Αριθ.: Δ. ΟΡΓ. Α 1118063 ΕΞ 2016 Τροποποίηση της αριθ. Δ6Α 1058824 ΕΞ 2014/8.4.2014 (Β΄ 865, 1079 amp; 1846) απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, ως προς τις Διευθύνσεις Επίλυσης Διαφορών και Εσωτερικού Ελέγχου της Γε

Αριθ.: Δ. ΟΡΓ. Α 1118063 ΕΞ 2016 Τροποποίηση της αριθ. Δ6Α 1058824 ΕΞ 2014/8.4.2014 (Β΄ 865, 1079 amp; 1846) απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, ως προς τις Διευθύνσεις Επίλυσης Διαφορών και Εσωτερικού Ελέγχου της Γε

Αριθ.: Δ. ΟΡΓ. Α 1118063 ΕΞ 2016

Τροποποίηση της αριθ. Δ6Α 1058824 ΕΞ 2014/8.4.2014 (Β΄ 865, 1079 & 1846) απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, ως προς τις Διευθύνσεις Επίλυσης Διαφορών και Εσωτερικού Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων.

(ΦΕΚ Β'2562/ 19 Αυγούστου 2016 )

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:
 

1. Τις διατάξεις:
 

α) Της υποπαραγράφου γ΄της παρ. 5 του άρθρου 55 του Ν. 4002/2011 (Α΄180) «Τροποποίηση της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου - Ρυθμίσεις για την ανάπτυξη και τη δημοσιονομική εξυγίανση - Θέματα αρμοδιότητας Υπουργείων Οικονομικών, Πολιτισμού και Τουρισμού και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης», όπως προστέθηκε με την παρ. 9 του άρθρου 4 του Ν. 4038/2012 (Α΄14) «Επείγουσες ρυθμίσεις που αφορούν την εφαρμογή του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015», συμπληρώθηκε
με δεύτερο εδάφιο, με την παρ. 2 του άρθρου 35 του Ν. 4141/2013 (Α΄ 81) «Επενδυτικά εργαλεία ανάπτυξης, παροχή πιστώσεων και άλλες διατάξεις», το οποίο αντικαταστάθηκε με την περ. 4 της υποπαραγράφου Β1 της παραγράφου Β του άρθρου πρώτου του Ν. 4152/2013 (Α΄107) «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012,4093/2012 και 4127/2013» και συμπληρώθηκε με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 178 του Ν. 4261/2014 (Α΄ 107), σε συνδυασμό με τις διατάξεις της υποπαραγράφου δ΄ της παρ. 6 του άρθρου 54 του Ν. 4178/2013 (Α΄ 174), όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν. 4210/2013 (Α΄ 254) και ισχύει.
β) Των υποπαραγράφων δ΄ και ε΄ της παρ. 7 του άρθρου 34 του Ν. 4141/2013 (Α΄ 81), όπως προστέθηκαν με τις διατάξεις της περ. 7 της υποπαραγράφου Δ1 της παραγράφου Δ΄ του άρθρου πρώτου του Ν. 4152/2013 (Α΄ 107).
γ) Της υποπαραγράφου Ε.2 της παραγράφου Ε΄ του άρθρου πρώτου του Ν. 4093/2012 (Α΄222) «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016 Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016», όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει.
δ) Της παραγράφου 5 του άρθρου 19 του Ν.4389/2016 (Α΄94) «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις».
ε) Των άρθρων 6 και 8 της αριθ. Δ6Α 1058824 ΕΞ 2014/8.4.2014 (Β΄ 865, 1079 και 1846) απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών «Ανακαθορισμός της εσωτερικής διάρθρωσης και των αρμοδιοτήτων οργανικών μονάδων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου
Οικονομικών και μετονομασία ορισμένων από αυτές», όπως συμπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και ισχύει.
στ) Του άρθρου 54 και ειδικότερα της παρ. 2 αυτού και των άρθρων 59 και 61 του Π.δ. 111/2014 (Α΄178/2014 και 25/2015) «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών»,
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
ζ) Του άρθρου 90 του κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 (Α΄ 98) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα».
2. Το αριθ. Δ.Ο.Δ. Α 4011437 ΕΞ 2016/15.6.2016 έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών της Γενικής
Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Διοικητικής Υποστήριξης Υπουργείου Οικονομικών, σχετικά με το ύψος της δαπάνης που προκαλείται από τις διατάξεις
της παρούσας απόφασης.
3. Το αριθ. ΔΣΣΟΔ Β 1090411 ΕΞ 2016/14.6.2016 έγγραφο της Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού και Οικονομικής Διοίκησης της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.) του Υπουργείου Οικονομικών, σύμφωνα με το οποίο η δαπάνη, που προκαλείται από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης είναι εντός των ανώτατων ορίων δαπανών του τρέχοντος προϋπολογισμού και του ισχύοντος Μ.Π.Δ.Σ..
4. Το αριθ. ΔΟΜ/Φ.4.2/οικ. 21148 - 5/8/2016 έγγραφο, με το οποίο εκφράζεται η γνώμη του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.
5. Την αριθ. Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28.1.2013 (Β΄130 και Β΄372) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει.
6. Την αριθ. 1 της 20-1-2016 (Υ.Ο.Δ.Δ. 18) πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών».
7. Τα από 09-05-2016 και 27-06-2016 μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ανθρώπινου Δυναμικού και της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών, αντίστοιχα.
8. Την ανάγκη αναδιάρθρωσης της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών της Γ.Γ.Δ.Ε. και ανακαθορισμού των αρμοδιοτήτων υφιστάμενων οργανικών μονάδων αυτής, καθώς και των αρμοδιοτήτων Τμημάτων της Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου της ίδιας Γενικής Γραμματείας και της εσωτερικής διάρθρωσης τους, με στόχο την αποτελεσματικότερη λειτουργία των Διευθύνσεων αυτών.
9. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης, προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, που θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του έτους 2016, ύψους 1.400 € και για κάθε επόμενο έτος ύψους 4.200 €, η οποία εγγράφεται στον ΚΑΕ 0215 του Ειδικού Φορέα 23-180 και η οποία βρίσκεται εντός των ανώτατων ορίων δαπανών του τρέχοντος προϋπολογισμού της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων και του ισχύοντος Μ.Π.Δ.Σ., αποφασίζουμε:


