Αριθμ. Γ.Δ.Ο.Π. 0001100 ΕΞ2016/Χ.Π. 1486/26.7.2016 Καθορισμός αποζημίωσης των πληγέντων από τις πλημμύρες της 13ης και 14πς Δεκεμβρίου 2011 σε περιοχές της Δημοτικής Ενότητας Καλλονής του Δήμου Λέσβου της Περιφερειακής Ενότητας Λέσβου της Περιφέρειας Βορε

Αριθμ. Γ.Δ.Ο.Π. 0001100 ΕΞ2016/Χ.Π. 1486/26.7.2016 Καθορισμός αποζημίωσης των πληγέντων από τις πλημμύρες της 13ης και 14πς Δεκεμβρίου 2011 σε περιοχές της Δημοτικής Ενότητας Καλλονής του Δήμου Λέσβου της Περιφερειακής Ενότητας Λέσβου της Περιφέρειας Βορε

Αριθμ. Γ.Δ.Ο.Π. 0001100 ΕΞ2016/Χ.Π. 1486

(ΦΕΚ Β' 2568/19-8-2016)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 36 και ιδίως της παρ. 2 του Ν.2459/1997 (ΦΕΚ 17/τ.Α/18-2-1997) «Κατάργηση φορολογικών απαλλαγών και άλλες διατάξεις».

2. Τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν.4270/2014 (ΦΕΚ 143/τ.Α/28-6-2014) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ)- δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις».

3. Τις διατάξεις των άρθρων 41 παρ. 1 και 5, 47 παρ. 3, και 90 του άρθρου πρώτου του Π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/τ.Α/ 22-4-2005) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα».

4. α) Τις διατάξεις των άρθρων 2, 3 και 5 του Π.δ. 70/2015 (ΦΕΚ 114/τ.Α/22-9-2015) «Ανασύσταση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας».

β) Το Π.Δ. 73/2015 (ΦΕΚ 116/τ.Α/23-9-2015) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

γ) Τις διατάξεις του άρθρου 8 του Π.Δ. 113/2010 (ΦΕΚ 194/τ.Α/22-11-2010) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες».

5. Την υπ' αριθμ. 107837/21.10.2015 (ΦΕΚ 2280/τ.Β/22- 10-2015) «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, Θεοδώρα Τζάκρη».

6. Την υπ' αριθμ. 105755/14.10.2015 (ΦΕΚ 2222/τ.Β/ 15-10-2015) «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, Αλέξανδρο Χαρίτση», όπως ισχύει.

7. Το Π.Δ. 111/2014 (ΦΕΚ 178/τ.Α/29-6-2014) Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών.

8. Τις διατάξεις του άρθρου 17, παρ. 2, του Ν. 4038/2012 (ΦΕΚ 14/τ.Β/2-2-2012) «Επείγουσες ρυθμίσεις που αφορούν την εφαρμογή του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015».

9. Την υπ' αριθμ. 20725/Β.979/10.5.2011 (ΦΕΚ 1207/ τ.Β/16-6-2011) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός διαδικασιών για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 36 του Ν.2459/1997 (ΦΕΚ 17/τΑ/18- 2-1997)».

10. Την υπ' αριθμ. 854/4.12.2014 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας «Ορισμός αρμοδιοτήτων της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας για την υλοποίηση της Τεχνικής Υποστήριξης Εφαρμογής και του άρθρου 36 του Ν. 2459/1997».

11. α) Τον υπ' αριθμ. 1407/2013 Κανονισμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας.

β) Τον υπ' αριθμ. 1408/2013 Κανονισμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας στον γεωργικό τομέα.

γ) Τον υπ' αριθμ. 717/2014 Κανονισμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας στους τομείς της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας.

