Δ. ΟΡΓ. Α 1119543 ΕΞ 2016 Τροποποίηση της αριθμ. Δ6Α 1058824 ΕΞ 2014/8.4.2014 (Β’/865, 1079 και 1846) απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, ως προς την αναδιάρθρωση της Διεύθυνσης Στρατηγικής Τελωνειακών Ελέγχων και Πα

Δ. ΟΡΓ. Α 1119543 ΕΞ 2016 Τροποποίηση της αριθμ. Δ6Α 1058824 ΕΞ 2014/8.4.2014 (Β’/865, 1079 και 1846) απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, ως προς την αναδιάρθρωση της Διεύθυνσης Στρατηγικής Τελωνειακών Ελέγχων και Πα


(ΦΕΚ Β' 2538/18.8.2016)

Δ. ΟΡΓ. Α 1119543 ΕΞ 2016

Τροποποίηση της αριθμ. Δ6Α 1058824 ΕΞ 2014/8.4.2014 (Β'/865, 1079 και 1846) απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, ως προς την αναδιάρθρωση της Διεύθυνσης Στρατηγικής Τελωνειακών Ελέγχων και Παραβάσεων και των Περιφερειακών Τελωνειακών Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.) της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Δ. ΟΡΓ. Α 1119543 ΕΞ 2016/2016

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) του δεύτερου εδαφίου της υποπαραγράφου γ' της παρ. 5 του άρθρου 55 του Ν. 4002/2011 (Α'/180) «Τροποποίηση της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου - Ρυθμίσεις για την ανάπτυξη και τη δημοσιονομική εξυγίανση - Θέματα αρμοδιότητας Υπουργείων Οικονομικών, Πολιτισμού και Τουρισμού και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης», όπως προστέθηκε με την παρ. 9 του άρθρου 4 του Ν. 4038/2012 (Α'/14) «Επείγουσες ρυθμίσεις που αφορούν την εφαρμογή του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015», συμπληρώθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 35 του Ν. 4141/2013 (Α'/81) «Επενδυτικά εργαλεία ανάπτυξης, παροχή πιστώσεων και άλλες διατάξεις», το οποίο αντικαταστάθηκε με την περ. 4 της υποπαραγράφου Β1 της παραγράφου Β του άρθρου πρώτου του Ν. 4152/2013 (Α'/107) «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των Νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013» και συμπληρώθηκε με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 178 του Ν. 4261/2014 (Α'/107) «Πρόσβαση στη δραστηριότητα των πιστωτικών ιδρυμάτων και προληπτική εποπτεία πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων (ενσωμάτωση Οδηγίας 2013/36/ΕΕ), κατάργηση του Ν. 3601/2007 και άλλες διατάξεις», σε συνδυασμό με τις διατάξεις της υποπαραγράφου δ' της παρ. 6 του άρθρου 54 του Ν. 4178/2013 (Α'/174) «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης ΔόμησηςΠεριβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν. 4210/2013 (Α'/254) «Ρυθμίσεις Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις»,

β) των υποπαραγράφων δ' και ε' της παρ. 7 του άρθρου 34 του Ν. 4141/2013 (Α'/81) «Επενδυτικά εργαλεία ανάπτυξης, παροχή πιστώσεων και άλλες διατάξεις», όπως προστέθηκαν με τις διατάξεις της περ. 7 της υποπαραγράφου Δ1 της παραγράφου Δ' του άρθρου πρώτου του Ν. 4152/2013,

γ) της υποπαραγράφου Ε.2 της παραγράφου Ε' του άρθρου πρώτου του Ν. 4093/2012 (Α'/222) «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016 - Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του Ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016» όπως αυτή τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει,

δ) της περίπτωσης 4.2 της υποπαραγράφου 4 της παραγράφου Γ' του άρθρου 3 του Ν. 4336/2015 (Α'/94) «Συνταξιοδοτικές διατάξεις - Κύρωση του Σχεδίου Σύμβασης Οικονομικής Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και ρυθμίσεις για την υλοποίηση της Συμφωνίας Χρηματοδότησης»,

ε) του άρθρου 31 της αριθμ. Δ6Α 1058824 ΕΞ 2014/8.4.2014 (Β'/865, 1079 και 1846) απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων «Ανακαθορισμός της εσωτερικής διάρθρωσης και των αρμοδιοτήτων οργανικών μονάδων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών και μετονομασία ορισμένων από αυτές», όπως αυτό τροποποιήθηκε με τις διατάξεις της παρ. Γ' της αριθμ. ΔΣΤΕΠ Β 5002471 ΕΞ 2015/30.1.2015 (Β'/235) όμοιας απόφασης «Τροποποίηση αρμοδιοτήτων άρθρων 84 και 87 του Π.δ. 111/2014 (ΦΕΚ 178/Α/29-8-2014)», καθώς και του άρθρου 37 αυτής, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 4 της αριθμ. Δ.ΟΡΓ.Α 1014322 ΕΞ 2016/29.1.2016 (Β'/295) όμοιας απόφασης «Τροποποίηση της αριθμ. Δ6Α 1058824 ΕΞ 2014/8.4.2014 (Β'/865, 1079 και 1846) απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, ως προς την αναδιάρθρωση και τον ανακαθορισμό καθ' ύλην αρμοδιότητας Ειδικών Αποκεντρωμένων και Περιφερειακών Τελωνειακών Υπηρεσιών, καθώς και ρύθμιση θεμάτων που αφορούν στην καθ' ύλην και στην κατά τόπον αρμοδιότητα Τελωνείων»,

στ) των άρθρων 54 και ειδικότερα της παρ. 2 αυτού, 84, 90 και 126 του Π.δ. 111/2014 (Α'/178 και Α'/25/2015) «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών», όπως ισχύει,

ζ) αα,) του άρθρου 6Α του Π.δ. 551/1988 (Α'/259) «Οργανισμός Νομαρχιών-Οργάνωση Οικονομικών Υπηρεσιών», όπως έχει προστεθεί με τις διατάξεις του άρθρου 4 του Π.δ. 117/2006 (Α'/117) «Αναδιοργάνωση των περιφερειακών Τελωνειακών Υπηρεσιών, τροποποίηση του Π.δ/ τος 551/1988 (Α'/259) και άλλες οργανωτικές διατάξεις», ββ) της περ. α' της παρ. 3 της αριθμ. Δ6 1109221 ΕΞ 2011/ 1-8-2011 (Β'/1828) απόφασης του Υπουργού Οικονομικών «Αναστολή λειτουργίας Γραφείου, καθώς και Υποδιεύθυνσης και Τμημάτων της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και Ε.Φ.Κ. και ανακαθορισμός καθ' ύλην αρμοδιότητας», γγ) της παρ. 3 του άρθρου 2 της αριθμ. Δ6Β 1036140 ΕΞ 2012/5.3.2012 (Β'/606) κοινής απόφασης των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών «Κατάργηση του Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Υλικού (Ο.Δ.Δ.Υ)Α.Ε.», δδ) της αριθμ. Δ6Β 1107004 ΕΞ 2013/3-7-2013 (Β'/1690) απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων «Αναδιάρθρωση Τελωνειακών Αρχών των Νομών Αττικής, Θεσσαλονίκης και Αχαΐας» και εε) των παρ. 1 (περ. β' και γ') και 3 του άρθρου 3 της αριθμ. Δ.ΟΡΓ.Α 1094448 ΕΞ 2015/10.7.2015 (Β'/1574) απόφασης της Γενικής Γραμματέως Δημοσίων Εσόδων «Τροποποίηση των αριθμ. Δ6Α 1058824 ΕΞ 2014/8.4.2014 (Β'/865, 1079 και 1846) και Δ.ΟΡΓ.Α 1147691 ΕΞ 2014/6.11.2014 (Β'/3017) αποφάσεων του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, ως προς την αναδιάρθρωση και τον ανακαθορισμό καθ' ύλην αρμοδιότητας και οργανικών θέσεων οργανικών μονάδων της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και Ε.Φ.Κ., καθώς και λοιπών διατάξεων που αφορούν στην καθ' ύλην και στην κατά τόπον αρμοδιότητα Τελωνείων» και

η) των παρ. 2 και 3 του άρθρου 4 της αριθμ. Δ.ΟΡΓ.Α. 1014322 ΕΞ 2016/29.1.2016 (Β'/295) απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων και

θ) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, ο οποίος κυρώθηκε με το «άρθρο πρώτο» του Π.δ/τος 63/2005 (Α'/98) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα».

2. Την αριθμ. Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28.1.2013 (Β'/130 και Β'/372) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει.

3. Την αριθμ. 1 πράξη της 20-1-2016 του Υπουργικού Συμβουλίου (ΥΟΔΔ 18), περί επιλογής και διορισμού Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών.

4. Τα από 10, 23 και 28/6/2016, 1 και 29/7/2016, καθώς και 2/8/2016 μηνύματα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας του Γραφείου Υποστήριξης της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και Ε.Φ. Κ., τα οποία αφορούν στην αναδιάρθρωση των Τελωνείων Α' τάξης, καθώς και της Διεύθυνσης Στρατηγικής Τελωνειακών Ελέγχων και Παραβάσεων της ίδιας Γενικής Διεύθυνσης.

5. Το αριθμ. ΔΟΜ/Φ.4.2/οικ.21450/9-8-2016 έγγραφο, με το οποίο εκφράζεται η γνώμη του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.

6. Την ανάγκη αναδιάρθρωσης της Διεύθυνσης Στρατηγικής Τελωνειακών Ελέγχων και Παραβάσεων, καθώς και των Περιφερειακών Τελωνειακών Αρχών της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και Ε.Φ.Κ. της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, για την βελτίωση της λειτουργίας και της αποτελεσματικότητας αυτών.

7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αλλά αντιθέτως προκύπτει όφελος από την μείωση δύο (2) οργανικών μονάδων, επιπέδου Τμήματος, αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την αριθμ. Δ6Α 1058824 ΕΞ 2014/8.4.2014 (Β'/865, 1079 και 1846) απόφασή μας, κατά το μέρος που αφορά στα άρθρα 31 «Διεύθυνση Στρατηγικής Τελωνειακών Ελέγχων και Παραβάσεων» της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.) και 37 «Τελωνεία» της ίδιας Γενικής Διεύθυνσης, ως εξής:

Άρθρο 1
Αναδιάρθρωση της Διεύθυνσης Στρατηγικής Τελωνειακών Ελέγχων και Παραβάσεων

1. Ανακαθορίζουμε την εσωτερική διάρθρωση της Διεύθυνσης Στρατηγικής Τελωνειακών Ελέγχων και Παραβάσεων της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.) της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.) του Υπουργείου Οικονομικών και ειδικότερα:

α) Συνιστούμε ένα (1) Τμήμα, με τίτλο «Τμήμα Ε'Μέσων Ελέγχου», στο οποίο περιέρχονται οι αρμοδιότητες του υφιστάμενου Τμήματος Β'«Επιβολής της Νομοθεσίας περί Ναρκωτικών και Ειδών υπό Περιορισμό και Μέσων Ελέγχου», κατά το μέρος που αφορούν σε θέματα μέσων ελέγχου,

β) οι λοιπές αρμοδιότητες του ανωτέρω Τμήματος Β'Επιβολής της Νομοθεσίας περί Ναρκωτικών και Ειδών υπό Περιορισμό και Μέσων Ελέγχου, καθώς και οι αρμοδιότητες του υφιστάμενου «Τμήματος Α'Καταπολέμησης του Λαθρεμπορίου και των Τελωνειακών Παραβάσεων και Νομικής Υποστήριξης», κατά το μέρος που αφορούν σε θέματα καταπολέμησης λαθρεμπορίου, συγχωνεύονται σε ένα Τμήμα, με τίτλο «Τμήμα Γ'Δίωξης Λαθρεμπορίου και Οργανωμένου Εγκλήματος» και το ανωτέρω Τμήμα Α', από το οποίο αποσπώνται οι αρμοδιότητες μετονομάζεται σε Τμήμα, με τίτλο «Τμήμα Δ' - Τελωνειακών Παραβάσεων και Νομικής Υποστήριξης»,

γ) μετονομάζουμε τα υφιστάμενα Τμήματα «Γ΄Ανάλυσης Κινδύνων και Στόχευσης Τελωνειακών Ελέγχων» και «Δ'Προγραμματισμού, Απολογισμού Τελωνειακών Ελέγχων και Πληροφοριών» σε Τμήματα «Β'Ανάλυσης Κινδύνου και Ελέγχων Συμμόρφωσης» και «Α'Στρατηγικής Τελωνειακών Ελέγχων και Διαχείρισης Πληροφοριών», αντίστοιχα και

δ) ανακαθορίζουμε τις λοιπές καθ' ύλην αρμοδιότητες της Διεύθυνσης, μεταξύ των Τμημάτων αυτής.

2. Ύστερα από τα παραπάνω, αντικαθιστούμε το άρθρο 31 της αριθμ. Δ6Α 1058824 ΕΞ 2014/8.4.2014 απόφασής μας, όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις της παρ. Γ' της αριθμ. ΔΣΤΕΠ Β 5002471 ΕΞ 2015/30.1.2015 (Β'/235) όμοιας, ως ακολούθως:

«Άρθρο 31
Διεύθυνση Στρατηγικής Τελωνειακών Ελέγχων και Παραβάσεων

1. Η Διεύθυνση Στρατηγικής Τελωνειακών Ελέγχων και Παραβάσεων ανασυγκροτείται.

2. Οι επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης Στρατηγικής Τελωνειακών Ελέγχων και Παραβάσεων είναι οι παρακάτω:

(α) Η διαμόρφωση της στρατηγικής, της πολιτικής και του προσανατολισμού των ελέγχων.

(β) Η εκπόνηση του εθνικού επιχειρησιακού προγράμματος ποσοτικών στόχων των τελωνειακών αρχών, κατά το μέρος που αφορά στον τομέα των ελέγχων και των παραβάσεων, η παρακολούθηση της εκτέλεσης του και η παροχή οδηγιών στις ανωτέρω αρχές, καθώς και ο απολογισμός αυτού.

(γ) Η εκπόνηση ειδικών επιχειρησιακών σχεδίων καταπολέμησης του λαθρεμπορίου και της μεγάλης απάτης.

(δ) Η διασφάλιση των οικονομικών συμφερόντων του Δημοσίου και της Ε. Ε. και η προάσπιση της δημόσιας υγείας και ασφάλειας.

(ε) Η παρακολούθηση και η διαμόρφωση της νομοθεσίας περί τελωνειακών παραβάσεων.

(στ) Η συμμετοχή και ο συντονισμός κοινών τελωνειακών επιχειρήσεων σε εθνικό, σε ενωσιακό και σε διεθνές επίπεδο και η ανταλλαγή πληροφοριών με εθνικές αρχές, με αρχές των κρατών-μελών της Ε.Ε. και με διεθνείς οργανισμούς, στα πλαίσια της αμοιβαίας διοικητικής συνδρομής, μεταξύ των τελωνειακών διοικήσεων των κρατών-μελών της Ε.Ε. και των τρίτων χωρών, με σκοπό τον εντοπισμό υποθέσεων δασμοφοροδιαφυγής, ύποπτων αποστολών και φορτίων και την πάταξη του λαθρεμπορίου.

(ζ) Η εκπόνηση του προγράμματος υλικοτεχνικής υποδομής σε εξοπλισμό και μέσα δίωξης όλων των Τελωνειακών Αρχών και η παρακολούθηση της πορείας εφαρμογής του.

3. Η Διεύθυνση Στρατηγικής Τελωνειακών Ελέγχων και Παραβάσεων διαρθρώνεται σε πέντε (5) Τμήματα, ως κατωτέρω:

α) Τμήμα Α'Στρατηγικής Τελωνειακών Ελέγχων και Διαχείρισης Πληροφοριών

β) Τμήμα Β'Ανάλυσης Κινδύνου και Ελέγχων Συμμόρφωσης

γ) Τμήμα Γ'-Δίωξης Λαθρεμπορίου και Οργανωμένου Εγκλήματος

δ) Τμήμα Δ'Τελωνειακών Παραβάσεων και Νομικής Υποστήριξης

ε) Τμήμα Ε'Μέσων Ελέγχου.

4. Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Στρατηγικής Τελωνειακών Ελέγχων και Παραβάσεων κατανέμονται μεταξύ των Τμημάτων της, ως ακολούθως:

Ι. Τμήμα Α'Στρατηγικής Τελωνειακών Ελέγχων και Διαχείρισης Πληροφοριών

(α) Η λήψη και η διαχείριση πληροφοριών (Κέντρο Υποδοχής και Διαχείρισης Πληροφοριών) και ειδικότερα:
(αα) Η λήψη πληροφοριών από εσωτερικές και εξωτερικές πηγές, για θέματα που αφορούν σε τελωνειακές παραβάσεις, σε λαθρεμπορίες, σε παρατυπίες ή σε απάτες κατά των ιδίων πόρων της Ε.Ε., καθώς και σε κάθε άλλη παράνομη δραστηριότητα που υπόκειται στον έλεγχο της Τελωνειακής Υπηρεσίας, καθώς και η διαβίβαση αυτών στα Τμήματα της Διεύθυνσης, κατά λόγο αρμοδιότητας,
(ββ) η συγκέντρωση των εκθέσεων ελέγχου των Ελεγκτικών Υπηρεσιών Τελωνείων (ΕΛ.Υ.Τ.), η μελέτη αυτών και η διαβίβαση τους στα, κατά περίπτωση, αρμόδια Τμήματα της Διεύθυνσης, για την περαιτέρω ανάλυση των πληροφοριών που αφορούν σε εκ των υστέρων ελέγχους, σε μεθόδους απάτης και σε παραβάσειςκυρώσεις,
(γγ) η διαχείριση του κεντρικού πληροφοριακού συστήματος της OLAF(AFIS) και των υποσυστημάτων του,
(δδ) η παρακολούθηση εξωτερικών βάσεων δεδομένων (όπως, EMSA, AFIS-MAB, CEN-COMM, CRS, CONTTTRAFFIC) και
(εε) η διαχείριση του πληροφοριακού δελτίου του Πληροφοριακού Συστήματος Τελωνειακών Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών (ICISnet) για τη λήψη, την επεξεργασία και την αξιοποίηση πληροφοριών, καθώς και η έκδοση σχετικών εγκυκλίων και η παροχή οδηγιών στις Τελωνειακές Αρχές για την ορθή χρήση του.