Α.- Από 1-9-2016: 1) συνιστούμε στην Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.) του Υπουργείου Οικονομικών μία (1), επιπλέον, οργανική μονάδα, επιπέδου Υποδιεύθυνσης, με τίτλο «Υποδιεύθυνση Επανεξέτασης και Νομικής Υποστήριξης», η οποία εδρεύει εκτός της έδρας της Διεύθυνσης, στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης, υπαγάγουμε σε αυτήν τα κατωτέρω Τμήματα: α) «Αυτοτελές Τμήμα Επανεξέτασης» και β) «Αυτοτελές Τμήμα Επανεξέτασης, Νομικής και Διοικητικής Υποστήριξης» και τα μετονομάζουμε σε «Τμήμα Α7΄ - Επανεξέτασης» και «Τμήμα Β4΄ - Νομικής Υποστήριξης», αντίστοιχα,

2) μετονομάζουμε το «Γραφείο Διοικητικής Υποστήριξης» του «Αυτοτελούς Τμήματος Επανεξέτασης, Νομικής και Διοικητικής Υποστήριξης» σε «Αυτοτελές Γραφείο Διοικητικής Υποστήριξης» και το υπαγάγουμε απευθείας στον Προϊστάμενο της συνιστώμενης Υποδιεύθυνσης Επανεξέτασης και Νομικής Υποστήριξης, 3) μεταφέρουμε τα «Τμήματα Α7΄ και Α8΄ - Επανεξέτασης» της Υποδιεύθυνσης Επανεξέτασης στις Υποδιευθύνσεις Νομικών θεμάτων και Επανεξέτασης και Νομικής Υποστήριξης, αντίστοιχα, τα μετονομάζουμε σε «Τμήμα Β3΄ - Νομικής Υποστήριξης» και «Τμήμα Α8΄ - Επανεξέτασης», καθορίζουμε τις αρμοδιότητες τους και ορίζουμε την έναρξη λειτουργίας τους και 4) παύουμε την λειτουργία των Γραφείων «Επανεξέτασης» και «Νομικής Υποστήριξης»
του Αυτοτελούς Τμήματος Επανεξέτασης, Νομικής και Διοικητικής Υποστήριξης.


Β.- Από της δημοσιεύσεως της παρούσας: 1) Ανακαθορίζουμε τις αρμοδιότητες των Τμημάτων της Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.), 2) μετονομάζουμε: α) το «Τμήμα Β΄- Υλοποίησης» και τα Γραφεία «Α΄- Υλοποίησης Φορολογικών Εσωτερικών Ελέγχων» και «Β΄- Υλοποίησης Τελωνειακών και λοιπών Εσωτερικών Ελέγχων» αυτού, σε «Τμήμα Β΄Υλοποίησης Εσωτερικών Ελέγχων» και σε Γραφεία Α΄ και Β΄ «Υλοποίησης Εσωτερικών Ελέγχων», αντίστοιχα, β) το «Τμήμα Γ΄- Αξιολόγησης και Παρακολούθησης» σε «Τμήμα Γ΄- Παρακολούθησης και Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων Εσωτερικών Ελέγχων» και γ) το «Τμήμα Δ΄- Εσωτερικού Ελέγχου» σε «Τμήμα Δ΄- Υλοποίησης Εσωτερικών Ελέγχων» και 3) παύουμε την λειτουργία των Γραφείων: α) «Α΄-Αξιολόγησης Προσωρινών Εκθέσεων Εσωτερικού Ελέγχου» και «Β΄-Παρακολούθησης της Υλοποίησης Βελτιωτικών Ενεργειών» του Τμήματος Γ΄, καθώς και β) «Α΄- Υλοποίησης» και «Β΄-Αξιολόγησης και Παρακολούθησης» του Τμήματος Δ΄.

