Αριθ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./76/18558/29.7.2016 Κατανομή προσωπικού στο Υπουργείο Οικονομικών έτους 2016

Αριθ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./76/18558/29.7.2016 Κατανομή προσωπικού στο Υπουργείο Οικονομικών έτους 2016

Αριθ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./76/18558

(ΦΕΚ Β' 2578/29-8-2016)

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 2 και 3 και του άρθρου 11 παρ. 5 εδάφιο δεύτερο του Ν. 3833/2010 «Προστασία της εθνικής οικονομίας - Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της δημοσιονομική κρίσης» (ΦΕΚ 40/Α/15-3-2010), όπως ισχύει και της παρ. 21 του άρθρου ενάτου του Ν. 4057/2012 (ΦΕΚ 54/Α/2012).

2. Το Π.δ. 24/27-1-2015 (ΦΕΚ 20/Α/2015) «Σύσταση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων».

3. Την απόφαση Υ21/6-10-2015 (ΦΕΚ 2144/Β/2015) «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Χριστόφορο Βερναρδάκη».

4. Την υπ' αριθ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΠ.1/71/οικ.4573/1-3-2011 (ΦΕΚ 323/Β/1-3-2011) κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών για τον καθορισμό των προτεραιοτήτων και των κριτηρίων κατανομής προσωπικού.

5. Την ανάγκη ορθολογικής κατανομής και αξιοποίησης του μονίμου και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικού και των λειτουργών του Δημοσίου που διορίζεται ή προσλαμβάνεται στους φορείς της παρ. 1 του άρθρου 1 του Ν. 3812/2009.

6. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση κατανομής δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη,

αποφασίζουμε:

Την κατανομή δεκατριών (13) ατόμων στο Υπουργείο Οικονομικών ως εξής:

• Τρία (3) άτομα σε θέσεις κλάδου ΥΕ Φυλάκων Νυχτοφυλάκων βάσει του πίνακα διοριστέων που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 429/Γ/2010 σύμφωνα με την 10Κ/2008 Προκήρυξη ΑΣΕΠ. 

• Τρία (3) άτομα σε θέσεις κλάδου ΥΕ Επιμελητών, βάσει των διατάξεων της παρ. 21 του άρθρου 20 του Ν. 2738/1999 και του άρθρου 25 του Ν. 3200/2003 και των υπ' αριθ. 1281/2010 και 179/2010 αποφάσεων του Ε' Τμήματος του ΑΣΕΠ, και

• Επτά (7) άτομα, σε θέσεις κλάδου TE Πληροφορικής, σύμφωνα με την 8Κ/2008 Προκήρυξη ΑΣΕΠ και των υπ' αριθ. 1796/2010 και 29/2012 αποφάσεων του Β' Τμήματος του ΑΣΕΠ.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 29 Ιουλίου 2016

Ο Αναπληρωτή Υπουργός
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΒΕΡΝΑΡΔΑΚΗΣ
Πηγή: Taxheaven