προγράµµατος.

10.2. Η εργασιακή τους εµπειρία ορίζεται στις 6 ώρες ηµερησίως και πέντε (5) ηµέρες την εβδοµάδα (Δευτέρα έως και Παρασκευή).

10.3. Δεν είναι δυνατή η απόκτηση εργασιακής εµπειρίας µετά την 22η ώρα βραδινή έως και την 6η ώρα πρωινή.
 
10.4. Το σύνολο των ηµερών απόκτησης εργασιακής εµπειρίας ανέρχεται στις (88) ηµέρες και ελέγχεται από το αρµόδιο ΚΠΑ2 αλλά και από το ΟΠΣ (Ολοκληρωµένο Πληροφοριακό Σύστηµα) του ΟΑΕΔ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11ο ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ
 

11.1. Ο ΟΑΕΔ καταβάλλει κάθε µήνα στους ωφελούµενους/ασκούµενους για κάθε ηµέρα άσκησής τους (και συνολικά όχι πάνω από 22 ηµέρες το µήνα) καθαρή ηµερήσια αποζηµίωση 18 ευρώ.
Ο πάροχος υποχρεούται να διατηρεί µηνιαίο παρουσιολόγιο υπογεγραµµένο από τον ωφελούµενο/ασκούµενο και τον ίδιο για κάθε ηµέρα άσκησης.

11.2. Οι παρουσίες κοινοποιούνται στο ΚΠΑ2 στην αρµοδιότητα του οποίου ανήκει η έδρα του παρόχου, το πρώτο δεκαήµερο του επόµενου µήνα.
Η καταχώρηση τους γίνεται από τον ίδιο τον πάροχο µέσω των κωδικών πρόσβασης στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΟΑΕΔ (Κλειδάριθµος).
Κατά την καταχώρηση ο πάροχος επισυνάπτει επιπλέον σκαναρισµένα: α) το παρουσιολόγιο του ωφελούµενου/ασκούµενου προκειµένου το ΚΠΑ2 να εξακριβώνει την ορθότητα των καταχωρηµένων στοιχείων. β) µηνιαία συγκεντρωτική κατάσταση, υπογεγραµµένη από τον νόµιµο εκπρόσωπο του παρόχου όπου θα δηλώνεται η µη µείωση του προσωπικού του κατά τη διάρκεια της συµµετοχής του στο πρόγραµµα συµφώνως προς τα οριζόµενα της παρ. 6 του άρθ.8 της σχετικής ΚΥΑ και θα αναφέρει τα ακόλουθα στοιχεία του/των ωφελούµενου/ων,ασκούµενου/ων:
•    Ονοµατεπώνυµο και πατρώνυµο .
•    Α.Φ.Μ.
•    Α.Μ.Κ.Α.
•    Α.Μ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.
•    Ηµεροµηνία έναρξης της απόκτησης εργασιακής εµπειρίας .
•    Αριθµός καταθετικού λογαριασµού IBAN οποιασδήποτε εµπορικής τράπεζας δραστηριοποιείται στον ελληνικό χώρο συµπεριλαµβανοµένου και του Ταµείου Παρακαταθηκών και Δανείων, µε υποχρεωτικά πρώτο δικαιούχο τον ωφελούµενο/ασκούµενο.
•    Αριθµός παρουσιών του ωφελούµενου/ασκούµενου, ο οποίος θα συµφωνεί µε  τον αριθµών των καταχωρηµένων παρουσιών. Μετά την ηλεκτρονική καταχώριση, ο πάροχος χορηγεί σχετική βεβαίωση καταχώρισης στον ασκούµενο.
 
Αφού επιβεβαιώσει το ΚΠΑ2 όπου ανήκει η έδρα του παρόχου τις ηµέρες άσκησης του ωφελούµενου/ασκούµενου, και µετά τον απαραίτητο διοικητικό έλεγχο στο Πληροφοριακό Σύστηµα ΕΡΓΑΝΗ (Π.Σ.ΣΕΠΕ-ΟΑΕΔ-ΙΚΑ/ΕΤΑΜ) για τη διατήρηση της απασχόλησης του προϋπάρχοντος προσωπικού, πιστώνεται ο λογαριασµός του ωφελούµενου/ασκούµενου µε τις καθαρές αµοιβές του από τον ΟΑΕΔ.
 