(β) Ο καθορισμός της στρατηγικής και της πολιτικής των τελωνειακών ελέγχων και ειδικότερα:
(αα) Ο καθορισμός του προσανατολισμού των ελέγχων στον τομέα της συμμόρφωσης και της καταπολέμησης του λαθρεμπορίου και της απάτης,
(ββ) η εκπόνηση του προγραμματισμού των ελέγχων, στα πλαίσια του επιχειρησιακού σχεδίου της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και Ε.Φ.Κ., η παρακολούθηση και ο έλεγχος της πορείας υλοποίησης του, καθώς και των αποτελεσμάτων των ελέγχων και
(γγ) ο απολογισμός, σε συνεργασία με τα αρμόδια Τμήματα της Διεύθυνσης, των αποτελεσμάτων όλων των δράσεων ελέγχου του επιχειρησιακού σχεδίου της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και Ε.Φ.Κ.,

(γ) Η παρακολούθηση: αα) των αποτελεσμάτων της διεξαγωγής Κοινών Τελωνειακών Επιχειρήσεων που πραγματοποιούνται σε εθνικό, ενωσιακό και διεθνές επίπεδο και ββ) της ορθής χρήσης από τα Τελωνεία του πληροφοριακού συστήματος ELENXIS, με σκοπό την εξασφάλιση ασφαλών και αξιόπιστων στοιχείων για τους ελέγχους.

(δ) Η εκκαθάριση εκκρεμών υποθέσεων σχετικών με τον έλεγχο διάθεσης πετρελαίου θέρμανσης με επιστροφή του Ε.Φ.Κ. (Ήφαιστος).

(ε) Η διοικητική και η γραμματειακή υποστήριξη της Διεύθυνσης.

II. Τμήμα Β'Ανάλυσης Κινδύνου και Ελέγχων Συμμόρφωσης

(α) Η εισήγηση και η κατάρτιση νομοθετικών ρυθμίσεων και διοικητικών πράξεων για θέματα ανάλυσης κινδύνου και διεξαγωγής των ελέγχων, καθώς και η έκδοση σχετικών εγκυκλίων και η παροχή οδηγιών στις Τελωνειακές Αρχές, για τα θέματα αυτά.

(β) Η παρακολούθηση της ορθής εφαρμογής, από τις Τελωνειακές Αρχές, των διατάξεων της εθνικής και της ενωσιακής νομοθεσίας, αναφορικά με την ανάλυση κινδύνου και την ανταλλαγή πληροφοριών.

(γ) Η συλλογή, η ανάλυση και η επεξεργασία των πληροφοριών και ειδικότερα:
(αα) Η αξιολόγηση και η αξιοποίηση των πληροφοριών, που διαβιβάζονται από το Τμήμα Α'Στρατηγικής Τελωνειακών Ελέγχων και Διαχείρισης Πληροφοριών της Διεύθυνσης, καθώς και η συλλογή, η αξιολόγηση και η αξιοποίηση των πληροφοριών, που προέρχονται, ενδεικτικά από:
- εθνικά, ευρωπαϊκά και διεθνή πληροφοριακά συστήματα (όπως, οι βάσεις δεδομένων TAXUD, OI-AF, Π.Ο.T., ICISnet), πληροφοριών που αφορούν στην παραβατικότητα, Πληροφοριακά Δελτία (AM, RIF),
- αναφορές Περιφερειακών Τελωνειακών αρχών (Τελωνείων), πορισματικές αναφορές των ΕΛ.Υ.Τ., πληροφορίες από άλλα Υπουργεία και Υπηρεσίες, από Διεθνείς και Κοινοτικούς Οργανισμούς και Υπηρεσίες, από Πρεσβείες, από κατασχέσεις, από καταγγελίες και από ανοικτές πηγές (open sources),
(ββ) η δημιουργία προφίλ και κανόνων ελέγχου στο ICISnet για την υπόδειξη στοχευμένων ελέγχων, τόσο στις διασαφήσεις εισαγωγής, εξαγωγής, εξόδου, Δηλώσεων Ε.Φ.Κ. (Δ.Ε.Φ.Κ.), δηλωτικών, προσωρινής εναπόθεσης, διαμετακόμισης και σε κάθε άλλο παραστατικό, που είναι διαθέσιμο στο Υποσύστημα Ανάλυσης Κινδύνου του ICISnet, κυρίως, για δασμοφορολογικούς λόγους, όσο και στις συνοπτικές διασαφήσεις εισόδου (ENS), για λόγους ασφάλειας και προστασίας και
(γγ) i) H διαχείριση του Κοινού Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Κινδύνων [CRMS (RIF, CPCA)], για την λήψη, την επεξεργασία και την αξιοποίηση των πληροφοριών του συστήματος, η διαχείριση των χρηστών του, η έναρξη διαδικασίας δημιουργίας νέων χρηστών, καθώς και η παροχή οδηγιών σε αυτούς,
ii) η δημιουργία μηνυμάτων RIF, όταν υπάρχει αδυναμία καταχώρισης αυτών από τα Τελωνεία ή άλλες Αρχές, η αξιολόγηση, η διαχείριση και η επεξεργασία των καταχωρηθέντων αυτών μηνυμάτων από την TAXUD ή από άλλα κράτη-μέλη και η προώθησή τους στα Τελωνεία για άμεσες ενέργειες ή σε άλλες αρμόδιες αρχές, όπου απαιτείται,
iii) η ανατροφοδότηση (feedback) του Κοινού Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Κινδύνων με τις ληφθείσες δράσεις, καθώς και με τυχόν αποτελέσματα ελέγχου και

(δ) Ο προσανατολισμός των ελέγχων για θέματα αρμοδιότητας του Τμήματος και ειδικότερα:
(αα) Η εκπόνηση επιχειρησιακών σχεδίων δράσης και η διαβίβαση πληροφοριών στις ΕΛ.Υ.Τ. και στα Τελωνεία, για εκ των υστέρων ελέγχους σε εμπορεύματα χαμηλής επικινδυνότητας, στα πλαίσια της συμμόρφωσης των οικονομικών φορέων και η διαχείριση του Υποσυστήματος Στόχευσης του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ELENXIS, κατά λόγο αρμοδιότητας του Τμήματος, που αφορά στην ανάλυση κινδύνου στους εκ των υστέρων ελέγχους,
(ββ) η συνεχής επικαιροποίηση των ελεγκτικών πλάνων και των πινάκων αναφοράς των πληροφοριακών συστημάτων ELENXIS και ICISnet, κατά το μέρος αρμοδιότητας του Τμήματος, καθώς και η επεξεργασία και η επικαιροποίηση των κριτηρίων ανάλυσης κινδύνου στο ICISnet για τους εκ των προτέρων ελέγχους,
(γγ) η συμμετοχή και ο συντονισμός της διεξαγωγής Κοινών Τελωνειακών Επιχειρήσεων σε εθνικό, σε ενωσιακό και σε διεθνές επίπεδο, στον τομέα αρμοδιότητας του Τμήματος, η κατάρτιση σχετικών επιχειρησιακών σχεδίων, στα πλαίσια των Κοινών Ενωσιακών Επιχειρήσεων και η σύνταξη εκθέσεων με τα αποτελέσματα αυτών και (δδ) ο προσδιορισμός του επιπέδου του ελέγχου των οικονομικών φορέων κατόχων άδειας Εγκεκριμένου Οικονομικού Φορέα (Ε.Ο.Φ.).

(ε) Η συνεργασία με άλλες Υπηρεσίες και Οργανισμούς σε εθνικό, ενωσιακό και διεθνές επίπεδο, για την ανταλλαγή πληροφοριών και στοιχείων, κατά λόγο αρμοδιότητας.

(στ) Η συμμετοχή σε επιτροπές και ομάδες εργασίας, για την προώθηση των θεμάτων που αφορούν στην εθνική και στην κοινοτική ανάλυση κινδύνου, καθώς και σε θέματα ασφάλειας και προστασίας των διάφορων υποσυστημάτων του ICISnet.

(ζ) Η υποβολή προτάσεων στο Γραφείο Υποστήριξης του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και Ε.Φ.Κ. για την εκπαίδευση των υπαλλήλων σε θέματα αρμοδιότητας του Τμήματος.

III. Τμήμα Γ'Δίωξης Λαθρεμπορίου και Οργανωμένου Εγκλήματος.

(α) Η ανάλυση και η επεξεργασία των πληροφοριών, αρμοδιότητας του Τμήματος και ειδικότερα:
(αα) Η αξιολόγηση και η αξιοποίηση των πληροφοριών, που διαβιβάζονται από το Τμήμα Α'Στρατηγικής Τελωνειακών Ελέγχων και Διαχείρισης Πληροφοριών της Διεύθυνσης, για τα θέματα αρμοδιότητας του Τμήματος, καθώς και η παρακολούθηση των τάσεων και των μεθόδων:
i) στην παράνομη διακίνηση προϊόντων Ε.Φ.Κ. και οχημάτων, παραποιημένων προϊόντων, ναρκωτικών, ψυχοτρόπων και προδρόμων ουσιών, ρευστών διαθεσίμων, όπλων και εκρηκτικών, πυρηνικών και ραδιενεργών ουσιών, ουσιών που καταστρέφουν την στοιβάδα του όζοντος, πολιτιστικών αγαθών και ειδών άγριας πανίδας και χλωρίδας, που προστατεύονται από την σύμβαση cites, ii) στη λαθρομετανάστευση, καθώς και σε κάθε άλλο θέμα αρμοδιότητας της Τελωνειακής Υπηρεσίας και iii) η έκδοση σχετικών οδηγιών στις Τελωνειακές Αρχές. (ββ) η παρακολούθηση της εφαρμογής της Συμφωνίας Σένγκεν από την Τελωνειακή Υπηρεσία, στα θέματα αναζήτησης κλεμμένων αντικειμένων (όπως, οχημάτων, εγγράφων, όπλων, containers, βιομηχανικού εξοπλισμού) και η παροχή τεχνικής υποστήριξης στα σημεία ελέγχου Σένγκεν, καθώς και στους χρήστες του Πληροφοριακού Συστήματος Σένγκεν.

(β) Ο προσανατολισμός των ελέγχων για θέματα αρμοδιότητας του Τμήματος και ειδικότερα:
(αα) Η εκπόνηση επιχειρησιακών σχεδίων δράσης για την καταπολέμηση του λαθρεμπορίου και της απάτης και η δημιουργία στοχευμένων υποθέσεων ελέγχων στον τομέα αυτό για τα Τελωνεία, τα Γραφεία Κινητών Ομάδων Ελέγχου (Κ.Ο.Ε.) των Τελωνείων και τις Ελεγκτικές Υπηρεσίες Τελωνείων (ΕΛ.Υ.Τ.),
(ββ) η παρακολούθηση και η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των ανωτέρω ελέγχων και η παροχή σχετικών οδηγιών στις παραπάνω Υπηρεσίες.
(γγ) η συμμετοχή στο Συντονιστικό Όργανο Δίωξης Ναρκωτικών (Σ.Ο.Δ.Ν.), στην Εθνική Αρχή για τα Χημικά Όπλα (ΕΌ.Α.Χ.Ο.), καθώς και σε κάθε συντονιστικό όργανο για την καταπολέμηση της απάτης, σε τομείς της αρμοδιότητας των Τελωνείων (όπως, στα καπνικά, στα πετρελαιοειδή, στα αλκοολούχα και στα παραποιημένα προϊόντα),
(δδ) η συμμετοχή και ο συντονισμός της διεξαγωγής κοινών Τελωνειακών Επιχειρήσεων σε εθνικό, ενωσιακό και διεθνές επίπεδο, στον τομέα αρμοδιότητας του Τμήματος, η κατάρτιση σχετικών επιχειρησιακών σχεδίων, στα πλαίσια των ανωτέρω Επιχειρήσεων και η σύνταξη εκθέσεων με τα αποτελέσματα αυτών και
(εε) η συνεργασία με όλες τις διωκτικές Αρχές της χώρας, με εθνικά συλλογικά όργανα καταπολέμησης του λαθρεμπορίου, με αξιωματικούς συνδέσμους και με διεθνείς οργανισμούς (όπως, EUROPOL, INTERPOL, SELEC, OLAF, WCO) σε υποθέσεις κάθε μορφής λαθρεμπορίου και διασυνοριακού οργανωμένου εγκλήματος.

(γ) Η παρακολούθηση και η καταγραφή/καταχώριση των κατασχέσεων όλων των ειδών, που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του Τμήματος.

(δ) Η καταχώριση των δεσμεύσεων ρευστών διαθεσίμων και η καταγραφή των σχετικών υποβληθεισών δηλώσεων.

(ε) Η έκδοση αδειών εισαγωγής, εξαγωγής προδρόμων ουσιών παρασκευής ναρκωτικών, καθώς και η χορήγηση εγκρίσεων και καταχωρίσεων σε επιχειρήσεις και χρήστες προδρόμων ουσιών παρασκευής ναρκωτικών.

(στ) Η έγκριση καταστροφής των κατασχεθέντων καπνικών προϊόντων.

(ζ) Η συμμετοχή σε συναντήσεις και ομάδες εργασίας στο εσωτερικό και στο εξωτερικό για θέματα αρμοδιότητας του Τμήματος.

(η) Η υποβολή προτάσεων στο Γραφείο Υποστήριξης του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και Ε.Φ.Κ. για την εκπαίδευση των υπαλλήλων σε θέματα αρμοδιότητας του Τμήματος.

IV. Τμήμα Δ Τελωνειακών Παραβάσεων και Νομικής Υποστήριξης.

(α) Η εισήγηση και η κατάρτιση νομοθετικών ρυθμίσεων, καθώς και διοικητικών πράξεων, που αφορούν σε θέματα τελωνειακών παραβάσεων, απάτης, λαθρεμπορίου και κάθε είδους παράνομης διακίνησης ειδών, αρμοδιότητας της τελωνειακής Υπηρεσίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 2960/2001 (Α'/265) «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας», καθώς και η έκδοση σχετικών εγκυκλίων.

(β) Η παρακολούθηση της ορθής εφαρμογής των διατάξεων των ανωτέρω ρυθμίσεων και πράξεων από τις Τελωνειακές Αρχές.

(γ) Η παρακολούθηση και η εποπτεία του έργου των Τμημάτων με αρμοδιότητα Δικαστικού των Τελωνείων και ειδικότερα:
(αα) η παροχή νομικών οδηγιών σε αυτά, η εποπτεία επί εκκρεμών Πρωτοκόλλων Τελωνειακής Παράβασης (Π.Τ.Π.) και επί της πορείας της βεβαίωσης και του καταλογισμού των τελωνειακών παραβάσεων,
(ββ) η συγκέντρωση και η μελέτη των επί λαθρεμπορίας, απάτης και λοιπών τελωνειακών παραβάσεων μηνυτήριων αναφορών, καταλογιστικών πράξεων και δικαστικών αποφάσεων και η παροχή σχετικών οδηγιών προς τις Τελωνειακές αρχές,
(γγ) η λήψη ασφαλιστικών μέτρων υπέρ των συμφερόντων του Δημοσίου και της Ε.Ε., βάσει του άρθρου 153 του Ν. 2960/2001, περί Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα, η αξιολόγηση αιτήσεων άρσης των ως άνω μέτρων και η αντίκρουση προσφυγών κατά των μέτρων ενώπιον των Διοικητικών Δικαστηρίων,
(δδ) η επιβολή των διοικητικών κυρώσεων του άρθρου 154 του Ν. 2960/2001, που απαγγέλλονται στους παραβάτες βάσει αποφάσεων των Διοικητικών Εφετείων, (εε) η παρακολούθηση και η επικαιροποίηση των υποθέσεων:
(i) λαθρεμποριών και τελωνειακών παραβάσεων σε βάρος των ιδίων πόρων της Ε.Ε., βάσει των δελτίων απάτης και παρατυπίας του Καν. 1150/2000. Η παραλαβή των εκθέσεων των ελεγκτικών οργάνων της Ε. Ε και η μέριμνα για τη συμμόρφωση με τις υποδεικνυόμενες ενέργειες, σε συνεργασία με τις καθ' ύλην αρμόδιες Διευθύνσεις της Γ.Γ.Δ.Ε. και με τις αρμόδιες Τελωνειακές αρχές και (ii) παρατυπιών κατά την εξαγωγή γεωργικών προϊόντων που δικαιούνται επιστροφών και
(στστ) η μέριμνα για την συνεχή επικαιροποίηση των πινάκων αναφοράς του πληροφοριακού συστήματος ICISnet, κατά το μέρος της αρμοδιότητας του Τμήματος.

(δ) Η ανταλλαγή πληροφοριών, στα πλαίσια της αμοιβαίας διοικητικής συνδρομής και ειδικότερα:
(αα) Η διαχείριση αιτημάτων και η ανταλλαγή πληροφοριών, στα πλαίσια της αμοιβαίας διοικητικής συνδρομής, βάσει του Καν. (ΕΕ) 515/1997 και της Σύμβασης της Νάπολης, με τα κράτη - μέλη της Ε.Ε. και βάσει των διμερών και πολυμερών συμφωνιών με τρίτες χώρες, με σκοπό την πρόληψη και την καταστολή της απάτης και του λαθρεμπορίου.
(ββ) Η αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της αμοιβαίας συνδρομής, σε συνεργασία με τα αρμόδια Τμήματα της Διεύθυνσης, για την έκδοση οδηγιών.
(γγ) Η μελέτη των υποθέσεων που αποστέλλονται από άλλες Τελωνειακές Διοικήσεις ή από την Ε. Ε για έρευνα και η μεθόδευση των περαιτέρω ενδεικνυόμενων ενεργειών μέχρι την ολοκλήρωση της έρευνας και
(δδ) η διαχείριση των Πληροφοριακών Δελτίων Απάτης (AM), που αποστέλλονται από την OI-AF, στα πλαίσια των οριζομένων από τον Καν. (ΕΕ) 515/1997.

(ε) Η συμμετοχή σε συναντήσεις και ομάδες εργασίας στο εσωτερικό και στο εξωτερικό για θέματα αρμοδιότητας του Τμήματος.

(στ) Η συμμετοχή στην διοργάνωση εκπαιδευτικών προγραμμάτων και σεμιναρίων επί θεμάτων αρμοδιότητας του Τμήματος.

(ζ) Η συμμετοχή σε εθνικές και ενωσιακές ομάδες εργασίας για θέματα προστασίας δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, καθώς και κάθε άλλου θέματος αρμοδιότητας του Τμήματος.

(η) Η παρακολούθηση του Διεθνούς Πλαισίου Πρωτοκόλλου Καπνού, καθώς και η μελέτη, η παρακολούθηση και η εφαρμογή των Συμφωνιών που έχουν υπογραφεί μεταξύ της Ε.Ε., των Κ-Μ και των Διεθνών Καπνοβιομηχανιών.