Γ.- Ύστερα από τα παραπάνω, αντικαθιστούμε τα άρθρα 6 «Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών» και 8 «Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου» της αριθμ. Δ6Α 1058824 ΕΞ 2014/8.4.2014 (Β' 865, 1079 & 1846) απόφασης μας «Ανακαθορισμός της εσωτερικής διάρθρωσης και των αρμοδιοτήτων οργανικών μονάδων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών και μετονομασία ορισμένων από αυτές», ως εξής:


«Άρθρο 6
Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών
1.- Η «Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών», ειδική αποκεντρωμένη υπηρεσία, υπαγόμενη απευθείας στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων
(Γ.Γ.Δ.Ε.), που προβλέπεται με τον τίτλο Υπηρεσία Εσωτερικής Επανεξέτασης στις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 70Β του Ν. 2238/1994 (Α΄151), όπως προστέθηκε με την περίπτωση 1 της υποπαραγράφου Α5 της παραγράφου Α΄ του άρθρου πρώτου του Ν. 4152/2013 (Α΄107), καθώς και στις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 63 του Ν. 4174/2013 (Α΄170), όπως συμπληρώθηκε με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 49 του Ν. 4223/2013 (Α΄287) και της οποίας καθορίστηκε η εσωτερική διάρθρωση και οι αρμοδιότητες με την αριθμ. Δ6Α 1118225 ΕΞ 2013/24.7.2013 (Β΄1893) απόφαση μας, μετονομάσθηκε και ανακαθορίσθηκαν οι αρμοδιότητές της με την αριθμ. Δ6Α 1198069 ΕΞ 2013/30.12.2013
(Β΄3367) όμοια.


2..- Οι επιχειρησιακός στόχος της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών είναι η επίλυση διαφορών σε σύντομες προθεσμίες, κατόπιν υποβολής ενδικοφανούς προσφυγής για την συντομότερη είσπραξη δημοσίων εσόδων και την αποσυμφόρηση των διοικητικών δικαστηρίων από υποθέσεις που μπορούν να επιλυθούν σε επίπεδο φορολογικής διοίκησης.
 

3.- Η Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών, η οποία έχει έδρα τον Νομό Αττικής, διαρθρώνεται σε τρεις (3) Υποδιευθύνσεις, δεκατρία (13) Τμήματα και ένα (1) Αυτοτελές Γραφείο, εκ των οποίων η μία (1) Υποδιεύθυνση, τα τρία (3) Τμήματα αυτής και το Αυτοτελές Γραφείο της, εδρεύουν εκτός της έδρας της Διεύθυνσης, στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης. Επίσης, ένα (1) εκ των Τμημάτων είναι Αυτοτελές και υπάγεται απευθείας στον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης και το Αυτοτελές Γραφείο υπάγεται απευθείας στον Προϊστάμενο της
Υποδιεύθυνσης, ως κατωτέρω:
Α. Υποδιεύθυνση Επανεξέτασης Τμήματα Α1΄έως Α6΄Επανεξέτασης
Β. Υποδιεύθυνση Νομικών ΘεμάτωνΤμήματα Β1' έως Β3' - Νομικής Υποστήριξης,
Γ. Υποδιεύθυνση Επανεξέτασης και Νομικής Υποστήριξης, με έδρα την Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης
α) Τμήματα Α7΄ και Α8΄ - Επανεξέτασης
β) Τμήμα Β4΄ - Νομικής Υποστήριξης
γ) Αυτοτελές Γραφείο Διοικητικής Υποστήριξης, υπαγόμενο απευθείας στον Προϊστάμενο της Υποδιεύθυνσης
Δ. Τμήμα υπαγόμενο απευθείας στον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Αυτοτελές Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης
 

4.- Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών κατανέμονται μεταξύ των Υποδιευθύνσεων, των Τμημάτων και του Αυτοτελούς Γραφείου της, ως εξής:
 

Α. ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ
Τμήματα Α1΄ έως Α6΄ - Επανεξέτασης
(α) Η επανεξέταση των πράξεων της φορολογικής διοίκησης στο πλαίσιο της διοικητικής διαδικασίας, κατόπιν υποβολής ενδικοφανούς προσφυγής.
(β) Η εξέταση αιτημάτων αναστολής της καταβολής του 50% του αμφισβητούμενου ποσού της πράξης.
(γ) Η μελέτη των υποθέσεων και αποφάσεων, η ανάλυση των παρατηρούμενων τάσεων, η ενημέρωση της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης και η συνεργασία με αυτήν.
(δ) Ο έλεγχος της ποιότητας και της ορθής εφαρμογής των διαδικασιών επανεξέτασης των πράξεων της φορολογικής διοίκησης, κατόπιν υποβολής ενδικοφανούς προσφυγής.
 

