Αριθμ. απόφ. 2132/44/26.7.2016 Τροποποίηση του άρθρου 5 της υπ' αριθμ. 635/8-3-2016 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΑΕΔ (ΦΕΚ 1708/B'/16-5-2016)

Αριθμ. απόφ. 2132/44/26.7.2016 Τροποποίηση του άρθρου 5 της υπ' αριθμ. 635/8-3-2016 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΑΕΔ (ΦΕΚ 1708/B'/16-5-2016)

Αριθμ. απόφ. 2132/44/26-07-2016

(ΦΕΚ Β' 2585/22-8-2016)

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ

Έχοντας υπόψη:

1. Το άρθρο 70 του Ν. 3996/2011 (ΦΕΚ Α' 170).

2. Την εισηγητική έκθεση του άρθρου 70 του Ν. 3996/2011.

3. Τη σύμφωνη γνώμη των μελών του.

4. Το γεγονός ότι από την παρούσα πράξη δεν προκύπτει δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού ή προϋπολογισμού του ΟΑΕΔ.

5. Την υπ' αριθμ. 635/8.3.2016 απόφαση του (ΦΕΚ 1708/ Β/15-6-2016),

αποφασίζει:

Την τροποποίηση του άρθρου 5 της με αριθμό 635/8.3.2016 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΑΕΔ (ΦΕΚ 1708/Β'/16-5-2016), ως εξής:

Άρθρο 5
Καταργούμενες διατάξεις

Έξι (6) μήνες μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος Κανονισμού, η με αριθμό 2840/23.8.2011 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΑΕΔ καταργείται.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


Η Διοικήτρια
Μ. ΚΑΡΑΜΕΣΙΝΗ

Πηγή: Taxheaven