Εγκύκλιος Ι.Κ.Α. αρ. 29/30.8.2016 Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 103 του Ν. 4387/2016

Εγκύκλιος Ι.Κ.Α. αρ. 29/30.8.2016 Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 103 του Ν. 4387/2016

Αθήνα, 30 .8. 2016
Αριθ. Πρωτ. Σ81/ 39

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 

Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8 (10241) 
Πληροφορίες: Μ. Κουτσοπούλου 
Αριθ. Τηλεφώνου: 2105215185 
e-mail : diefpar@ika.gr

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ  

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ.: 29

ΘΕΜΑ: «Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 103 του Ν. 4387/2016

Σας ενημερώνουμε ότι στο ΦΕΚ 85Α της 12.5.2016 δημοσιεύτηκαν οι διατάξεις του {start}άρθρου 103{end} του Ν. 4387/2016 περί «Επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθεισών παροχών», με τις οποίες ρυθμίζεται εκ νέου το ζήτημα αυτό. Μία από τις ουσιώδεις μεταβολές της νέας διάταξης αφορά το επιτόκιο που προσαυξάνει το επιστρεπτέο κεφάλαιο με 3% (αντί για 5% που προέβλεπαν οι διατάξεις του {start}άρθρου 40 παρ. 4{end} εδ. α' του ΑΝ 1846/1951) και μόνο στις περιπτώσεις που διαπιστώνεται υπαιτιότητα του λαβόντος.

Εν αναμονή διευκρινίσεων του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, τόσο ως προς τα επιμέρους ζητήματα της εν λόγω διάταξης όσο και ως προς τον τύπο υπολογισμού του νέου επιτοκίου, παρακαλούμε να αναμένετε οδηγίες για το χειρισμό των εκκρεμών μετά την 13.5.2016 υποθέσεων επιστροφής παροχών που καταβλήθηκαν αχρεωστήτως, εκτός εάν υφίσταται ζήτημα παραγραφής των απαιτήσεων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

Στην περίπτωση αυτή, εφόσον δεν διαπιστώνεται υπαιτιότητα του λαβόντος, θα πρέπει να εκδοθεί απόφαση Διευθυντή με την οποία θα αναζητείται το επιστρεπτέο ποσό άτοκα, ενώ όταν διαπιστώνεται ότι συντρέχει υπαιτιότητα του λαβόντος, θα εκδίδεται απόφαση Διευθυντή με επιφύλαξη ως προς τη συμπλήρωσή της με το ποσό που αντιστοιχεί στην προσαύξηση του κεφαλαίου με επιτόκιο 3%. Σε κάθε περίπτωση είναι επιτρεπτή η επιστροφή των παροχών κατά τις διατάξεις του ΚΕΔΕ και παράλληλα διά συμψηφισμού τους με τυχόν χορηγούμενες παροχές, σύμφωνα με τις κοινοποιούμενες διατάξεις.

Εάν από τις 13.5.2016 και μετά έχουν εκδοθεί αποφάσεις σύμφωνα με τις προϊσχύουσες διατάξεις, θα πρέπει να ανακληθούν και να εκδοθούν νέες σύμφωνα με τα προαναφερόμενα, ανεξαρτήτως εάν ασκήθηκε προσφυγή ενώπιον της ΤΔΕ.
Η ΑΝΑΠΛ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΙΩΑΝΝΑ ΓΑΤΗ-ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
Πηγή: Taxheaven