Κ.Υ.Α. αριθμ. 83066/ΕΥΘΥ 780/4.8.2016 Αναδιάρθρωση της «Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, Τομέα Τουρισμού» και αντικατάσταση των υπ'αριθμ. 16446/23.11.2012 (ΦΕΚ Β'3109) και 26329/19.12.2008 (ΦΕΚ Β'2654) κοινή υπουργική

Κ.Υ.Α. αριθμ. 83066/ΕΥΘΥ 780/4.8.2016 Αναδιάρθρωση της «Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, Τομέα Τουρισμού» και αντικατάσταση των υπ'αριθμ. 16446/23.11.2012 (ΦΕΚ Β'3109) και 26329/19.12.2008 (ΦΕΚ Β'2654) κοινή υπουργική

Αριθμ. 83066/ΕΥΘΥ 780

(ΦΕΚ Β' 2686/29-08-2016)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 4314/2014 (ΦΕΚ Α'265) σχετικά με τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020 και λοιπές διατάξεις όπως ισχύει, και ειδικότερα τα άρθρα 16, 17, 18 και 58 παρ. 3 αυτού.

2. Το Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ Α'267) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007-2013», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

3. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2013 περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006.

4. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α'98).

5. Το Π.δ. 70/2015 (ΦΕΚ Α'114) «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού».

6. Το Π.δ. 73/2015 (ΦΕΚ Α'116) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

7. Το Π.δ. 112/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Τουρισμού» (ΦΕΚ Α' 179), όπως ισχύει.

8. Την υπ' αριθμ. Υ21/6.10.2015 (ΦΕΚ Β' 2144) απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αν. Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης Χριστόφορο Βερναρδάκη».

9. Την υπ' αριθμ. Υ99/20.02.2015 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Αναπληρώτρια Υπουργό Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, Έλενα Κουντουρά» (ΦΕΚ Β' 299).

10. Την υπ' αριθμ. 105755/14.10.2015 (ΦΕΚ Β' 2222) Απόφαση περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, Αλέξανδρο Χαρίτση, όπως ισχύει.

11. Την υπ' αριθμ. 26329/19.12.2008 (ΦΕΚ Β'2654) απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Τουριστικής Ανάπτυξης «Προσδιορισμός τυπικών και ουσιαστικών προσόντων του προσωπικού για τη στελέχωση της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού, Διαχείρισης και Εφαρμογής των Δράσεων του Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

12. Την υπ' αριθμ. 16446/23.11.2012 (ΦΕΚ Β'3109) απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Τουρισμού «Σύσταση Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού και Εφαρμογής του Υπουργείου Τουρισμού», όπως ισχύει.

13. Την υπ' αριθμ. πρωτ. 149/15.06.2016 πρόταση του Γενικού Γραμματέα Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης.

14. Την από 15.06.2016 εισήγηση - ενημερωτικό σημείωμα του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων- ΕΣΠΑ.

15. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη,

αποφασίζουμε:

Τον καθορισμό του οργανωτικού επιπέδου, των αρμοδιοτήτων και της διάρθρωσης της «Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, τομέα Τουρισμού», ως ακολούθως:

Άρθρο 1:
Αναδιάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας «Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, Τομέα Τουρισμού» - Αποστολή

1. Η Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Εφαρμογής του Υπουργείου Τουρισμού (ΕΥΣΕΥΤ), η οποία συστάθηκε με την κοινή υπουργική απόφαση 16446/23.11.2012 (ΦΕΚ Β'3109) όπως ισχύει, μετονομάστηκε σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 2 των αρθρ. 16 και 18 του Ν. 4314/2014 όπως ισχύει, σε «Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, Τομέα Τουρισμού», εφεξής «ΕΔΕΤΤ».

2. Η ΕΔΕΤΤ υπάγεται απευθείας στο Γενικό Γραμματέα Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης (ΓΓΤΠΑ) του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού.

3. Η ΕΔΕΤΤ έχει ως αποστολή, την υποστήριξη των υπηρεσιών και φορέων Τομέα Τουρισμού του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού στην αποτύπωση, ιεράρχηση και εξειδίκευση των αναγκών του
τομέα τουρισμού του Υπουργείου, με την προοπτική της εξασφάλισης της χρηματοδότησης των αναγκών υλοποίησης των πολιτικών, από τα τομεακά και περιφερειακά ΕΠ του ΕΣΠΑ. Έχει επίσης ως αποστολή την ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας των υπηρεσιών και των φορέων του Τομέα Τουρισμού του Υπουργείου, σε σχέση με τα ΕΠ του ΕΣΠΑ, καθώς και την παρακολούθηση των δράσεων του τομέα Τουρισμού που υλοποιούνται από άλλους φορείς στο πλαίσιο ΕΠ του ΕΣΠΑ σε συνεργασία μαζί τους. Ειδικότερα, έχει την αρμοδιότητα της υποστήριξης των υπηρεσιών και φορέων Τομέα Τουρισμού του Υπουργείου στις διαδικασίες του σχεδιασμού των πολιτικών, του προγραμματισμού, της εξειδίκευσης, της προετοιμασίας και της υλοποίησης έργων ή δράσεων του τομέα τουρισμού που χρηματοδοτούνται από τα ΕΔΕΤ μέσω των ΕΠ του ΕΣΠΑ της περιόδου 2014-2020 και άλλων προγραμμάτων. Επιπλέον ασκεί τις αρμοδιότητες που της εκχωρήθηκαν με τις σχετικές αποφάσεις ως Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης της Προγραμματικής Περιόδου 2007-2013 και διατηρεί τις υποχρεώσεις δικαιούχου ΕΣΠΑ 2007-2013.

Άρθρο 2
Διάρθρωση της ΕΔΕΤΤ

1. Η ΕΔΕΤΤ διαρθρώνεται σε τρεις (3) Μονάδες, ως εξής:
Ι. Μονάδα Α: Σχεδιασμού και Προγραμματισμού
ΙΙ. Μονάδα Β.: Παρακολούθησης και Εφαρμογής
III. Μονάδα Γ: Οργάνωσης και Διοικητικής Υποστήριξης

2. Κατά την εκτέλεση των αρμοδιοτήτων των Μονάδων, είναι δυνατή με απόφαση του Προϊσταμένου της Ειδικής Υπηρεσίας η σύσταση και συγκρότηση Επιτροπών ή Ομάδων Έργου ή Εργασίας χωρίς αμοιβή από προσωπικό της ΕΔΕΤΤ για την αντιμετώπιση συγκεκριμένων θεμάτων, ιδίως κατά το σχεδιασμό και την παρακολούθηση εφαρμογής συγκεκριμένων έργων/δράσεων.

