Αριθμ. πρωτ.: 2/67692/0004/ 25.8.2016 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση έξι (06) θέσεων με απόσπαση στη Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία (Μ.Ε.Α.) της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Αριθμ. πρωτ.: 2/67692/0004/ 25.8.2016 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση έξι (06) θέσεων με απόσπαση στη Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία (Μ.Ε.Α.) της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Αθήνα, 25 Αυγούστου 2016 
Αριθμ. Πρωτ.:2/ 67692/0004 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ και ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 
ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ 
ΤΜΗΜΑ: Β'

Ταχ. Δ/ νση : Πανεπιστημίου 37
: Τ.Κ.101 65 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες : Ε. Μιχελεκάκης 
Τηλέφωνο : 210- 33.38.363 
Email : e.michelekakis@gsis.gr

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΕΞΙ (06) ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΣΤΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ (Μ.Ε.Α.) ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΤΗΝ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ.

Ο Υπουργός Οικονομικών,

σύμφωνα με το Π.Δ. 111/2014 (ΦΕΚ 178/τ.Α'/29-08-2014) «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και προκειμένου να στελεχωθεί η Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία (Μ.Ε.Α.) στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στις Βρυξέλλες

Προσκαλεί

τους ενδιαφερόμενους, μονίμους ή με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου υπαλλήλους του Υπουργείου Οικονομικών, να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας απόσπασης, συνοδευόμενη από αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα, για την κάλυψη έξι (06) θέσεων στην Οργανική Μονάδα Οικονομικής Πολιτικής της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας (Μ.Ε.Α.) στην Ευρωπαϊκή 'Ένωση, στις Βρυξέλλες.

Οι προς κάλυψη θέσεις και το αντικείμενο εργασίας έχουν ως εξής:

• Δύο (2) θέσεις για θέματα φορολογικής πολιτικής.
• Δύο (2) θέσεις για θέματα χρηματοπιστωτικού τομέα.
• Μία (1) θέση για θέματα προϋπολογισμού Ε.Ε.
• Μία (1) θέση διοικητικής υποστήριξης.

Τα απαραίτητα προσόντα για την κάλυψη των προς πλήρωση θέσεων είναι τα ακόλουθα:

1. Πτυχίο Ανώτατης Σχολής Ελληνικού Πανεπιστημίου ή Πανεπιστημίου της αλλοδαπής, αναγνωρισμένο από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Αλλοδαπών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.).

2. Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας, η οποία να αποδεικνύεται από αναγνωρισμένους τίτλους σπουδών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 28 του Π.Δ. 50/2001 (ΦΕΚ 39/τ. Α'/05-03-2001) «Καθορισμός προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του δημοσίου τομέα», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

3. Γνώση χρήσης Η/Υ, η οποία να αποδεικνύεται από αναγνωρισμένους τίτλους σπουδών, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 6 και 27 του Π.Δ. 50/2001 (ΦΕΚ 39/τ. Α'/05-03-2001) «Καθορισμός προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του δημοσίου τομέα», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Για τους υποψηφίους, που κατά τον διορισμό τους, δεν απαιτούνταν αποδεικτικό γνώσης χρήσης Η/Υ, τεκμαίρεται ότι πληρείται το κριτήριο χρήσης Η/Υ, εφόσον η γνώση αυτή βεβαιώνεται εγγράφως από τον προϊστάμενο του υποψηφίου (ΔΙΔΑΔ/Φ.48/30/οικ.1081/11.1.2007 και ΔΙΔΑΔ/Φ.42/5646/21232/6.10.2014 έγγραφα του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, αντίστοιχα).

4. Πραγματική υπηρεσία ή εργασιακή εμπειρία σε θέματα φορολογικής πολιτικής, χρηματοπιστωτικού τομέα, προϋπολογισμού Ε.Ε και διοικητικής υποστήριξης, αντίστοιχα για κάθε θέση.

Επιπλέον, θα συνεκτιμηθούν για την κάλυψη των προς πλήρωση θέσεων τα ακόλουθα:

1. Η κατοχή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης ή Διδακτορικού Διπλώματος Ελληνικού Πανεπιστημίου ή Πανεπιστημίου της αλλοδαπής, αναγνωρισμένο από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Αλλοδαπών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), σχετικό με το αντικείμενο κάθε θέσης.

2. Η καλή, τουλάχιστον, γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας, χώρας της Ευρωπαϊκής Ένωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 28 του Π.Δ. 50/2001 (ΦΕΚ 39/τ. Α'/05-03-2001) «Καθορισμός προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του δημοσίου τομέα», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

3. Η αποφοίτηση από την Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης (Ε.Σ.Δ.Δ.).

Η διάρκεια της απόσπασης είναι τριετής και λογίζεται ως πραγματικός χρόνος δημόσιας υπηρεσίας. Επισημαίνεται ότι οι υποψήφιοι για την κάλυψη των θέσεων της Μ.Ε.Α. στην Ε.Ε., θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει με επιτυχία την διετή περίοδο της δοκιμαστικής υπηρεσίας, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις. Τα στελέχη που θα επιλεγούν, θα έχουν ως απώτερο σκοπό την αποτελεσματική προετοιμασία και επεξεργασία θεμάτων οικονομικής πολιτικής και θα συνεργάζονται για την αποδοτικότερη εκπροσώπηση των θεμάτων αυτών με τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών.

Ο τρόπος και η προθεσμία υποβολής αιτήσεων απόσπασης ορίζεται ως εξής:

Οι ενδιαφερόμενοι υπάλληλοι, αρμοδιότητάς μας, καλούνται να υποβάλουν την σχετική αίτηση, το βιογραφικό σημείωμα καθώς και όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά υποστήριξης της υποψηφιότητάς τους, το αργότερο μέχρι και τη Δευτέρα, 19 Σεπτεμβρίου 2016, α) αυτοπροσώπως στην Αυτοτελή Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού και Οργάνωσης της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Διοικητικής Υποστήριξης του Υπουργείου Οικονομικών (γραφείο 101, Γενικό Πρωτόκολλο, Πανεπιστημίου 37, Τ.Κ. 101 65 Αθήνα) β) ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή με courier στην προαναφερόμενη διεύθυνση ή γ) στο fax: 210 33.38.201.

Η παρούσα πρόσκληση να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονομικών (http://www.minfin.gr/)Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ

Ακριβές αντίγραφο 
Ο Προϊστάμενος του Αυτοτελούς Γραφείου Γραμματείας και Αρχείου κ.α.α.

Πηγή: Taxheaven