Ι.Κ.Α. αριθ. πρωτ.: Σ80/22/ 26.8.2016 Κατάθεση της ειδικής άδειας οδήγησης Ε.Δ.Χ. (ΤΑΞΙ) λόγω συνταξιοδότησης

Ι.Κ.Α. αριθ. πρωτ.: Σ80/22/ 26.8.2016 Κατάθεση της ειδικής άδειας οδήγησης Ε.Δ.Χ. (ΤΑΞΙ) λόγω συνταξιοδότησης

Αθήνα, 26 .8. 2016
Αριθ. Πρωτ.Σ80/22

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 

Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8 (10241)
Πληροφορίες: Μ. Κουτσοπούλου
Αριθ. Τηλεφώνου: 2105215185
e-mail : diefpar@ika.gr

ΕΠΕΙΓΟΝ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

Θ Ε Μ Α : «Κατάθεση της ειδικής άδειας οδήγησης Ε.Δ.Χ. (ΤΑΞΙ) λόγω συνταξιοδότησης».

Σχετ.: Η εγκύκλιος 16/2015

Σας κοινοποιούμε το με αρ. πρωτ. Φ80000/7364/288/20.7.2016 έγγραφο του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με θέμα «Ειδική άδεια οδήγησης Ε.Δ.Χ. και συνταξιοδότηση». Επιπλέον όσων αναφέρονται σε αυτό, διευκρινίζουμε ότι, για λόγους χρηστής διοίκησης, η απαίτηση για κατάθεση της πρωτότυπης ειδικής άδειας οδήγησης Ε.Δ.Χ. (ΤΑΞΙ) θα είναι υποχρεωτική για τους ασφαλισμένους που διαθέτουν αυτή την άδεια και υποβάλλουν αίτηση συνταξιοδότησης, από την πρώτη του επόμενου της έκδοσης του παρόντος Γενικού Εγγράφου μήνα, ήτοι από 1.9.2016 και μετά. Από την ίδια ημερομηνία προφανώς ισχύουν οι οδηγίες της παρ. 3 α της εγκυκλίου 16/2015 όσον αφορά την επίδραση του χρόνου κατάθεσης και της ειδικής άδειας οδήγησης Ε.Δ.Χ. στο συνταξιοδοτικό δικαίωμα. Οι υποθέσεις που τυχόν έχουν αντιμετωπιστεί διαφορετικά μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία, θα πρέπει να αναθεωρηθούν οίκοθεν, όπου αυτό είναι εφικτό, ή κατόπιν αίτησης-όχλησης των ενδιαφερομένων.

Επίσης, επισημαίνουμε ότι, επειδή η πληροφορία στις έντυπες και ηλεκτρονικές αιτήσεις συνταξιοδότησης Σ1 και Σ2 πως η ημερομηνία κατάθεσης της επαγγελματικής άδειας επηρεάζει την ημερομηνία έναρξης συνταξιοδότησης (πίνακας 4 στοιχείο 7) απευθύνεται και στους οδηγούς Ε.Δ.Χ. (ΤΑΞΙ), όταν οι ασφαλισμένοι συμπληρώνουν την ένδειξη «ΝΑΙ», εκτός από το επαγγελματικό δίπλωμα οδήγησης που απαιτείται να κατατεθεί (δικαιολογητικό 8.6.2), οι ασφαλισμένοι θα πρέπει να υποβάλουν Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 σχετικά με το εάν κατέχουν ειδική άδεια οδήγησης Ε.Δ.Χ. (ΤΑΞΙ) και σε θετική περίπτωση να την καταθέτουν ως απαραίτητο δικαιολογητικό.

Μετά την κατάθεσή της η πρωτότυπη επαγγελματική άδεια οδήγησης Ε.Δ.Χ. (ΤΑΞΙ) θα πρέπει να αποσταλεί από τη Γραμματεία Συντάξεων στην αρμόδια υπηρεσία που την εξέδωσε, με την πληροφορία ότι διαβιβάζεται λόγω συνταξιοδότησης του κατόχου της, αντίγραφο δε του εγγράφου αυτού και της άδειας θα φυλάσσονται στο συνταξιοδοτικό φάκελο.Η ΑΝΑΠΛ. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΙΩΑΝΝΑ ΓΑΤΗ-ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

Πηγή: Taxheaven