Κ.Υ.Α. αριθμ. 11656/241/24.8.2016 Τροποποίηση της με αριθ. 24990/366/ 04.06.2015 κοινής υπουργικής απόφασης με θέμα «Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής για εργασία πολιτών τρίτων χωρών για τα έτη 2015 και 2016» (Β'1092)

Κ.Υ.Α. αριθμ. 11656/241/24.8.2016 Τροποποίηση της με αριθ. 24990/366/ 04.06.2015 κοινής υπουργικής απόφασης με θέμα «Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής για εργασία πολιτών τρίτων χωρών για τα έτη 2015 και 2016» (Β'1092)

Αριθμ. 11656/241

(ΦΕΚ Β' 2671/26-08-2016)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ - ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ - ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

1. Τις διατάξεις του άρθρου 11 και του άρθρου 13Α του νόμου 4251/2014 «Κώδικας Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης και λοιπές διατάξεις» (Α 80), η οποία προβλέπει την κατ' εξαίρεση και υπό όρους απασχόληση πολιτών τρίτων χωρών που στερούνται τίτλου διαμονής στην χώρα, για την αντιμετώπιση επειγουσών αναγκών της αγροτικής εκμετάλλευσης, όπως αυτή εισήχθηκε με το άρθρο 58 του Ν. 4384/2016 (Α' 78).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 27 Ν. 4320/2015 «Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις» (Α' 29).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 (Α' 98).

4. Τις διατάξεις του Π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού (Α' 114).

5. Τις διατάξεις του Π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α'116).

6. Τις διατάξεις της υπ' αριθ. 66224/2014 απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, Υγείας, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Καθορισμός ειδικότερων ζητημάτων σχετικά με τη διαδικασία καθορισμού του όγκου εισδοχής πολιτών τρίτων χωρών και τη διαδικασία μετάκλησης για εξαρτημένη εργασία, εποχική απασχόληση, απασχόληση αλιεργατών και υψηλής ειδίκευσης (Β' 7/2015).

7. Τις διατάξεις της υπ' αριθ. Υ10 από 25-9-2015 απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης Ιωάννη Μουζάλα» (Β' 2109).

8. Τις διατάξεις της υπ' αριθ. Υ56 από 21-10-2015 απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Αναπληρώτρια Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Ουρανία Αντωνοπούλου» (Β' 2281).

9. Το με αριθ. πρωτ. 29097/491/2016 έγγραφο με το οποίο διαβιβάσθηκε προς τον Ο.Α.Ε.Δ., την Ο.Κ.Ε. και τη Γενική Γραμματεία Πληθυσμού και Κοινωνικής Συνοχής του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης το ερώτημα των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης σχετικά με τις υπάρχουσες ανάγκες εργασίας στις Περιφέρειες της Ελληνικής Επικράτειας.

10. Το με αριθ. πρωτ. 641/16-03-2016 έγγραφο της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, το με αριθ. πρωτ. 56081/22-03-2016 έγγραφο του Αντιπεριφερειάρχη Δυτικής Αττικής, τα με αριθ. πρωτ. 71/37577/15-03-2016, Φ.Δ/112319/889/27-08-2015, 271/37577/15-03-2016 και 112/69508/09-05-2016 έγγραφα της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, το με αριθ. πρωτ. 1425/29-03-2016 έγγραφο της Περιφέρειας Ηπείρου, τα με αριθ. πρωτ. 94593/2985/06.08.2015 και 31284/848/09-03-2016 έγγραφα της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, τα με αριθ. πρωτ. 169/10-03-2016 και 132/25-02-2016 έγγραφα της Περιφέρειας Ανατ. Μακεδονίας και Θράκης, το με αριθ. πρωτ. 44082/10-03-2016 έγγραφο της Περιφέρειας Κρήτης, το με αριθ. πρωτ. 536/03-03-2016 της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, τα με αριθ. πρωτ. 170/29-02-2016 και 263/27.04.2016 έγγραφα της Περιφέρειας Θεσσαλίας, το με αριθ. πρωτ. 71142/1937/22-04-2016 έγγραφο της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και το με αριθ. πρωτ. 98083/22646/19-05-2016 (ορθή επανάληψη) έγγραφο της Περιφέρειας Πελοποννήσου με τις ανάγκες εργασίας στις ως άνω Περιφέρειες.

11. Το με αριθ. πρωτ. 3350.00.001/8065/14-7-2016 έγγραφο της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής.

12. Το με αριθ. πρωτ. 58101/15-7-2016 έγγραφο του Ο.Α.Ε.Δ.

13. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, 

αποφασίζουμε:

Την τροποποίηση της με αριθ. πρωτ. 24990/366/4.6.2015 κοινή υπουργική απόφαση (Β 1092) με θέμα «Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής για εργασία πολιτών τρίτων χωρών για τα έτη 2015 και 2016», ως εξής:

Α. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΑΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΑΥΞΑΝΕΤΑΙ Ο ΑΝΩΤΑΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΔΕΙΩΝ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2015 - 2016

1. Στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας συμπληρώνεται το ανώτατο όριο αδειών διαμονής για εξαρτημένη εργασία και για εποχική εργασία για τα έτη 2015 και 2016 κατά 12.200 θέσεις, οι οποίες κατανέμονται στις παρακάτω Περιφερειακές Ενότητες ως εξής:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

ΜΟΡΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ

ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Εργάτες γης

50

Εργάτες κτηνοτροφίας

100

 

ΣΥΝΟΛΟ

150ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΖΑΝΗΣ

ΜΟΡΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ

ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Εργάτες κτηνοτροφίας

150

ΣΥΝΟΛΟ

150

ΕΠΟΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Εργάτες γης

1.100

ΣΥΝΟΛΟ

1.100ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

ΜΟΡΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ

ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ

Εργάτες κτηνοτροφίας

200

ΕΡΓΑΣΙΑ

ΣΥΝΟΛΟ

200

ΕΠΟΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Εργάτες γης

6.600

Εργάτες κτηνοτροφίας

1.200

ΣΥΝΟΛΟ

8.000

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΡΕΒΕΝΩΝ

ΜΟΡΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ

ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Δασικές εργασίες

600ΕΠΟΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Εργάτες κτηνοτροφίας

1.200

Εργάτες γης και κτηνοτροφίας

800

ΣΥΝΟΛΟ

2.600


2. Στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας συμπληρώνεται το ανώτατο όριο αδειών διαμονής για εξαρτημένη ερ­γασία και για εποχική εργασία για τα έτη 2015 και 2016 κατά 2.330 θέσεις, οι οποίες κατανέμονται στις παρακά­τω Περιφερειακές Ενότητες ως εξής:


ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

ΜΟΡΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ

ΕΠΟΧΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Εργάτες κτηνοτροφίας

75

Εργάτες γης

320

Εργάτες σε φυτώριο καρποφόρων δέντρων

2

ΣΥΝΟΛΟ

397

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΥΒΟΙΑΣ

ΜΟΡΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ

ΕΠΟΧΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Εργάτες κτηνοτροφίας

115

Εργάτες γης

530

ΣΥΝΟΛΟ

645

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

ΜΟΡΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ

ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Εργάτες γης και κτηνοτροφίας

100

ΣΥΝΟΛΟ

100

ΕΠΟΧΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Εργάτες γης και κτηνοτροφίας

1.110

ΣΥΝΟΛΟ

1.110

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΩΚΙΔΑΣ

ΜΟΡΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ

ΕΠΟΧΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Εργάτες κτηνοτροφίας

25

Εργάτες γης

53

ΣΥΝΟΛΟ

78


3. Στην Περιφέρεια Αττικής, συμπληρώνεται το ανώτατο όριο αδειών διαμονής για εξαρτημένη εργασία και για εποχική εργασία για τα έτη 2015 και 2016 κατά 9.000 θέσεις, οι οποίες κατανέμονται στις παρακάτω Περιφερειακές Ενότητες ως εξής:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΜΟΡΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ

ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Εργάτες γης

700

Εργάτες κτηνοτροφίας

300

ΣΥΝΟΛΟ

1000


ΕΠΟΧΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Εργάτες γης

8000

ΣΥΝΟΛΟ

8000
4. Στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης συμπληρώνεται το ανώτατο όριο αδειών διαμονής για εποχική εργασία για τα έτη 2015 και 2016 κατά 1.290 θέσεις, οι οποίες κατανέμονται στις παρακάτω Περιφερειακές Ενότητες ως εξής:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΡΑΜΑΣ

ΜΟΡΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ

ΕΠΟΧΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Εργάτες κτηνοτροφίας

30

Εργάτες γης

260

ΣΥΝΟΛΟ

290


ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΞΑΝΘΗΣ

ΜΟΡΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ

ΕΠΟΧΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Εργάτες κτηνοτροφίας

30

Εργάτες γης

90

ΣΥΝΟΛΟ

120

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΜΟΡΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ

ΕΠΟΧΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Εργάτες κτηνοτροφίας

60

Εργάτες γης

380

ΣΥΝΟΛΟ

440

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΟΔΟΠΗΣ

ΜΟΡΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ

ΕΠΟΧΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Εργάτες κτηνοτροφίας

30

Εργάτες γης

120

ΣΥΝΟΛΟ

150

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΒΡΟΥ

ΜΟΡΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ

ΕΠΟΧΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Εργάτες κτηνοτροφίας

40

Εργάτες γης

250

ΣΥΝΟΛΟ

2905. Στην Περιφέρεια Ηπείρου συμπληρώνεται το ανώτατο όριο αδειών διαμονής για εξαρτημένη εργασία για τα έτη 2015 και 2016 κατά 1.700 θέσεις, οι οποίες κατανέμονται στις παρακάτω Περιφερειακές Ενότητες ως εξής:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΜΟΡΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ

ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Εργάτες κτηνοτροφίας (Βοσκοί)

300

Εργάτες πτηνοτροφείων

200

Εργάτες γης

50

ΣΥΝΟΛΟ

550


ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ

ΜΟΡΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ

ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Εργάτες κτηνοτροφίας (Βοσκοί)

