Αριθμ. Γ.Δ.Ο.Π. 0001097ΕΞ2016/Χ.Π. 1484/27.7.2016 Καθορισμός αποζημίωσης των πληγέντων από την πλημμύρα της 28ης Ιανουαρίου 2011 στη νήσο Ρόδο

Αριθμ. Γ.Δ.Ο.Π. 0001097ΕΞ2016/Χ.Π. 1484/27.7.2016 Καθορισμός αποζημίωσης των πληγέντων από την πλημμύρα της 28ης Ιανουαρίου 2011 στη νήσο Ρόδο

Αριθμ. Γ.Δ.Ο.Π. 0001097ΕΞ2016/Χ.Π. 1484

(ΦΕΚ Β' 2572/19-8-2016)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 36 και ιδίως της παρ. 2 του Ν. 2459/1997 (ΦΕΚ 17/τ.Α'/18-2-1997) «Κατάργηση φορολογικών απαλλαγών και άλλες διατάξεις».

2. Τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/τ.Α'/28-6-2014) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ ΕΕ)-δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις».

3. Τις διατάξεις των άρθρων 41 παρ. 1 και 5, 47 παρ. 3, και 90 του άρθρου πρώτου του Π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/ τ.Α'/22-4-2005) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα».

4. α) Τις διατάξεις των άρθρων 2, 3 και 5 του Π.δ. 70/ 2015 (ΦΕΚ 114/τ.Α'/22-9-2015) «Ανασύσταση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας».

β) Το Π.δ. 73/2015 (ΦΕΚ 116/τ.Α'/23-9-2015) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

γ) Τις διατάξεις του άρθρου 8 του Π.δ. 113/2010 (ΦΕΚ 194/τ.Α/22-11-2010) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες».

5. Την υπ' αριθ. 107837/21-10-2015 (ΦΕΚ 2280/τ.Β'/ 22-10-2015) «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, Θεοδώρα Τζά- κρη».

6. Την υπ' αριθ. 105755/14-10-2015 (ΦΕΚ 2222/τ.Β'/ 15-10-2015) «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, Αλέξανδρο Χα- ρίτση», όπως ισχύει.

7. Το Π.δ. 111/2014 (ΦΕΚ 178/τ.Α'/29-6-2014) Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών.

8. Τις διατάξεις του άρθρου 17, παρ. 2, του Ν. 4038/2012 (ΦΕΚ 14/τ.Β'/2-2-2012) «Επείγουσες ρυθμίσεις που αφορούν την εφαρμογή του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015».

9. Την υπ' αριθ. 20725/Β.979/10-5-2011 (ΦΕΚ 1207/ τΒ/16-6-2011) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός διαδικασιών για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 36 του Ν. 2459/1997 (ΦΕΚ 17/ τ.Α'/18-2-1997)».

10. Την υπ' αριθ. 854/4-12-2014 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας «Ορισμός αρμοδιοτήτων της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας για την υλοποίηση της Τεχνικής Υποστήριξης Εφαρμογής και του άρθρου 36 του Ν. 2459/1997».

11. α) Τον υπ' αριθ. 1407/2013 Κανονισμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας.

β) Τον υπ' αριθ. 1408/2013 Κανονισμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας στον γεωργικό τομέα.

γ) Τον υπ' αριθ. 717/2014 Κανονισμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας στους τομείς της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας.

12. Την αριθ. οικ. 3648/387/30-3-2012 (ΦΕΚ 985/ τ.Β'/30-3-2012) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας «Εκχώρηση αρμοδιοτήτων για το έργο «Επιχορήγηση επιχειρήσεων που έχουν πληγεί από πλημμύρες και λοιπές θεομηνίες εκτός σεισμών» άρθρο 36 του Ν. 2459/1997 (ΦΕΚ 17/τ.Α'/18-2-1997)».

13. Την υπ' αριθ. 687/Α325/10-5-2011 (ΦΕΚ 956/ τ.Β'/24-5-2011) κοινής υπουργικής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης- Οικονομικών- Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας- Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, με την οποία οριοθετούνται περιοχές των νήσων Κω και Ρόδου, που επλήγησαν από την πλημμύρα της 28ης Ιανουαρίου 2011.

14. Την υπ' αριθ. 938/ΑΖ11/15-4-1998 εγκύκλιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημ. Έργων «Αποκατάσταση ζημιών κτιρίων που επλήγησαν από πλημμύρες, πυρκαγιές και κατολισθήσεις».

15. Το με αριθ. πρωτ. 4848/28-5-2012 έγγραφο της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

16. Την ανάγκη υποστήριξης των επιχειρήσεων που είναι εγκατεστημένες και λειτουργούν στη νήσο Ρόδο και υπέστησαν ζημιές από την πλημμύρα της 28ης Ιανουαρίου 2011,

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

1. Παρέχεται επιχορήγηση για την αντιμετώπιση των ζημιών που προκλήθηκαν από την πλημμύρα της 28ης Ιανουαρίου 2011 στη νήσο Ρόδο, οι οποίες έχουν οριοθετηθεί με την υπ' αριθ. 687/A325/10-5-2011 (ΦΕΚ 956/ Β/24-5-2011) κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης- Οικονομικών- Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας- Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, σε βιομηχανικές και βιοτεχνικές μονάδες, εμπορικά καταστήματα, αγροτικές εκμεταλλεύσεις, άλλες επιχειρήσεις και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα φορείς, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 36 του Ν. 2459/1997 (ΦΕΚ 17/τ.Α'/18-2-1997).