Άρθρο 3
Αρμοδιότητες ΕΔΕΤΤ

Οι αρμοδιότητες της ΕΔΕΤΤ εξειδικεύονται και κατανέμονται μεταξύ των Μονάδων της, ως εξής:

Ι. Μονάδα Α: Σχεδιασμού και Προγραμματισμού

Ι.1 Προγραμματική Περίοδος 2007-2013
Για την Προγραμματική Περίοδο 2007-2013 η Μονάδα Α αναλαμβάνει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
1.Συνεργάζεται με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Τουρισμού για την αξιολόγηση και την εισήγηση των κατάλληλων πολιτικών και στρατηγικής για τη βελτίωση του τομέα του τουρισμού, καθώς και για την προώθηση τους στα αρμόδια Ευρωπαϊκά Όργανα.
2.Μελετά και εισηγείται, σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Τουρισμού, τη σκοπιμότητα και τις προτεραιότητες εκτέλεσης έργων και δράσεων στους τομείς αρμοδιότητας της, στο πλαίσιο των εγκεκριμένων πολιτικών και με την αξιοποίηση Επιχειρησιακών Προγραμμάτων. Επιπρόσθετα, καταρτίζει το Ετήσιο Πρόγραμμα εκτέλεσης έργων/δράσεων στους τομείς αρμοδιότητας της, κατόπιν υποβολής προτάσεων από τις λοιπές Μονάδες της ή από άλλες υπηρεσίες.
3.Διερευνά τη δυνατότητα χρηματοδότησης, σχεδιάζει και εισηγείται τις προδιαγραφές, τις απαιτήσεις ωρίμανσης και το χρονοδιάγραμμα ενεργειών των απαιτούμενων προϋποθέσεων υλοποίησης των έργων/δράσεων που αποφασίζεται να υλοποιηθούν στους τομείς αρμοδιότητας του Υπουργείου Τουρισμού, στο πλαίσιο Επιχειρησιακών Προγραμμάτων.
4.Συμβάλλει στην προετοιμασία του απαραίτητου νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου για την υλοποίηση των έργων/δράσεων, κυρίως ως προς τους Κανονισμούς των Ταμείων, την Εθνική και Κοινοτική Νομοθεσία.
5.Προδιαγράφει, εισηγείται τη σκοπιμότητα και μεριμνά για την εκπόνηση μελετών, ερευνών και εμπειρογνωμοσυνών σχετικών με το αντικείμενο της Ειδικής Υπηρεσίας.
6.Παρακολουθεί την υλοποίηση των έργων/δράσεων του Υπουργείου Τουρισμού στο πλαίσιο των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Ε.Σ.Π.Α., των εθνικών ή και άλλων πόρων και προβαίνει σε όλες τις αναγκαίες παρεμβάσεις για την προώθηση τους. Η παρακολούθηση οργανώνεται κατά πηγή χρηματοδότησης (όπως ΕΤΠΑ, ΕΚΤ, ΕΣΣΑΑ, ΕΣΣΑΑΛ, ΣΔΙΤ κ.λπ.).
7.Παρακολουθεί την πρόοδο και την εξέλιξη των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Ε.Σ.Π.Α. που περιλαμβάνουν κατηγορίες έργων/δράσεων που αφορούν και επηρεάζουν τους τομείς της αρμοδιότητας του Υπουργείου Τουρισμού, αξιολογεί τα αποτελέσματα τους και διατυπώνει εισηγήσεις για την τροποποίηση/βελτίωση τους.
8.Μεριμνά, σε συνεργασία με τη μονάδα Γ, για την ορθή υλοποίηση των δράσεων δημοσιότητας των υλοποιούμενων δράσεων.
9.Αξιολογεί και εισηγείται στον Υπουργό σχετικά με τη δυνατότητα υλοποίησης μη συγχρηματοδοτούμενων έργων.
10.Διαχειρίζεται και συντηρεί το σύστημα διαχείρισης ποιότητας της Ειδικής Υπηρεσίας.

Ι.2 Προγραμματική Περίοδος 2014-2020
Για την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020 η Μονάδα Α αναλαμβάνει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
1.Συνεργάζεται με τις υπηρεσίες και τους φορείς Τομέα Τουρισμού του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, καθώς και τους κατά περίπτωση αρμόδιους κοινωνικούς εταίρους, για τον σχεδιασμό και την εξειδίκευση των πολιτικών του Υπουργείου στον τομέα του τουρισμού, την αποτύπωση και ιεράρχηση των αναγκών τους και τη σύνταξη Επιχειρησιακού Σχεδίου για τον τομέα Τουρισμού, καθώς και την παρακολούθηση και αναθεώρηση αυτού.
2.Παρακολουθεί τις εθνικές και διεθνείς εξελίξεις των πολιτικών του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού στον τομέα τουρισμού σε σχέση με το ΕΣΠΑ 2014-2020, καθώς και το σχετικό εθνικό και κοινοτικό νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο. Συμμετέχει σε τεχνικές συναντήσεις παρακολούθησης προόδου των Εθνικών Αρχών με την Ε.Ε. όταν αφορούν θέματα εφαρμογής της πολιτικής του τομέα τουρισμού.
3.Προετοιμάζει την συμμετοχή των εκπροσώπων Τομέα Τουρισμού του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, στις συνεδριάσεις των Επιτροπών Παρακολούθησης των ΕΠ του ΕΣΠΑ, συμμετέχει στις συνεδριάσεις, εφόσον προβλέπεται, κωδικοποιεί τα θέματα αρμοδιότητας Τομέα Τουρισμού του Υπουργείου που συζητώνται σε αυτές και παρακολουθεί την πορεία υλοποίησης των σχετικών με τα θέματα αυτά αποφάσεων των Επιτροπών Παρακολούθησης.
4.Διατυπώνει προτάσεις και συμμετέχει στην εξειδίκευση των Αξόνων Προτεραιότητας ή των ειδικών στόχων ή των κατηγοριών Δράσης των ΕΠ του ΕΣΠΑ 2014-2020 που αντιστοιχούν στις πολιτικές του τομέα τουρισμού του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, καθώς και στην τροποποίηση ή αναθεώρηση αυτών. Για το σκοπό αυτό, υποβάλλει τις σχετικές προτάσεις στις αρμόδιες Διαχειριστικές Αρχές, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 19 του Ν. 4314/2014 και τις οδηγίες της Εθνικής Αρχής Συντονισμού.
5.Διατυπώνει προτάσεις και συμμετέχει στη διαμόρφωση του περιεχομένου των προσκλήσεων για Δράσεις που εμπίπτουν στον τομέα τουρισμού σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και των εποπτευόμενων φορέων του καθώς και των περιφερειών, κατόπιν σχετικού αιτήματος τους, προκειμένου να δημοσιοποιηθούν από την αντίστοιχη Διαχειριστική Αρχή. Παρακολουθεί τα αποτελέσματα υλοποίησης των αντίστοιχων προσκλήσεων.
6.Υποστηρίζει τις υπηρεσίες και τους φορείς Τομέα Τουρισμού του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και των περιφερειών, κατόπιν σχετικού αιτήματος τους, κατά το σχεδιασμό των Πράξεων/Δράσεων που εναρμονίζονται με τον Επιχειρησιακό Σχεδιασμό του Υπουργείου στον τομέα τουρισμού και υποστηρίζουν την αποτελεσματική εφαρμογή του.
7.Υποστηρίζει τις υπηρεσίες και τους φορείς Τομέα Τουρισμού του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, στην ωρίμανση των εν δυνάμει επιλέξιμων έργων/δράσεων τους στον τομέα τουρισμού. Στο πλαίσιο αυτό, συμβάλλει στη διαδικασία τεκμηρίωσης της συμβατότητας των στοιχείων των έργων/δράσεων, με τις διατάξεις της ευρωπαϊκής νομοθεσίας περί κρατικών ενισχύσεων.
8.Συμβάλλει στην προετοιμασία του απαραίτητου νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου για την υλοποίηση των δημόσιων έργων/δράσεων κρατικών ενισχύσεων του τομέα τουρισμού, κυρίως ως προς τους Κανονισμούς των Ταμείων, την Εθνική και Κοινοτική Νομοθεσία.
9.Προδιαγράφει και εισηγείται τη σκοπιμότητα για την εκπόνηση μελετών, ερευνών και εμπειρογνωμοσυνών σχετικών με το αντικείμενο της ΕΔΕΤΤ.
10.Παρακολουθεί την πρόοδο και την εξέλιξη των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Ε.Σ.Π.Α. 2014-2020, που αφορούν ή επηρεάζουν τα θέματα τουρισμού, προκειμένου να εντοπίσει και να εξασφαλίσει τη χρηματοδότηση Δράσεων που σχετίζονται με τον τομέα του τουρισμού.
11.Μεριμνά, σε συνεργασία με τη Μονάδα Β, για την ορθή υλοποίηση των δράσεων δημοσιότητας των υλοποιούμενων δράσεων.