V. Τμήμα ΕΜέσων Ελέγχου

(α) Η εισήγηση και η κατάρτιση νομοθετικών ρυθμίσεων και διοικητικών πράξεων, που αφορούν σε θέματα αρμοδιότητας του Τμήματος, η έκδοση σχετικών εγκυκλίων, η παροχή οδηγιών στις Τελωνειακές Αρχές για τα θέματα αυτά, καθώς και η παρακολούθηση της ορθής εφαρμογής των ανωτέρω διατάξεων από τις Τελωνειακές Αρχές.

(β) Η μέριμνα για την κατανομή, την συντήρηση, την αντικατάσταση και την αναβάθμιση των χερσαίων και θαλάσσιων μέσων δίωξης, καθώς και του απαραίτητου βοηθητικού υλικού (όπως, μέσων τηλεπικοινωνίας, οργάνων και συσκευών πάσης φύσεως, μεταλλικών σφραγίδων, εγκαταστάσεων ανίχνευσης αποσκευών, οχημάτων και επιβατών, οπλισμού, σκύλων ανιχνευτών), με σκοπό την υποβοήθηση του έργου των Τελωνειακών Αρχών.

(γ) Η εποπτεία και ο έλεγχος των Τελωνειακών Αρχών για την άρτια και αποτελεσματική χρήση των μέσων δίωξης, η παροχή σχετικών οδηγιών και η παρακολούθηση της εφαρμογής αυτών.

(δ) Η υποβολή προτάσεων στο Γραφείο Υποστήριξης του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και Ε.Φ.Κ., για την προμήθεια μέσων δίωξης, η παρακολούθηση κοινοτικών προγραμμάτων για την χρηματοδότηση των υπό προμήθεια μέσων δίωξης και η υποβολή προτάσεων για ένταξη στα προγράμματα αυτά.

(ε) Η συνεργασία με την Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας για τη συντήρηση, την επισκευή και την βαθμονόμηση των φορητών και των σταθερών συστημάτων ανίχνευσης ραδιενεργών υλικών.

(στ) Η συνεργασία με τις αρμόδιες στρατιωτικές και λοιπές Αρχές για την επιθεώρηση και την συντήρηση του οπλισμού και των πυρομαχικών.

(ζ) Η τήρηση αρχείου Διακινητών Πετρελαίου Ναυτιλίας και Αφορολόγητων Καυσίμων (ΔΙ. Π Ε. Ν. Α. Κ.) όλων των μέσων (χερσαίων και πλωτών), που έχουν έγκριση από τις Τελωνειακές αρχές για την διακίνηση πετρελαίου ναυτιλίας και αφορολόγητων καυσίμων.

(η) Η ανίχνευση των εκπαιδευτικών αναγκών ως προς τη χρήση των μέσων δίωξης και η υποβολή προτάσεων στο Γραφείο Υποστήριξης του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και Ε.Φ.Κ. για την εκπαίδευση των υπαλλήλων στα θέματα αυτά.

5. Η διοικητική και η γραμματειακή υποστήριξη της Διεύθυνσης μπορεί να ανατίθεται, με απόφαση του Προϊσταμένου αυτής, σε άλλο Τμήμα της Διεύθυνσης, εφόσον το κρίνει απαραίτητο.».

Άρθρο 2

Μετονομασίες και αναδιάρθρωση Τελωνείων Α' τάξης

Α. Ι. Ανακαθορίζουμε:

1. Την εσωτερική διάρθρωση των Τελωνείων Α' τάξης (επιπέδου Διεύθυνσης) και μετονομάζουμε Τελωνεία Α' τάξης και Τμήματα Τελωνείων, όπως αυτά προβλέπονται στις διατάξεις του άρθρου 37 της αριθμ. Δ6Α 1058824 ΕΞ 2014/8-4-2014 (Β'/865, 1079 και 1846) απόφασής μας, όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει και 2. Την καθ' ύλην αρμοδιότητα μεταξύ Τμημάτων των ανωτέρω Τελωνείων, όπως αυτή προβλέπεται στις διατάξεις του άρθρου 6Α του Π.δ. 551/1988 (Α'/259), όπως έχει προστεθεί με τις διατάξεις του άρθρου 4 του Π.δ. 117/2006 (Α'/117) και τροποποιηθεί με τις διατάξεις της περ. α' της παρ. 3 της αριθμ. Δ6 1109221 ΕΞ 2011/ 1-8-2011 (Β'/1828) απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, της παρ. 3 του άρθρου 2 της αριθμ. Δ6Β 1036140 ΕΞ 2012/5-3-2012 (Β'/606) κοινής απόφασης των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών, της αριθμ. Δ6Β 1107004 ΕΞ 2013/3-7-2013 (Β'/1690) απόφασής μας, των παρ. 1 (περ. β' και γ') και 3 του άρθρου 3 της αριθμ. Δ.ΟΡΓ.Α 1094448 ΕΞ 2015/10-7-2015 (Β'/1574) όμοιας και των παρ. 2 και 3 του άρθρου 4 της αριθμ. Δ.ΟΡΓ.Α 1014322 ΕΞ 2016/ 29-1-2016 (Β'/295) απόφασής μας και ειδικότερα:

α) Στο Τελωνείο Αλεξανδρούπολης (Νομού Έβρου):

αα) Οι αρμοδιότητες των υφιστάμενων Τμημάτων «Ε.Φ.Κ.» και «Τελωνισμού» περιέρχονται στα δύο (2) συνιστώμενα Τμήματα, με τίτλο «Τμήμα Διαδικασιών» και «Τμήμα Ε.Φ.Κ. και Λοιπών Φορολογιών»,
ββ) οι αρμοδιότητες του Τμήματος «Διοικητικής Υποστήριξης και Δικαστικού», κατά το μέρος που αφορούν σε θέματα δικαστικού, περιέρχονται στο συνιστώμενο Τμήμα, με τίτλο «Τμήμα Δικαστικού» και
γγ) το Τμήμα «Πληροφοριών, Παραποιημένων και
Δίωξης» παύει να λειτουργεί και οι αρμοδιότητες του περιέρχονται στο Τμήμα «Διοικητικής Υποστήριξης και Δικαστικού», το οποίο και μετονομάζεται σε Τμήμα «Διοικητικής Υποστήριξης, Εκ των Υστέρων Ελέγχων και Δίωξης Λαθρεμπορίου».

β) Στο Τελωνείο Καβάλας (Νομού Καβάλας):

αα) Οι αρμοδιότητες των υφιστάμενων Τμημάτων «Ε.Φ.Κ.» και «Τελωνισμού» περιέρχονται στα δύο (2) συνιστώμενα Τμήματα, με τίτλο «Τμήμα Διαδικασιών» και «Τμήμα Ε.Φ.Κ. και Λοιπών Φορολογιών»,
ββ) οι αρμοδιότητες του Τμήματος «Διοικητικής Υποστήριξης και Δικαστικού», κατά το μέρος που αφορούν σε θέματα δικαστικού, περιέρχονται στο συνιστώμενο Τμήμα, με τίτλο «Τμήμα Δικαστικού» και
γγ) το Τμήμα «Πληροφοριών, Παραποιημένων και Δίωξης» παύει να λειτουργεί και οι αρμοδιότητες του περιέρχονται στο Τμήμα «Διοικητικής Υποστήριξης και Δικαστικού», το οποίο και μετονομάζεται σε Τμήμα «Διοικητικής, Υποστήριξης, Εκ των Υστέρων Ελέγχων και Δίωξης Λαθρεμπορίου».

γ) Στο Α' Τελωνείο Εισαγωγών - Εξαγωγών Θεσσαλονίκης (Νομού Θεσσαλονίκης):

αα) Οι αρμοδιότητες των πέντε (5) υφιστάμενων Τμημάτων «Τελωνειακών Διαδικασιών», «Δασμολογικών Διαδικασιών και Ε.Φ.Κ.», «1ο Τελωνισμού», «2ο Τελωνισμού» και «3ο Τελωνισμού» περιέρχονται στα τέσσερα (4) συνιστώμενα Τμήματα, με τίτλο «1ο Διαδικασιών», «2ο Διαδικασιών», «3ο Διαδικασιών» και «Ε.Φ.Κ. και Λοιπών Φορολογιών» και
ββ) οι αρμοδιότητες του Τμήματος «Εκ των Υστέρων Ελέγχων, Παραποιημένων και Δίωξης», κατά το μέρος που αφορούν σε θέματα δίωξης, περιέρχονται στο συνιστώμενο Τμήμα «Δίωξης Λαθρεμπορίου (με Γραφείο K.P.Ε.)» και το πρώτο Τμήμα, από το οποίο αποσπώνται οι αρμοδιότητες, μετονομάζεται σε Τμήμα «Εκ των Υστέρων Ελέγχων».

δ) Στο Ε' Τελωνείο Αερολιμένα Θεσσαλονίκης (Νομού Θεσσαλονίκης):
αα) Οι αρμοδιότητες των δύο (2) υφιστάμενων Τμημάτων «Τελωνισμού», κατά το μέρος που αφορούν σε θέματα εκ των υστέρων ελέγχων, καθώς και οι αρμοδιότητες του Τμήματος «Διοικητικής Υποστήριξης», κατά το μέρος που αφορούν σε θέματα δίωξης λαθρεμπορίου, περιέρχονται σε ένα (1) συνιστώμενο Τμήμα, με τίτλο «Εκ των Υστέρων Ελέγχων και Δίωξης Λαθρεμπορίου», ββ) οι λοιπές αρμοδιότητες των ανωτέρω Τμημάτων «Τελωνισμού», καθώς και οι αρμοδιότητες του υφιστάμενου Τμήματος «Ε.Φ.Κ.» περιέρχονται στα δύο (2) συνιστώμενα Τμήματα, με τίτλο «Διαδικασιών» και «Ε.Φ.Κ. και Λοιπών Φορολογιών», κατά λόγο αρμοδιότητας και γγ) το Τμήμα «Διοικητικής Υποστήριξης» μετονομάζεται σε Τμήμα «Διοικητικής Υποστήριξης και Ελέγχου Ταξιδιωτών».

ε) Στο ΣΤ' Τελωνείο Ε.Φ.Κ. Θεσσαλονίκης (Νομού Θεσσαλονίκης):

Οι αρμοδιότητες των τριών (3) υφιστάμενων Τμημάτων «Τελωνειακών/Δασμολογικών Διαδικασιών και Ε.Φ.Κ.», «1ο Τελωνισμού» και «2ο Τελωνισμού» περιέρχονται στα τρία (3) συνιστώμενα Τμήματα, με τίτλο «Διαδικασιών», «1ο Ε.Φ.Κ. και Λοιπών Φορολογιών» και «2ο Ε.Φ.Κ. και Λοιπών Φορολογιών και το Τμήμα «Εκ των Υστέρων Ελέγχων και Δίωξης» μετονομάζεται σε Τμήμα «Εκ των Υστέρων Ελέγχων και Δίωξης Λαθρεμπορίου».

στ) Στο Τελωνείο Ηγουμενίτσας (Νομού Θεσπρωτίας):  

αα) Οι αρμοδιότητες των υφιστάμενων Τμημάτων «Ε.Φ.Κ.» και «Τελωνισμού» περιέρχονται στο συνιστώμενο Τμήμα, με τίτλο «Τμήμα Διαδικασιών, Ε.Φ.Κ. και Λοιπών Φορολογιών» και
ββ) το Τμήμα «Εκ των Υστέρων Ελέγχων, Παραποιημένων και Δίωξης» μετονομάζεται σε Τμήμα «Εκ των Υστέρων Ελέγχων και Δίωξης Λαθρεμπορίου (με Γραφείο Κ.Ο.Ε.)».

ζ) Στο Τελωνείο Ιωαννίνων (Νομού Ιωαννίνων):

αα) Οι αρμοδιότητες του υφιστάμενου Τμήματος «Τελωνισμού», κατά το μέρος που αφορούν σε θέματα εκ των υστέρων ελέγχων και οι αρμοδιότητες του Τμήματος «Διοικητικής Υποστήριξης και Δικαστικού», κατά το μέρος που αφορούν σε θέματα δίωξης, περιέρχονται σε ένα (1) συνιστώμενο Τμήμα, με τίτλο «Εκ των Υστέρων Ελέγχων και Δίωξης Λαθρεμπορίου» και
ββ) οι λοιπές αρμοδιότητες του ανωτέρω Τμήματος «Τελωνισμού» και το Τμήμα «Ε.Φ.Κ» συγχωνεύονται σε ένα (1) Τμήμα, με τίτλο «Διαδικασιών, Ε.Φ.Κ. και Λοιπών Φορολογιών».

η) Στο Τελωνείο Λάρισας (Νομού Λάρισας):

αα) Οι αρμοδιότητες των υφιστάμενων Τμημάτων «Ε.Φ.Κ.» και «Τελωνισμού» περιέρχονται στα δύο (2) συνιστώμενα Τμήματα, με τίτλο «Διαδικασιών» και «Ε.Φ.Κ. και Λοιπών Φορολογιών» και
ββ) τα Τμήματα «Διοικητικής Υποστήριξης» και «Εκ των Υστέρων Ελέγχων, Παραποιημένων και Δίωξης» μετονομάζονται σε Τμήματα «Διοικητικής Υποστήριξης και Δικαστικού» και «Εκ των Υστέρων Ελέγχων και Δίωξης Λαθρεμπορίου (με Γραφείο Κ.Ο.Ε.)».

θ) Στο Τελωνείο Βόλου (Νομού Μαγνησίας):

αα) Οι αρμοδιότητες των υφιστάμενων Τμημάτων «Ε.Φ.Κ.» και «Τελωνισμού» περιέρχονται στα δύο (2) συνιστώμενα Τμήματα, με τίτλο «Τμήμα Διαδικασιών» και «Τμήμα Ε.Φ.Κ. και Λοιπών Φορολογιών» και
ββ) το Τμήμα «Πληροφοριών Παραποιημένων και Δίωξης» μετονομάζεται σε Τμήμα «Εκ των Υστέρων Ελέγχων και Δίωξης Λαθρεμπορίου».

ι) Στο Τελωνείο Κέρκυρας (Νομού Κέρκυρας):

αα) Οι αρμοδιότητες του υφιστάμενου Τμήματος «Τελωνισμού», κατά το μέρος που αφορούν σε θέματα εκ των υστέρων ελέγχων, και οι αρμοδιότητες του Τμήματος «Διοικητικής Υποστήριξης και Δικαστικού», κατά το μέρος που αφορούν σε θέματα δίωξης, περιέρχονται σε ένα (1) συνιστώμενο Τμήμα, με τίτλο «Εκ των Υστέρων Ελέγχων και Δίωξης Λαθρεμπορίου» και
ββ) οι λοιπές αρμοδιότητες του ανωτέρω Τμήματος «Τελωνισμού» και το Τμήμα «Ε.Φ.Κ» συγχωνεύονται σε ένα (1) Τμήμα, με τίτλο «Διαδικασιών, Ε.Φ.Κ. και Λοιπών Φορολογιών».

ια) Στο Τελωνείο Πατρών (Νομού Αχαΐας):

αα) Τα υφιστάμενα Τμήματα «Τελωνειακών και Δασμολογικών Διαδικασιών» και «Τελωνισμού» συγχωνεύονται σε ένα Τμήμα, με τίτλο «Διαδικασιών» και
ββ) τα υφιστάμενα Τμήματα «Ε.Φ.Κ.» και «Εκ των Υστέρων Ελέγχων, Παραποιημένων και Δίωξης» μετονομάζονται σε Τμήματα «Ε.Φ.Κ. και Λοιπών Φορολογιών» και «Εκ των Υστέρων Ελέγχων και Δίωξης Λαθρεμπορίου (με Γραφείο Κ.Ο.Ε.)».

ιβ) Στο Τελωνείο Οινόης (Νομού Βοιωτίας):

αα) Οι αρμοδιότητες του υφιστάμενου Τμήματος «Τελωνισμού», κατά το μέρος που αφορούν σε θέματα εκ των υστέρων ελέγχων, καθώς και οι αρμοδιότητες του Τμήματος «Διοικητικής Υποστήριξης και Δικαστικού», κατά το μέρος που αφορούν σε θέματα δίωξης λαθρεμπορίου, περιέρχονται σε ένα (1) συνιστώμενο Τμήμα, με τίτλο «Εκ των Υστέρων Ελέγχων και Δίωξης Λαθρεμπορίου» και
ββ) οι λοιπές αρμοδιότητες του υφιστάμενου Τμήματος «Τελωνισμού», καθώς και οι αρμοδιότητες του υφιστάμενου Τμήματος «Ε.Φ.Κ.» περιέρχονται στα δύο (2) συνιστώμενα Τμήματα, με τίτλο «Διαδικασιών» και «Ε.Φ.Κ. και Λοιπών Φορολογιών», κατά λόγο αρμοδιότητας.

ιγ) Στο Τελωνείο Χαλκίδας (Νομού Εύβοιας):

αα) Οι αρμοδιότητες του υφιστάμενου Τμήματος «Τελωνισμού», κατά το μέρος που αφορούν σε θέματα εκ των υστέρων ελέγχων, καθώς και οι αρμοδιότητες του Τμήματος «Διοικητικής Υποστήριξης», κατά το μέρος που αφορούν σε θέματα δίωξης λαθρεμπορίου, περιέρχονται σε ένα (1) συνιστώμενο Τμήμα, με τίτλο «Εκ των Υστέρων Ελέγχων και Δίωξης Λαθρεμπορίου»,
ββ) οι λοιπές αρμοδιότητες του υφιστάμενου Τμήματος «Τελωνισμού» και οι αρμοδιότητες του υφιστάμενου Τμήματος «Ε.Φ.Κ.» περιέρχονται στα δύο (2) συνιστώμενα Τμήματα, με τίτλο «Διαδικασιών» και «Ε.Φ.Κ. και Λοιπών Φορολογιών», κατά λόγο αρμοδιότητας και γγ) το Τμήμα «Διοικητικής Υποστήριξης» μετονομάζεται σε Τμήμα «Διοικητικής Υποστήριξης και Δικαστικού».

ιδ) Στο Τελωνείο Αθηνών (Νομού Αττικής):

αα) Τα υφιστάμενα Τμήματα «Τελωνειακών και Δασμολογικών Διαδικασιών», «1ο Τελωνισμού» και «2ο Τελωνισμού» συγχωνεύονται σε ένα (1) Τμήμα, με τίτλο «Διαδικασιών» και το Τμήμα «Ε.Φ.Κ.» του ίδιου Τελωνείου μετονομάζεται σε Τμήμα «Ε.Φ.Κ. και Λοιπών Φορολογιών» και
ββ) Οι αρμοδιότητες του υφιστάμενου Τμήματος «Διοικητικής Υποστήριξης, Εκ των Υστέρων Ελέγχων, Παραποιημένων και Δίωξης», κατά το μέρος που αφορούν σε θέματα εκ των υστέρων ελέγχων και δίωξης λαθρεμπορίου, περιέρχονται στο συνιστώμενο Τμήμα, με τίτλο «Εκ των Υστέρων Ελέγχων και Δίωξης Λαθρεμπορίου» και το πρώτο Τμήμα, από το οποίο αποσπώνται οι αρμοδιότητες μετονομάζεται σε Τμήμα «Διοικητικής Υποστήριξης».