Β. ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
Τμήματα Β1΄έως Β3΄- Νομικής Υποστήριξης
i. H αποστολή του διοικητικού φακέλου με αναλυτική έκθεση απόψεων για τους προβαλλόμενους νομικούς και πραγματικούς ισχυρισμούς, σε περίπτωση άσκησης προσφυγής κατά των αποφάσεων της Διεύθυνσης, ενώπιον των διοικητικών Δικαστηρίων και η εν γένει υποστήριξη των υποθέσεων αυτών.

ii. Από τα Τμήματα Β1΄έως Β3΄- Νομικής Υποστήριξης ασκούνται πέραν της προαναφερθείσας αρμοδιότητας και οι κατωτέρω αρμοδιότητες, ως εξής:

α) Τμήμα Β1΄ - Νομικής Υποστήριξης
Η εισήγηση επί νομοθετικών ρυθμίσεων και αποφάσεων, καθώς και η έκδοση εγκυκλίων και οδηγιών σχετικά με την επανεξέταση πράξεων της φορολογικής διοίκησης ενώπιον της Διεύθυνσης.

β) Τμήμα Β2΄- Νομικής Υποστήριξης
Η επανεξέταση, στο πλαίσιο της διοικητικής διαδικασίας κατόπιν υποβολής ενδικοφανούς προσφυγής, των πράξεων της φορολογικής διοίκησης, με τις οποίες εφαρμόζονται διασφαλιοτικά μέτρα με βάση ειδική έκθεση ελέγχου, καθώς και η εξέταση των αιτημάτων αναστολής εκτέλεσης των πράξεων αυτών.

γ) Τμήμα Β3΄- Νομικής Υποστήριξης
Η υποστήριξη των Τμημάτων της Υποδιεύθυνσης Επανεξέτασης, επί θεμάτων νομικής φύσεως και επί ερμηνευτικών ζητημάτων, που προκύπτουν κατά την εξέταση των ενδικοφανών προσφυγών.

iii. Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης μπορεί να αναθέτει την εξέταση αιτημάτων αναστολής της καταβολής του 50% του αμφισβητούμενου ποσού της πράξης και στα Τμήματα Β1΄ έως Β3΄ Νομικής Υποστήριξης.
Στην περίπτωση αυτή θα τους παρέχουν την συνδρομή τους επί ελεγκτικών ζητημάτων, που ανακύπτουν, τα Τμήματα Α1΄ έως Α6΄ Επανεξέτασης.
 

Γ. ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΗΣ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

α) Τμήματα Α7΄ και Α8΄ - Επανεξέτασης

Τα Τμήματα ασκούν καθ’ ύλην αρμοδιότητες ίδιες με τις αρμοδιότητες που ασκούν τα Τμήματα Α1΄ έως Α6΄Επανεξέτασης της Υποδιεύθυνσης Επανεξέτασης, για τις πράξεις, ρητές ή σιωπηρές, που εκδίδονται ή συντελούνται από 1/4/2015 και εφεξής και αφορούν σε υποθέσεις φορολογουμένων που υπάγονται στις κατωτέρω Δ.Ο.Υ., εκτός των πράξεων που εκδίδονται από το Κέντρο Ελέγχου Φορολογουμένων Μεγάλου Πλούτου (Κ.Ε.ΦΟ. ΜΕ.Π.) και το Κέντρο Ελέγχου Μεγάλων Επιχειρήσεων (Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ.):
αα) στις Δ.Ο.Υ. της Φορολογικής Περιφέρειας Θεσσαλονίκης, εκτός των υπαγομένων στις Δ.Ο.Υ. των νομών της Θεσσαλίας και
ββ) στις Δ.Ο.Υ. μόνο των νομών της Ηπείρου, από τις υπαγόμενες στην Φορολογική Περιφέρεια Πατρών.

β) Τμήμα Β4΄- Νομικής Υποστήριξης i. (αα) Η υποστήριξη των Τμημάτων Α7΄ και Α8΄- Επανεξέτασης, επί θεμάτων νομικής φύσεως και επί ερμηνευτικών ζητημάτων, που προκύπτουν κατά την εξέταση των ενδικοφανών προσφυγών,
(ββ) Η αποστολή του διοικητικού φακέλου με αναλυτική έκθεση απόψεων για τους προβαλλόμενους νομικούς και πραγματικούς ισχυρισμούς, σε περίπτωση άσκησης
προσφυγής κατά των αποφάσεων των Τμημάτων Α7΄ και Α8΄ - Επανεξέτασης, ενώπιον των διοικητικών Δικαστηρίων και η εν γένει υποστήριξη των υποθέσεων αυτών.

ii. Ο Προϊστάμενος της Υποδιεύθυνσης Επανεξέτασης και Νομικής Υποστήριξης μπορεί να αναθέτει την εξέταση αιτημάτων αναστολής της καταβολής του 50% του αμφισβητούμενου ποσού της πράξης και στο Τμήμα Β4΄- Νομικής Υποστήριξης. Στην περίπτωση αυτή θα του παρέχουν την συνδρομή τους επί ελεγκτικών ζητημάτων, που ανακύπτουν τα Τμήματα Α7΄ και Α8΄ - Επανεξέτασης.