II. Μονάδα Β: Παρακολούθησης και Εφαρμογής

ΙΙ.1 Προγραμματική Περίοδος 2007-2013
Για την Προγραμματική Περίοδο 2007-2013 η Μονάδα Β ασκεί τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
1.Συντονίζει και μεριμνά για την εφαρμογή όλων των ενεργειών που απαιτούνται για υλοποίηση των έργων/ δράσεων του Υπουργείου Τουρισμού, των οποίων έχει αποφασισθεί να προωθηθεί η υλοποίηση στο πλαίσιο Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, σύμφωνα και με το ισχύον κατά περίπτωση κανονιστικό πλαίσιο.
2.Παρέχει προς τις αρμόδιες Διαχειριστικές Αρχές όλες τις απαιτούμενες πληροφορίες και μεριμνά για την υποβολή όλων των απαραιτήτων εγγράφων που είναι αναγκαία για την ένταξη σε Επιχειρησιακά Προγράμματα πράξεων του Υπουργείου Τουρισμού. Παρακολουθεί την πορεία της ένταξης των πράξεων αυτών στα Προγράμματα.
3.Στις περιπτώσεις που το Υπουργείο είναι Δικαιούχος πράξεων στο πλαίσιο Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, η Μονάδα Β δύναται να ασκεί τις σχετικές αρμοδιότητες, μεριμνώντας ιδίως για:
α) Την παρακολούθηση της εξασφάλισης των πιστώσεων για την χρηματοδότηση των πράξεων,
β) Την ανάθεση σε τρίτους της υλοποίησης πράξεων, σύμφωνα με τις ισχύουσες διαδικασίες (σύνταξη προκηρύξεων, διενέργεια διαγωνισμών, σύναψη συμβάσεων, κ.λπ.),
γ) Τη διοίκηση της εκτέλεσης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου των πράξεων,
δ) Την πιστοποίηση και την παραλαβή του φυσικού αντικειμένου των πράξεων,
ε) Την εξασφάλιση της διενέργειας των πληρωμών προς τους αναδόχους των πράξεων από τις αρμόδιες υπηρεσίες,
στ) Την παρακολούθηση της τήρησης επαρκούς λογιστικής κωδικοποίησης για όλες τις συναλλαγές που έχουν σχέση με την πράξη,
ζ) Την παροχή προς τις αρμόδιες Διαχειριστικές Αρχές όλων των απαραιτήτων πληροφοριών που ζητούνται για την παρακολούθηση της προόδου υλοποίησης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου των πράξεων,
η) Την ενημέρωση και τήρηση των απαραίτητων ηλεκτρονικών αρχείων και τη διασφάλιση της συμβατότητας των πληροφοριών με το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα του Ε.Σ.Π.Α.
4.Υποστηρίζει τις ενέργειες των αρμοδίων υπηρεσιών του Υπουργείου Τουρισμού σε τεχνικά και οργανωτικά θέματα, για τη διασφάλιση της ορθής, απρόσκοπτης και έγκαιρης ολοκλήρωσης των έργων που υλοποιούν.
5.Τηρεί πληροφοριακό αρχείο για τα έργα/δράσεις, αρμοδιότητας της, που χρηματοδοτούνται από Επιχειρησιακά Προγράμματα.
6.Υποβάλλει προτάσεις στη Μονάδα Α για την υλοποίηση έργων στο πλαίσιο επιχειρησιακών προγραμμάτων του Ε.Σ.Π.Α.
7.Συμβάλλει στην ομαλή και απρόσκοπτη υλοποίηση έργων και πράξεων, προωθώντας ενέργειες που έχουν στόχο την άρση τυχόν εμποδίων αν διαπιστωθεί η στασιμότητα τους.
8.Στις περιπτώσεις που η Ειδική Υπηρεσία αναλαμβάνει καθήκοντα Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης πράξεων κρατικών ενισχύσεων, η Μονάδα Β δύναται να ασκεί τις κάτωθι αρμοδιότητες:
α) Προετοιμάζει, σε συνεργασία με αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Τουρισμού, το κανονιστικό πλαίσιο εφαρμογής για τις κατηγορίες δράσεων των τομέων αρμοδιότητας της που χρηματοδοτούνται από επιχειρησιακά προγράμματα του Ε.Σ.Π.Α. και μεριμνά για την έγκριση του. Στο πλαίσιο αυτό, επεξεργάζεται και εισηγείται προς έγκριση στην αρμόδια Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης, τις κατηγορίες πράξεων που διαχειρίζεται, εξειδικευμένα και αναλυτικά κριτήρια επιλογής και ένταξης των πράξεων στο οικείο επιχειρησιακό πρόγραμμα.
β) Εκδίδει τις προκηρύξεις των κατηγοριών πράξεων που διαχειρίζεται για την υποβολή προτάσεων από τους δυνητικούς δικαιούχους και παρέχει σαφείς και λεπτομερείς πληροφορίες τουλάχιστον σχετικά με:
i.τους όρους επιλεξιμότητας τους οποίους πρέπει να πληρούν οι προτεινόμενες πράξεις, προκειμένου να ενταχθούν για χρηματοδότηση στο πλαίσιο των επιχειρησιακών προγραμμάτων,
ii.τις διαδικασίες για την εξέταση των αιτήσεων χρηματοδότησης και τις σχετικές χρονικές περιόδους,
iii.τα κριτήρια για την ένταξη των προς χρηματοδότηση πράξεων,
iv. την υποχρέωση δημοσιοποίησης εφόσον η πρόταση επιλεγεί.
γ) Συγκεντρώνει και ελέγχει την πληρότητα όλων των προτάσεων που υποβάλλονται, οι οποίες και αρχειοθετούνται.
δ) Αξιολογεί τις προτάσεις που υποβάλλονται σύμφωνα με τα εγκεκριμένα αναλυτικά κριτήρια επιλογής και ένταξης των πράξεων.