ιε) Στο Τελωνείο Αερολιμένα «Ελευθέριος Βενιζέλος» (Νομού Αττικής):

αα) Οι αρμοδιότητες του Τμήματος «Διοικητικής Υποστήριξης και Ελέγχου Ταξιδιωτών», κατά το μέρος που αφορούν σε θέματα ελέγχων ταξιδιωτών περιέρχονται στο συνιστώμενο Τμήμα «Ελέγχου Ταξιδιωτών» και το πρώτο Τμήμα, από το οποίο αποσπώνται οι αρμοδιότητες, μετονομάζεται σε Τμήμα «Διοικητικής Υποστήριξης»,
ββ) οι αρμοδιότητες των έξι (6) υφιστάμενων Τμημάτων «Τελωνειακών Διαδικασιών», «Δασμολογικών Διαδικασιών και Ε.Φ.Κ.», «1ο Τελωνισμού», «2ο Τελωνισμού», «3ο Τελωνισμού» και «4ο Τελωνισμού» περιέρχονται στα τέσσερα (4) συνιστώμενα Τμήματα «1ο Διαδικασιών», «2ο Διαδικασιών», «3ο Διαδικασιών», «4ο Διαδικασιών, Ε.Φ.Κ. και Λοιπών Φορολογιών» και
γγ) το Τμήμα «Εκ των Υστέρων Ελέγχων, Παραποιημένων και Δίωξης» μετονομάζεται σε Τμήμα «Εκ των Υστέρων Ελέγχων και Δίωξης Λαθρεμπορίου».

ιστ) Στο Τελωνείο Ελευσίνας (Νομού Αττικής):

αα) Οι αρμοδιότητες των τριών (3) υφιστάμενων Τμημάτων «Τελωνειακών και Δασμολογικών Διαδικασιών», «1ο Τελωνισμού» και «2ο Τελωνισμού» περιέχονται σε ένα (1) συνιστώμενο Τμήμα, με τίτλο «Διαδικασιών»,
ββ) το Τμήμα «Ε.Φ.Κ.» μετονομάζεται σε Τμήματα «Ε.Φ.Κ. και Λοιπών Φορολογιών» και
γγ) Οι αρμοδιότητες του υφιστάμενου Τμήματος «Διοικητικής Υποστήριξης, Εκ των Υστέρων Ελέγχων, Παραποιημένων και Δίωξης», κατά το μέρος που αφορούν σε θέματα εκ των υστέρων ελέγχων και δίωξης λαθρεμπορίου, περιέρχονται στα δύο (2) συνιστώμενα Τμήματα, με τίτλο «Εκ των Υστέρων Ελέγχων» και «Δίωξης Λαθρεμπορίου», αντίστοιχα και το πρώτο Τμήμα, από το οποίο αποσπώνται οι αρμοδιότητες μετονομάζεται σε Τμήμα «Διοικητικής Υποστήριξης».

ιζ) Στο Α' Τελωνείο Εισαγωγής, Ε.Φ.Κ. και Εφοδίων Πειραιά (Νομού Αττικής):

αα) Οι αρμοδιότητες του Τμήματος «Τελωνειακών και Δασμολογικών Διαδικασιών», κατά το μέρος που αφορούν σε θέματα Ε.Φ.Κ., περιέρχονται στο συνιστώμενο Τμήμα, με τίτλο «Ε.Φ.Κ. και Λοιπών Φορολογιών»,
ββ) οι αρμοδιότητες των Τμημάτων «1ο Τελωνισμού και Εκ των Υστέρων Ελέγχων» και «2ο Τελωνισμού και Εκ των Υστέρων Ελέγχων», κατά το μέρος που αφορούν στους εκ των υστέρων ελέγχους και του Τμήματος «Διοικητικής Υποστήριξης, Παραποιημένων και Δίωξης», κατά το μέρος που αφορούν σε θέματα δίωξης λαθρεμπορίου, περιέρχονται στο συνιστώμενο Τμήμα, με τίτλο «Εκ των Υστέρων Ελέγχων και Δίωξης Λαθρεμπορίου»,
γγ) οι λοιπές αρμοδιότητες των ανωτέρω Τμημάτων «Τελωνειακών και Δασμολογικών Διαδικασιών», «1ο Τελωνισμού και Εκ των Υστέρων Ελέγχων» και «2ο Τελωνισμού και Εκ των Υστέρων Ελέγχων» περιέχονται σε ένα (1) συνιστώμενο Τμήμα, με τίτλο «Διαδικασιών» και δδ) το Τμήμα «Διοικητικής Υποστήριξης, Παραποιημένων και Δίωξης» μετονομάζεται σε Τμήμα «Διοικητικής Υποστήριξης».

ιη) Στο Δ' Τελωνείο Επίβλεψης Συγκροτημάτων (Τ.Ε.Σ.) Πειραιά (Νομού Αττικής):

αα) Οι αρμοδιότητες των τεσσάρων (4) υφιστάμενων Τμημάτων «Τελωνειακών/Δασμολογικών Διαδικασιών και Ε.Φ.Κ.» «1ο Τελωνισμού», «2ο Τελωνισμού» και «3ο Τελωνισμού» περιέρχονται στα τρία (3) συνιστώμενα Τμήματα «Διαδικασιών», «Ε.Φ.Κ. και Λοιπών Φορολογιών» και «Διαδικασιών, Ε.Φ.Κ. και Λοιπών Φορολογιών» και
ββ) οι αρμοδιότητες του Τμήματος «Διοικητικής Υποστήριξης, Εκ των Υστέρων Ελέγχων και Δίωξης», κατά το μέρος που αφορούν σε θέματα δίωξης λαθρεμπορίου και εκ των υστέρων ελέγχων, περιέρχονται στο συνιστώμενο Τμήμα, με τίτλο «Εκ των Υστέρων Ελέγχων και Δίωξης Λαθρεμπορίου» και το πρώτο Τμήμα, από το οποίο αποσπώνται οι αρμοδιότητες μετονομάζεται σε Τμήμα «Διοικητικής Υποστήριξης».

ιθ) Στο Ε' Τελωνείο Εισαγωγής Πειραιά (Νομού Αττικής):

αα) οι αρμοδιότητες των έξι (6) υφιστάμενων Τμημάτων «Τελωνειακών Διαδικασιών», «Δασμολογικών Διαδικασιών», «1ο Τελωνισμού» και «2ο Τελωνισμού», «3ο Τελωνισμού» και «4ο Τελωνισμού» περιέρχονται στα τέσσερα (4) συνιστώμενα Τμήματα «1ο Διαδικασιών», «2ο Διαδικασιών», «3ο Διαδικασιών» και «4ο Διαδικασιών, Ε.Φ.Κ. και Λοιπών Φορολογιών» και
ββ) οι αρμοδιότητες του Τμήματος «Εκ των Υστέρων Ελέγχων, Παραποιημένων και Δίωξης», κατά το μέρος που αφορούν σε θέματα δίωξης λαθρεμπορίου περιέρχονται στο συνιστώμενο Τμήμα «Δίωξης Λαθρεμπορίου» και το πρώτο Τμήμα από το οποίο αποσπώνται οι αρμοδιότητες μετονομάζεται σε Τμήμα «Εκ των Υστέρων Ελέγχων».

κ) Στο ΣΤ' Τελωνείο Εξαγωγών-Εισαγωγών Πειραιά (Νομού Αττικής):

αα) Οι αρμοδιότητες των πέντε (5) υφιστάμενων Τμημάτων «Τελωνειακών Διαδικασιών», «Δασμολογικών Διαδικασιών», «1ο Τελωνισμού», «2ο Τελωνισμού» και «3ο Τελωνισμού» περιέρχονται στα τρία (3) συνιστώμενα Τμήματα «1ο Διαδικασιών», «2ο Διαδικασιών» και «Ε.Φ.Κ. και Λοιπών Φορολογιών» και
ββ) το Τμήμα «Εκ των Υστέρων Ελέγχων, Παραποιημένων και Δίωξης» μετονομάζεται σε Τμήμα «Εκ των Υστέρων Ελέγχων και Δίωξης Λαθρεμπορίου (με Γραφείο Κ.Ο.Ε.)».

κα) Στο Τελωνείο Κορίνθου (Νομού Κορινθίας):

αα) Οι αρμοδιότητες του Τμήματος «Διαδικασιών και Ε.Φ.Κ.», κατά το μέρος που αφορούν στους εκ των υστέρων ελέγχους, περιέρχονται στο Τμήμα «Διοικητικής Υποστήριξης και Δικαστικού», το οποίο και μετονομάζεται σε Τμήμα «Διοικητικής Υποστήριξης, Δικαστικού, Εκ των Υστέρων Ελέγχων και Δίωξης Λαθρεμπορίου»,
ββ) το Τμήμα «Διαδικασιών και Ε.Φ.Κ.» μετονομάζεται σε Τμήμα «1ο Διαδικασιών, Ε.Φ.Κ. και Λοιπών Φορολογιών» και
γγ) συνιστάται και δεύτερο Τμήμα, με τίτλο «2ο Διαδικασιών και Ε.Φ.Κ. και Λοιπών Φορολογιών», με έδρα τους Αγίους Θεοδώρους.

κβ) Στο Τελωνείο Καλαμάτας (Νομού Μεσσηνίας):

αα) Οι αρμοδιότητες του Τμήματος «Ε.Φ.Κ.», κατά το μέρος που αφορούν στους εκ των υστέρων ελέγχους, περιέρχονται στο Τμήμα «Διοικητικής Υποστήριξης και Δικαστικού», το οποίο και μετονομάζεται σε Τμήμα «Διοικητικής Υποστήριξης, Δικαστικού, Εκ των Υστέρων Ελέγχων και Δίωξης Λαθρεμπορίου» και
ββ) Το Τμήμα «Ε.Φ.Κ.» μετονομάζεται σε Τμήμα «Ε.Φ.Κ. και Λοιπών Φορολογιών».

κγ) Στο Τελωνείο Ρόδου (Νομού Ρόδου):

αα) Οι αρμοδιότητες του υφιστάμενου Τμήματος «Τελωνισμού», κατά το μέρος που αφορούν σε θέματα εκ των υστέρων ελέγχων, καθώς και οι αρμοδιότητες του Τμήματος «Διοικητικής Υποστήριξης και Δικαστικού», κατά το μέρος που αφορούν σε θέματα δίωξης λαθρεμπορίου, περιέρχονται σε ένα (1) συνιστώμενο Τμήμα, με τίτλο «Εκ των Υστέρων Ελέγχων και Δίωξης Λαθρεμπορίου» και
ββ) οι λοιπές αρμοδιότητες του υφιστάμενου Τμήματος «Τελωνισμού», καθώς και οι αρμοδιότητες του υφιστάμενου Τμήματος «Ε.Φ.Κ.» περιέρχονται στα δύο (2) συνιστώμενα Τμήματα, με τίτλο «Διαδικασιών» και «Ε.Φ.Κ. και Λοιπών Φορολογιών», κατά λόγο αρμοδιότητας

κδ) Στο Τελωνείο Ηρακλείου (Νομού Ηρακλείου):

αα) Οι αρμοδιότητες των υφιστάμενων Τμημάτων «Ε.Φ.Κ.» και «Τελωνισμού» περιέρχονται στα δύο (2) συνιστώμενα Τμήματα, με τίτλο «Τμήμα Διαδικασιών» και «Τμήμα Ε.Φ.Κ. και Λοιπών Φορολογιών» και
ββ) το Τμήμα «Εκ των Υστέρων Ελέγχων, Παραποιημένων και Δίωξης» μετονομάζεται σε Τμήμα «Εκ των Υστέρων Ελέγχων και Δίωξης Λαθρεμπορίου (με Γραφείο Κ.Ο.Ε.)».

κε) Στο Τελωνείο Χανίων (Νομού Χανίων):
αα) Οι αρμοδιότητες των υφιστάμενων Τμημάτων «Ε.Φ.Κ.» και «Τελωνισμού» περιέρχονται στα δύο (2) συνιστώμενα Τμήματα, με τίτλο «Τμήμα Διαδικασιών» και «Τμήμα Ε.Φ.Κ. και Λοιπών Φορολογιών» και
ββ) το Τμήμα «Πληροφοριών Παραποιημένων και Δίωξης» μετονομάζεται σε Τμήμα «Εκ των Υστέρων Ελέγχων και Δίωξης Λαθρεμπορίου».

II. Οι λοιπές αρμοδιότητες των υφιστάμενων Τμημάτων των Τελωνείων Α' τάξης (όπως, έλεγχος ταξιδιωτών, επίσκεψη πλοίων, εφοδιασμοί), οι οποίες δεν αναφέρονται στην υποπαράγραφο Ι της παρούσας παραγράφου, περιέρχονται στα Τμήματα που χειρίζονται τα θέματα αυτά, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο Β' του ίδιου άρθρου.

III. Μετονομάζουμε:

α) το Τμήμα «Διοικητικής Υποστήριξης» των Τελωνείων Σερρών (Νομού Σερρών), Κήπων (Νομού Έβρου), Κρυσταλλοπηγής (Νομού Φλώρινας) και Κακαβιάς (Νομού Ιωαννίνων), σε Τμήμα, με τίτλο «Διοικητικής Υποστήριξης και Δικαστικού»,

β) το Τμήμα «Διοικητικής Υποστήριξης» των Τελωνείων Λαυρίου (Νομού Αττικής) και Δάφνης (Νομού Χαλκιδικής), σε Τμήμα, με τίτλο «Διοικητικής Υποστήριξης, Δικαστικού και Δίωξης Λαθρεμπορίου»,

γ) το Τμήμα «Διοικητικής Υποστήριξης και Δικαστικού» των Τελωνείων Σκύδρας (Νομού Πέλλας), Κατερίνης (Νομού Πιερίας), Βέροιας (Νομού Ημαθίας), Καστοριάς (Νομού Καστοριάς), Πρέβεζας (Νομού Πρεβέζης), Ναυπλίου (Νομού Αργολίδας), Σύρου (Νομού Κυκλάδων), Μυτιλήνης (Νομού Λέσβου) και Χίου (Νομού Χίου), σε Τμήμα, με τίτλο «Διοικητικής Υποστήριξης, Δικαστικού και Δίωξης Λαθρεμπορίου»,

δ) το Τμήμα «Διαδικασιών και Ε.Φ.Κ.» των Τελωνείων Σκύδρας, Κατερίνης, Καστοριάς, Πρέβεζας, Ναυπλίου, Μυτιλήνης και Χίου, καθώς και το Τμήμα «Διαδικασιών και Τελωνισμού» του Τελωνείου Δάφνης, σε Τμήμα, με τίτλο «Διαδικασιών, Ε.Φ.Κ. και Λοιπών Φορολογιών και Εκ των Υστέρων Ελέγχων»,

ε) το Τμήμα «Δασμολογικών Διαδικασιών και Ε.Φ.Κ.» του Τελωνείου Κήπων, το Τμήμα «Διαδικασιών και Ε.Φ.Κ.» των Τελωνείων Ευζώνων (Νομού Κιλκίς), Σερρών και Κρυσταλλοπηγής και το Τμήμα «Διαδικασιών» του Τελωνείου Κακαβιάς, σε Τμήμα, με τίτλο «Διαδικασιών, Ε.Φ.Κ. και Λοιπών Φορολογιών»,

στ) το Τμήμα «Ε.Φ.Κ.» των Τελωνείων Βέροιας, Σύρου και Λαυρίου, σε Τμήμα, με τίτλο «Διαδικασιών, Ε.Φ.Κ. και Λοιπών Φορολογιών και Εκ των Υστέρων Ελέγχων»,

ζ) το Τμήμα «Εκ των Υστέρων Ελέγχων, Παραποιημένων και Δίωξης» του Τελωνείου Σερρών, σε Τμήμα, με τίτλο «Εκ των Υστέρων Ελέγχων και Δίωξης Λαθρεμπορίου (με Γραφείο Κ.Ο.Ε.)» και

η) το Τμήμα «Πληροφοριών, Παραποιημένων και Δίωξης» των Τελωνείων Κήπων, Ευζώνων, Κρυσταλλοπηγής και Κακαβιάς, σε Τμήμα, με τίτλο «Δίωξης Λαθρεμπορίου».

IV. Μετονομάζουμε:

α) Τα Τελωνεία «Δ' Επίβλεψης Συγκροτημάτων (Τ.Ε.Σ.)», «Ε' Εισαγωγής» και «ΣΤ' Εξαγωγών-Εισαγωγών» του νομού Αττικής, σε Τελωνεία «Β' Επίβλεψης Συγκροτημάτων (Τ.Ε.Σ.)», «Γ' Εισαγωγής» και «Δ' Εξαγωγών-Εισαγωγών», αντίστοιχα και
β) τα Τελωνεία «Ε' Αερολιμένα» και «ΣΤ' Ε.Φ.Κ.» του νομού Θεσσαλονίκης, σε Τελωνεία «Β' Αερολιμένα» και «Γ' Ε.Φ.Κ.», αντίστοιχα,

V. Συνιστούμε τα κατωτέρω δέκα (10) Τοπικά Τελωνειακά Γραφεία (επιπέδου Αυτοτελούς Γραφείου), τα οποία υπάγονται σε Τελωνεία Α' ή Β' τάξης: α) Πόρτο-Λάγος (στο Τελωνείο Ξάνθης), β) Σιάτιστας (στο Τελωνείο Καστοριάς), γ) Λάρκο (στο Τελωνείο Στυλίδας), δ) Κατακόλου (στο Τελωνείο Κυλλήνης), ε) Αλιβερίου και Σκύρου (στο Τελωνείο Χαλκίδας), στ) Πύλου (στο Τελωνείο Καλαμάτας), ζ) Τήνου (στο Τελωνείο Σύρου), η) Πυθαγορείου (στο Τελωνείο Σάμου) και θ) Τυμπακίου (στο Τελωνείο Ηρακλείου).