12. Την αριθμ. οικ. 3648/387/30.3.2012 (ΦΕΚ 985/τ.Β/ 30-3-2012) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας «Εκχώρηση αρμοδιοτήτων για το έργο «Επιχορήγηση επιχειρήσεων που έχουν πληγεί από πλημμύρες και λοιπές θεομηνίες εκτός σεισμών» άρθρο 36 του Ν.2459/1997 (ΦΕΚ 17/τ.Α/ 18-2-1997)».

13. Την υπ' αριθμ. 2151πε/Α325/28.3.2013 κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, του Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, με την οποία οριοθετούνται οι περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Λέσβου, που επλήγησαν από τις πλημμύρες της 13ης και 14ης Δεκεμβρίου 2011.

14. Την υπ' αριθμ. 938/ΑΖ11/15.4.1998 εγκύκλιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημ. Έργων «Αποκατάσταση ζημιών κτιρίων που επλήγησαν από πλημμύρες, πυρκαγιές και κατολισθήσεις».

15. Το με αριθμ. 397/3.10.2013 έγγραφο της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.

16. Την ανάγκη υποστήριξης των επιχειρήσεων που είναι εγκατεστημένες και λειτουργούν στη Περιφερειακή Ενότητα Λέσβου και υπέστησαν ζημιές από τις πλημμύρες της 13ης και 14ης Δεκεμβρίου 2011,

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

1. Παρέχεται επιχορήγηση για την αντιμετώπιση των ζημιών που προκλήθηκαν από τις πλημμύρες της 13ης και 14ης Δεκεμβρίου 2011 σε περιοχές της Δημοτικής Ενότητας Καλλονής του Δήμου Λέσβου της Περιφερειακής Ενότητας Λέσβου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, οι οποίες έχουν οριοθετηθεί με την υπ' αριθμ. 2151πε/ Α325/28-3-2013 κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, του Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, σε βιομηχανικές και βιοτεχνικές μονάδες, εμπορικά καταστήματα, αγροτικές εκμεταλλεύσεις, άλλες επιχειρήσεις και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα φορείς, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 36 του Ν.2459/1997 (ΦΕΚ 17/τ.Α/18-2-1997).

2. Η επιχορήγηση παρέχεται για την αντιμετώπιση ζημιών των επιχειρήσεων οι οποίες έχουν καταγραφεί από την αρμόδια Επιτροπή εντοπισμού, καταγραφής και αποτίμησης ζημιών της Περιφέρειας και αφορούν σε κτιριακές εγκαταστάσεις, μηχανολογικό εξοπλισμό, πρώτες ύλες, εμπορεύματα και φορτηγά αυτοκίνητα δημόσιας και ιδιωτικής χρήσης, τα οποία κατεγράφησαν από την αρμόδια Επιτροπή ως ολοσχερώς κατεστραμμένα από την πλημμύρα.

3. Η επιχορήγηση συνίσταται σε δωρεάν χρηματική ενίσχυση του Δημοσίου και είναι ίση με το 30% του συνόλου της κατά περίπτωση εκτιμηθείσας ζημίας, από την αρμόδια Επιτροπή εντοπισμού, καταγραφής και αποτίμησης ζημιών της Περιφέρειας και με ανώτατο όριο τα ποσά που προβλέπονται στους αντίστοιχους ως άνω Κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

4. Η επιχορήγηση καταβάλλεται στους δικαιούχους από την Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, μετά από προσκόμιση των κάτωθι εγγράφων στην Διεύθυνση Βιομηχανικής Πολιτικής της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού:

α) βεβαίωση της αρμόδιας Περιφέρειας στην οποία εμφανίζεται αναλυτικά το ύψος των ζημιών,

β) βεβαίωση της Διεύθυνση Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, με την οποία βεβαιώνεται ότι δεν έχει εγκριθεί δωρεάν κρατική αρωγή για τις ίδιες ζημιές κτισμάτων με βάση το άρθρο 84 του Ν. 4313/2014, ούτε εκκρεμεί σε αυτήν σχετική αίτηση,