ε) Μεριμνά για την έκδοση των αποφάσεων υπαγωγής (νομικές δεσμεύσεις) των πράξεων στις δράσεις και άξονες προτεραιότητας του επιχειρησιακού προγράμματος, καθώς και τη δημοσιοποίηση των σχετικών αποφάσεων στην οικεία ιστοσελίδα της αρμόδιας Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης.
στ) Μεριμνά για την έκδοση τροποποιήσεων των αποφάσεων υπαγωγής ή ανάκλησης αυτών.
ζ) Παρακολουθεί την πορεία υλοποίησης των συγχρηματοδοτούμενων πράξεων και μεριμνά για την υλοποίηση τους με βάση την απόφαση ένταξης, καθώς και για τη συμμόρφωση τους με τους ισχύοντες κοινοτικούς και εθνικούς κανόνες καθ' όλη την περίοδο της υλοποίησης τους.
η) Διενεργεί διοικητικές και επιτόπιες επαληθεύσεις, προκειμένου να επιβεβαιωθεί η παράδοση των συγχρηματοδοτούμενων προϊόντων και υπηρεσιών και η πραγματοποίηση των δαπανών που δηλώνουν οι δικαιούχοι, καθώς και η συμμόρφωση των πράξεων προς τους εθνικούς και κοινοτικούς κανόνες. Στο πλαίσιο των ανωτέρω επαληθεύσεων, επιβεβαιώνεται ότι:
i.Ο δικαιούχος έχει πράγματι καταβάλει τις δαπάνες οι οποίες συμπεριλαμβάνονται στην αίτηση χορήγησης της ενίσχυσης.
ii.Το αντίστοιχο τμήμα του έργου (φυσικό αντικείμενο) έχει υλοποιηθεί σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της απόφασης υπαγωγής/έγκρισης,
iii.Τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες έχουν παραδοθεί,
iv. Οι αιτήσεις των δικαιούχων είναι ακριβείς.
v. Η ενίσχυση και η δαπάνη είναι σύμφωνες με το εθνικό και κοινοτικό δίκαιο,
vi. Έχουν τηρηθεί οι κατάλληλες διαδικασίες για την αποφυγή διπλής χρηματοδότησης της δαπάνης από άλλα κοινοτικά ή εθνικά χρηματοδοτικά μέσα ή από άλλη προγραμματική περίοδο.
θ) Μεριμνά για την έκδοση της απόφασης καταβολής της δημόσιας ενίσχυσης.
ι) Μεριμνά για την καταβολή στους δικαιούχους της δικαιούμενης δημόσιας ενίσχυσης που ορίζεται στην απόφαση καταβολής της δημόσιας ενίσχυσης με την προσκόμιση από τις αρμόδιες υπηρεσίες των απαιτούμενων δικαιολογητικών.
ια) Διασφαλίζει ότι οι δικαιούχοι εισπράττουν το συντομότερο δυνατόν και πλήρως το συνολικό ποσό της δημόσιας συνεισφοράς.
ιβ) Τηρεί αρχεία στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα για τις διοικητικές και επιτόπιες επαληθεύσεις που πραγματοποιούνται και για την παρακολούθηση τυχόν ευρημάτων, σύμφωνα με τα πρότυπα και διαδικασίες του συστήματος διαχείρισης και ελέγχου. Εάν οι επιτόπιες επαληθεύσεις διενεργούνται δειγματοληπτικά, τηρεί αρχεία που περιγράφουν και τεκμηριώνουν τη δειγματοληπτική μέθοδο και καθορίζουν τις πράξεις ή τις συναλλαγές που επιλέγονται προς επαλήθευση.
ιγ) Στην περίπτωση διαπίστωσης παράβασης εθνικού ή κοινοτικού δικαίου, λαμβάνοντας υπόψη το είδος και τη φύση της παράβασης και τις δημοσιονομικές επιπτώσεις, δύναται να προβεί σε ακύρωση μέρους ή του συνόλου της χρηματοδότησης της πράξης από τα επιχειρησιακά προγράμματα, καταχωρώντας τις αντίστοιχες λογιστικές εγγραφές στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό σύστημα και ενημερώνοντας σχετικά την Αρχή Πιστοποίησης. Στις περιπτώσεις που απαιτείται ανάκτηση αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντων ποσών εφαρμόζει τις διαδικασίες της ανάκτησης.
ιδ) Συνεργάζεται με τα αρμόδια εθνικά και κοινοτικά ελεγκτικά όργανα και μεριμνά για την υποβολή στην αρμόδια Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης των τεκμηριωμένων απαντήσεων της στα σχετικά πορίσματα ελέγχου.
ιε) Έχει την ευθύνη για την ακρίβεια, την ποιότητα και πληρότητα των στοιχείων παρακολούθησης εκτέλεσης των πράξεων που συλλέγονται και καταχωρούνται στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα, σύμφωνα με τους κανόνες του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου.
ιστ) Μεριμνά για την τήρηση των υποχρεώσεων που έχουν αναλάβει οι δικαιούχοι, την πορεία των πράξεων που εκτελούν, τις υποχρεώσεις για τη δημοσιότητα, την τήρηση χωριστής λογιστικής μερίδας ή επαρκούς λογιστικής κωδικοποίησης και την τήρηση των πολιτικών σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
ιζ) Παρέχει στην αρμόδια Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης όλες τις αναγκαίες πληροφορίες σχετικά με τις διαδικασίες και τις επαληθεύσεις που πραγματοποιούνται σε σχέση με κάθε δαπάνη των πράξεων που διαχειρίζεται, για σκοπούς πιστοποίησης.
ιη) Μεριμνά για την παροχή στοιχείων προόδου εκτέλεσης των πράξεων στις αρμόδιες για τη χρηματοδότηση δημόσιες υπηρεσίες και τη διάθεση των απαιτούμενων πιστώσεων για την υλοποίηση των πράξεων.