Β. Ύστερα από τα παραπάνω, αντικαθιστούμε το άρθρο 37 της αριθμ. Δ6Α 1058824 ΕΞ 2014/8-4-2014 απόφασης μας, όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 4 της αριθμ. Δ.ΟΡΓ.Α 1014322 ΕΞ 2016/ 29-1-2016 (Β'/295) όμοιας, ως ακολούθως:

«3. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Άρθρο 37
Τελωνεία

1. Τα Τελωνεία είναι Περιφερειακές Υπηρεσίες, υπαγόμενες ως προς την άσκηση των καθ' ύλην αρμοδιοτήτων τους στην Γενική Διεύθυνση Τελωνείων και Ε.Φ.Κ. και διακρίνονται σε Τελωνεία Α' τάξης, σε κύρια Τελωνεία Α' τάξης για θέματα διαχείρισης τελωνειακών παραβάσεων, προληπτικών και εκ των υστέρων ελέγχων και δίωξης και σε Τελωνεία Β' και Γ' τάξης, εξαρτημένα των κύριων Τελωνείων Α' τάξης, για τα ανωτέρω θέματα.

2. Οι επιχειρησιακοί στόχοι των Τελωνείων είναι οι παρακάτω:

(α) Η έγκαιρη και η ορθή βεβαίωση και η είσπραξη δασμών, Ε.Φ.Κ., τέλους ταξινόμησης, Φ.Π.Α., Φόρου Πολυτελείας, καθώς και λοιπών τελών, εισφορών και δικαιωμάτων, σύμφωνα με την εθνική και κοινοτική νομοθεσία,

(β) η τήρηση των διατυπώσεων, των απαγορεύσεων και των περιορισμών στη διακίνηση εμπορευμάτων τρίτων χωρών, για την προστασία της δημόσιας υγείας, της ασφάλειας, του περιβάλλοντος και της πολιτιστικής κληρονομιάς, καθώς και στη διακίνηση μεταφορικών μέσων και ταξιδιωτών από και προς άλλα κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε. Ε.) που τελούν υπό ειδική τελωνειακή παρακολούθηση και

(γ) η διασφάλιση του δημόσιου συμφέροντος, μέσω της άσκησης του τελωνειακού ελέγχου και της δίωξης των λαθρεμπορικών και των έκνομων, γενικά, πράξεων που παραβιάζουν την εθνική, την κοινοτική και την διεθνή τελωνειακή και συναφή νομοθεσία.

3. Τα Τελωνεία Α' τάξης και τα κύρια Τελωνεία Α' τάξης λειτουργούν σε επίπεδο Διεύθυνσης, τα εξαρτημένα Τελωνεία Β' τάξης σε επίπεδο Αυτοτελούς Τμήματος και τα εξαρτημένα Τελωνεία Γ' τάξης σε επίπεδο Αυτοτελούς Γραφείου. Σε Τελωνεία Α' και Β' τάξης και εκτός της έδρας αυτών, λειτουργούν Τοπικά Τελωνειακά Γραφεία (Τ.Τ.Γ.), επιπέδου Αυτοτελούς Γραφείου, υπαγόμενα απευθείας στον Προϊστάμενο του Τελωνείου.

4. Ι. Οι αρμοδιότητες των Τελωνείων, οι οποίες ασκούνται στα όρια της κατά τόπον αρμοδιότητας τους είναι οι κάτωθι:

(α) Η εφαρμογή της τελωνειακής, της δασμολογικής και της φορολογικής (ως προς τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης, το τέλος ταξινόμησης και τον Φόρο Προστιθέμενης Αξίας) νομοθεσίας, καθώς και της συναφούς με την τελωνειακή υπηρεσία νομοθεσίας,

(β) η βεβαίωση και η είσπραξη δασμών, Ε.Φ.Κ., τέλους ταξινόμησης, Φ.Π.Α., ως και λοιπών φορολογιών, τελών, εισφορών και δικαιωμάτων, σύμφωνα με την ανωτέρω νομοθεσία,

(γ) η άσκηση του τελωνειακού ελέγχου και η τήρηση των διατυπώσεων, των απαγορεύσεων και των περιορισμών:
(αα) στη διακίνηση των εισερχόμενων, εξερχόμενων, εισαγόμενων, εξαγόμενων και σε οποιοδήποτε τελωνειακό καθεστώς ευρισκόμενων εμπορευμάτων,
(ββ) στα αποστελλόμενα εμπορεύματα από και προς εδάφη κρατών-μελών της Ε.Ε., στα οποία δεν εφαρμόζεται η Οδηγία (ΕΕ) 112/2006, χώρες ΕΖΕΣ και τρίτες χώρες που τελούν υπό ειδική τελωνειακή παρακολούθηση, (γγ) στην παραγωγή και στην διακίνηση προδρόμων ουσιών,
(δδ) στην παραγωγή και στην κυκλοφορία των προϊόντων που υπόκεινται σε Ε.Φ.Κ. και των οχημάτων που βαρύνονται με τέλος ταξινόμησης και
(εε) στην διεθνή διακίνηση ταξιδιωτών και στη διακίνηση των μεταφορικών μέσων.

(δ) η δίωξη των λαθρεμπορικών και εκνόμων, γενικά, πράξεων που παραβιάζουν την εθνική, την κοινοτική και την διεθνή τελωνειακή και συναφή νομοθεσία,

(ε) η ανταλλαγή, η διαχείριση και η εκμετάλλευση πληροφοριών που περιέρχονται στις τελωνειακές αρχές, μέσω των πληροφοριακών συστημάτων ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο και αφορούν σε θέματα:
(αα) απάτης και παρατυπίας κατά των εθνικών ή ιδίων πόρων της Ε.Ε.,
(ββ) ελέγχου της παράνομης διακίνησης των ραδιενεργών υλικών και των αποβλήτων αυτών, των ναρκωτικών, των ψυχοτρόπων, των προδρόμων και τοξικών ουσιών, των όπλων και των εκρηκτικών υλών, των προϊόντων υψηλής τεχνολογίας ή διττής χρήσης, των προϊόντων που παραβιάζουν δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας και προστασίας των ειδών άγριας πανίδας και χλωρίδας που απειλούνται με εξαφάνιση,
(γγ) αντικειμένων πολιτιστικής κληρονομιάς και αρχαιοκαπηλίας,
(δδ) διεθνών εμπορικών μέτρων αποκλεισμού ή ελέγχων των οποίων η εφαρμογή ανατίθεται στην τελωνειακή υπηρεσία και
(εε) παραβάσεων της νομοθεσίας περί προστασίας του νομίσματος ή νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες,

(στ) η εφαρμογή των διατάξεων που αναφέρονται στην προστασία του τελωνειακού εδάφους και της εσωτερικής αγοράς της Ε. Ε. και

(ζ) κάθε άλλη αρμοδιότητα που έχει ανατεθεί ή ανατίθεται στα Τελωνεία με τις διατάξεις του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα ή άλλες ειδικές διατάξεις.

II. (α) Οι αρμοδιότητες των κύριων Τελωνείων Α' τάξης, οι οποίες ασκούνται σε διευρυμένη χωρική αρμοδιότητα, πέραν των αναφερομένων στην υποπαράγραφο Ι της παρούσας παραγράφου, είναι και οι εξής:
(αα) η υποστήριξη των εξαρτημένων τους Τελωνείων Β' και Γ' τάξης, ως προς την βεβαίωση και τον καταλογισμό των παραβάσεων, την εφαρμογή των μέτρων κατά Κ. Ε.Δ. Ε. και την διαχείριση των υποθέσεων προσφυγών κατά πράξεων των Τελωνείων στα Διοικητικά Δικαστήρια, εκτός των περιπτώσεων Τελωνείων των Νομών Αττικής και Θεσσαλονίκης, για τα οποία, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, η εν λόγω αρμοδιότητα ασκείται από τις Τελωνειακές Περιφέρειες Αττικής και Θεσσαλονίκης, αντίστοιχα και
(ββ) ο συντονισμός δράσεων των Γραφείων Κινητών Ομάδων Ελέγχου (Κ.Ο.Ε.) και του εν γένει προληπτικού ελέγχου και της δίωξης.

(β) Η Ταμειακή και η Λογιστική διαχείριση διεξάγεται, σύμφωνα με τις διατάξεις του από 31 Αυγούστου 1935 προεδρικού διατάγματος (Α'/393), όπως αυτό ισχύει, ως εξής:
(αα) στα Τελωνεία Α' τάξης και στα κύρια Τελωνεία Α' τάξης, από υπαλλήλους που ορίζονται από τον Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης, της παρ. 1 του άρθρου 28 του Ν. 4325/2015 (Α'/47), με πρόταση του Προϊσταμένου του οικείου Τελωνείου και
(ββ) στα εξαρτημένα Τελωνεία Β' και Γ' τάξης και στα Τοπικά Τελωνειακά Γραφεία από τον Προϊστάμενο ή τον υπεύθυνο αυτών, αντίστοιχα.

III. (α) Από τα Τελωνεία Καβάλας, Βόλου, Ρόδου, Κέρκυρας, Ηρακλείου, Μυτιλήνης και Σύρου ασκούνται, στα πλαίσια της χωρικής αρμοδιότητας της υποπαραγράφου β' της παραγράφου 6 του παρόντος άρθρου και οι εξής αρμοδιότητες:
(αα) Η έκδοση αποφάσεων επιστροφών αχρεωστήτως εισπραχθέντων των Τελωνείων Β' τάξης αρμοδιότητας τους και η αλλαγή του Τελωνείου επιστροφής, όπου απαιτείται επιστροφή από τον ίδιο κωδικό προϋπολογισμού.
(ββ) Η συγκρότηση της Επιτροπής για τον έλεγχο της Λογιστικής Αποθήκης επιχειρήσεων που παραλαμβάνουν εμπορεύματα στις Ελεύθερες Ζώνες που λειτουργούν ή πρόκειται να λειτουργήσουν.
(γγ) Η τήρηση διαδικασιών και διατυπώσεων για: i) την έκδοση, την επανεξέταση, την τροποποίηση και την ανάκληση των αδειών συνολικής εγγύησης, απαλλαγής από την υποχρέωση σύστασης εγγύησης και μεμονωμένης εγγύησης πολλαπλής χρήσης του καθεστώτος διαμετακόμισης,
ii) την έκδοση, την τροποποίηση, την αναστολή, την ανάκληση και την επανεξέταση αδειών απλουστευμένων διαδικασιών εισαγωγών - εξαγωγών, με τον έλεγχο όλων των κριτηρίων, πλην του ελέγχου αξιολόγησης των μέτρων ασφάλειας των αυτοματοποιημένων λογιστικών πληροφοριακών συστημάτων του αιτούντος την άδεια, σε συνεργασία με τα εμπλεκόμενα Τελωνεία,
iii) την έκδοση, την επανεξέταση, την τροποποίηση και την ανάκληση αδειών εγκεκριμένου αποστολέα/παραλήπτη για το καθεστώς της διαμετακόμισης, εγκεκριμένου αποστολέα για την πιστοποίηση του κοινοτικού χαρακτήρα των εμπορευμάτων, εγκεκριμένου αποστολέα για την έκδοση αντιτύπου ελέγχου Τ5 και εγκεκριμένου παραλήπτη TIR και άδεια χρήσης απλουστευμένων διαδικασιών διαμετακόμισης για εμπορεύματα που μεταφέρονται μέσω αγωγών και
iν) την έκδοση, την τροποποίηση και την ανάκληση αδειών εγκεκριμένων αποθηκευτών Ε.Φ.Κ., εγγεγραμμένων παραληπτών και αποστολέων προϊόντων Ε.Φ.Κ., εγκεκριμένων αποθηκευτών κοινοτικών οχημάτων και παραγωγής βιομηχανοποιημένων καπνών, εκτός καθεστώτος αναστολής.
(δδ) Η συγκέντρωση και η επεξεργασία στοιχείων πελατών-παραληπτών δικαιούχων υγραερίου από προμηθεύτριες εταιρείες εμπορίας υγραερίων και η διαβίβαση των στοιχείων αυτών στα Τελωνεία αρμοδιότητας τους. (εε) Η τήρηση διαδικασιών και διατυπώσεων, για: i) την παραλαβή αιτήσεων, τον έλεγχο δικαιολογητικών, την έκδοση, την παρακολούθηση, την τροποποίηση και την ανάκληση αδειών:
- Τελωνειακής Αποταμίευσης, -Αποθηκών Προσωρινής Εναπόθεσης,
- Αποθηκών Ανεφοδιασμού κοινοτικών γεωργικών
προϊόντων, τα οποία δικαιούνται επιστροφής,
- Εγκεκριμένων Εξαγωγέων και
- Τελωνειακής Αποθήκευσης, καθώς και
ii) την έκδοση, την τροποποίηση, την παράταση προθεσμίας λήξης της άδειας, την παράταση προθεσμίας λήξης του καθεστώτος και την ανάκληση αδειών υπαγωγής στο καθεστώς του Ειδικού Προορισμού, της Τελειοποίησης προς επανεξαγωγή, της Τελειοποίησης προς επανεισαγωγή και της Μεταποίησης υπό τελωνειακό έλεγχο. (στστ) Η χορήγηση παρατάσεων, αναφορικά με την απαλλαγή του Φ.Π.Α. της εισαγωγής αγαθών που προορίζονται για εξαγωγή ή για παράδοση σε υποκείμενους στο Φ.Π.Α. εγκατεστημένους σε άλλο κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
(ζζ) Η σύσταση και η συγκρότηση Επιτροπών και η έκδοση σχετικών αποφάσεων για τον καθορισμό:
i) του ποσοστού συμμετοχής των πρώτων υλών, που θα παραληφθούν με το καθεστώς της ενεργητικής τελειοποίησης, επί των παράγωγων προϊόντων που προκύπτουν από τις εργασίες τελειοποίησης και πρόκειται να επανεξαχθούν με απαλλαγή Φ.Π.Α. ή να επανεξαχθούν ή να παραδοθούν ενδοκοινοτικά,
ii) του ποσοστού συμμετοχής των πρώτων υλών, που θα παραληφθούν με απαλλαγή Φ.Π.Α., επί των παράγωγων προϊόντων που προκύπτουν από τις εργασίες τελειοποίησης και πρόκειται να επανεξαχθούν ή να παραδοθούν ενδοκοινοτικά και
iii) του είδους και της ποσότητας καυσίμων που αναλώθηκαν από την αιτούσα εταιρεία για την παραγωγή έτοιμων προϊόντων που έχουν εξαχθεί, προκειμένου να επιστραφεί ο Ε.Φ.Κ. επί των εξαχθέντων προϊόντων, (ηη) κάθε άλλη αρμοδιότητα των Τελωνειακών Περιφερειών, που παύουν να λειτουργούν, η οποία ασκούνταν από τους Προϊσταμένους των ανωτέρω Τελωνείων, εκτός αν άλλως ορίζεται στις διατάξεις της παρούσας απόφασης.

(β) Το Τελωνείο Πατρών ασκεί και τις αρμοδιότητες των υποπεριπτώσεων ββ', γγ' και εε' της περίπτωσης α' της παρούσας υποπαραγράφου, με κατά τόπον αρμοδιότητα την αναγραφόμενη στην υποπαράγραφο β' της παραγράφου 6 του παρόντος άρθρου.

IV. Το κύριο Τελωνείο Κακαβιάς, ορίζεται, επιπλέον, αρμόδιο Τελωνείο και για το Τελωνείο Α' τάξης Κρυσταλλοπηγής (Νομού Φλώρινας), μόνο για θέματα συντονισμού των τελωνειακών ελέγχων.

V. Οι αρμοδιότητες των Εξαρτημένων Τελωνείων Β' και Γ' τάξης είναι οι κάτωθι:

(α) Οι αρμοδιότητες των Τελωνείων, όπως αυτές προβλέπονται στην υποπαράγραφο Ι της παρούσας παραγράφου και

(β) για θέματα διαχείρισης τελωνειακών παραβάσεων και δίωξης λαθρεμπορίου, σε σχέση με τα κύρια Τελωνεία, είναι οι εξής:
(αα) Η διενέργεια ελέγχων, η διαπίστωση και η βεβαίωση των παραβάσεων και η υποβολή μηνυτήριας αναφοράς στον αρμόδιο εισαγγελέα, σε περίπτωση τέλεσης ποινικού αδικήματος,
(ββ) η έκδοση των καταλογιστικών πράξεων για παραβάσεις που τα πρόστιμα ή τα πολλαπλά τέλη ή οι δασμοί και οι λοιποί φόροι εισπράττονται άμεσα,
(γγ) η διαβίβαση στα κύρια Τελωνεία των σχετικών Πρωτοκόλλων Τελωνειακής Παράβασης (Π.Τ.Π.) του άρθρου 142 του N. 2960/2001 (Α'/265), καθώς και όλων των διαθέσιμων στοιχείων για παραβάσεις που τα πρόστιμα ή τα πολλαπλά τέλη ή οι δασμοί και οι λοιποί φόροι δεν εισπράττονται άμεσα,
(δδ) Η διαχείριση των κατασχεμένων εμπορευμάτων και
(εε) Η συμμετοχή σε διεξαγωγή κοινών ελέγχων δράσεων που συντονίζονται από τα κύρια Τελωνεία.

5. Α. Στα πλαίσια της κατά τόπον αρμοδιότητας τους, η καθ' ύλην αρμοδιότητα όλων των Τελωνείων Α' τάξης, που προβλέπεται στην παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου, κατανέμεται στα Τμήματα και στα Γραφεία τους, ως ακολούθως:

Ι. Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης

(α) Η διοικητική και η γραμματειακή υποστήριξη του Τελωνείου.

(β) Η κατάρτιση του προϋπολογισμού εξόδων, η διαχείριση της πάγιας προκαταβολής και των προμηθειών και η παρακολούθηση των υπερωριών του προσωπικού του Τελωνείου.

(γ) Η είσπραξη των οφειλόμενων δασμών, φόρων, τελών, δικαιωμάτων και λοιπών επιβαρύνσεων και γενικά, η εκτέλεση της διαχειριστικής, της ταμειακής και της λογιστικής υπηρεσίας του Τελωνείου, καθώς και η υποβοήθηση της εισπρακτικής αυτής διαδικασίας.

(δ) Η έκδοση αποφάσεων επιστροφής δασμών και φόρων, μετά από σχετική εισήγηση των, κατά περίπτωση, αρμόδιων Τμημάτων του Τελωνείου, για τον έλεγχο νομιμότητας της επιστροφής.

(ε) Η διαχείριση των οριστικοποιημένων/τακτοποιημένων παραστατικών του Τελωνείου και η σύνταξη των Ειδικών Ενιαυσίων Λογαριασμών αυτού.

(στ) Η μέριμνα για την υγιεινή και για την ασφάλεια των εγκαταστάσεων του Τελωνείου.

(ζ) Η ρύθμιση θεμάτων εξωτερικής υπηρεσίας, που δεν περιλαμβάνονται στις αρμοδιότητες άλλου Τμήματος του Τελωνείου.

(η) Η μέριμνα για την εξασφάλιση των υλικών, του εξοπλισμού και των μέσων δίωξης, που απαιτούνται για την εύρυθμη λειτουργία του Τελωνείου και η παρακολούθηση της κίνησης, της συντήρησης, της επισκευής αυτών και του εφοδιασμού των υπηρεσιακών αυτοκινήτων, καθώς και η μέριμνα για την έγκαιρη αντικατάσταση αυτών ή για την προμήθεια νέων.