γ) Αυτοτελές Γραφείο Διοικητικής Υποστήριξης της Υποδιεύθυνσης
(αα) Η καταγραφή και η παρακολούθηση των υποθέσεων ενδικοφανών προσφυγών, που διαβιβάζονται προς εξέταση στα Τμήματα Α7΄ και Α8΄ - Επανεξέτασης, καθώς και των υποθέσεων αρμοδιότητας αυτών, που εισάγονται ενώπιον των Διοικητικών Δικαστηρίων.
(ββ) Η τήρηση του αρχείου των υποθέσεων και των εγγράφων των Τμημάτων Α7΄ και Α8΄ - Επανεξέτασης και του Τμήματος Β4΄ - Νομικής Υποστήριξης, η μέριμνα για την κοινοποίηση των αποφάσεων και των εγγράφων αυτών.

(γγ) Η διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη της Υποδιεύθυνσης.
(δδ) Η εκτίμηση των αναγκών της Υποδιεύθυνσης για έπιπλα, σκεύη, μηχανολογικό και πάσης φύσεως ηλεκτρονικό εξοπλισμό, η αποστολή των αιτημάτων για προμήθεια αυτών, συντήρηση και επισκευή τους στο Αυτοτελές Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης της Διεύθυνσης, ώστε να προωθηθούν στις αρμόδιες υπηρεσίες για την εξασφάλιση όλων των απαιτούμενων για την εύρυθμη και ασφαλή λειτουργία της Υποδιεύθυνσης, καθώς και η μέριμνα για την υγιεινή των κτιριακών εγκαταστάσεων αυτής.
 

Δ. ΤΜΗΜΑ ΥΠΑΓΟΜΕΝΟ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

Αυτοτελές Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης
(α) Η καταγραφή και η παρακολούθηση των υποθέσεων ενδικοφανών προσφυγών, που διαβιβάζονται προς εξέταση στην Διεύθυνση, καθώς και των υποθέσεων αρμοδιότητας αυτής, που εισάγονται ενώπιον των Διοικητικών Δικαστηρίων.

(β) Η τήρηση του αρχείου των υποθέσεων και των εγγράφων της Διεύθυνσης και η μέριμνα για την κοινοποίηση των αποφάσεων και των εγγράφων αυτής.

(γ) Ο σχεδιασμός, η διαχείριση και η παρακολούθηση της απόδοσης της διαδικασίας επίλυσης διαφορών.

(δ) Η αξιοποίηση των υφιστάμενων μηχανογραφικών εφαρμογών της Γ.Γ.Δ.Ε. και εν γένει του Υπουργείου Οικονομικών, η διατύπωση προτάσεων για νέες μηχανογραφικές εφαρμογές και η τήρηση των απαιτούμενων στατιστικών στοιχείων.

(ε) Η διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη της Διεύθυνσης.
(στ) Η εκτίμηση των αναγκών της Διεύθυνσης για έπιπλα, σκεύη, μηχανολογικό και πάσης φύσεως ηλεκτρονικό εξοπλισμό και η συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες για την προμήθεια αυτών, την συντήρηση και την επισκευή τους, καθώς και για την εξασφάλιση όλων των απαιτούμενων για την εύρυθμη και ασφαλή λειτουργία της υπηρεσίας και η μέριμνα για την υγιεινή των κτιριακών εγκαταστάσεων αυτής.
 

5.- α) Οι υποθέσεις ανατίθενται στα Τμήματα Α1΄ έως Α6΄ - Επανεξέτασης της Υποδιεύθυνσης Επανεξέτασης, με πράξη του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης.
β) Οι υποθέσεις αρμοδιότητας των Τμημάτων Α7΄ και Α8΄ - Επανεξέτασης της Υποδιεύθυνσης Επανεξέτασης και Νομικής Υποστήριξης ανατίθενται σε αυτά με πράξη του Προϊσταμένου της Υποδιεύθυνσης αυτής.»
 