ΙΙ.2 Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 Για την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020 η Μονάδα Β αναλαμβάνει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
1.Συντονίζει και μεριμνά για την εφαρμογή όλων των ενεργειών που απαιτούνται για την αποτελεσματική υλοποίηση των έργων/δράσεων τουρισμού του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και των εποπτευόμενων φορέων του, στο πλαίσιο Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, σύμφωνα και με το ισχύον κατά περίπτωση κανονιστικό πλαίσιο.
2.Συντονίζει και μεριμνά για την εφαρμογή όλων των ενεργειών που απαιτούνται για την ωρίμανση εν δυνάμει επιλέξιμων Πράξεων/Δράσεων στον τομέα τουρισμού, στο πλαίσιο σχετικών Προσκλήσεων και για τις οποίες η ΕΔΕΤΤ θα είναι ή θα αναλάβει την ιδιότητα του Δικαιούχου.
3.Συντονίζει και υποστηρίζει τις Υπηρεσίες και τους εποπτευόμενους φορείς του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, στην ωρίμανση εν δυνάμει επιλέξιμων Πράξεων/Δράσεων τους στον τομέα τουρισμού, στο πλαίσιο σχετικής Πρόσκλησης. Στο πλαίσιο αυτό, η ΕΔΕΤΤ συντονίζει και μεριμνά για την εφαρμογή όλων των ενεργειών που απαιτούνται για την ωρίμανση μίας Πράξης/Δράσης, σε συνεργασία με την Υπηρεσία ή εποπτευόμενο φορέα του Υπουργείου που θα αναλάβει το ρόλο του Δικαιούχου.
4.Παρακολουθεί τη συνολική πρόοδο των συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων του τομέα τουρισμού του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, συνεργαζόμενη με τις Διαχειριστικές Αρχές για την υιοθέτηση μέτρων αντιμετώπισης προβλημάτων, όπου απαιτείται. Επίσης, παρακολουθεί την πρόοδο επίτευξης των δεικτών του Τομέα τουρισμού, που συμβάλλουν στους στόχους του αντίστοιχου ΕΠ, σύμφωνα με τις κατευθύνσεις του Ενιαίου Συστήματος Παρακολούθησης Δεικτών ΕΣΠΑ και συντάσσει περιοδικές εκθέσεις προόδου, στις οποίες περιλαμβάνονται και μέτρα αντιμετώπισης τυχόν προβλημάτων.
5.Παρέχει προς τις αρμόδιες Διαχειριστικές Αρχές, όλες τις απαραίτητες πληροφορίες και μεριμνά για την υποβολή των εντύπων και εγγράφων που είναι αναγκαία για την αξιολόγηση και ένταξη των Πράξεων/Δράσεων σε ΕΠ του ΕΣΠΑ 2014-2020, για τις οποίες η ΕΔΕΤΤ θα είναι ή θα αναλάβει την ιδιότητα του Δικαιούχου.
6.Συνδράμει τις Υπηρεσίες και τους εποπτευόμενους φορείς του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού στην υλοποίηση Πράξεων/Δράσεων στον τομέα τουρισμού μέσω ΕΠ του ΕΣΠΑ 2014-2020, στην προετοιμασία των στοιχείων, εντύπων και εγγράφων που πρέπει να υποβληθούν στις αρμόδιες Διαχειριστικές Αρχές για την ένταξη των Πράξεων/Δράσεων σε ΕΠ του ΕΣΠΑ 2014-2020. Η ΕΔΕΤΤ αναλαμβάνει την υποστήριξη αυτή, μετά από σχετικό αιτολογημένο αίτημα της Υπηρεσίας/ φορέα και έγκριση του Γενικού Γραμματέα Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης (ΓΓΤΠΑ). Η ΕΔΕΤΤ παρακολουθεί την πορεία της ένταξης αυτών των Πράξεων/Δράσεων και ενημερώνει σχετικά την αρμόδια Υπηρεσία/ εποπτευόμενο φορέα.
7.Στις περιπτώσεις που το Υπουργείο ή εποπτευόμενος φορέας αυτού είναι Δικαιούχος έργων/δράσεων τουρισμού στο πλαίσιο Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, η Μονάδα Β συνδράμει την αρμόδια υπηρεσία, παρέχοντας υπηρεσίες «διοίκησης έργου», μεριμνώντας ιδίως για:
α) την παρακολούθηση της εξασφάλισης των πιστώσεων για την χρηματοδότηση των πράξεων,
β) την ορθή εκτέλεση των διαδικασιών ανάθεσης σε τρίτους της υλοποίησης έργων δράσεων, σύμφωνα με τις ισχύουσες διαδικασίες (σύνταξη προκηρύξεων, διενέργεια διαγωνισμών, σύναψη συμβάσεων), κ.λπ.,
γ) τη διασφάλιση της αποτελεσματικής διοίκησης της εκτέλεσης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου των έργων/δράσεων,
δ) την υποστήριξη της διαδικασίας πιστοποίησης και παραλαβής του φυσικού αντικειμένου των έργων/δράσεων,
ε) την εξασφάλιση της διενέργειας των πληρωμών προς τους αναδόχους των έργων/δράσεων από τις αρμόδιες υπηρεσίες,
στ) την παρακολούθηση της τήρησης επαρκούς λογιστικής κωδικοποίησης για όλες τις συναλλαγές που έχουν σχέση με την πράξη,
ζ) την παροχή προς τις αρμόδιες Διαχειριστικές Αρχές όλων των απαραιτήτων πληροφοριών που ζητούνται για την παρακολούθηση της προόδου υλοποίησης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου των έργων/δράσεων. Η ΕΔΕΤΤ αναλαμβάνει την υποστήριξη αυτή, μετά από σχετικό αίτημα της Υπηρεσίας/φορέα και έγκριση του Γενικού Γραμματέα Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης (ΓΓΤΠΑ).
8.Δύναται να υλοποιεί η ίδια ως Δικαιούχος Πράξεις του τομέα τουρισμού του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου και των εποπτευόμενων φορέων του. Στις περιπτώσεις αυτές, εφαρμόζει τις προβλεπόμενες από το Ν.4314/2014 και το ΣΔΕ υποχρεώσεις.
9.Σε περιπτώσεις αδύναμων Δικαιούχων του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού για Πράξεις/ Δράσεις του τομέα τουρισμού, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020, η ΕΔΕΤΤ δύναται να τους υποκαθιστά στο ρόλο τους. Στις περιπτώσεις αυτές, είναι δυνατό να ανατίθεται στη Μονάδα Β, μετά από σχετικό αιτιολογημένο αίτημα της Υπηρεσίας/φορέα και έγκριση του Γενικού Γραμματέα Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης (ΓΓΤΠΑ) να εφαρμόζει τις σχετικές υποχρεώσεις Δικαιούχου.
10.Υποστηρίζει τις ενέργειες των αρμοδίων υπηρεσιών και φορέων του Τομέα Τουρισμού του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού σε τεχνικά και οργανωτικά θέματα, για τη διασφάλιση της ορθής, απρόσκοπτης και έγκαιρης ολοκλήρωσης των έργων/ δράσεων που υλοποιούν στον τομέα του τουρισμού.
11.Τηρεί πληροφοριακό αρχείο για τα έργα/δράσεις τουρισμού που υλοποιούνται σε εθνικό επίπεδο ή περιφερειακό επίπεδο και εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και των εποπτευόμενων φορέων του, καθώς και άλλων φορέων που υλοποιούν συγχρηματοδοτούμενα έργα/δράσεις που συμβάλλουν στην βελτίωση του τομέα τουρισμού, σε συνεργασία μαζί τους.
12.Συμβάλλει στην ομαλή και απρόσκοπτη υλοποίηση των ανωτέρω έργων/δράσεων, προωθώντας ενέργειες που έχουν στόχο την άρση τυχόν εμποδίων αν διαπιστωθεί η στασιμότητα τους.