(θ) Η εποπτεία θεμάτων τεχνικής διαχείρισης των ηλεκτρονικών συστημάτων του Τελωνείου.

(ι) Η διενέργεια δημοπρασιών, σε συνεργασία με το Τμήμα του Τελωνείου που χειρίζεται τα θέματα τελωνειακών διαδικασιών.

(ια) Ο χειρισμός κάθε άλλης εργασίας, σχετικής με τη λειτουργία του Τελωνείου, που δεν ανήκει στην αρμοδιότητα άλλου Τμήματος αυτού.

II. Τμήμα Δικαστικού

(α) Η διενέργεια προανακριτικών πράξεων και η υποβολή μηνυτήριας αναφοράς προς τις αρμόδιες εισαγγελικές αρχές κατά των υπαιτίων λαθρεμπορικων πράξεων ή άλλων ποινικών αδικημάτων.

(β) Ο διοικητικός κολασμός των διαπιστούμενων απλών τελωνειακών και λαθρεμπορικων παραβάσεων, η σύνταξη των πρωτοκόλλων τελωνειακών παραβάσεων (Π.Τ.Π), όπου απαιτείται, η καταχώριση αυτών στο Πληροφοριακό Σύστημα Τελωνειακών Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών (ICISnet), καθώς και η έκδοση καταλογιστικών ή απαλλακτικών πράξεων.

(γ) Η αντίκρουση προσφυγών κατά πράξεων του Τελωνείου και η άσκηση εφέσεων κατά πρωτοβάθμιων αποφάσεων διοικητικών δικαστηρίων.

(δ) Η εκπροσώπηση της Υπηρεσίας, όπου απαιτείται, με την παράσταση υπαλλήλων αυτής, στα αρμόδια ποινικά και διοικητικά δικαστήρια.

(ε) Η παρακολούθηση των βεβαιωθεισών και μη εισπραχθεισών απαιτήσεων (εθνικών και ιδίων πόρων).

(στ) Η λήψη αναγκαστικών μέτρων, κατ' εφαρμογή των διατάξεων του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε.) και των διατάξεων περί αμοιβαίας συνδρομής στην είσπραξη των απαιτήσεων.

(ζ) Η διενέργεια έρευνας, όπου απαιτείται, για τη λήψη απόφασης ανασύστασης τελωνειακών παραστατικών παρελθόντων ετών, από τα, κατά περίπτωση, αρμόδια Τμήματα του Τελωνείου.

(η) Η παρακολούθηση των υποβληθέντων τελωνειακών παραστατικών του Τμήματος, η οριστικοποίηση και η τακτοποίηση αυτών, καθώς και η τακτοποίηση παραστατικών παρελθόντων ετών και η παράδοση αυτών στο Τμήμα που είναι αρμόδιο για την σύνταξη των Ειδικών Ενιαυσίων Λογαριασμών του Τελωνείου.

III. Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης και Δικαστικού

Οι ίδιες αρμοδιότητες με αυτές των Τμημάτων «Διοικητικής Υποστήριξης» και «Δικαστικού».

IV. Τμήμα Διαδικασιών

(α) Η εφαρμογή και η παρακολούθηση των διαδικασιών: (αα) εισόδου των εμπορευμάτων στο τελωνειακό έδαφος της Ε.Ε. και της υποβολής της συνοπτικής διασάφησης εισόδου, της διαδικασίας υποβολής και εξόφλησης του δηλωτικού/διασάφησης προσωρινής εναπόθεσης, της προσωρινής εναπόθεσης και της εξόδου από το τελωνειακό έδαφος της Ε.Ε., (ββ) του καθεστώτος θέσης των εμπορευμάτων σε ελεύθερη κυκλοφορία ή ανάλωση. (γγ) Eισαγωγής/εξαγωγής ταχυδρομικών δεμάτων. (δδ) των καθεστώτων εξαγωγής και εθνικής/κοινής/ ενωσιακής/διεθνούς διαμετακόμισης εμπορευμάτων, (εε) Tου καθεστώτος τελωνειακής αποταμίευσης και η εποπτεία των αποθηκών και (στστ) Tης κήρυξης των εμπορευμάτων ως αζήτητων και της περιέλευσης αυτών στην κυριότητα του δημοσίου και η συνεργασία με το Τμήμα, που χειρίζεται τα θέματα διοικητικής υποστήριξης, για την διενέργεια των δημοπρασιών,

(β) Η έγκριση και ο καθορισμός χώρων προσωρινής εναπόθεσης άλλων από τις εγκαταστάσεις προσωρινής εναπόθεσης, για την προσωρινή εναπόθεση εμπορευμάτων,

(γ) Ο έλεγχος: (αα) Tων εγκαταστάσεων προσωρινής εναπόθεσης υπό τη διαχείριση τρίτων και η διαχείριση των εμπορευμάτων που βρίσκονται σε προσωρινή εναπόθεση σε εγκαταστάσεις προσωρινής εναπόθεσης ή σε άλλους χώρους που έχουν εγκριθεί ή καθοριστεί ως χώροι προσωρινής εναπόθεσης εμπορευμάτων. (ββ) Tης τήρησης των προϋποθέσεων και των όρων λειτουργίας των εγκαταστάσεων προσωρινής εναπόθεσης, που βρίσκονται στη διαχείριση άλλων, πλην των τελωνειακών αρχών, φυσικών ή νομικών προσώπων ή των άλλων χώρων προσωρινής εναπόθεσης εμπορευμάτων. (γγ) Της διαχείρισης-διάθεσης Αδασμοφορολογήτων Ειδών από τα Καταστήματα Αδασμοφορολογήτων Ειδών (Κ.Α.Ε.) και (δδ) του τύπου και του αξιόχρεου των εγγυήσεων, των παραστατικών αρμοδιότητας του Τμήματος, για την κάλυψη της τελωνειακής οφειλής που γεννάται ή ενδέχεται να γεννηθεί.

(δ) Η έγκριση απαλλαγής από δικαιώματα υπερημεριών, για εμπορεύματα που έχουν εναποθετηθει σε αποθήκες προσωρινής εναπόθεσης, λόγω ανωτέρας βίας.

(ε) Ο έλεγχος και η πιστοποίηση του ενωσιακού χαρακτήρα των εμπορευμάτων και ο έλεγχος και η αποδοχή πιστοποιητικών απόδειξης του ενωσιακού χαρακτήρα των εμπορευμάτων.

(στ) Η παρακολούθηση των απλουστευμένων διαδικασιών εισαγωγής, εξαγωγής, διαμετακόμισης και απόδειξης ενωσιακού χαρακτήρα εμπορευμάτων.

(ζ) Η εφαρμογή των ισχυουσών διατάξεων περί Ελευθέρων Ζωνών ή Ελευθέρων Αποθηκών.

(η) Η εφαρμογή των διατάξεων που αφορούν:
(αα) στην παρακολούθηση και στον έλεγχο των πρώτων και βοηθητικών υλών που παραλαμβάνονται με το καθεστώς της τελειοποίησης προς επανεξαγωγή,
(ββ) στο καθεστώς της τελειοποίησης προς επανεισαγωγή, στην ατελή παράδοση ειδών και στην προσωρινή εισαγωγή,
(γγ) στις προσωπικές απαλλαγές από δασμό, Ε.Φ.Κ. και τέλος ταξινόμησης,
(δδ) στις απαλλαγές κατά τον εφοδιασμό πλοίων και αεροσκαφών και στην επισκευή πλοίων,
(εε) στο καθεστώς τελωνειακής αποθήκευσης εμπορευμάτων,
(στστ) στην αναστολή καταβολής Φ.Π.Α. και αντιστροφής της υποχρέωσης για τις παραδόσεις αγαθών στο εσωτερικό της χώρας,
(ζζ) στην υπαγωγή των εγχώριων εμπορευμάτων σε καθεστώς τελειοποίησης/μεταποίησης,
(ηη) στα ελεύθερα τελωνειακά συγκροτήματα και στο καθεστώς τελωνειακής επίβλεψης και
(θθ) στην απαλλαγή από Φ.Π.Α. κατά την εισαγωγή και κατά την παράδοση εμπορευμάτων.

(θ) Η τήρηση των διαδικασιών που αφορούν στην παρακολούθηση και στον έλεγχο των εμπορευμάτων που παραλαμβάνονται με τις διατάξεις του ειδικού προορισμού

(ι) Η τήρηση στοιχείων για τους κανόνες καταγωγής και προέλευσης των εμπορευμάτων, για τη δασμολογητέα και φορολογητέα αξία τους, καθώς και για την δασμολογική κατάταξη και την δασμοφορολόγηση αυτών.

(ια) Η υποβολή στην αρμόδια Τελωνειακή Περιφέρεια των αιτούμενων στοιχείων σχετικά με τη δασμολογητέα αξία των εμπορευμάτων που τελωνίστηκαν.

(ιβ) Η αναζήτηση στοιχείων, μέσω του συστήματος ανταλλαγής πληροφοριών για τον Φ.Π.A. (VIES), από την αρμόδια Τελωνειακή Περιφέρεια.

(ιγ) Η παρακολούθηση των εισαγόμενων ναρκωτικών, ψυχοτρόπων και προδρόμων ουσιών, καθώς και των προϊόντων παραποίησης και απομίμησης, σε συνεργασία με το Τμήμα, που χειρίζεται τα θέματα δίωξης λαθρεμπορίου του Τελωνείου.

(ιδ) Ο έλεγχος, κατόπιν αίτησης του δικαιούχου, των δικαιολογητικών που απαιτούνται για την έκδοση απόφασης: αα) επιστροφής αχρεωστήτως εισπραχθέντων ποσών που αφορούν σε παραστατικά αρμοδιότητας του Τμήματος και ββ) επιστροφής φόρων σε περίπτωση εξαγωγής εγχώριων βιομηχανικών προϊόντων.

(ιε) Η επαλήθευση:
(αα) της ακρίβειας των στοιχείων των τελωνειακών παραστατικών, ο έλεγχος και η εξόφληση των υποστηρικτικών εγγράφων και των δικαιολογητικών αυτών, καθώς και η εξέταση (φυσικός έλεγχος) των εμπορευμάτων, σύμφωνα με το Υποσύστημα Λήψης Αποφάσεων και
Ανάλυσης Κινδύνου του ICISnet και
(ββ) όλων των τελωνειακών παραστατικών, με καθολικό ή δειγματοληπτικό έλεγχο των εμπορευμάτων, στις περιπτώσεις των Τελωνείων που δεν εφαρμόζεται το ανωτέρω Υποσύστημα.

(ιστ) Ο έλεγχος:
(αα) της ύπαρξης απαγορευτικών ή περιοριστικών μέτρων, καθώς και των προϋποθέσεων εισαγωγής, εξαγωγής, διαμετακόμισης ή αποστολής εμπορευμάτων, (ββ) των πιστοποιητικών καταγωγής στα εισαγόμενα εμπορεύματα, καθώς και ο έλεγχος των προϋποθέσεων έκδοσης των πιστοποιητικών καταγωγής για εξαγόμενα προϊόντα και
(γγ) των δικαιολογητικών, στις περιπτώσεις χορήγησης απαλλαγής από δασμό, Φ.Π.Α. και λοιπούς φόρους, τόσο ως προς την έκδοση τους όσο και ως προς το περιεχόμενο τους.

(ιζ) Ο έλεγχος και ο προσδιορισμός της δασμοφορολογητέας αξίας των εμπορευμάτων, με υποβολή αιτήματος συνδρομής στην αρμόδια Τελωνειακή Περιφέρεια, σχετικά με τη διαμόρφωση της δασμολογητέας αξίας, όπου απαιτείται.

(ιη) Η λήψη δειγμάτων για ανάλυση και λεπτομερή έλεγχο.

(ιθ) Η ενημέρωση του Τμήματος, που χειρίζεται τα θέματα δίωξης λαθρεμπορίου, για εμπορεύματα που θεωρούνται ύποπτα για παραβίαση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας (εμπορεύματα παραποίησης/απομίμησης, πειρατικά).

(κ) Η διαπίστωση παραβάσεων της τελωνειακής και της συναφούς νομοθεσίας και η προώθηση των σχετικών παραστατικών στο Τμήμα που χειρίζεται τα θέματα δικαστικού.

(κα) Η αποδοχή για καταχώριση και η καταχώριση των παραστατικών αρμοδιότητας του Τμήματος, στις περιπτώσεις που, από τις κείμενες διατάξεις, προβλέπεται η έντυπη υποβολή της Διασάφησης (ΕΔΕ και ΕΔΕ Άνευ Στατιστικής).

(κβ) Η παρακολούθηση των υποβληθέντων τελωνειακών παραστατικών του Τμήματος, καθώς και η οριστικοποίηση και η τακτοποίηση αυτών.

(κγ) Η παρακολούθηση και η τακτοποίηση παραστατικών, που έχουν υποβληθεί σε έντυπη μορφή, καθώς και αυτών που απαιτείται από τις κείμενες διατάξεις να τηρούνται σε έντυπη μορφή και η παράδοση αυτών στο Τμήμα, που χειρίζεται τα θέματα διοικητικής υποστήριξης, για την σύνταξη των Ειδικών Ενιαυσίων Λογαριασμών του Τελωνείου.

(κδ) Η εξέταση και η λήψη απόφασης για την ανασύσταση των τελωνειακών παραστατικών παρελθόντων ετών, σε συνεργασία με το Τμήμα που χειρίζεται τα θέματα δικαστικού, σε περίπτωση που απαιτείται η διενέργεια έρευνας για την διαπίστωση δόλιας ενέργειας.

V. Τμήμα Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.) και Λοιπών Φορολογιών

(α) Η εφαρμογή των:
(αα) εθνικών και ενωσιακών διατάξεων και κάθε άλλης συναφούς νομοθεσίας, για την παραγωγή, την μεταποίηση, την κατοχή, την κυκλοφορία και τον έλεγχο των ενεργειακών προϊόντων και της ηλεκτρικής ενέργειας, της αλκοόλης και των αλκοολούχων ποτών, των βιομηχανοποιημένων καπνών και των λοιπών προϊόντων των υποκειμένων σε ειδικό φόρο κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.), (ββ) εθνικών διατάξεων αναφορικά με την επιβολή του τέλους ταξινόμησης στα οχήματα και των λοιπών φορολογιών αρμοδιότητας της Τελωνειακής Υπηρεσίας και (γγ) εθνικών και ενωσιακών διατάξεων αναφορικά με τη φορολογική από πλευράς Φ.Π.Α. μεταχείριση υποκείμενων σε Ε.Φ.Κ. προϊόντων και των μεταφορικών μέσων.

(β) Η εξέταση των όρων και των προϋποθέσεων και η έκδοση αδειών φορολογικών αποθηκών.

(γ) Ο έλεγχος και η εποπτεία των φορολογικών αποθηκών.

(δ) Η διαχείριση μηνυμάτων που ανταλλάσσονται μέσω του Ηλεκτρονικού Συστήματος Παρακολούθησης και Ελέγχου της Ενδοκοινοτικής Διακίνησης (EMCS) των υποκείμενων σε ειδικό φόρο κατανάλωσης προϊόντων.

(ε) Η διαχείριση μηνυμάτων/αιτημάτων που ανταλλάσσονται μεταξύ των κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στα πλαίσια της Αμοιβαίας Διοικητικής Συνδρομής, όσον αφορά στην ενδοκοινοτική διακίνηση των προϊόντων Ε.Φ.Κ..

(στ) Η διαχείριση των «Δηλώσεων Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης και Λοιπών Φορολογιών» και λοιπών παραστατικών/εγγράφων, μέσω του ICISnet.

(ζ) Η αποδοχή για καταχώριση και η καταχώριση των παραστατικών αρμοδιότητας του Τμήματος, στις περιπτώσεις που, από τις κείμενες διατάξεις, προβλέπεται η έντυπη υποβολή αυτών.

(η) Η παρακολούθηση των υποβληθέντων τελωνειακών παραστατικών του Τμήματος, καθώς και η οριστικοποίηση και η τακτοποίηση αυτών.

(θ) Η παρακολούθηση και η τακτοποίηση παραστατικών, που έχουν υποβληθεί σε έντυπη μορφή, καθώς και αυτών που απαιτείται από τις κείμενες διατάξεις να τηρούνται σε έντυπη μορφή και η παράδοση αυτών στο Τμήμα, που χειρίζεται τα θέματα διοικητικής υποστήριξης, για την σύνταξη των Ειδικών Ενιαυσίων Λογαριασμών του Τελωνείου.

(ι) Η εξέταση και η λήψη απόφασης για την ανασύσταση των τελωνειακών παραστατικών παρελθόντων ετών, σε συνεργασία με το Τμήμα που χειρίζεται τα θέματα δικαστικού, σε περίπτωση που απαιτείται η διενέργεια έρευνας για την διαπίστωση δόλιας ενέργειας.

(ια) Ο έλεγχος: (αα) της νόμιμης χρησιμοποίησης των απαλλασσομένων από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης προϊόντων και (ββ) της νομιμότητας και της τήρησης των διαδικασιών για την επιστροφή, στους νόμιμους δικαιούχους, του ειδικού φόρου κατανάλωσης, του τέλους ταξινόμησης και των λοιπών φορολογιών.

(ιβ) Η επαλήθευση της ακρίβειας των στοιχείων των δηλώσεων Ε.Φ.Κ., ο έλεγχος και η εξόφληση των υποστηρικτικών εγγράφων και δικαιολογητικών, καθώς και η εξέταση (φυσικός έλεγχος) των εμπορευμάτων και των οχημάτων, στις προβλεπόμενες περιπτώσεις ελέγχου αυτών, σύμφωνα με το υποσύστημα Λήψης Αποφάσεων και Ανάλυσης Κίνδυνου του ICISnet.

(ιγ) Ο έλεγχος και ο προσδιορισμός της αξίας των εμπορευμάτων και των οχημάτων.

(ιδ) Η λήψη δειγμάτων για ανάλυση και λεπτομερή έλεγχο.

(ιε) Ο προσδιορισμός των οφειλόμενων φορολογικών επιβαρύνσεων ή ο έλεγχος των προϋποθέσεων για την υπαγωγή εμπορευμάτων σε καθεστώς αναστολής ή για την παράδοση των εμπορευμάτων και των οχημάτων με απαλλαγή από τις φορολογικές επιβαρύνσεις.

