Αρ. πρωτ.: ΔΔΑΔ Γ 1117090 ΕΞ 2016/2.8.2016 Επιλογή και τοποθέτηση Προϊσταμένων οργανικής μονάδας επιπέδου Διεύθυνσης, σε εκτέλεση δικαστικής απόφασης

Αρ. πρωτ.: ΔΔΑΔ Γ 1117090 ΕΞ 2016/2.8.2016 Επιλογή και τοποθέτηση Προϊσταμένων οργανικής μονάδας επιπέδου Διεύθυνσης, σε εκτέλεση δικαστικής απόφασης

Αθήνα, 02/08/2016
Αρ. πρωτ.: ΔΔΑΔ Γ 1117090 ΕΞ 2016

ΦΕΚ 780/Γ΄/25.08.2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ και ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ Γ΄: ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Ταχ. Διεύθυνση : Καρ. Σερβίας 10
Τ.Κ. : 101 84 Αθήνα
Τηλέφωνο : 210.33.75.193
Fax : 210.32.32.815

ΘΕΜΑ: «Επιλογή και τοποθέτηση Προϊσταμένων οργανικής μονάδας επιπέδου Διεύθυνσης, σε εκτέλεση δικαστικής απόφασης »

Α Π Ο Φ Α Σ Η
O ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Την υπ’ αριθμ. 38/2015 απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, με την οποία ακυρώθηκε η αριθ. πρωτ. Δ2Α 1116403 ΕΞ 2013/19.07.2013 (ΦΕΚ 778/Γ/25.7.2013) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, η οποία είχε εκδοθεί σε εκτέλεση της υπ’ αριθμ. 1038/2013 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, που είχε ακυρώσει την προγενέστερη αριθ. πρωτ. Δ2Α 1017020 ΕΞ 2012/26.01.2012 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.

2. Το νομικό και πραγματικό καθεστώς, το οποίο ελήφθη υπόψη για την έκδοση της ανωτέρω ακυρωθείσας απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων και ειδικότερα:
α. Τις διατάξεις του άρθρου 55 του Ν. 4002/2011 (ΦΕΚ 180/Α./22-08-2011), όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4093/2012 (ΦΕΚ 222/Α/12-11-2012).
β. Τις διατάξεις του Π.Δ. 185/2009.
γ. Τα στοιχεία του προσωπικού μητρώου των υπαλλήλων που πληρούσαν τις προϋποθέσεις τοποθέτησης στη Δ.Ο.Υ. Καλαμάτας.
δ. Τις υπηρεσιακές ανάγκες, όπως εκείνες είχαν διαμορφωθεί.

3. Το από 07/07/2016 εισηγητικό σημείωμα της Υπηρεσίας μας.

4. Την Π.Υ.Σ. υπ’ αριθμ. 1 της 20ης/1/2016 (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 18/20.01.2016) με θέμα «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών.»

5. Την αριθ. Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28.1.2013 (ΦΕΚ Β΄ 130/28-1-2013) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Οικονομικών για «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στο Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», όπως ισχύει.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Από τις 23/02/2012, ημερομηνία δημοσίευσης στο ΦΕΚ 204/Γ/2012 της ακυρωθείσας αριθ. πρωτ. Δ2Α 1017020 ΕΞ 2012/26.01.2012 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών (μετά την οποία εκδόθηκε η επίσης ακυρωθείσα Δ2Α 1116403 ΕΞ 2013/19.07.2013 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, σύμφωνα με το διατακτικό της οποίας η ισχύς της ανέτρεχε στη συγκεκριμένη περίοδο δημοσίευσης της πρώτης απόφασης), τοποθετούμε (α) την υπάλληλο Κούβελα Ευγενία του Κωνσταντίνου (Α.Μ. 254433) του κλάδου ΠΕ/Εφοριακών ως Προϊσταμένη οργανικής μονάδας επιπέδου Διεύθυνσης της Δ.Ο.Υ. Καλαμάτας και (β) την υπάλληλο Αθανασίου Φωτεινή του Θωμά (Α.Μ. 237537) του κλάδου ΠΕ/Εφοριακών ως Προϊσταμένη οργανικής μονάδας επιπέδου Υποδιεύθυνσης της ίδιας Δ.Ο.Υ.

Η παρούσα να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
AΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΟΙΚΗΣΗΣ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

Πηγή: Taxheaven