 

«Άρθρο 8
Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου
1.- Η «Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου» της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.), η οποία συστάθηκε με τις διατάξεις της περίπτωσης γ΄ της υποπαραγράφου 2 της παραγράφου Ε' του άρθρου πρώτου του ν. 4254/2014 (Α΄85), με τις οποίες συγχωνεύονται σε αυτήν η Διεύθυνση Εποπτείας Εσωτερικού Ελέγχου και η Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικής Επιθεώρησης, είναι ειδική αποκεντρωμένη υπηρεσία, υπαγόμενη απευθείας στον Γενικό Γραμματέα της Γ.Γ.Δ.Ε..
 

2.- Οι επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου είναι οι κάτωθι:
(α) Η βελτίωση της λειτουργίας των Υπηρεσιών της Γ.Γ.Δ.Ε., μέσω του σχεδιασμού, της καθοδήγησης και της αξιολόγησης του έργου του εσωτερικού ελέγχου.
(β) Η διαμόρφωση και η διαρκής βελτίωση της μεθοδολογίας και των εργαλείων του εσωτερικού ελέγχου.
(γ) Η καθοδήγηση των υπηρεσιών της Γ.Γ.Δ.Ε., προκειμένου να ενσωματώνουν στις λειτουργίες και διαδικασίες τους, τους κατάλληλους μηχανισμούς ενδογενούς ελέγχου.
 

3.- Η Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου, η οποία έχει έδρα τον Νομό Αττικής, διαρθρώνεται σε τέσσερα (4) Τμήματα, από τα οποία το ένα (1) εδρεύει εκτός της έδρας της, στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης και σε ένα (1) Αυτοτελές Γραφείο, που υπάγεται απ' ευθείας στον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης, ως κατωτέρω:
α) Τμήμα Α΄- Μεθοδολογίας και Σχεδιασμού
β) Τμήμα Β΄- Υλοποίησης Εσωτερικών Ελέγχων, το οποίο διαρθρώνεται στα Γραφεία:
(αα) Γραφείο Α΄- Υλοποίησης Εσωτερικών Ελέγχων
(ββ) Γραφείο Β΄- Υλοποίησης Εσωτερικών Ελέγχων
γ) Τμήμα Γ΄- Παρακολούθησης και Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων Εσωτερικών Ελέγχων
δ) Τμήμα Δ΄- Υλοποίησης Εσωτερικών Ελέγχων, με έδρα την Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης
ε) Αυτοτελές Γραφείο Γραμματειακής Υποστήριξης.
 

4.- Η κατά τόπον αρμοδιότητα της Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου και των οργανικών μονάδων αυτής
εκτείνεται σε όλη την Ελληνική Επικράτεια.
 

5.- Η Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου διενεργεί προγραμματισμένους και έκτακτους εσωτερικούς ελέγχους, οι οποίοι πραγματοποιούνται επί σοβαρών θεμάτων που πρέπει άμεσα να διερευνηθούν. Οι εσωτερικοί έλεγχοι ανάλογα με το αντικείμενο και τον σκοπό τους διακρίνονται σε ελέγχους: α) συστημάτων εσωτερικού ελέγχου (δικλείδων ασφαλείας), β) οικονομικούς, γ) διοικητικούς, δ) λειτουργίας, ε) συμμόρφωσης, στ) απόδοσης της Γ.Γ.Δ.Ε. και των οργανικών μονάδων αυτής, ζ) συστημάτων πληροφορικής και η) διακυβέρνησης.
Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου κατανέμονται μεταξύ των Τμημάτων και του Αυτοτελούς Γραφείου της, ως ακολούθως:
 

Ι. Τμήμα Α΄ - Μεθοδολογίας και Σχεδιασμού
(α) Η μέριμνα για την διαμόρφωση και την διαρκή βελτίωση του κανονιστικού πλαισίου, που αφορά στον εσωτερικό έλεγχο.
(β) Η ανάπτυξη και η διαρκής βελτίωση της μεθοδολογίας και των εργαλείων του εσωτερικού ελέγχου στις υπηρεσίες της Γ.Γ.Δ.Ε., ιδίως μέσω της σύνταξης και της αναθεώρησης σχετικού Εγχειριδίου Διενέργειας Εσωτερικών Ελέγχων.
(γ) Η συνεργασία με τις αρμόδιες Υπηρεσίες για την ανάπτυξη νέων ηλεκτρονικών εφαρμογών υποστήριξης του εσωτερικού ελέγχου και η διαχείριση των υφιστάμενων εφαρμογών, για την κάλυψη των αναγκών της Διεύθυνσης.
(δ) Η εισήγηση για την κατάρτιση ή αναθεώρηση του Κώδικα Δεοντολογίας Εσωτερικών Ελεγκτών και η εισήγηση για την τροποποίηση του, αν αυτό κριθεί αναγκαίο.
(ε) Η κατάρτιση προγράμματος εσωτερικών ελέγχων στις Υπηρεσίες της Γ.Γ.Δ.Ε., ετήσιου ή μεγαλύτερης διάρκειας, λαμβανομένων υπόψη των στρατηγικών και επιχειρησιακών προτεραιοτήτων.
(στ) Η διαμόρφωση αρχών και κανόνων για την διαχείριση των κινδύνων στους τομείς αρμοδιότητας της Γ.Γ.Δ.Ε., η ανάπτυξη της σχετικής μεθοδολογίας και ο συντονισμός και η καθοδήγηση των Υπηρεσιών αυτής και των σχετικών ομάδων έργου ή εργασίας, για την ανάπτυξη συστημάτων διαχείρισης κινδύνων.
(ζ) Η μέριμνα για την εκπαίδευση και την επιμόρφωση των Εσωτερικών Ελεγκτών, σε συνεργασία με την Διεύθυνση Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού, καθώς και η διερεύνηση και η πρόταση τρόπων ανάπτυξης των γνώσεων και των δεξιοτήτων τους.
(η) Η παρακολούθηση των στόχων/δράσεων του Επιχειρησιακού Σχεδίου της Γ.Γ.Δ.Ε., κατά το μέρος, που αφορούν στο Τμήμα, με βάση σχετικούς δείκτες προόδου και η σύνταξη ενδιάμεσων αναφορών προόδου.