(ιστ) Η παρακολούθηση της εφαρμογής των περί Φ.Π.Α διατάξεων, που αφορούν στα αυτοκίνητα/οχήματα που εντάσσονται στο κανονικό καθεστώς Φ.Π.Α., καθώς και στο καθεστώς φορολογίας του περιθωρίου κέρδους. (ιζ) Η εφαρμογή των διατάξεων και των διαδικασιών που αφορούν στη διενέργεια έκπτωσης Φ.Π.Α. για τα υποκείμενα σε Ε.Φ.Κ. προϊόντα.

(ιη) Η διαπίστωση παραβάσεων της τελωνειακής και της συναφούς νομοθεσίας και η προώθηση των σχετικών υποθέσεων στο Τμήμα που χειρίζεται τα θέματα δικαστικού.

VI. Τμήμα Διαδικασιών και Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης και Λοιπών Φορολογιών

Οι ίδιες αρμοδιότητες με αυτές των Τμημάτων «Διαδικασιών» και «Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης και Λοιπών Φορολογιών».

VII. Τμήμα Ελέγχου Ταξιδιωτών

1. (α) η εφαρμογή της νομοθεσίας που αφορά στην διακίνηση των ταξιδιωτών και των αποσκευών τους, καθώς και ο έλεγχος για την τήρηση των προβλεπόμενων διαδικασιών, κατά την είσοδο - έξοδο προς και από τη χώρα, καθώς και για την τήρηση των σχετικών απαγορεύσεων και περιορισμών.
(β) Η βεβαίωση και η είσπραξη των δασμοφορολογικών επιβαρύνσεων στα είδη των ταξιδιωτών.
(γ) Η διαπίστωση παραβάσεων της τελωνειακής και συναφούς νομοθεσίας και η διαβίβαση των σχετικών υποθέσεων στο Τμήμα που χειρίζεται τα θέματα δικαστικού.
(δ) Η παρακολούθηση των υποβληθέντων τελωνειακών παραστατικών του Τμήματος, η οριστικοποίηση και η τακτοποίηση αυτών.
(ε) Η παρακολούθηση και η τακτοποίηση παραστατικών παρελθόντων ετών και η παράδοση αυτών στο Τμήμα, που χειρίζεται τα θέματα διοικητικής υποστήριξης, για τη σύνταξη και των Ειδικών Ενιαυσίων Λογαριασμών του Τελωνείου.

2. Όπου στη διάρθρωση του Τελωνείου δεν προβλέπεται Τμήμα «Ελέγχου Ταξιδιωτών», τα θέματα του χειρίζεται το Τμήμα «Διοικητικής Υποστήριξης» ή «Διοικητικής Υποστήριξης και Δικαστικού» ή «Διοικητικής Υποστήριξης, Δικαστικού και Δίωξης Λαθρεμπορίου» ή «Διοικητικής Υποστήριξης, Εκ των Υστέρων Ελέγχων και Δίωξης Λαθρεμπορίου», ή «Διοικητικής Υποστήριξης, Δικαστικού, Εκ των Υστέρων Ελέγχων και Δίωξης Λαθρεμπορίου», ανάλογα με την διάρθρωση του Τελωνείου, αντίστοιχα.

VIII. Τμήμα Ελέγχου Διελεύσεων

1. (α) Οι ίδιες αρμοδιότητες με αυτές του Τμήματος «Ελέγχου Ταξιδιωτών».
(β) Ο έλεγχος για την τήρηση των προβλεπόμενων διαδικασιών, κατά την είσοδο-έξοδο και γενικά ο έλεγχος της εφαρμογής της νομοθεσίας, που αφορά στην διέλευση και στην διακίνηση των μεταφορικών μέσων και των εμπορευμάτων, καθώς και της τήρησης των σχετικών απαγορεύσεων και περιορισμών.
(γ) Η βεβαίωση και η είσπραξη των σχετικών με τις αρμοδιότητες του Τμήματος δασμοφορολογικών επιβαρύνσεων, η διαπίστωση παραβάσεων της τελωνειακής και της συναφούς νομοθεσίας και η διαβίβαση των σχετικών υποθέσεων στο Τμήμα που χειρίζεται τα θέματα δικαστικού.

2. Όπου στη διάρθρωση του Τελωνείου δεν προβλέπεται Τμήμα «Ελέγχου Διελεύσεων», τα θέματα του χειρίζεται το Τμήμα «Διοικητικής Υποστήριξης» ή «Διοικητικής Υποστήριξης και Δικαστικού» ή «Διοικητικής Υποστήριξης, Δικαστικού και Δίωξης Λαθρεμπορίου» ή «Διοικητικής Υποστήριξης, Εκ των Υστέρων Ελέγχων και Δίωξης Λαθρεμπορίου», ή «Διοικητικής Υποστήριξης, Δικαστικού, Εκ των Υστέρων Ελέγχων και Δίωξης Λαθρεμπορίου», ανάλογα με την διάρθρωση του Τελωνείου. IX. Τμήμα Επίσκεψης Πλοίων και Ελέγχου Ταξιδιωτών 1. (α) Οι ίδιες αρμοδιότητες με αυτές του Τμήματος «Ελέγχου Ταξιδιωτών» και
(β) Οι παρακάτω αρμοδιότητες, που αφορούν σε θέματα επίσκεψης πλοίων:
(αα) Η διενέργεια επίσκεψης και ελέγχου πλοίων, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και
(ββ) η παρακολούθηση των υποβληθέντων τελωνειακών παραστατικών του Τμήματος, η οριστικοποίηση και η τακτοποίηση αυτών, καθώς και η τακτοποίηση παραστατικών παρελθόντων ετών και η παράδοση αυτών στο Τμήμα που χειρίζεται τα θέματα διοικητικής υποστήριξης, για την σύνταξη και των Ειδικών Ενιαυσίων Λογαριασμών του Τελωνείου.

2. Όπου στη διάρθρωση του Τελωνείου δεν προβλέπεται Τμήμα «Επίσκεψης Πλοίων και Ελέγχου Ταξιδιωτών», τα θέματα του χειρίζεται το Τμήμα «Διοικητικής Υποστήριξης» ή «Διοικητικής Υποστήριξης και Δικαστικού» ή «Διοικητικής Υποστήριξης, Δικαστικού και Δίωξης Λαθρεμπορίου» ή «Διοικητικής Υποστήριξης, Εκ των Υστέρων Ελέγχων και Δίωξης Λαθρεμπορίου», ή «Διοικητικής Υποστήριξης, Δικαστικού, Εκ των Υστέρων Ελέγχων και Δίωξης Λαθρεμπορίου», ανάλογα με την διάρθρωση του Τελωνείου.

Χ. Τμήμα Εκ Των Υστέρων Ελέγχων

1. (α) Η διενέργεια εκ των υστέρων ελέγχων στα τελωνειακά παραστατικά, μετά από τη χορήγηση της άδειας παράδοσης των εμπορευμάτων, προκειμένου να διαπιστωθεί:
(αα) η ακρίβεια των στοιχείων των τελωνειακών παραστατικών και η κανονικότητα των επισυναπτόμενων εγγράφων και των δικαιολογητικών αυτών,
(ββ) η ύπαρξη απαγορευτικών ή περιοριστικών μέτρων και η τήρηση των προϋποθέσεων εισαγωγής, εξαγωγής, διαμετακόμισης ή αποστολής εμπορευμάτων, (γγ) η ορθότητα της δασμολογικής κατάταξης, του προσδιορισμού της δασμοφορολογητέας αξίας και του προσδιορισμού των δασμοφορολογικών επιβαρύνσεων, καθώς και η επιβολή ποινής, εφόσον συντρέχει περίπτωση,
(δδ) η τήρηση των κανόνων καταγωγής και
(εε) η ορθότητα του προσδιορισμού των συντελεστών του Φ.Π.Α. και της τήρησης των προϋποθέσεων απαλλαγής από τον Φ.Π.Α.
(β) Η διενέργεια εκ των υστέρων ελέγχων, στα λογιστικά και λοιπά βιβλία ή δικαιολογητικά στις εγκαταστάσεις του κατόχου των εμπορευμάτων ή του αντιπροσώπου του ή κάθε άλλου προσώπου που εμπλέκεται άμεσα ή έμμεσα σε επαγγελματικό επίπεδο στις εν λόγω πράξεις, καθώς και οποιουδήποτε άλλου προσώπου που έχει στην κατοχή του για επαγγελματικούς λόγους τα εν λόγω έγγραφα και στοιχεία, για επαλήθευση των δηλωθέντων επί των παραστατικών στοιχείων ή και των εμπορευμάτων, υπαγομένων σε οποιοδήποτε τελωνειακό καθεστώς, με τις εγγραφές στα λογιστικά τους βιβλία.
(γ) Η διαβίβαση της Έκθεσης Ελέγχου στα αρμόδια Τμήματα, προκειμένου να προβούν σε συμπληρωματικές χρεώσεις, καθώς και στο Τμήμα που χειρίζεται τα θέματα δικαστικού, σε περιπτώσεις διαπίστωσης τελωνειακής παράβασης.

2. Οι εκ των υστέρων έλεγχοι του Τμήματος, πραγματοποιούνται, όπου αυτό κρίνεται αναγκαίο, με την συνδρομή των, κατά περίπτωση, αρμόδιων Τμημάτων. XI. Τμήμα Διαδικασιών, Ε.Φ.Κ. και Λοιπών Φορολογιών και Εκ των Υστέρων Ελέγχων
Οι ίδιες αρμοδιότητες με αυτές των Τμημάτων «Διαδικασιών», «Ε.Φ.Κ. και Λοιπών Φορολογιών» και «Εκ των Υστέρων Ελέγχων».

XII. Τμήμα Δίωξης Λαθρεμπορίου

1. (α) Η ανταλλαγή πληροφοριών, μέσω των εθνικών, κοινοτικών ή διεθνών τελωνειακών και λοιπών πληροφοριακών συστημάτων ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο, καθώς και η αξιολόγηση και η επεξεργασία αυτών.
(β) Η τήρηση αρχείου πληροφοριών περί ύποπτων εταιρειών, μορφών δόλου, δρόμων λαθρεμπορίου για την εφαρμογή της ανάλυσης κινδύνου επί των προσκομιζόμενων εμπορευμάτων, προς χρήση των αρμόδιων Τμημάτων, για τη διενέργεια ελέγχων τόσο προληπτικών, μερικών ή καθολικών, όσο και εκ των υστέρων ελέγχων των παραστατικών της Υπηρεσίας.
(γ) Η συγκέντρωση και η αξιοποίηση των πληροφοριών, που παρέχονται από την Διεύθυνση Στρατηγικής Τελωνειακών Ελέγχων και Παραβάσεων, από το Τελωνείο στο οποίο υπάγονται, από τις ΕΛ.Υ.Τ., καθώς και από κάθε άλλη πηγή.
(δ) Η διεξαγωγή ερευνών σχετικά με φακέλους της OLAF, που αποστέλλονται στα πλαίσια της αμοιβαίας διοικητικής συνδρομής (φάκελοι A.M.) και αφορούν σε παρατυπίες και σε απάτες κατά των εθνικών ή ίδιων πόρων της Ε.Ε.
(ε) Η λήψη των μέτρων και η τήρηση των προβλεπόμενων διαδικασιών παρέμβασης επί εμπορευμάτων που θεωρούνται ύποπτα για παραβίαση δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας (όπως, εμπορεύματα παραποίησης / απομίμησης, πειρατικά, εμπορεύματα που παραβιάζουν δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, συμπληρωματικό πιστοποιητικό προστασίας, εθνικό τίτλο προστασίας φυτικών ποικιλιών, ονομασίες προέλευσης, γεωγραφικές ενδείξεις και γεωγραφικές ονομασίες), τόσο στην περίπτωση ύπαρξης εθνικής ή κοινοτικής εγκριτικής απόφασης (επί αιτήσεως παρέμβασης του δικαιούχου) και σχετικής διαπίστωσης του Τελωνείου, όσο και στην περίπτωση οίκοθεν διαδικασιών του Τελωνείου για παρέμβαση του δικαιούχου, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
(στ) Η έρευνα, ο έλεγχος και η εποπτεία των τελωνειακά υποκείμενων χώρων, των ελεύθερων ζωνών, των ελεύθερων αποθηκών, των φορολογικών αποθηκών, των καταστημάτων Αδασμοφορολόγητων Ειδών (Κ.Α.Ε.), της διακίνησης των ταξιδιωτών και των μεταφορικών μέσων, καθώς και της διακίνησης και της παράδοσης των υπό επιτήρηση εμπορευμάτων, για την πρόληψη και καταστολή των τελωνειακών παραβάσεων ή άλλων πράξεων που παραβιάζουν την τελωνειακή και την συναφή με αυτήν νομοθεσία.

2. Το Τμήμα έχει άμεση πρόσβαση στα παραστατικά και λοιπά στοιχεία των Τμημάτων του Τελωνείου.

XIII. Τμήμα Δίωξης Λαθρεμπορίου (με Γραφείο Κινητών Ομάδων Ελέγχου - Κ.Ο.Ε.)

1. (α) Οι ίδιες αρμοδιότητες με αυτές του Τμήματος «Δίωξης Λαθρεμπορίου» και
(β) Οι αρμοδιότητες των Γραφείων Κινητών Ομάδων Ελέγχου (Κ.Ο.Ε.), για τις οποίες η κατά τόπον αρμοδιότητα επεκτείνεται σε ολόκληρη την επικράτεια και οι οποίες είναι οι εξής:
(αα) Η διεξαγωγή προληπτικών τελωνειακών ελέγχων, καθώς και εκ των υστέρων ελέγχων, σε συνεργασία με το αρμόδιο Τμήμα, στις περιπτώσεις που απαιτείται εκ των υστέρων έλεγχος στις επιχειρήσεις, για την επιβολή της τελωνειακής και της συναφούς με αυτή φορολογικής νομοθεσίας, για την δίωξη της δασμοφοροδιαφυγής και του λαθρεμπορίου, της παράνομης διακίνησης εμπορευμάτων και απαγορευμένων ειδών, καθώς και των παραβάσεων κάθε άλλης νομοθεσίας, για την εφαρμογή της οποίας έχει ανατεθεί αρμοδιότητα στις τελωνειακές αρχές, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του N. 2960/2001 (Α'/265) και
(ββ) η συνδρομή στις άλλες ελεγκτικές ή διωκτικές Υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.) και του Υπουργείου Οικονομικών (όπως, ενδεικτικά, Υ.Ε.Δ.Δ.Ε.) για την πάταξη οικονομικών εγκλημάτων και η συνεργασία με το Αυτοτελές Τμήμα Η'Θαλασσίων Ελέγχων της ΕΛ.Υ.Τ. Αττικής και με τις διωκτικές Υπηρεσίες άλλων Δημόσιων Αρχών (όπως, Αστυνομία, Λιμενικό), για την προάσπιση των συμφερόντων του Ελληνικού Δημοσίου, καθώς και η ενημέρωση αυτών, αν κατά τη διάρκεια ελέγχου υποπέσει στην αντίληψη τους άλλη έκνομη πράξη ή χρειάζονται οι ίδιοι τη συνδρομή τους.

2. Τα Πρωτόκολλα Τελωνειακής Παράβασης (Π.Τ.Π.) για τις παραβάσεις που διαπιστώνονται από τα Γραφεία Κ.Ο.Ε., εκτός της χωρικής αρμοδιότητας των Τελωνείων, στα οποία αυτά υπάγονται, θα διαβιβάζονται στην αρμόδια Τελωνειακή Αρχή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 152 του N. 2960/2001.

3. Οι Προϊστάμενοι των Τελωνείων, στα οποία υπάγονται τα Γραφεία Κ.Ο.Ε., έχουν την αρμοδιότητα της έκδοσης εντολών ελέγχου, προκειμένου τα Γραφεία Κ.Ο.Ε. να επιχειρούν και σε περιοχές εκτός της χωρικής αρμοδιότητας των Τελωνείων.

XIV. Τμήμα Εκ των Υστέρων Ελέγχων και Δίωξης Λαθρεμπορίου

Οι ίδιες αρμοδιότητες με αυτές των Τμημάτων «Εκ των Υστέρων Ελέγχων» και «Δίωξης Λαθρεμπορίου».

XV. Τμήμα Εκ των Υστέρων Ελέγχων και Δίωξης Λαθρεμπορίου (με Γραφείο Κ.Ο.Ε.)

Οι ίδιες αρμοδιότητες με αυτές των Τμημάτων «Εκ των Υστέρων Ελέγχων» και «Δίωξης Λαθρεμπορίου (με Γραφείο Κ.Ο.Ε.)».

XVI. Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης, Δικαστικού και Δίωξης Λαθρεμπορίου

Οι ίδιες αρμοδιότητες με αυτές των Τμημάτων «Διοικητικής Υποστήριξης», «Δικαστικού» και «Δίωξης Λαθρεμπορίου».

XVII. Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης, Δικαστικού, Εκ των Υστέρων Ελέγχων και Δίωξης Λαθρεμπορίου

Οι ίδιες αρμοδιότητες με αυτές των Τμημάτων «Διοικητικής Υποστήριξης», «Δικαστικού», «Εκ των Υστέρων Ελέγχων» και «Δίωξης Λαθρεμπορίου».

XVIII. Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης, Εκ των Υστέρων Ελέγχων και Δίωξης Λαθρεμπορίου

Οι ίδιες αρμοδιότητες με αυτές των Τμημάτων «Διοικητικής Υποστήριξης», «Εκ των Υστέρων Ελέγχων» και «Δίωξης Λαθρεμπορίου».

XIX. Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης και Ελέγχου Ταξιδιωτών

Οι ίδιες αρμοδιότητες με αυτές των Τμημάτων «Διοικητικής Υποστήριξης» και «Ελέγχου Ταξιδιωτών».

XX. Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης, Επίσκεψης Πλοίων και Ελεγχο Ταξιδιωτών

Οι ίδιες αρμοδιότητες με αυτές των Τμημάτων «Διοικητικής Υποστήριξης» και «Επίσκεψης Πλοίων και Ελέγχου Ταξιδιωτών».

XXI. Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης και Ελέγχου Διελεύσεων

Οι ίδιες αρμοδιότητες με αυτές των Τμημάτων «Διοικητικής Υποστήριξης» και «Ελέγχου Διελεύσεων».

XXII. Τμήμα Διαχείρισης Δημοσίου Υλικού

(α) Η λήψη από τις Δημόσιες Υπηρεσίες, τα Ν.Π.Δ.Δ., τους Ο.Τ.Α. και τις Δ.Ε.Κ.Ο. των αναγγελιών ειδών (οχημάτων, πλωτών μέσων και λοιπών ειδών).