III. Μονάδα Γ: Οργάνωσης και Διοικητικής Υποστήριξης
ΙΙΙ.1 Προγραμματική Περίοδος 2007-2013
Για την Προγραμματική Περίοδο 2007-2013 η Μονάδα Γ αναλαμβάνει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
1. Διαχειρίζεται τα θέματα και τις διαδικασίες που αφορούν στο ανθρώπινο δυναμικό, καθώς και τα διοικητικά, οικονομικά, και τα θέματα οργάνωσης και εκπαίδευσης της Ειδικής Υπηρεσίας. Στο πλαίσιο αυτό επιμελείται και διεκπεραιώνει τις αναγκαίες διοικητικές διαδικασίες για τη στελέχωση της Ειδικής Υπηρεσίας σύμφωνα με τον Ν. 3614/2007.
2. Διαχειρίζεται τα θέματα και τις διαδικασίες που αφορούν στην εισήγηση σκοπιμότητας προμήθειας, στην προμήθεια, στην εγκατάσταση και στη συντήρηση του κάθε είδους υλικού, εξοπλισμού και εγκαταστάσεων της Ειδικής Υπηρεσίας και μεριμνά για την ανάπτυξη, καλή λειτουργία και συντήρηση των συστημάτων πληροφορικής και επικοινωνιών της Ειδικής Υπηρεσίας.
3. Τηρεί το πρωτόκολλο και το αρχείο της Ειδικής Υπηρεσίας και είναι αρμόδια για τη διακίνηση και την αρχειοθέτηση των εγγράφων, καθώς και για την επικύρωση ακριβών αντιγράφων, τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής και τη βεβαίωση της ακρίβειας φωτοτυπιών οποιωνδήποτε εγγράφων και εν γένει δικαιολογητικών που αφορούν στην Ειδική Υπηρεσία.
4. Επιμελείται τον συντονισμό με την πληροφοριακή υποδομή του Υπουργείου Τουρισμού και του Ο.Π.Σ. (Ε.Σ.Π.Α.).
5. Εκτιμά και επιμελείται τις επιμορφωτικές ανάγκες για την ορθή υλοποίηση των έργων και πράξεων.
6. Συνεργάζεται με τη Μονάδα Α για την ορθή υλοποίηση των δράσεων δημοσιότητας των υλοποιούμενων δράσεων.
7. Σχεδιάζει και υλοποιεί την Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής και τη λογιστική της παρακολούθηση. Ειδικότερα μεριμνά για τον προγραμματισμό, την ανάθεση και την εκτέλεση ενεργειών Τεχνικής Υποστήριξης Εφαρμογής, χρηματοδοτούμενων από αμιγώς εθνικούς πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, στους τομείς της αρμοδιότητας της, καθώς και για τη διαχείριση των αντιστοίχων πόρων.
8. Στις περιπτώσεις που η Ειδική Υπηρεσία είναι Δικαιούχος πράξεων - ενεργειών Τεχνικής Υποστήριξης Εφαρμογής για συγχρηματοδοτούμενα έργα, η Μονάδα Γ δύναται να ασκεί τις σχετικές αρμοδιότητες. Ως προς τις πράξεις αυτές μεριμνά ιδίως για:
α) Την παρακολούθηση της εξασφάλισης των πιστώσεων για την χρηματοδότηση των πράξεων
β) Την ανάθεση σε τρίτους της υλοποίησης πράξεων, σύμφωνα με τις ισχύουσες διαδικασίες (σύνταξη προκηρύξεων, διενέργεια διαγωνισμών, σύναψη συμβάσεων, κ.λπ.)
γ) Τη διοίκηση της εκτέλεσης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου των πράξεων
δ) Την πιστοποίηση και την παραλαβή του φυσικού αντικειμένου των πράξεων
ε) Την εξασφάλιση της διενέργειας των πληρωμών προς τους αναδόχους των πράξεων από τις αρμόδιες υπηρεσίες
στ) Την παρακολούθηση της τήρησης επαρκούς λογιστικής κωδικοποίησης για όλες τις συναλλαγές που έχουν σχέση με την πράξη
ζ) Την παροχή προς τις αρμόδιες Διαχειριστικές Αρχές όλων των απαραιτήτων πληροφοριών που ζητούνται για την παρακολούθηση της προόδου υλοποίησης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου των πράξεων
η) Την ενημέρωση και τήρηση των απαραίτητων ηλεκτρονικών αρχείων και τη διασφάλιση της συμβατότητας των πληροφοριών με το Ο.Π.Σ. Ε.Σ.Π.Α. Παράλληλα, καταρτίζει και υποβάλλει στις αρμόδιες Ειδικές Υπηρεσίες Διαχείρισης το πρόγραμμα ενεργειών Τεχνικής Υποστήριξης Εφαρμογής.
9. Υποβάλλει προτάσεις στη Μονάδα Α για την υλοποίηση έργων στο πλαίσιο Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Ε.Σ.Π.Α..