11.3. Για την απόκτηση εργασιακής εµπειρίας οι ωφελούµενοι/ασκούµενοι υπάγονται στην ασφάλιση του συνεισπραττόµενου κλάδου ασθενείας σε είδος (ΕΟΠΥΥ) και ασφαλίζονται για επαγγελµατικό κίνδυνο στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ από τον ΟΑΕΔ, µε βάση την ανωτέρω αποζηµίωση των 18 ευρώ. Με βάση τις παρουσίες, οι οποίες δεν είναι δυνατόν να υπερβαίνουν τις (22) ηµέρες το µήνα και τις (88) στο σύνολο του προγράµµατος, υπολογίζονται οι ασφαλιστικές εισφορές 6,45% για ιατροφαρµακευτική και 1% για επαγγελµατικό κίνδυνο. Οι ΑΠΔ καταρτίζονται συνολικά για τους ωφελούµενους από τη Δ/νση Μηχανογράφησης του ΟΑΕΔ και αποστέλλονται στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

11.4. Για τον υπολογισµό των µηνιαίων ασφαλιστικών εισφορών, οι καθαρές αµοιβές¬αποδοχές (έως 18 ευρώ ηµερησίως και 396 ευρώ µηνιαίως) µετατρέπονται σε µεικτές αποδοχές, διαιρούµενες δια του συντελεστή 0,9255 (ποσοστό συµµετοχής των καθαρών αµοιβών-αποδοχών στις µεικτές) και στη συνέχεια οι µεικτές αποδοχές πολλαπλασιάζονται µε τον συντελεστή 0,0645 για ιατροφαρµακευτική και 0,01 για επαγγελµατικό κίνδυνο της µεικτής ασφάλισης ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (Κωδικός Πακέτου Κάλυψης 225).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12ο ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
 

