Αριθμ. 2694/25.7.2016 Καθορισμός φορέων του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ελεγχόμενων από τη Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικών Ελέγχων (Γ.Δ.Δ.Ε.) του Υπουργείου Οικονομικών

Αριθμ. 2694/25.7.2016 Καθορισμός φορέων του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ελεγχόμενων από τη Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικών Ελέγχων (Γ.Δ.Δ.Ε.) του Υπουργείου Οικονομικών

Αριθμ. 2694

(ΦΕΚ Β' 2568/19-8-2016)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) των άρθρων 3 και 4 του Ν. 3492/2006 «Οργάνωση συστημάτων ελέγχου για τη διασφάλιση της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης του κρατικού προϋπολογισμού και των εκτός του κρατικού προϋπολογισμού φορέων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 210)

β) του άρθρου 21 του Ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 143)

γ) του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α' 98)

2. Το Π.δ. 111/2014 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών» (ΦΕΚ Α' 178)

3. Το Π.δ. 113/2014 «Οργανισμός του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας» (ΦΕΚ Α' 180)

4. Το άρ. 27 του Ν. 4320/2015 «Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ Α'29)

5. Την αριθμ. Υ29/08.10.2015 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη» (ΦΕΚ Β' 2168)

6. Το γεγονός ότι η παρούσα απόφαση δεν προκαλεί δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Αντικαθιστούμε την αριθμ. 2/16946/ΔΥΕΠ/14.02.2013 απόφαση Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών και Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας (ΦΕΚ Β' 388) ως εξής:

«Καθορίζουμε τους φορείς αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, οι οποίοι εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Ν. 3492/2006 και τους οποίους αφορούν τα συστήματα διαχείρισης και ελέγχου, οι έλεγχοι και τα διοικητικά μέτρα και κυρώσεις που αναφέρονται στον εν λόγω νόμο ως ακολούθως:

Α. Κεντρική Υπηρεσία - Γενικές Γραμματείες - Ειδική Γραμματεία

Β. Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης (Ν.Π.Δ.Δ.)

Β.1 Φορείς Κύριας Ασφάλισης

1. Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών (Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ.)
2. Οργανισμός Γεωργικών Ασφαλίσεων (Ο.Γ.Α.)
3. Οργανισμός Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών (Ο.Α.Ε.Ε.)
4. Ενιαίο Ταμείο Ανεξάρτητα Απασχολουμένων (Ε.Τ.Α.Α.)
5. Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Προσωπικού Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης (Ε.Τ.Α.Π. - ΜΜΕ)
6. Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο (Ν.Α.Τ.)
7. Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.)

Β.2 Φορείς Επικουρικής Ασφάλισης

Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης (ΕΤΕΑ)

Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων (Μ.Τ.Π.Υ.)

Β.3 Φορείς Πρόνοιας

1. Ταμείο Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων (Τ.Π.Δ.Υ.)
2. Ταμείο Ασφάλισης Προσωπικού Ιδιωτικού Τομέα (Τ.Α.Π.Ι.Τ.)
3. Ταμείο Ασφάλισης Υπαλλήλων Τραπεζών και Επιχειρήσεων Κοινής Ωφέλειας (Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω.)
4. Ταμείο Πρόνοιας Αξιωματικών Εμπορικού Ναυτικού (Τ.Π.Α.Ε.Ν.)
5. Ταμείο Πρόνοιας Κατωτέρων Πληρωμάτων Εμπορικού Ναυτικού (Τ.Π.Κ.Π.Ε.Ν.)

Β.4 Λοιποί Φορείς

1. Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Τραπεζοϋπαλλήλων (Ε.Τ.Α.Τ.) (προσυνταξιοδοτικό καθεστώς)
2. Ταμείο Αλληλοβοήθειας Προσωπικού Εθνικού Τυπογραφείου (Τ.Α.Π.Ε.Τ.)
3. Κεφάλαιο Ανεργίας και Ασθένειας Ναυτικών (Κ.Α.Α.Ν.)
4. Κεφάλαιο Δυτών
5. Ενιαίο Κεφάλαιο Αποζημίωσης Φορτοεκφορτωτών (Ε.Κ.Α.Φ.)
6. Εθνική Αναλογιστική Αρχή (Ε.Α.Α.)

Γ. Ανώνυμες Εταιρείες

1. Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης Α.Ε. (Η.Δ.Ι.Κ.Α.)
2. Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων Ασφαλιστικών Οργανισμών (Α.Ε.Δ.Α.Κ. Α.Ο.)
3. Εταιρία Διαχείρισης Ειδικού Κεφαλαίου ΤΑΠ-ΟΤΕ Α.Ε.

Δ. Φορείς Κοινωνικής Πολιτικής και Πρόνοιας (Ν.Π.Δ.Δ.)

1. Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.)
2. Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ε.Κ.Κ.Α.)
3. Εθνικό Κέντρο Κωφών (Ε.Ι.Κ.)
4. Κέντρο Εκπαιδεύσεως και Αποκαταστάσεως Τυφλών (Κ.Ε.Α.Τ.)
5. Ειδικός Λογαριασμός Οικογενειακών Επιδομάτων Ναυτικών (Ε.Λ.Ο.Ε.Ν.)
6. Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης
7. Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
8. Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας
9. Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ηπείρου
10. Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Θεσσαλίας
11. Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ιονίων Νήσων - Ο.Δ.Α.Ζ.
12. Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος
13. Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος
14. Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Αττικής
15. Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου
16. Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου
17. Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κρήτης
18. Κέντρο Παιδικής Μέριμνας Αρρένων- Παπάφειο Θεσσαλονίκης
19. θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων Ευρυτανίας

Ε. Λοιπά Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.)

1. Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού (Ε.Ι.Ε.Α.Δ.)
2. Εστία Ναυτικών
3. Οργανισμός Μεσολάβησης και Διαιτησίας (Ο.ΜΕ.Δ.)

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 25 Ιουλίου 2016

Οι Υπουργοί

Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης Αναπληρωτής Υπουργός και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ

Οικονομικών
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ
Πηγή: Taxheaven