ΙΙΙ.2 Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 Για την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020 η Μονάδα Γ αναλαμβάνει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
1. Διαχειρίζεται τα θέματα και τις διαδικασίες που αφορούν στο ανθρώπινο δυναμικό, την υλικοτεχνική υποδομή, τα διοικητικά και οικονομικά ζητήματα, καθώς και τα θέματα οργάνωσης και εκπαίδευσης της ΕΔΕΤΤ. Στο πλαίσιο αυτό επιμελείται και διεκπεραιώνει τις αναγκαίες διοικητικές διαδικασίες για τη στελέχωση της ΕΔΕΤΤ σύμφωνα με τον Ν. 4314/2014.
2.Οργανώνει την εκπαίδευση του προσωπικού, κατόπιν διαπίστωσης αναγκών και σχετικών αιτημάτων των Μονάδων, σε θέματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων της ΕΔΕΤΤ.
3.Διαχειρίζεται τα θέματα και τις διαδικασίες που αφορούν στην εισήγηση σκοπιμότητας προμήθειας, στην προμήθεια, στην εγκατάσταση και στη συντήρηση του κάθε είδους υλικού, εξοπλισμού και εγκαταστάσεων της ΕΔΕΤΤ και μεριμνά για την ανάπτυξη, καλή λειτουργία και συντήρηση των συστημάτων πληροφορικής και επικοινωνιών της ΕΔΕΤΤ.
4.Τηρεί το πρωτόκολλο και το αρχείο της Υπηρεσίας, έχει την ευθύνη της διεκπεραίωσης της αλληλογραφίας και της διακίνησης των εγγράφων και την εν γένει γραμματειακή υποστήριξη των Μονάδων και του προσωπικού της.
Επικυρώνει αντίγραφα, έγγραφα και βεβαιώνει το γνήσιο της υπογραφής, σύμφωνα με το άρθρο 1 του Ν.4250/2014 (Α' 74).
5.Επιμελείται τον συντονισμό του ηλεκτρονικού και τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού της ΕΔΕΤΤ, με την πληροφοριακή υποδομή του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Ο.Π.Σ. (Ε.Σ.Π.Α.). Εξασφαλίζει στα αρμόδια στελέχη της τις σχετικές υποδομές για την πρόσβαση στο ΟΠΣ.
6.Οργανώνει και τηρεί βιβλιοθήκη εργαλείων, μελετών, στοιχείων και απαραίτητων βοηθημάτων για τις ανάγκες της ΕΔΕΤΤ.
7.Προδιαγράφει, εισηγείται τη σκοπιμότητα και μεριμνά για την εκπόνηση μελετών, ερευνών, εμπειρογνωμοσυνών, εγχειριδίων σχετικών με το αντικείμενο της ΕΔΕΤΤ, λαμβάνοντας υπόψη και τις εισηγήσεις των άλλων Μονάδων της Υπηρεσίας.
8.Μεριμνά για τον προγραμματισμό, την ανάθεση και την εκτέλεση Δράσεων Τεχνικής Βοήθειας, χρηματοδοτούμενων από αμιγώς εθνικούς πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, στον τομέα τουρισμού, καθώς και για τη διαχείριση των αντίστοιχων πόρων.
9.Στις περιπτώσεις που η ΕΔΕΤΤ είναι Δικαιούχος Πράξεων/Δράσεων Τεχνικής Βοήθειας στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020, η Μονάδα Γ εφαρμόζει τις προβλεπόμενες από το Ν.4314/2014 και το ΣΔΕ υποχρεώσεις.
10.Καταρτίζει και υποβάλλει στις αρμόδιες Διαχειριστικές Αρχές, το πρόγραμμα ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020.

Άρθρο 4
Στελέχωση της ΕΔΕΤΤ

1. Η στελέχωση της ΕΔΕΤΤ γίνεται σύμφωνα με τα άρθρα του Κεφαλαίου Θ' του Ν. 4314/2014 όπως ισχύει.

2. Το προσωπικό της ΕΔΕΤΤ ανέρχεται σε είκοσι (20) άτομα, τα οποία είναι: Κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε.) και Κατηγορίας Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.), δεκαεννέα (19) άτομα. - Κατηγορίας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε.), ένα (1) άτομο.

3. Για τον ορισμό του Προϊσταμένου της ΕΔΕΤΤ και των Προϊσταμένων των επιμέρους Μονάδων της εφαρμόζεται το άρθρο 39 του Ν. 4314/2014 όπως ισχύει.

4. Απόντος ή κωλυόμενου του Προϊσταμένου της ΕΔΕΤΤ, αυτός αναπληρώνεται από τον Προϊστάμενο Μονάδας που έχει τον περισσότερο χρόνο άσκησης καθηκόντων προϊσταμένου Μονάδας.

