Αρ. πρωτ.: Γ1β/Γ. Π/ 43458/ 22.8.2016 Επιβολή Κυρώσεων σε Κ.Υ.Ε.

Αρ. πρωτ.: Γ1β/Γ. Π/ 43458/ 22.8.2016 Επιβολή Κυρώσεων σε Κ.Υ.Ε.

Αθήνα 22/8/2016
Αρ.Πρωτ. Γ1β/Γ.Π/43458
Σχετ:43023

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ και ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ 
ΤΜΗΜΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

Ταχ. Δ/νση: Αριστοτέλους 17
Ταχ. Κώδικας: 10433 Αθήνα
FAX: 2105237384
Πληροφορίες: Γ. Αναγνωστοπούλου
Τηλέφωνο: 2132161341

ΘΕΜΑ: Επιβολή Κυρώσεων σε Κ.Υ.Ε.

ΣΧΕΤ:
Α) Ο Ν.3463/2006, αρ. 80 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων».
Β) Ο Α.Ν 2520/1940 και Ν.4025/2011 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
Γ) Ο Ν.4235/2014 (ΦΕΚ32/τα/14) «Διοικητικά μέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις στην εφαρμογή της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας στους τομείς των τροφίμων, …. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων».
Δ) Η Υ1γ/Γ.Π/οικ. 96967/8.10.2012/ΦΕΚ2718/τβ/2012 «Υγειονομικοί όροι και προϋποθέσεις και άλλες Διατάξεις».
Ε) Η αρ. Υ1γ/Γ.Π/οικ.4476/14.1.2013 με ΑΔΑ: ΒΕΦ8Θ-8Ψ3 Εγκύκλιος μας.
ΣΤ) Τα αρ. πρωτ. 11493/12-5-2016 και 17175/19-5-2016 έγγραφα του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης του Τμήματος Οργάνωσης Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Μετά τα ανωτέρω σχετικά έγγραφα του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης προς την υπηρεσία μας αναφορικά με την επιβολή προστίμων σε Κ.Υ.Ε και για ενιαία αντιμετώπιση του θέματος σε όλη την επικράτεια σας ενημερώνουμε ότι:

Σύμφωνα με την πάγια νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας, οι δήμοι της χώρας όταν πρόκειται για την επιβολή διοικητικών κυρώσεων ενεργούν, κατά κανόνα, κατά δέσμια αρμοδιότητα (ΣΤΕ 1429/1993,1443/1996) και δεν καταλείπεται σε αυτούς διακριτική ευχέρεια στην επιμέτρηση και επιβολή της κύρωσης.

Με τις διατάξεις του άρθρου 9, παρ. 4, του Α.Ν 2520/40, προβλέπεται ότι «Τα άνευ αδείας λειτουργούντα καταστήματα κλείονται υπό της Αστυνομικής Αρχής (σήμερα Δήμοι) αυτεπαγγέλτως».

Όταν διαπιστώνεται οποιαδήποτε ενέργεια η πρακτική των επιχειρήσεων Υγειονομικού ενδιαφέροντος που έχουν σχέση με τα τρόφιμα και συνιστά μη συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία θα εφαρμόζονται τα οριζόμενα στο Ν.4235/2014 και συγκεκριμένα:

Το άρθρο 9 του Ν.4235/2014 προβλέπει τις περιπτώσεις Αναστολής ή Ανάκλησης της άδειας λειτουργίας με εισήγηση της Υγειονομικής Υπηρεσίας και αφορά διαπιστωθέντα προβλήματα που σχετίζονται με τις συνθήκες υγιεινής κατά την παραγωγή ή/και διάθεση τροφίμων.

Στις περιπτώσεις μεταφοράς της επιχείρησης σε άλλο χώρο, ή επέκτασης του χώρου αυτής ή αλλαγής κατηγορίας (κυρίως αυτές οι περιπτώσεις συνιστούν ουσιώδη τροποποίηση των υγειονομικών όρων λειτουργίας της και η οποία βεβαιώνεται από τους υγειονομικούς υπαλλήλους). Εφόσον η επιχείρηση συνεχίζει να μην συμμορφώνεται με την ισχύουσα νομοθεσία, παρά τις έγγραφες συστάσεις και την ολιγοήμερη προθεσμία που δίδεται από τους Υγειονομικούς υπαλλήλους, ανακαλείται η άδεια της και απαιτείται νέα άδεια ίδρυσης και λειτουργίας (σχετ.Ε), στις περιπτώσεις αυτές απαιτείται νέα άδεια ίδρυσης και λειτουργίας (σχετ.β).

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΑΣΚΟΖΟΣ
Πηγή: Taxheaven