Για οποιαδήποτε διαφορά προκύψει µεταξύ του ΟΑΕΔ και των παρόχων ή των ωφελούµενων/ασκουµένων κατά την υλοποίηση του προγράµµατος, επιλύεται µε απόφαση του Δ.Σ. του ΟΑΕΔ. Οποιαδήποτε διαφορά προσάγεται προς επίλυση από την 16/12/2016 και εφεξής, επιλύεται από τις Επιτροπές Εκδίκασης Ενδικοφανών Προσφυγών σύµφωνα µε την µε αριθµ. 635/8-3-2016 ΑΠ.Δ.Σ. του ΟΑΕΔ (ΦΕΚ 1708/Β/15-6-2016).
Οι ενστάσεις υποβάλλονται στο ΚΠΑ2, στην αρµοδιότητα του οποίου ανήκει ο ωφελούµενος/ασκούµενος ή ο πάροχος εντός δεκαπέντε (15) ηµερών από την κοινοποίηση της απορριπτικής απόφασης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13ο ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Οι έλεγχοι στους παρόχους διενεργούνται από υπαλλήλους του ΟΑΕΔ, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην υπ’ αριθµ. 2/34255/0022/6-6-2001 ΚΥΑ όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, καθώς και µε την µε αριθµό 2854/01-07-2008 Απόφαση του Δ.Σ. του ΟΑΕΔ, οποιαδήποτε χρονική στιγµή, τουλάχιστον δύο (ένας µετά την έναρξη και ένας πριν τη λήξη του προγράµµατος), προκειµένου να διαπιστωθεί η τήρηση των όρων του προγράµµατος. Συγκεκριµένα : Μετά την υπογραφή του συµφωνητικού συνεργασίας σύµφωνα µε τη διαδικασία που περιγράφεται στην παρούσα Πρόσκληση πραγµατοποιείται επιτόπια επαλήθευση (επιτόπιος έλεγχος), µετά την απόφαση ανάθεσης από την αρµόδια Διεύθυνση Διοικητικού, σε ελεγκτές προκειµένου να ελεγχθεί αν ο πάροχος τηρεί τους όρους του προγράµµατος, όπως: την λειτουργία της επιχείρησης, την απασχόληση του προϋπάρχοντος προσωπικού την ύπαρξη του υπευθύνου – επιβλέποντα της απόκτησης εργασιακής εµπειρίας κλπ). Στον πρώτο επιτόπιο έλεγχο θα ελέγχονται τα αναφερόµενα στην ηλεκτρονική αίτηση, το καταστατικό της επιχείρησης, και η δραστηριότητα της προκειµένου να διαπιστωθεί η πλήρωση των όρων και προϋποθέσεων συµµετοχής στο ανωτέρω πρόγραµµα σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο Κεφάλαιο 5.1. της παρούσας Πρόσκλησης. Αντίγραφο της έκθεσης επιτόπιας επαλήθευσης στην οποία υπάρχουν οπωσδήποτε οι υπογραφές των ελεγκτών και η υπογραφή και σφραγίδα του παρόχου, παραδίδεται µετά την ολοκλήρωση της επιτόπιας επαλήθευσης, στον πάροχο από τους ελεγκτές του Οργανισµού. Σε περίπτωση που δεν τηρούνται οι όροι του προγράµµατος για την υπαγωγή του παρόχου η Υπηρεσία (ΚΠΑ 2) θα προβαίνει σε ανάκληση της εγκριτικής απόφασης. Στην περίπτωση ανάκλησης της εγκριτικής απόφασης θα καταβάλλεται στον ωφελούµενο/ασκούµενο η ηµερήσια αποζηµίωση για το χρονικό διάστηµα άσκησής του και θα υποδεικνύεται σε άλλον πάροχο για το υπολειπόµενο χρονικό διάστηµα. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι ο ωφελούµενος/ασκούµενος δεν πληροί τις προϋποθέσεις που περιγράφονται στο Κεφ. 5.2 και στο Κεφ.8.1.3 της παρούσας Πρόσκλησης τότε θα ανακαλείται η υπόδειξή του και η ένταξή του στο πρόγραµµα. Για τις επιτόπιες επαληθεύσεις που πραγµατοποιούνται κατά τη διάρκεια υλοποίησης του συνολικού προγράµµατος, οι ελεγκτές συντάσσουν σχετικές εκθέσεις, που αφορούν τους όρους της ένταξης. Αντίγραφο της έκθεσης παραδίδεται στον πάροχο.
 
Οι ελεγχόµενοι πάροχοι υποχρεούνται: -να παρέχουν κάθε δυνατή βοήθεια, κατά τον έλεγχο, στους ελεγκτές υπαλλήλους του ΟΑΕΔ σύµφωνα µε το άρθρο 29 του ν.4144/2013,
 
