Αριθ. πρωτ.: Δ.ΟΡΓ.Β 1122287 ΕΞ 2016/12.8.2016 Τροποποίηση της αριθ. Δ.ΟΡΓ.Β.1033368 ΕΞ 2015/11-3-2015 (Υ.Ο.Δ.Δ.196) απόφασης της Γενικής Γραμματέως της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, περί ορισμού μελών της Γνωμοδοτικής Επιτροπής του άρθρου 15 του ν

Αριθ. πρωτ.: Δ.ΟΡΓ.Β 1122287 ΕΞ 2016/12.8.2016 Τροποποίηση της αριθ. Δ.ΟΡΓ.Β.1033368 ΕΞ 2015/11-3-2015 (Υ.Ο.Δ.Δ.196) απόφασης της Γενικής Γραμματέως της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, περί ορισμού μελών της Γνωμοδοτικής Επιτροπής του άρθρου 15 του ν

Αθήνα, 12 Αυγούστου 2016 
Αριθ. Πρωτ. Δ.ΟΡΓ.Β 1122287 ΕΞ2016 

ΦΕΚ: Υ.Ο.Δ.Δ.451/25-08-2016
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ 
ΤΜΗΜΑ Β'-ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Ταχ. Δ/νση : Λεωχάρους 2
Ταχ. Κωδ. : 101 84 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες : Φωτεινή Στάππα 
Τηλέφωνο : 210 - 33.11.291
FAX :210 - 32.30.829
 
ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ
  
ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση της αριθ. Δ.ΟΡΓ.Β.1033368ΕΞ2015/11-3-2015 (Υ.Ο.Δ.Δ.196) απόφασης της Γενικής Γραμματέως της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, περί ορισμού μελών της Γνωμοδοτικής Επιτροπής του άρθρου 15 του ν. 2648/1998 (Α 238), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει».

Α Π Ο Φ Α Σ Η 
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Έχοντας υπόψη : 

1. Τις διατάξεις :
α) Των άρθρων 14 και 15 του ν. 2648/1998 (Α' 238) «Ρυθμίσεις δασμολογικού και φορολογικού περιεχομένου, τροποποίηση του Κώδικα Φορολογικής Δικονομίας και άλλες διατάξεις», όπως ισχύουν.
β) Του άρθρου 89 του π.δ. 284/1988 (Α'128) «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών», όπως ισχύει και του άρθρου 128 του Π.Δ. 111/2014.
γ) Της υποπαραγράφου Ε2 της παραγράφου Ε' του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α' 222) «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013 - 2016-Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013 - 2016»,όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει. 
δ) Της αριθ. Δ6Α 1058824 ΕΞ 2014/8.4.2014 (Β' 865, 1079 και 1846) απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων «Ανακαθορισμός της εσωτερικής διάρθρωσης και των αρμοδιοτήτων οργανικών μονάδων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών και μετονομασία ορισμένων από αυτές», όπως συμπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και ισχύει.
ε) Του Π.Δ. 111/2014 (Α' 178) «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
στ) Των άρθρων 13 έως 15 του ν. 2690/1999 (Α'45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις».
ζ) Του άρθρου 21 του ν. 4354/2015 (Α' 176) «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων».

2. Την αριθ. Δ6Α 1149837 ΕΞ 2.11.2011 (Β'2501) Υπουργική απόφαση, περί ανασυγκρότησης της Γνωμοδοτικής Επιτροπής του άρθρου 15 του ν. 2648/98 (Α' 238), όπως ισχύει, όπως τροποποιήθηκε με την αριθ. Δ6Α 1130476 ΕΞ 2014/24.9.2014 (Β' 2577) απόφαση της Γενικής Γραμματέως της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων.

3. Την αριθ. Δ.ΟΡΓ.Β. 1033368 ΕΞ 2015/11.3.2015 (Υ.Ο.Δ.Δ.196) απόφαση της Γενικής Γραμματέως της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων «Ορισμός μελών της Γνωμοδοτικής Επιτροπής του άρθρου 15 του ν. 2648/1998- Α'238, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει», όπως τροποποιήθηκε με τις αριθ. Δ.ΟΡΓ.Β. 1156753 ΕΞ 2015/2.12.2015 (Υ.Ο.Δ.Δ.899) και Δ. ΟΡΓ. Β 1049918 ΕΞ 2016/28.3.2016 (Υ.Ο.Δ.Δ.187) όμοιες.

