Ι.Κ.Α. αριθμ. πρωτ.: Ε33/1353/ 5.8.2016 Στοιχεία ρυθμίσεων τμηματικής καταβολής ν. 4152/2013, ν. 4305/2014 και ν. 4321/2015 - Ιούνιος 2016

Ι.Κ.Α. αριθμ. πρωτ.: Ε33/1353/ 5.8.2016 Στοιχεία ρυθμίσεων τμηματικής καταβολής ν. 4152/2013, ν. 4305/2014 και ν. 4321/2015 - Ιούνιος 2016

Αθήνα, 5/8/2016
Αριθμ. Πρωτ. Ε33/1353

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ 
Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ 
ΤΜΗΜΑ : ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ

Αριθ. τηλεφώνου : 210 52 15 265, 264 & 269
FAX : 210 52 23 228
E - mail : asfika@ika.gr
Ταχ. Διεύθυνση : Αγ. Κων/νου 8 
10241 ΑΘΗΝΑ

ΘΕΜΑ: «ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ Ν.4152/2013, Ν.4305/2014 ΚΑΙ Ν.4321/2015 - ΙΟΥΝΙΟΣ 2016»

Σε συνέχεια του με αριθ. Ε33/9/24.1.2014 εγγράφου μας, σας γνωρίζουμε ότι:

Από την επεξεργασία των στοιχείων, μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (Ο.Π.Σ./Ι.Κ.Α.), που αφορούν τη πορεία των ρυθμίσεων τμηματικής καταβολής στο Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ., προέκυψαν τα ακόλουθα αποτελέσματα τα οποία αποτυπώνονται στους τέσσερις επισυναπτόμενους πίνακες με συγκεντρωτικά στοιχεία για τη «Πάγια» ρύθμιση της υποπαραγράφου ΙΑ.1 της παραγράφου ΙΑ' του άρθρου πρώτου του Ν. 4152/2013 και τη ρύθμιση «Νέας Αρχής» της υποπαραγράφου ΙΑ.2 της παραγράφου ΙΑ' του άρθρου πρώτου του ιδίου νόμου, των διατάξεων του άρθρου 54 του Ν.4305/2014 (ΦΕΚ 237/τ.Α' /31-10-2014) καθώς και του άρθρου 28 του Ν. 4321/2015 (ΦΕΚ 32/τ. Α'/21-3-2015).

Τα εν λόγω στοιχεία μπορούν να αναζητηθούν από την ιστοσελίδα του Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ. www.ika.gr στην ενότητα «Ενημερώσεις» με ένδειξη «Δημοσιεύσεις Διεύθυνσης Ασφάλισης και Εσόδων», τα οποία καταχωρούνται στην ελληνική και στην αγγλική γλώσσα.Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ
Πηγή: Taxheaven