-να αποδέχονται όλους τους προβλεπόµενους από τα αρµόδια ελεγκτικά όργανα
της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την παροχή σε αυτά όλων των
δικαιολογητικών στοιχείων που ζητούνται,
-να τηρούν τα αποδεικτικά στοιχεία και έγγραφα που αναφέρονται στην παρούσα
απόφαση για τουλάχιστον τρία (3) έτη, µετά τη λήξη του προγράµµατος . Στο πλαίσιο της έρευνας / αξιολόγησης του ανωτέρω προγράµµατος, οι ωφελούµενοι/ασκούµενοι (άνεργοι) πρέπει να παρέχουν τη συγκατάθεση τους για την περαιτέρω επεξεργασία από τους αρµόδιους φορείς, των προσωπικών δεδοµένων τους συµπεριλαµβανοµένων και των ευαίσθητων, που τηρούνται για τις ανάγκες υλοποίησης του παρόντος προγράµµατος, για το σκοπό εξαγωγής στατιστικών δεδοµένων στο πλαίσιο της διενέργειας ερευνών και της εκπόνησης µελετών για την αξιολόγηση του εν λόγω προγράµµατος. Σύµφωνα µε τις κανονιστικές απαιτήσεις της νέας Προγραµµατικής Περιόδου 2014-2020 και ειδικότερα βάσει του Κανονισµού 1303/2013 (εδάφιο δ της παρ.2 του άρθρου 125) και του Κανονισµού 1304/2013 (άρθρα 5 και 19 καθώς και Παραρτήµατα I και II), απαιτείται από τις αρµόδιες αρχές, η συλλογή και συγκέντρωση στατιστικών δεδοµένων (microdata) των ωφελουµένων/ασκούµενων που συµµετέχουν στα προγράµµατα. Ως εκ τούτου, οι ωφελούµενοι/ασκούµενοι υποχρεούνται στη συµπλήρωση των απαιτούµενων στοιχείων και δεδοµένων, στις σχετικές φόρµες που θα διανεµηθούν µετά την τοποθέτηση τους ή τη λήξη του προγράµµατος. Υπεύθυνος για την συλλογή των στατιστικών δεδοµένων είναι ο ΟΑΕΔ, ως δικαιούχος του προγράµµατος, και συγκεκριµένα το κάθε ΚΠΑ2. Τα στατιστικά στοιχεία συλλέγονται µέσω των δελτίων εισόδου: «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ/ΑΣΚΟΥΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «Πρόγραµµα απόκτησης εργασιακής εµπειρίας για νέους 18-24 ετών»-ΕΝΤΥΠΟ Ι-ΕΝΑΡΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ, και των δελτίων εξόδου «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ/ΑΣΚΟΥΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «Πρόγραµµα απόκτησης εργασιακής εµπειρίας για νέους 18-24 ετών»-ΕΝΤΥΠΟ ΙΙ-ΛΗΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ.
Τα δελτία εισόδου και εξόδου συµπληρώνονται ηλεκτρονικά στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΟΑΕΔ από τον ίδιο τον ωφελούµενο/ασκούµενο µε τους κωδικούς πρόσβασης που διέθετε ως άνεργος. Ως εκ τούτου κατά την υπόδειξη θα πρέπει ο εργασιακός σύµβουλος να επιβεβαιώνει ότι ο άνεργος που υποδεικνύεται είναι πιστοποιηµένος χρήστης και διαθέτει κωδικούς πρόσβασης στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΟΑΕΔ. Έαν δεν διαθέτει τότε θα πρέπει να του χορηγήσει. Το δελτίο εισόδου πρέπει να έχει συµπληρωθεί µέχρι και την ηµεροµηνία συµπλήρωσης του πρώτου παρουσιολογίου, µε ευθύνη του παρόχου. Αντίστοιχα και το δελτίο εξόδου µέχρι και την ηµεροµηνία συµπλήρωσης του παρουσιολογίου για τον τελευταίο µήνα της απόκτησης εργασιακής εµπειρίας. Σε διαφορετική περίπτωση δεν θα καταβάλλεται στον ωφελούµενο/ασκούµενο η αποζηµιώση που αντιστοιχεί στον πρώτο ή τον τελευταίο µήνα απόκτησης εργασιακής εµπειρίας. Κατά την καταχώρηση των αντίστοιχων παρουσιολογίων στο σύστηµα ο πάροχος σηµειώνει σε ειδικό πεδίο ότι έχει συµπληρωθεί το δελτίο εισόδου-εξόδου.
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 14ο