II. Τμήμα Β΄ - Υλοποίησης Εσωτερικών Ελέγχων
(α) Η έκδοση εντολών για την διενέργεια προγραμματισμένων και έκτακτων εσωτερικών ελέγχων και η διενέργεια αυτών στις λειτουργίες, διαδικασίες και δραστηριότητες, γενικά, των Υπηρεσιών της Γ.Γ.Δ.Ε..
(β) Η διενέργεια ελέγχων στους τομείς και στις μονάδες που υπάρχουν ενδείξεις ή αποδεικτικά στοιχεία αδυναμιών των λειτουργιών και των εσωτερικών συστημάτων ελέγχου των Υπηρεσιών της Γ.Γ.Δ.Ε. ή περιθώρια κινδύνου κατάχρησης της ορθής διαχείρισης και της αποτελεσματικής αξιοποίησης των διαθέσιμων πόρων ή παραβίασης των αρχών της χρηστής διοίκησης.
(γ) Η σύνταξη προσωρινών εκθέσεων εσωτερικού ελέγχου και η αποστολή τους στις Υπηρεσίες που έχουν αρμοδιότητα για τον σχεδιασμό και τη λειτουργία του συστήματος, που ελέγχθηκε, για την υποβολή σχολίων.
Η μέριμνα για την οριστικοποίηση των αποτελεσμάτων ελέγχου, μέσω της επίτευξης συμφωνίας με τις πιο πάνω Υπηρεσίες, για την πραγματοποίηση διορθωτικών και βελτιωτικών ενεργειών. Η υποβολή της οριστικής έκθεσης εσωτερικού ελέγχου στον Γενικό Γραμματέα της Γ.Γ.Δ.Ε., με κοινοποίηση στις ενδιαφερόμενες Υπηρεσίες.
(δ) Η παρακολούθηση υλοποίησης του προγράμματος εσωτερικών ελέγχων, καθώς και των στόχων/δράσεων του Επιχειρησιακού Σχεδίου της Γ.Γ.Δ.Ε., κατά το μέρος, που αφορούν στα Τμήματα Β΄ και Δ΄- Υλοποίησης Εσωτερικών Ελέγχων, με βάση σχετικούς δείκτες προόδου και η σύνταξη ενδιάμεσων αναφορών προόδου. Τα Γραφεία Α΄ και Β΄- Υλοποίησης Εσωτερικών Ελέγχων του Τμήματος ασκούν τις αρμοδιότητες αυτού, όπως τους κατανέμονται από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης, ανάλογα με τις υπηρεσιακές ανάγκες αυτής, σε συνεργασία με τον Προϊστάμενο του Τμήματος.
 

III. Τμήμα Γ΄- Παρακολούθησης και Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων Εσωτερικών Ελέγχων
(α) Η περιοδική παρακολούθηση, η αξιολόγηση και η επιβεβαίωση των διορθωτικών ή προληπτικών ενεργειών που πραγματοποιούνται από τις Υπηρεσίες σε συμμόρφωση με τις προτάσεις του εσωτερικού ελέγχου, μέχρι την οριστική υλοποίησή τους.
(β) Η υποβολή περιοδικής αναφοράς στον Γενικό Γραμματέα της Γ.Γ.Δ.Ε., σχετικά με την συμμόρφωση των Υπηρεσιών και η υποβολή σχετικών προτάσεων.
(γ) Η επεξεργασία των στοιχείων των επί μέρους εκθέσεων εσωτερικού ελέγχου και η κατάρτιση ετήσιας έκθεσης, την οποία υποβάλλει στον Γενικό Γραμματέα της Γ.Γ.Δ.Ε. και στην οποία καταγράφονται οι δραστηριότητες και τα αποτελέσματα του εσωτερικού ελέγχου, η πρόοδος υλοποίησης των προτάσεων αυτού και οι υπολειμματικοί κίνδυνοι που εξακολουθούν να απειλούν τις Υπηρεσίες της Γ.Γ.Δ.Ε., λόγω της μη υλοποίησης διορθωτικών ενεργειών.
(δ) Η παρακολούθηση των στόχων/δράσεων του Επιχειρησιακού Σχεδίου της Γ.Γ.Δ.Ε., κατά το μέρος, που αφορούν στο Τμήμα, με βάση σχετικούς δείκτες προόδου και η σύνταξη ενδιάμεσων αναφορών προόδου.
 