100

Εργάτες γης

200

ΣΥΝΟΛΟ

300

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

ΜΟΡΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ

ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Εργάτες κτηνοτροφίας (Βοσκοί)

200

Εργάτες γης

200

ΣΥΝΟΛΟ

400

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΕΒΕΖΗΣ

ΜΟΡΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ

ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Εργάτες κτηνοτροφίας (Βοσκοί)

200

Εργάτες γης

250

ΣΥΝΟΛΟ

4506. Στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου συμπληρώνεται το ανώτατο όριο αδειών διαμονής για εξαρτημένη εργασία για τα έτη 2015 και 2016 κατά 60 θέσεις, οι οποίες κατανέμονται στις παρακάτω Περιφερειακές Ενότητες ως εξής:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΕΣΒΟΥ

ΜΟΡΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ

 

Εργάτες κτηνοτροφίας

5

ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ

Βοσκοί

5

ΕΡΓΑΣΙΑ

Εργάτες γης

50

 

ΣΥΝΟΛΟ

607. Στην Περιφέρεια Θεσσαλίας συμπληρώνεται το ανώτατο όριο αδειών διαμονής για εξαρτημένη εργασία για τα έτη 2015 και 2016 κατά 1.140 θέσεις, οι οποίες κατανέμονται στις παρακάτω Περιφερειακές Ενότητες ως εξής:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΜΟΡΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ

ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Εργάτες κτηνοτροφίας

150

 

ΣΥΝΟΛΟ

150

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΠΟΡΑΔΩΝ

ΜΟΡΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ

ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Εργάτες κτηνοτροφίας

20

ΣΥΝΟΛΟ

20


ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

ΜΟΡΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ

ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Εργάτες κτηνοτροφίας

150

ΣΥΝΟΛΟ

150

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

ΜΟΡΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ

ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Εργάτες γης

800

Εργάτες κτηνοτροφίας

20

ΣΥΝΟΛΟ

8208. Στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας συμπληρώνεται το ανώτατο όριο αδειών διαμονής για εξαρτημένη εργασία και για εποχική εργασία για τα έτη 2015 και 2016 κατά 6.115 θέσεις, οι οποίες κατανέμονται στις παρακάτω Περιφερειακές Ενότητες ως εξής:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΧΑΪΑΣ

ΜΟΡΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ

ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Εργάτες γης

6100

ΣΥΝΟΛΟ

6100


ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ

ΜΟΡΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ

ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Εργάτες κτηνοτρο­φικών μονάδων

5

ΣΥΝΟΛΟ

5

ΕΠΟΧΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Εργάτες γης

10

ΣΥΝΟΛΟ

109. Στην Περιφέρεια Πελοποννήσου συμπληρώνεται το ανώτατο όριο αδειών διαμονής για εξαρτημένη εργασία και για εποχική εργασία για τα έτη 2015 και 2016 κατά 4.028 θέσεις, οι οποίες κατανέμονται στις παρακάτω Περιφερειακές Ενότητες ως εξής:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

ΜΟΡΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ

ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Εργάτες γης

3

ΣΥΝΟΛΟ

3


ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΜΟΡΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ

ΕΠΟΧΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Εργάτες γης

15

Εργάτες κτηνοτροφίας

15

ΣΥΝΟΛΟ

30ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

ΜΟΡΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ

ΕΠΟΧΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Εργάτες γης

70

Εργάτες κτηνοτροφίας

25

ΣΥΝΟΛΟ

95ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

ΜΟΡΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ

ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Εργάτες γης

1150

ΣΥΝΟΛΟ

1150

ΕΠΟΧΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Εργάτες γης

2650

Εργάτες κτηνοτροφίας

100

ΣΥΝΟΛΟ

2750Β. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΑΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΚΑΘΟΡΙΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ Ο ΑΝΩΤΑΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΔΕΙΩΝ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2015 - 2016

1. Στην Περιφέρεια Αττικής, καθορίζεται το ανώτατο όριο αδειών διαμονής για εποχική εργασία για τα έτη 2015 και 2016 στις 3.000 θέσεις, οι οποίες κατανέμονται ως εξής:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΜΟΡΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ

ΕΠΟΧΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Εργάτες κτηνοτροφίας

500

Εργάτες γης

2500

ΣΥΝΟΛΟ

3000


2. Στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας καθορίζεται το ανώτατο όριο αδειών διαμονής για εποχική εργασία για τα έτη 2015 και 2016 στις 40 θέσεις, οι οποίες κατανέ­μονται ως εξής:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

ΜΟΡΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ

ΕΠΟΧΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Εργάτες κτηνοτροφίας

28

Εργάτες γης

12

ΣΥΝΟΛΟ

40Κατά τα λοιπά ισχύουν όσα προβλέπονται στην, με αριθ. 24990/366/4.6.2015, κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ Β' 1092). 

Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 24 Αυγούστου 2016

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΟΥΖΑΛΑΣ

Εξωτερικών 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΤΖΙΑΣ

Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής 
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ

Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ

Αναπληρώτρια Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
ΟΥΡΑΝΙΑ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ
Πηγή: Taxheaven