2. Η επιχορήγηση παρέχεται για την αντιμετώπιση ζημιών των επιχειρήσεων οι οποίες έχουν καταγραφεί από την αρμόδια Επιτροπή εντοπισμού, καταγραφής και αποτίμησης ζημιών της Περιφέρειας και αφορούν σε κτιριακές εγκαταστάσεις, μηχανολογικό εξοπλισμό, πρώτες ύλες, εμπορεύματα και φορτηγά αυτοκίνητα δημόσιας και ιδιωτικής χρήσης, τα οποία κατεγράφησαν από την αρμόδια Επιτροπή ως ολοσχερώς κατεστραμμένα από την πλημμύρα.

3. Η επιχορήγηση συνίσταται σε δωρεάν χρηματική ενίσχυση του Δημοσίου και είναι ίση με το 30% του συνόλου της κατά περίπτωση εκτιμηθείσας ζημίας, από την αρμόδια Επιτροπή εντοπισμού, καταγραφής και αποτίμησης ζημιών της Περιφέρειας και με ανώτατο όριο τα ποσά που προβλέπονται στους αντίστοιχους ως άνω Κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

4. Η επιχορήγηση καταβάλλεται στους δικαιούχους από την Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, μετά από προσκόμιση των κάτωθι εγγράφων στην Διεύθυνση Βιομηχανικής Πολιτικής της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού:

α) βεβαίωση της αρμόδιας Περιφέρειας στην οποία εμφανίζεται αναλυτικά το ύψος των ζημιών,

β) βεβαίωση της Διεύθυνση Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, με την οποία βεβαιώνεται ότι δεν έχει εγκριθεί δωρεάν κρατική αρωγή για τις ίδιες ζημιές κτισμάτων με βάση το άρθρο 84 του Ν. 4313/2014, ούτε εκκρεμεί σε αυτήν σχετική αίτηση, 

γ1) Υπεύθυνη Δήλωση ότι το συνολικό ποσό ενισχύσεων ήσσονος σημασίας το οποίο έλαβε συνολικά η επιχείρηση, κατά το τρέχον οικονομικό έτος και κατά τα δύο προηγούμενα οικονομικά έτη, δεν υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ, όπως καθορίζεται στον Κανονισμό 1407/2013 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (το αντίστοιχο ανώτατο ποσό για επιχειρήσεις που εκτελούν οδικές εμπορευματικές μεταφορές για λογαριασμό τρίτων, είναι 100.000 ευρώ),

ή γ2) Υπεύθυνη Δήλωση ότι το συνολικό ποσό ενισχύσεων ήσσονος σημασίας το οποίο έλαβε συνολικά η επιχείρηση- εφ' όσον η επιχείρηση δραστηριοποιείται στην πρωτογενή παραγωγή γεωργικών προϊόντων - κατά το τρέχον οικονομικό έτος και κατά τα δύο προηγούμενα οικονομικά έτη, δεν υπερβαίνει το ποσό των 15.000 ευρώ, όπως καθορίζεται στον Κανονισμό 1408/2013 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

ή γ3) Υπεύθυνη Δήλωση ότι το συνολικό ποσό ενισχύσεων ήσσονος σημασίας το οποίο έλαβε συνολικά η επιχείρηση-εφ' όσον η επιχείρηση δραστηριοποιείται στην παραγωγή, τη μεταποίηση και την εμπορία προ-ϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας- κατά το τρέχον οικονομικό έτος και κατά τα δύο προηγούμενα οικονομικά έτη, δεν υπερβαίνει το ποσό των 30.000 ευρώ, όπως καθορίζεται στον Κανονισμό 717/2014 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

δ) Υπεύθυνη Δήλωση ότι δεν έχει καταβληθεί αποζημίωση από άλλον φορέα για την επιχορήγηση που αναφέρεται στην παρ. 2 του παρόντος,

ε) βεβαίωση της ασφαλιστικής εταιρίας στην οποία εμφανίζεται το συνολικό ύψος αποζημίωσης που έλαβε ή πρόκειται να λάβει ο δικαιούχος ή Υπεύθυνη Δήλωση του δικαιούχου ότι οι ζημιωθείσες εγκαταστάσεις κλπ δεν είναι ασφαλισμένες

στ) πρόσφατο πιστοποιητικό πρωτοδικείου, των τελευταίων 30 ημερών, περί μη πτώχευσης και λοιπά δικαιολογητικά εκταμίευσης όπως προβλέπονται στο άρθρο 3 παρ. 3 της υπ' αριθ. 20725/979/10-5-2011 (ΦΕΚ 1207τ.Β/14-6-2011) υπουργικής απόφασης.

Τα ανωτέρω δικαιολογητικά τηρούνται στην Διεύθυνση Βιομηχανικής Πολιτικής της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού για δέκα έτη από την ημερομηνία καταβολής της επιχορήγησης.

5. Η βεβαίωση περί του ύψους των ζημιών παρέχεται από την αρμόδια Υπηρεσία της Περιφέρειας με βάση τις ζημιές που κατέγραψαν οι αρμόδιες πρωτοβάθμιες ή δευτεροβάθμιες επιτροπές. Από το ύψος της εκτιμηθεί- σας ζημίας αφαιρείται τυχόν ασφαλιστική αποζημίωση που έλαβε ή πρόκειται να λάβει ο δικαιούχος.

Άρθρο 2

Η δαπάνη που προκαλείται από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης, ανέρχεται στο ποσό των 3.850 ευρώ περίπου και θα βαρύνει τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού (ΣΑΕ 027/0-ΚΩΔ. ΕΡΓΟΥ ΠΔΕ 2012ΣΕ02700000-Τομέας Βιομηχανίας-Βιοτεχνίας).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 27 Ιουλίου 2016

Οι Υπουργοί

Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ

Υφυπουργός Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ

Υφυπουργός Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού
ΘΕΟΔΩΡΑ ΤΖΑΚΡΗ

Οικονομικών
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ

Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ
Πηγή: Taxheaven