IV. Τμήμα Δ΄- Υλοποίησης Εσωτερικών Ελέγχων

Το Τμήμα ασκεί τις ίδιες αρμοδιότητες με το Τμήμα Β΄Υλοποίησης Εσωτερικών Ελέγχων της Διεύθυνσης, πλην της αρμοδιότητας της περίπτωσης δ΄, για τους σκοπούς της οποίας παρέχει στο Τμήμα Β΄ τα αναγκαία στοιχεία.
 

V. Αυτοτελές Γραφείο Γραμματειακής Υποστήριξης
(α) Η διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη της Διεύθυνσης.
(β) Η εκτίμηση των αναγκών της Διεύθυνσης για έπιπλα, σκεύη, μηχανολογικό και πάσης φύσεως ηλεκτρονικό εξοπλισμό και η συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες για την προμήθεια αυτών, την συντήρηση και την επισκευή τους, καθώς και για την εξασφάλιση όλων των απαιτούμενων για την εύρυθμη και ασφαλή λειτουργία της υπηρεσίας, καθώς και η μέριμνα για την υγιεινή των κτιριακών εγκαταστάσεων.
(γ) Η τήρηση και η διαχείριση του αρχείου της Διεύθυνσης.».
 

Δ.- Όπου στις κείμενες διατάξεις αναφέρονται:
1.α) τα Τμήματα «Α7΄ και Α8΄ - Επανεξέτασης» της Υποδιεύθυνσης Επανεξέτασης της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών της Γ.Γ.Δ.Ε., στο εξής νοούνται το «Τμήμα Β3΄ - Νομικής Υποστήριξης» της Υποδιεύθυνσης Νομικών Θεμάτων και το «Τμήμα Α8΄ - Επανεξέτασης» της Υποδιεύθυνσης Επανεξέτασης και Νομικής Υποστήριξης της ίδιας Διεύθυνσης, αντίστοιχα, β) τα Αυτοτελή Τμήματα «Επανεξέτασης» και «Επανεξέτασης, Νομικής και Διοικητικής Υποστήριξης» της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών και το «Γραφείο Διοικητικής Υποστήριξης» του δεύτερου προαναφερθέντος Τμήματος, στο εξής νοούνται το «Τμήμα Α7΄ - Επανεξέτασης», το «Τμήμα Β4΄ - Νομικής Υποστήριξης» και το «Αυτοτελές Γραφείο Διοικητικής Υποστήριξης» της Υποδιεύθυνσης Επανεξέτασης και Νομικής Υποστήριξης της ίδιας Διεύθυνσης, αντίστοιχα και

2. τα Τμήματα της Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου της Γ.Γ.Δ.Ε.: α) «Β΄- Υλοποίησης» και «Δ΄-Εσωτερικού Ελέγχου», στο εξής νοούνται τα Τμήματα «Β΄- Υλοποίησης Εσωτερικών Ελέγχων» και «Δ΄- Υλοποίησης Εσωτερικών Ελέγχων» της ίδιας Διεύθυνσης, αντίστοιχα, β) το «Τμήμα Γ΄- Αξιολόγησης και Παρακολούθησης», στο εξής νοείται το «Τμήμα Γ΄- Παρακολούθησης και Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων Εσωτερικών Ελέγχων» της ίδιας Διεύθυνσης.
 

Ε.- Στην Υποδιεύθυνση Επανεξέτασης και Νομικής Υποστήριξης της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών προΐστανται υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ, του κλάδου Εφοριακών ή υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ οποιουδήποτε κλάδου που πληρούν τις αντίστοιχες προϋποθέσεις διορισμού, όπως αυτές ορίζονται στην περίπτωση 1 της παραγράφου 3 του άρθρου 119 του Π.δ. 111/2014 (Α΄178), σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις της περίπτωσης (αα) της υποπαραγράφου (γ) της παραγράφου 1 και της παραγράφου 2 του άρθρου 125 του ίδιου Π.δ..


ΣΤ.- Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθ. Δ6Α 1058824 ΕΞ 2014/8.4.2014 (Β΄865, 1079 & 1846) απόφασή μας,
όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε.
 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


Αθήνα, 5 Αυγούστου 2016
Ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ
 

Πηγή: Taxheaven