4. Την αριθ. ΔΔΑΔ Γ 1095561ΕΞ2016/23-6-2016 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων «Ορισμός Προϊσταμένου Διεύθυνσης, ως Αναπληρωτή του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, σε περίπτωση απουσίας του».

5. Την αριθ. ΔΔΑΔ Γ 1072235ΕΞ2016/10-5-2016 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων «Μετακίνηση και τοποθέτηση Προϊσταμένου οργανικής μονάδας επιπέδου Διεύθυνσης».

6. Την αριθ. 1 της 20-1-2016 Πράξης του Υπουργικού Συμβουλίου (ΥΟΔΔ 18) «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών».

7. Την αριθ. Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28.1.2013 (Β' 130 και 372) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει.

8. Τα αριθ. Δ.ΕΙΣΠΡ.Ε.1114641 ΕΞ2016/28-07-2016 έγγραφο της Διεύθυνσης Εισπράξεων της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης και το συνημμένο σ'αυτό Δ.ΕΙΣΠΡ. 1110340ΕΞ2016/20-7-2016 όμοιο, την αριθ. ΔΔΑΔ Β 1089369ΕΞ2016/8-6-2016 (Γ'601) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων «Μετάταξη και τοποθέτηση υπαλλήλου σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65, 70 και 73 του Ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26/Α/9.2.2007) και το αριθ. ΔΔΑΔ Β 1108513ΕΞ2016/15-7-2016» έγγραφο της Διεύθυνσης Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού «Ανακοίνωση μετάταξης και τοποθέτησης».

9. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης, δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

1. Τροποποιούμε την περίπτωση β' της παραγράφου 1 και την παράγραφο 3 της αριθ. Δ.ΟΡΓ.Β. 1033368 ΕΞ 2015/11.3.2015 (Υ.Ο.Δ.Δ.196) απόφασής μας «Ορισμός μελών της Γνωμοδοτικής Επιτροπής του άρθρου 15 του ν. 2648/1998- Α'238, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει», τροποποιούμε την θέση που υπηρετεί το αναπληρωματικό μέλος Τατιανή Λεβάκου, αντικαθιστούμε την αναπληρώτρια γραμματέα Μαργαρίτα Κουμάνταρη, για τους λόγους που αναφέρονται στο αριθ. Δ.ΕΙΣΠΡ.Ε.1114641ΕΞ2016/28-7-2016 έγγραφο της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Εισπράξεων της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης, ορίζουμε στη θέση της, για το υπόλοιπο χρονικό διάστημα της θητείας της Επιτροπής, τον Γεράσιμο Καράμπελα και διαμορφώνουμε την προαναφερθείσα περίπτωση και την παράγραφο, ως εξής:

«1. β) Ιωάννη Μπάκα του Δημητρίου, με Α.Δ.Τ.: ................., υπάλληλο με βαθμό Α', του κλάδου ΠΕ Εφοριακών, Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.) του Υπουργείου Οικονομικών, ως μέλος, με αναπληρώτρια την Τατιάνα Λεβάκου του Πέτρου, με Α.Δ.Τ: ................., υπάλληλο με βαθμό Α', του κλάδου ΠΕ Εφοριακών, Προϊσταμένη στην Δ.Ο.Υ ΙΓ' Αθήνας της ίδιας Γενικής Διεύθυνσης»

«3.- Χρέη Γραμματέα της Επιτροπής εκτελεί η Ευφροσύνη Κωνσταντινίδου του Κωνσταντίνου, με Α.Δ.Τ.: ................, υπάλληλος με βαθμό Β' του κλάδου ΠΕ Εφοριακών, που υπηρετεί στην Διεύθυνση Εισπράξεων, με αναπληρωτή τον Γεράσιμο Καράμπελα του Δημητρίου, με Α.Δ.Τ.: ................, υπάλληλο ίδιου βαθμού και κλάδου, που υπηρετεί στην ίδια Διεύθυνση».

2.Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθ. Δ.ΟΡΓ.Β. 1033368 ΕΞ 2015/11.3.2015 (Υ.Ο.Δ.Δ.196) απόφασή μας, όπως τροποποιήθηκε με τις αριθ. Δ.ΟΡΓ.Β. 1156753 ΕΞ 2015/2.12.2015 (Υ.Ο.Δ.Δ. 899) και Δ. ΟΡΓ. Β 1049918 ΕΞ 2016/28.3.2016 (Υ.Ο.Δ.Δ.187) όμοιες.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

Ακριβές αντίγραφο 
Η Προϊσταμένη του Αυτοτελούς Τμήματος Διοίκησης

Πηγή: Taxheaven