ΠΟΛ.1121/2016 Ρύθμιση ληξιπροθέσμων οφειλών, λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων που έπληξαν το Δήμο Σκοπέλου στις 22.09.2015.

ΠΟΛ.1121/2016 Ρύθμιση ληξιπροθέσμων οφειλών, λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων που έπληξαν το Δήμο Σκοπέλου στις 22.09.2015.

(ΦΕΚ 2563' 19.8.2016)

Αριθμ. ΠΟΛ.1121/ 4.8.2016

Ρύθμιση ληξιπροθέσμων οφειλών, λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων που έπληξαν το Δήμο Σκοπέλου στις 22.09.2015.

ΠΟΛ 1121/2016

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παραγράφου 5 του πέμπτου άρθρου του Ν. 2275/1994 (ΦΕΚ 238/Α’), όπως ισχύει, με τις οποίες με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, δύναται σε εξαιρετικές περιπτώσεις σεισμών, πλημμύρων ή άλλων θεομηνιών από τις οποίες προκαλούνται σημαντικές ζημιές σε μεγάλο αριθμό φορολογουμένων να αναστέλλεται η είσπραξη των
ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δημόσιο για χρονικό διάστημα μέχρι 6 μηνών και να ρυθμίζεται η καταβολή των χρεών αυτών.
2. Την απόφαση Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών ΠΟΛ.1248/6.11.2015 (ΦΕΚ 2471/Β’) «Παράταση
προθεσμιών υποβολής φορολογικών δηλώσεων και καταβολής φόρων, εισφορών, τελών, καθώς και παράταση και αναστολή καταβολής βεβαιωμένων οφειλών, λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων που έπληξαν τους Δήμους Σκοπέλου, Ύδρας, Χαϊδαρίου, Αχαρνών, Ανδραβίδας - Κυλλήνης, Δυτ. Αχαΐας, Φυλής και Αγ. Αναργύρων -Καματερού».
3. Τις διατάξεις του Ν.δ. 356/74 (ΦΕΚ 90/Α’ - Κ.Ε.Δ.Ε.), όπως ισχύουν.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4174/2013 (ΦΕΚ 170/Α’ - Κ.Φ.Δ.), όπως ισχύουν.
5. Τις διατάξεις της υποπαραγράφου Α2 της παραγράφου Α του άρθρου πρώτου του Ν. 4152/2013 ΦΕΚ Α’/107 όπως ισχύουν.
6. Την υπ’ αριθ. Υ14/3.10.2015 (ΦΕΚ 2144/Β’) απόφαση του Πρωθυπουργού « Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Τρύφωνα Αλεξιάδη».
7. Την με αρ. πρωτ. 6484/2015 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης (ΑΔΑ: Β5ΖΝ465ΦΘΕ-ΓΕΛ) με την οποία κηρύχθηκε σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας ο Δήμος Σκοπέλου της Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας της Περιφέρειας Θεσσαλίας.
8. Την με αρ. πρωτ. 4005/2016 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας (ΑΔΑ: 7ΖΓΓ465ΦΘΕ8ΦΞ) με την οποία παρατάθηκε η κήρυξη σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας ο Δήμος Σκοπέλου.
9. Το γεγονός ότι τα ακραία καιρικά φαινόμενα στο Δήμο Σκοπέλου προκάλεσαν ανυπολόγιστες ζημιές με αποτέλεσμα να απορρυθμιστεί η κοινωνική και οικονομική ζωή των κατοίκων της περιοχής αυτής.
10. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Τα χρέη της παραγράφου 3 της απόφασης Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών ΠΟΛ.1248/6.11.2015 (ΦΕΚ 2471/Β’) των φυσικών και νομικών προσώπων και των νομικών οντοτήτων, που έχουν την κύρια κατοικία ή την κύρια εγκατάσταση (έδρα) στο Δήμο Σκοπέλου ρυθμίζονται κατόπιν αιτήσεως αυτών με τις προσαυξήσεις/τόκους/πρόστιμο εκπρόθεσμης καταβολής που τις επιβαρύνουν μέχρι τις 22.09.2015, κατά τις ισχύουσες διατάξεις του ΚΕΔΕ και του ΚΦΔ, σε δώδεκα (12) μηνιαίες δόσεις. Η αίτηση του οφειλέτη για την υπαγωγή στη παρούσα ρύθμιση πρέπει να κατατεθεί στη Δ.Ο. Υ. μέχρι τις 30.09.2016. Η υπαχθείσα στη ρύθμιση βασική οφειλή δεν επιβαρύνεται με επιπλέον προσαυξήσεις/τόκους/ πρόστιμο εκπρόθεσμης καταβολής κατά τη διάρκεια της ρύθμισης.

Η καταβολή της πρώτης δόσης γίνεται μέχρι και την 30.09.2016 και οι επόμενες μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα των επόμενων μηνών.

Κατά τα λοιπά της ρύθμισης αυτής ισχύουν τα αναφερόμενα στις διατάξεις της ρύθμισης της υποπαραγράφου Α2 της παραγράφου Α του άρθρου πρώτου του Ν. 4152/2013 (ΦΕΚ 107/Α’) όπως ισχύουν. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 4 Αυγούστου 2016
Ο Αναπληρωτής Υπουργός
ΤΡΥΦΩΝΑΣ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣΠηγή: Taxheaven