Άρθρο 5
Προσόντα για τη στελέχωση της ΕΔΕΤΤ

1. Για την πλήρωση των θέσεων Προϊσταμένων της Ειδικής Υπηρεσίας απαιτούνται:
1.1.Για τη θέση του Προϊσταμένου της Ειδικής Υπηρεσίας:
α. Πτυχίο ή δίπλωμα Α.Ε.Ι. (ΠΕ/ΤΕ) της ημεδαπής ή ισότιμου ιδρύματος της αλλοδαπής.
β. Επαγγελματική εμπειρία για τους κατόχους πτυχίου ή διπλώματος της ημεδαπής ή ισότιμου ιδρύματος της αλλοδαπής 10ετής, για τους κατόχους μεταπτυχιακού τίτλου της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου όμοιου τίτλου της αλλοδαπής ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης και για τους απόφοιτους της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης δετής και για τους κατόχους διδακτορικού διπλώματος της ημεδαπής ή ισότιμου της αλλοδαπής δετής γ. Άσκηση αρμοδιοτήτων διοίκησης και ιδίως άσκηση αρμοδιοτήτων προϊσταμένου σε οποιοδήποτε επίπεδο διοίκησης για τουλάχιστον 1 έτος.
1.2.Για τις θέσεις των Προϊσταμένων των Μονάδων: α. Πτυχίο ή δίπλωμα Α.Ε.Ι (ΠΕ/ΤΕ) της ημεδαπής ή ισότιμου διπλώματος ιδρύματος της αλλοδαπής.
β. Επαγγελματική εμπειρία για τους κατόχους πτυχίου ή διπλώματος της ημεδαπής ή ισότιμου ιδρύματος της αλλοδαπής δετής, για τους κατόχους μεταπτυχιακού τίτλου της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου όμοιου τίτλου της αλλοδαπής ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης και για τους απόφοιτους της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης δετής και για τους κατόχους διδακτορικού διπλώματος της ημεδαπής ή ισότιμου της αλλοδαπής 5ετής
1.3.Για την επιλογή του Προϊσταμένου της Ειδικής Υπηρεσίας και των Προϊσταμένων των Μονάδων της εκτιμώνται, ως ουσιαστικά προσόντα, η πολύ καλή γνώση ή/και εμπειρία επί των διαδικασιών διαχείρισης ή/ και συντονισμού ή/και ελέγχου ή/και εφαρμογής κοινοτικών και αναπτυξιακών προγραμμάτων ή έργων, ή/ και εκτέλεσης έργων του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα κατά προτίμηση στα θεματικά αντικείμενα του τομέα ευθύνης της Ειδικής Υπηρεσίας, η ικανότητα διοίκησης και οργάνωσης, η ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλιών και ευθυνών, η ικανότητα παρακίνησης του προσωπικού και εστίασης στο αποτέλεσμα, η ικανότητα για συνεργασία και συλλογική εργασία, η πολύ καλή γνώση μίας εκ των τριών κοινοτικών γλωσσών ήτοι αγγλικά, γαλλικά ή γερμανικά, η ικανότητα χρήσης εφαρμογών αυτοματισμού γραφείου και υπηρεσιών διαδικτύου, η ικανότητα αντίληψης ηλεκτρονικών εφαρμογών παρακολούθησης διαδικασιών δημόσιου τομέα.

2. Για το προσωπικό της κατηγορίας ΠΕ/ΤΕ της Ειδικής Υπηρεσίας απαιτούνται:
2.1 α. Πτυχίο ή δίπλωμα Α.Ε.Ι (ΠΕ/ΤΕ) της ημεδαπής ή ισότιμου ιδρύματος της αλλοδαπής
β. Επαγγελματική εμπειρία για τους κατόχους πτυχίου ή διπλώματος της ημεδαπής ή ισότιμου ιδρύματος της
αλλοδαπής 3ετής, για τους κατόχους μεταπτυχιακού τίτλου της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου όμοιου τίτλου της αλλοδαπής ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης και για τους απόφοιτους της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης 2ετής και για τους κατόχους διδακτορικού διπλώματος της ημεδαπής ή ισότιμου της αλλοδαπής 1ετής.
2.2. Για την επιλογή του προσωπικού κατηγορίας ΠΕ/ΤΕ της Ειδικής Υπηρεσίας εκτιμώνται, ως ουσιαστικά προσόντα, η γνώση ή/και εμπειρία των διαδικασιών διαχείρισης ή/και συντονισμού ή/και ελέγχου ή/και εφαρμογής κοινοτικών και αναπτυξιακών προγραμμάτων ή έργων, ή/και εκτέλεσης έργων του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα κατά προτίμηση στα θεματικά αντικείμενα του τομέα ευθύνης της Ειδικής Υπηρεσίας, η ικανότητα οργάνωσης και εστίασης στο αποτέλεσμα, η ικανότητα επικοινωνίας και συνεργασίας, η ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλιών και ευθυνών, η καλή γνώση μίας εκ των τριών κοινοτικών γλωσσών ήτοι αγγλικά, γαλλικά ή γερμανικά και η ικανότητα χρήσης εφαρμογών αυτοματισμού γραφείου και υπηρεσιών internet.

3. Για το προσωπικό της κατηγορίας ΔΕ της Ειδικής Υπηρεσίας απαιτούνται:
3.1 Απολυτήριος τίτλος λυκείου ή ισότιμου και 6ετής επαγγελματική εμπειρία.
3.2. Για την επιλογή του προσωπικού κατηγορίας ΔΕ εκτιμώνται, ως ουσιαστικά προσόντα, η γνώση ή/και εμπειρία σε θέματα πληρωμών των δαπανών συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων και διαχείρισης λογαριασμών, ή/και διαχείρισης προσωπικού ή/και σε διοικητικά καθήκοντα ή/και σε λογιστική ή/και σε διαχείριση κοινοτικών προγραμμάτων, ή και σε διοικητική υποστήριξη, η ικανότητα επικοινωνίας και συνεργασίας, η ικανότητα οργάνωσης γραφείου, η ικανότητα χρήσης εφαρμογών αυτοματισμού γραφείου και υπηρεσιών Internet.

4. Για το προσωπικό κατηγορίας ΥΕ της Ειδικής Υπηρεσίας απαιτείται:
4.1. Απολυτήριος τίτλος Γυμνασίου ή ισότιμος της αλλοδαπής
4.2. Για την επιλογή του προσωπικού κατηγορίας ΥΕ εκτιμώνται, ως ουσιαστικά προσόντα, η ικανότητα συνεργασίας και επικοινωνίας και η εμπειρία, τουλάχιστον 1 έτους σε θέση ανάλογων καθηκόντων.

5. Με την προκήρυξη για την πλήρωση των θέσεων, μπορεί να καθορίζονται πρόσθετα ουσιαστικά προσόντα για κάθε θέση.

Άρθρο 6
Τελικές διατάξεις

Η παρούσα αντικαθιστά τις υπ' αριθμ. 16446/23.11.2012 (ΦΕΚ Β'3109) «Σύσταση Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού και Εφαρμογής του Υπουργείου Τουρισμού» και υπ' αριθμ. 26329/19.12.2008 (ΦΕΚ Β'2654) «Προσδιορισμός τυπικών και ουσιαστικών προσόντων του προσωπικού για τη στελέχωση της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού, Διαχείρισης και Εφαρμογής των δράσεων του Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης» κοινές υπουργικές αποφάσεις, όπως ισχύουν, οι οποίες και καταργούνται.

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευση της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 4 Αυγούστου 2016

Οι Υπουργοί

Αναπληρώτρια Υπουργός Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού
ΕΛΕΝΑ ΚΟΥΝΤΟΥΡΑ

Οικονομικών
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ

Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΒΕΡΝΑΡΔΑΚΗΣ

Υφυπουργός Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ
Πηγή: Taxheaven