γ1) Υπεύθυνη Δήλωση ότι το συνολικό ποσό ενισχύσεων ήσσονος σημασίας το οποίο έλαβε συνολικά η επιχείρηση, κατά το τρέχον οικονομικό έτος και κατά τα δύο προηγούμενα οικονομικά έτη, δεν υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ, όπως καθορίζεται στον Κανονισμό 1407/2013 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (το αντίστοιχο ανώτατο ποσό για επιχειρήσεις που εκτελούν οδικές εμπορευματικές μεταφορές για λογαριασμό τρίτων, είναι 100.000 ευρώ),

ή γ2) Υπεύθυνη Δήλωση ότι το συνολικό ποσό ενισχύσεων ήσσονος σημασίας το οποίο έλαβε συνολικά η επιχείρηση - εφ' όσον η επιχείρηση δραστηριοποιείται στην πρωτογενή παραγωγή γεωργικών προϊόντων- κατά το τρέχον οικονομικό έτος και κατά τα δύο προηγούμενα οικονομικά έτη, δεν υπερβαίνει το ποσό των 15.000 ευρώ, όπως καθορίζεται στον Κανονισμό 1408/2013 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

ή γ3) Υπεύθυνη Δήλωση ότι το συνολικό ποσό ενισχύσεων ήσσονος σημασίας το οποίο έλαβε συνολικά η επιχείρηση - εφ' όσον η επιχείρηση δραστηριοποιείται στην παραγωγή, τη μεταποίηση και την εμπορία προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας - κατά το τρέχον οικονομικό έτος και κατά τα δύο προηγούμενα οικονομικά έτη, δεν υπερβαίνει το ποσό των 30.000 ευρώ, όπως καθορίζεται στον Κανονισμό 717/2014 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

δ) Υπεύθυνη Δήλωση ότι δεν έχει καταβληθεί απο-ζημίωση από άλλον φορέα για την επιχορήγηση που αναφέρεται στην παρ. 2 του παρόντος,

ε) βεβαίωση της ασφαλιστικής εταιρίας στην οποία εμφανίζεται το συνολικό ύψος αποζημίωσης που έλαβε ή πρόκειται να λάβει ο δικαιούχος ή Υπεύθυνη Δήλωση του δικαιούχου ότι οι ζημιωθείσες εγκαταστάσεις κ.λπ. δεν είναι ασφαλισμένες,

στ) πρόσφατο πιστοποιητικό πρωτοδικείου, των τελευταίων 30 ημερών, περί μη πτώχευσης και λοιπά δικαιολογητικά εκταμίευσης όπως προβλέπονται στο άρθρο 3 παρ. 3 της υπ' αριθμ. 20725/979/10-5-2011 (ΦΕΚ 1207/Β/14-6-2011) Υπουργικής Απόφασης.

Τα ανωτέρω δικαιολογητικά τηρούνται στην Δ/νση Βιομηχανικής Πολιτικής της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού για δέκα έτη από την ημερομηνία καταβολής της επιχορήγησης.

5. Η βεβαίωση περί του ύψους των ζημιών παρέχεται από την αρμόδια Υπηρεσία της Περιφέρειας με βάση τις ζημιές που κατέγραψαν οι αρμόδιες πρωτοβάθμιες ή δευτεροβάθμιες επιτροπές. Από το ύψος της εκτιμηθείσας ζημίας αφαιρείται τυχόν ασφαλιστική αποζημίωση που έλαβε ή πρόκειται να λάβει ο δικαιούχος.

Άρθρο 2

Η δαπάνη που προκαλείται από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης, ανέρχεται στο ποσό των 90.800 ευρώ περίπου και θα βαρύνει τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού (ΣΑΕ 027/0 - ΚΩΔ. ΕΡΓΟΥ ΠΔΕ 2012ΣΕ02700000 - Τομέας Βιομηχανίας - Βιοτεχνίας). 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 26 Ιουλίου 2016

Οι Υπουργοί
Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ

Υφυπουργός Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ

Υφυπουργός Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού
ΘΕΟΔΩΡΑ ΤΖΑΚΡΗ

Οικονομικών
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ

Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣΠηγή: Taxheaven