ΤΗΡΗΣΗ ΚΑΝΟΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ


Ο ΟΑΕΔ υποχρεούται να ενηµερώσει τον ωφελούµενο/ασκούµενο ότι τοποθετείται µέσω του παρόντος προγράµµατος το οποίο συγχρηµατοδοτείται από την ΠΑΝ (Πρωτοβουλία για την Απασχόληση των Νέων). Η ανωτέρω υποχρέωση, εκπληρώνεται µέσω του συστατικού σηµειώµατος που δίνει η αρµόδια Υπηρεσία (ΚΠΑ2) στον ωφελούµενο/ασκούµενο, κατά την υπόδειξή του στον πάροχο, στο οποίο αναφέρεται ρητά ότι: “Η τοποθέτηση γίνεται στο πλαίσιο της πράξης «Πρόγραµµα Απόκτησης Εργασιακής εµπειρίας για 10.000 νέους ανέργους ηλικίας 18-24 ετών σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τοµέα και σε ΚΟΙΝΣΕΠ», µε τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας για την Απασχόληση των Νέων”. Ο ΟΑΕΔ και οι Επιβλέποντες Φορείς υποχρεούνται στην τήρηση των απαιτήσεων των κανόνων πληροφόρησης και δηµοσιότητας που προσδιορίζονται στο Σύστηµα Διαχείρισης και Ελέγχου των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων, και όπως αυτοί καθορίζονται στον Καν. (ΕΕ) 1303/2013 (άρθρο 115-17 και Παράρτηµα ΧΙΙ) της Προγραµµατικής Περιόδου 2014-2020 και τις διατάξεις εφαρµογής του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναµικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» 2014-2020. Παράλληλα θα πρέπει να τηρούνται οι απαιτήσεις του ν.2472/1997 και τα όσα ορίζονται από τις αποφάσεις της Αρχής Προστασίας Δεδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα, προκειµένου αφενός να τηρούνται οι απαιτήσεις της εθνικής νοµοθεσίας για την προστασία του ατόµου από την επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα, αφετέρου να είναι δυνατή η επεξεργασία και χρήση προσωπικών δεδοµένων σύµφωνα µε τις απαιτήσεις των Καν.1303/2013 και 1304/2013. Όλοι οι εµπλεκόµενοι φορείς αποτελούν ουσιαστικούς συντελεστές διάχυσης της πληροφόρησης στα κοινά-στόχος που απευθύνονται και, υπό την έννοια αυτή, δύνανται να χρησιµοποιούν, ορθολογικά, κάθε πρόσφορο µέσο επικοινωνίας που θα συµβάλλει στη διαφάνεια και στη διάχυση λεπτοµερών πληροφοριών.


ΚΕΦΑΛΑΙΟ 15ο ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ


1.    Το Δ.Σ. του Οργανισµού δύναται µε απόφαση του να αναστείλει, να συνεχίσει και να λήξει την προθεσµία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων για υπαγωγή στο πρόγραµµα.
2.    Σε περίπτωση κάλυψης των προβλεπόµενων θέσεων, οι υπεράριθµες αιτούµενες θέσεις τίθενται σε στάδιο αναµονής σε ποσοστό 20% επί των αρχικά κατανεµηθεισών θέσεων, οι οποίες θα ικανοποιηθούν εφόσον υπάρξουν κενές θέσεις.
3.    Σε περίπτωση κάλυψης των κατανεµηθεισών θέσεων, νωρίτερα από την προβλεπόµενη ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας υποβολής των αιτήσεων, η προθεσµία θα λήγει αυτόµατα µέσω του ηλεκτρονικού συστήµατος αιτήσεων. Στην περίπτωση αυτή η ως άνω ηµεροµηνία θα αποτελεί τη βάση για την έναρξη των 30 ηµερών για την έκδοση των πινάκων των ανέργων του Κεφ. 7 της παρούσας.
4.    Στην περίπτωση που δεν καλυφθούν οι θέσεις στις προβλεπόµενες από την Δηµόσια Πρόσκληση ηµεροµηνίες, το Δ.Σ. του Οργανισµού µε απόφασή του δύναται να επαναπροκήρυξει το πρόγραµµα για τον υπολειπόµενο αριθµό των θέσεων Ο πάροχος έχει τη δυνατότητα να συµµετέχει µόνο µία φορά στο πρόγραµµα.


ΚΕΦΑΛΑΙΟ 16Ο ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ


Για λόγους ευρύτερης δηµοσιότητας, η παρούσα πρόσκληση θα καταχωρηθεί και στους διαδικτυακούς τόπους του Ο.Α.Ε.Δ. (www.oaed.gr) και του Α.Σ.Ε.Π. (www.asep.gr), καθώς και του «Διαύγεια» http://sites.diavgeia.gov.gr/oaed/.]
Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ
Μ . ΚΑΡΑΜΕΣΙΝΗ

Πηγή: Taxheaven