(β) Η μέριμνα για:
(αα) για την μεταφορά των ανωτέρω ειδών στις αποθήκες του Τελωνείου ή οι ενέργειες για την παραμονή αυτών στους χώρους των διακατεχουσών Υπηρεσιών,
(ββ) την σωστή φύλαξη, την φωτογράφηση (όπου
κρίνεται αναγκαίο) και την καλή κατάσταση των παραληφθέντων ειδών και
(γγ) τη σωστή κατανομή των υπό διαχείριση ειδών στους χώρους αποθήκευσης (στεγασμένους και υπαίθριους), καθώς και για τη διατήρηση των χώρων αποθήκευσης σε καλή κατάσταση.

(γ) Η ενημέρωση των ενδιαφερομένων - αγοραστών για τα δημοπρατούμενα είδη.

(δ) Η παράδοση των πωληθέντων ειδών στους αγοραστές ή η απόδοση αυτών στους δικαιούχους.

(ε) Η εκτίμηση της αξίας των:
(αα) παραληφθέντων ειδών και η σύνταξη εκθέσεων κοστολόγησης με προτεινόμενη τιμή εκκίνησης δημοπράτησης των ανωτέρω ειδών και
(ββ) προς δημοπράτηση ειδών, τα οποία φυλάσσονται και δημοπρατούνται σε αποθήκες τρίτων και η σύνταξη των σχετικών εκθέσεων κοστολόγησης.

(στ) Η επιμέλεια για την χάραξη αριθμών ασφαλείας επί των οχημάτων, προκειμένου να διασφαλισθεί η ταυτότητα αυτών και η σύνταξη των απαραίτητων εγγράφων.

(ζ) Οι προτάσεις για ανακοστολογήσεις τιμών εκκίνησης, σε περιπτώσεις άγονων δημοπρασιών.

(η) Ο έλεγχος των αναγκαίων προϋποθέσεων για τη δημοπράτηση των ειδών και η σύνταξη των διακηρύξεων δημοπράτησης.

(θ) Η διενέργεια των πλειοδοτικών δημοπρασιών (ηλεκτρονικών ή προφορικών).

(ι) Η σύνταξη από την Επιτροπή Δημοπρασιών, η οποία απαρτίζεται από τον Προϊστάμενο του Τελωνείου, τον Προϊστάμενο του Τμήματος Διαχείρισης Δημοσίου Υλικού και έναν υπάλληλο, των σχετικών πρακτικών δημοπρασιών (μεμονωμένο για κάθε όχημα και συγκεντρωτικό για κάθε δημοπρασία).

(ια) Η εισήγηση στον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τελωνειακών Διαδικασιών, για την αποδοχή ή μη των επιτευχθεισών τιμών.

(ιβ) Η διενέργεια των διακανονισμών των τιμημάτων των πωληθέντων ειδών, μετά από την οριστικοποίηση από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τελωνειακών Διαδικασιών των αποτελεσμάτων των δημοπρασιών.

(ιγ) Η διαβίβαση των στοιχείων των φακέλων των παραληφθέντων υλικών στο «Τμήμα Γ'Πωλήσεων» της Διεύθυνσης Διαχείρισης Δημοσίου Υλικού για τη δημοπράτηση τους και μετά από την διενέργεια της δημοπρασίας των υλικών και την οριστικοποίηση των αποτελεσμάτων, ο διακανονισμός των πωληθέντων υλικών, με την έκδοση των σχετικών προς τούτο εγγράφων.

(ιδ) Η λήψη και η εκτίμηση των αιτημάτων:
(αα) παράτασης του χρονικού διαστήματος του διακανονισμού και η προώθηση τους στον Προϊστάμενο του Τελωνείου για την λήψη των αποφάσεων,
(ββ) αναστροφής αγοραπωλησιών, καθώς επίσης και των αιτημάτων αποζημιώσεων, λόγω επελθουσων ζημιών και η αποστολή τους στην Διεύθυνση Διαχείρισης Δημόσιου Υλικού για λήψη αποφάσεων και
(γγ) αποζημιώσεων ιδιοκτητών, λόγω εκποίησης των αντικειμένων τους και αποστολή τους στη Διεύθυνση Τελωνειακών Διαδικασιών για λήψη αποφάσεων.

(ιε) Η μέριμνα για την απόδοση ειδών στους δικαιούχους, ύστερα από παραγγελίες των δικαιοδοτικών οργάνων, τα οποία είδη είχαν περιέλθει στη διαχείριση του Τμήματος.

(ιστ) Η τήρηση των λογαριασμών των πελατών και η μέριμνα για την είσπραξη των οφειλόμενων ποσών. (ιζ) Η σύνταξη αναγγελιών οφειλής δημόσιων υπαλλήλων από πωλήσεις οχημάτων σε αυτούς και η αποστολή αυτών στις Υπηρεσίες των υπαλλήλων, για παρακράτηση του οφειλόμενου ποσού από τις αποδοχές τους.

(ιη) Η μέριμνα για την:
(αα) σωστή λειτουργία του ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος του Τμήματος,
(ββ) προώθηση των απαιτήσεων του δημοσίου που προκύπτουν από πωλήσεις που διενεργεί το Τμήμα και (γγ) έκδοση αποφάσεων καταστροφής υλικών από τη Διεύθυνση Διαχείρισης Δημοσίου Υλικού, σε περίπτωση που κριθεί ότι τα υλικά αυτά στερούνται εμπορικής αξίας. (ιθ) Η έκδοση βεβαιώσεων που αφορούν σε παραληφθέντα και διαχειρισθέντα από το Τμήμα είδη, ύστερα από αιτήματα πολιτών.

XXIII. Αυτοτελές Τοπικό Τελωνειακό Γραφείο (Τ.Τ.Γ.)

Η άσκηση μέρους των αρμοδιοτήτων των Τμημάτων του Τελωνείου, στο οποίο υπάγονται, ανάλογα με την καθ' ύλην αρμοδιότητα αυτού και οι οποίες καθορίζονται με απόφαση του Προϊσταμένου του Τελωνείου.

Β. Στις αρμοδιότητες των παρακάτω Τμημάτων των κύριων Τελωνείων, πέραν των αρμοδιοτήτων που αναγράφονται στην υποπαράγραφο Α της παρούσας παραγράφου, περιλαμβάνονται και οι εξής αρμοδιότητες:

1. Τμήμα «Δικαστικού» ή Τμήμα «Διοικητικής Υποστήριξης και Δικαστικού»

(α) Η έκδοση των καταλογιστικών πράξεων για παραβάσεις που τελούνται στην χωρική αρμοδιότητα των εξαρτημένων σε αυτά Τελωνείων και για τις οποίες τα πρόστιμα ή τα πολλαπλά τέλη ή οι δασμοί και οι λοιποί φόροι δεν εισπράττονται άμεσα, μετά από την διαβίβαση από τα εξαρτημένα Τελωνεία των σχετικών Πρωτοκόλλων Τελωνειακής Παράβασης (Π.Τ.Π.) του άρθρου 142 του N. 2960/2001 (A'/265), καθώς και όλων των διαθέσιμων στοιχείων που στοιχειοθετούν τις παραβάσεις.

(β) Η διαχείριση, περαιτέρω, των ανωτέρω υποθέσεων ως αποκλειστικά αρμόδιου για την καταχώριση των Π.Τ.Π., την έκδοση καταλογιστικών πράξεων, την αντίκρουση προσφυγών και την αναγκαστική είσπραξη απαιτήσεων και

(γ) Η παρακολούθηση, η μελέτη και η διαχείριση των φακέλων προσφυγών κατά πράξεων των εξαρτημένων σε αυτά Τελωνείων και η εκπροσώπηση του Ελληνικού Δημοσίου ενώπιον των Διοικητικών Δικαστηρίων, σε συνεργασία με τα εξαρτημένα Τελωνεία, όπου αυτό απαιτείται, εκτός των περιπτώσεων Τελωνείων των Νομών Αττικής και Θεσσαλονίκης, όπου η εν λόγω αρμοδιότητα ασκείται από τις Τελωνειακές Περιφέρειες Αττικής και Θεσσαλονίκης, αντίστοιχα, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

2. Τμήμα «Δίωξης Λαθρεμπορίου» ή το Τμήμα που χειρίζεται θέματα δίωξης

(α) Ο συντονισμός δράσεων ελέγχων των εξαρτημένων σε αυτά Τελωνείων και ο συντονισμός δράσεων των Γραφείων Κ.Ο.Ε., με τις πληροφορίες που λαμβάνουν από οποιαδήποτε πηγή.

(β) Ειδικότερα, τα αρμόδια Τμήματα των κύριων χερσαίων συνοριακών Τελωνείων Α' τάξης (Κήπων, Κακαβιάς και Ευζώνων), σε σχέση με τα εξαρτημένα χερσαία συνοριακά Τελωνεία, τα οποία βρίσκονται στα χερσαία σύνορα με την ίδια τρίτη χώρα, αναλαμβάνουν συντονιστικό ρόλο, για:
(αα) την ανάπτυξη κοινών σχεδίων δράσεων ελέγχων, καθώς και για την συνεργασία με τις άλλες Αρχές επιβολής του νόμου σε θέματα ελέγχων.
(ββ) τη μελέτη των τάσεων και των μεθόδων παράνομης διακίνησης αγαθών, μέσων μεταφοράς και προσώπων και για την κατάρτιση εκτίμησης απειλής σχετικά με την παράνομη διακίνηση από και προς την συνορεύουσα τρίτη χώρα, βάσει των αναφορών των εξαρτημένων τους Τελωνείων και την εκμετάλλευση πληροφοριών από οποιαδήποτε πηγή,
(γγ) τη χρήση των μέσων δίωξης, προκειμένου να υπάρχει συνδρομή, σε περιπτώσεις που παρουσιάζεται αδυναμία και
(δδ) την ενίσχυση των μονάδων με τεχνικό εξοπλισμό, όταν απαιτείται, κατά τη διεξαγωγή συγκεκριμένων επιχειρήσεων ελέγχων, σε ευρεία κλίμακα.

Γ. (α) Με αποφάσεις των Προϊσταμένων των Τελωνείων Α' τάξης επιλύονται οι τυχόν αμφισβητήσεις ως προς την αρμοδιότητα των επιμέρους Τμημάτων, κατανέμονται οι εργασίες μεταξύ των όμοιων Τμημάτων του Τελωνείου, στην περίπτωση που στη διάρθρωση τους προβλέπονται περισσότερα του ενός και

(β) Με αποφάσεις των Προϊσταμένων των Τελωνείων της υποπαραγράφου III της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου καθορίζονται τα Τμήματα που θα ασκούν τις αρμοδιότητες που προβλέπονται στην παράγραφο αυτή.

6. (α) Τα Τελωνεία ασκούν τις καθ' ύλην αρμοδιότητες τους, στα πλαίσια της χωρικής τους αρμοδιότητας, όπως αυτή ορίζεται στις διατάξεις του Π.δ. 551/1988 (Α'/259), όπως αυτές έχουν αντικατασταθεί με τις διατάξεις του Π.δ. 117/2006 (Α'/117), στις αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών ή του Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, κατά το μέρος που δεν αντίκεινται στην παρούσα απόφαση και στις διατάξεις του παρόντος άρθρου.

(β) Η χωρική αρμοδιότητα των Τελωνείων Καβάλας, Βόλου, Ρόδου, Κέρκυρας, Ηρακλείου, Μυτιλήνης, Σύρου και Πατρών για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της υποπαραγράφου III της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου, έχει ως εξής:
(αα) Στο Τελωνείο Καβάλας αντιστοιχεί η χωρική αρμοδιότητα των Νομών Καβάλας, Δράμας, Έβρου, Ξάνθης και Ροδόπης,
(ββ) στο Τελωνείο Βόλου αντιστοιχεί η χωρική αρμοδιότητα των Νομών Μαγνησίας, Καρδίτσας, Λάρισας, Τρικάλων, Ευρυτανίας και Φθιώτιδας.
(γγ) Στο Τελωνείο Ρόδου αντιστοιχεί η χωρική αρμοδιότητα του νομού Δωδεκανήσου,
(δδ) στο Τελωνείο Κέρκυρας αντιστοιχεί η χωρική αρμοδιότητα των Νομών Κέρκυρας, Άρτας, Θεσπρωτίας, Ιωαννίνων, Πρεβέζης και Λευκάδας,
(εε) στο Τελωνείο Ηρακλείου αντιστοιχεί η χωρική αρμοδιότητα των Νομών Ηρακλείου, Λασιθίου, Ρεθύμνης και Χανίων,
(στστ) στο Τελωνείο Μυτιλήνης αντιστοιχεί η χωρική αρμοδιότητα των Νομών Λέσβου και Χίου,
(ζζ) στο Τελωνείο Σύρου αντιστοιχεί η χωρική αρμοδιότητα των Νομών Κυκλάδων και Σάμου και
(ηη) στο Τελωνείο Πατρών αντιστοιχεί η χωρική αρμοδιότητα των Νομών Αχαΐας, Ζακύνθου, Κεφαλληνίας, Αιτωλοακαρνανίας, Ηλείας, Φωκίδος, Λακωνίας και Μεσσηνίας.

(γ) Η χωρική αρμοδιότητα των Τελωνείων Α' Εισαγωγών - Εξαγωγών (Νομού Θεσσαλονίκης), Λάρισας (Νομού Λάρισας) και Πατρών (Νομού Αχαΐας) για την άσκηση των αρμοδιοτήτων των Τμημάτων «Διαχείρισης Δημοσίου Υλικού» των Τελωνείων αυτών, έχει ως εξής: (αα) Στο Α' Τελωνείο Εισαγωγών-Εξαγωγών Θεσσαλονίκης αντιστοιχεί η χωρική αρμοδιότητα των Νομών Δράμας, Έβρου, Καβάλας, Ξάνθης, Ροδόπης, Ημαθίας, Θεσσαλονίκης, Κιλκίς, Πέλλας, Πιερίας, Σερρών, Χαλκιδικής, Γρεβενών, Καστοριάς, Κοζάνης και Φλώρινας, (ββ) στο Τελωνείο Λάρισας αντιστοιχεί η χωρική αρμοδιότητα των Νομών Καρδίτσας, Λάρισας, Μαγνησίας, Τρικάλων, Άρτας, Θεσπρωτίας, Ιωαννίνων, Πρέβεζας και Κέρκυρας και
(γγ) στο Τελωνείο Πατρών αντιστοιχεί η χωρική αρμοδιότητα των Νομών Αιτωλοακαρνανίας, Αχαΐας, Ηλείας, Αρκαδίας, Λακωνίας, Μεσσηνίας, Ζακύνθου, Κεφαλληνίας και Λευκάδος.

7. Τα Τελωνεία όλης της Επικράτειας, ανά νομό και τάξη και η διάρθρωση αυτών, έχουν ως εξής:

Συνημμένοι Πίνακες

Άρθρο 3
Προϊστάμενοι


1.Στα Τμήματα της Διεύθυνσης Στρατηγικής Τελωνειακών Παραβάσεων και Ελέγχων προΐστανται υπάλληλοι, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του πίνακα του άρθρου 126 του Π.δ. 111/2014 (Α' 178), που αφορά στους Προϊσταμένους Τμημάτων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.) και ειδικότερα της δέκατης περίπτωσης αυτού που προβλέπει τους κλάδους προσωπικού, των οποίων οι υπάλληλοι μπορούν να προΐστανται των Τμημάτων των Διευθύνσεων της Κεντρικής Υπηρεσίας της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και Ε.Φ.Κ.

2. Στα Τμήματα των Τελωνείων Α' τάξης προΐστανται υπάλληλοι, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του προαναφερθέντος πίνακα, ως εξής:
α) Στα Τμήματα «Διοικητικής Υποστήριξης», υπάλληλοι, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις της υποπερίπτωσης β' της δέκατης τρίτης περίπτωσης του ανωτέρω πίνακα,
β) Στα Τμήματα «Δικαστικού», «Διοικητικής Υποστήριξης και Δικαστικού», «Διοικητικής Υποστήριξης, Δικαστικού και Δίωξης Λαθρεμπορίου» και «Διοικητικής Υποστήριξης, Δικαστικού, Εκ των Υστέρων Ελέγχων και Δίωξης Λαθρεμπορίου», υπάλληλοι, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις της υποπερίπτωσης στ' της δωδέκατης περίπτωσης του ίδιου πίνακα και
γ) Στα λοιπά Τμήματα αυτών προΐστανται υπάλληλοι, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις της ενδέκατης περίπτωσης του πίνακα αυτού.

Άρθρο 4
Έναρξη ισχύος - Λοιπές Διατάξεις


1.α) Η κατά τόπον και η καθ' ύλην αρμοδιότητα όλων των Τελωνείων (Τελωνεία Α' τάξης, κύρια Τελωνεία Α' τάξης και εξαρτημένα Τελωνεία Β' και Γ' τάξης), που έχουν καθορισθεί με τις συστατικές αυτών πράξεις, όπως ισχύουν, με τις διατάξεις του Π.δ. 551/1988, όπως αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις του Π.δ. 117/2006 και με τις αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών ή του Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, που έχουν εκδοθεί ή εκδίδονται κατόπιν νομοθετικής εξουσιοδότησης, εξακολουθούν να ισχύουν, κατά το μέρος που δεν αντίκεινται στην παρούσα απόφαση. β) Στις περιπτώσεις που ανακύπτουν αμφισβητήσεις σχετικά με την κατά τόπο και την καθ' ύλην αρμοδιότητα των Τελωνείων, αυτές επιλύονται από την αρμόδια Τελωνειακή Περιφέρεια.

2.α) Η έναρξη ισχύος των διατάξεων της παρούσας απόφασης αρχίζει την 3/10/2016 και
β) Οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 7 της αριθμ. Δ.ΟΡΓ.Α 1014322 ΕΞ 2016/29.1.2016 (Β' 295) απόφασής μας, κατά το μέρος που αφορούν στα Τελωνεία εξακολουθούν να ισχύουν, εκτός από τον καθορισμό της ημερομηνίας λειτουργίας των Γραφείων Κ.Ο.Ε., που αναφέρονται στην περίπτωση γγ' της υποπαραγράφου α' αυτού, η έναρξη λειτουργίας των οποίων θα καθορισθεί με άλλη απόφασή μας.

3.Κατά τα λοιπά ισχύουν οι κατωτέρω αποφάσεις μας: α) αριθμ. Δ6Α 1058824 ΕΞ 2014/8.4.2014 (Β' 865, 1079 και 1846), όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε, β) αριθμ. Δ.ΟΡΓ.Α 1014322 ΕΞ 2016/29.1.2016 (Β' 295) όμοια απόφαση και
γ) αριθμ. Δ.ΟΡΓ.Α 1094448 ΕΞ 2015/10.7.2015 (Β' 1574), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε.

4.Κάθε άλλη απόφαση που αντίκειται στην παρούσα παύει να ισχύει.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 9 Αυγούστου 2016

Ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

 

Πηγή: Taxheaven