Αριθ. πρωτ.: 30/003/000/3107/ 31.8.2016 Απόφαση του Ανωτάτου Χημικού Συμβουλίου (ΑΧΣ) με αριθ. 106/2016- Ενημέρωση του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών (ΚΤΠ)

Αριθ. πρωτ.: 30/003/000/3107/ 31.8.2016 Απόφαση του Ανωτάτου Χημικού Συμβουλίου (ΑΧΣ) με αριθ. 106/2016- Ενημέρωση του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών (ΚΤΠ)

Αθήνα, 31 Αυγούστου 2016
Αριθ. Πρωτ.: 30/003/000/3107

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
Δ/ΝΣΗ ΑΛΚΟΟΛΗΣ και ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΝΕΡΩΝ και ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Ταχ. Διεύθυνση : Αν. Τσόχα 16
Ταχ. Κώδικας : 115 21
Πληροφορίες:Δ. Στεφανίτση - Θ. Σκούμπα
Τηλέφωνο:213 2117236 - 240 
Fax:210 6467725
e-mail:alcohol food@gcsl.gr
 
ΘΕΜΑ: Απόφαση του Ανωτάτου Χημικού Συμβουλίου (ΑΧΣ) με αριθ. 106/2016- Ενημέρωση του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών (ΚΤΠ)

Α. Σας γνωστοποιούμε ότι δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως [Αριθμός ΦΕΚ: Β' 2457 (σελ. 26663-26664)], [Αριθμός Διαδικτυακής Ανάρτησης (ΑΔΑ): ΩΗΧ6Η-Φ0Κ] η απόφαση 106/2016 του Ανωτάτου Χημικού Συμβουλίου (ΑΧΣ) "Αντικατάσταση του άρθρου 82 «Γιαούρτι» του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών (ΚΤΠ) (ΦΕΚ 788/Β'/31.12.87), όπως ισχύει".

Με την ανωτέρω απόφαση, κατόπιν σχετικής πρωτοβουλίας του ΥΠΑΑΤ, αντικαθίσταται το άρθρο 82 του ΚΤΠ «Γιαούρτι» σε συμμόρφωση και με τις σχετικές διατάξεις του ν.4336/2015 (άρθρο 3, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Γ.: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ, σημείο 4, 2i) και με στόχο τόσο την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας με την κατάργηση διατάξεων που δημιουργούν εμπόδια στον ανταγωνισμό, όσο και τον εκσυγχρονισμό και την προσαρμογή στις τεχνολογικές εξελίξεις και στο ισχύον ενωσιακό δίκαιο.

Οι σημαντικότερες αλλαγές σε σχέση με την ισχύουσα νομοθεσία, που εισάγονται στις προδιαγραφές και περιλαμβάνονται στην παρούσα απόφαση είναι οι εξής: 
α. Στον ορισμό του γιαουρτιού αναφέρεται η υποχρεωτική χρήση των καλλιεργειών Streptococcus salivarious subsp. thermophilus και Lactobacillus delbrueckii subsp.bulgaricus καθώς και η απαίτηση για το εν λόγω μικροβιακό φορτίο στο τελικό προϊόν (107 cfu/gr) έως την τελική ημερομηνία ανάλωσης. Επιπλέον προβλέπεται ότι στην περίπτωση που χρησιμοποιούνται για τη ζύμωση και άλλοι μικροοργανισμοί επιπλέον της χαρακτηριστικής καλλιέργειας του γιαουρτιού, αυτές να μπορούν να αναγράφονται στην επισήμανση του προϊόντος υπό την προϋπόθεση ότι ο πληθυσμός τους θα είναι τουλάχιστον 10cfu/gr προϊόντος κατά την ημερομηνία ανάλωσης. 
β. Ως πρώτη ύλη για το γιαούρτι προβλέπεται το γάλα όπως ορίζεται στον καν. (ΕΕ) 1308/2013 (Παράρτημα VII, Μέρος ΙΙΙ, παράγραφος 1), ενώ απαγορεύεται ρητά η χρήση ολικά αφυδατωμένου γάλακτος ή παραγώγων του γάλακτος σε μορφή σκόνης [με εξαίρεση τη χρήση πρωτεϊνών γάλακτος, για τις οποίες προβλέπονται συγκεκριμένοι όροι χρήσης για τεχνολογικούς λόγους ρύθμισης του Στερεού Υπολείμματος Άνευ Λίπους (ΣΥΑΛ)]. 
γ. Καθορίζονται προδιαγραφές όσον αφορά στην περιεκτικότητα σε πρωτεΐνη στο γιαούρτι από αγελαδινό, πρόβειο ή γίδινο γάλα. 
δ. Δεν καθορίζονται προδιαγραφές για τη λιποπεριεκτικότητα, ενώ δίνεται η δυνατότητα προσθήκης κρέμας γάλακτος για τη ρύθμιση αυτής. 
ε. Στις προδιαγραφές για το «στραγγιστό γιαούρτι», διευκρινίζεται η διαδικασία παραγωγής του (αποστράγγιση μέρους του ορού μετά την πήξη) και καθορίζονται προδιαγραφές όσον αφορά στην περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες. 
στ. Περιλαμβάνονται προδιαγραφές για το «παραδοσιακό γιαούρτι».
Σημειώνεται ότι οι έως τώρα ισχύουσες διατάξεις για την παραδοσιακή γιαούρτη περιλαμβάνονται στο άρθρο 116 «Προϋποθέσεις παρασκευής και διάθεσης της παραδοσιακής γιαούρτης» της Αγορανομικής Διάταξης 7/2009 (άρθρο 140 ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ). Στις εν λόγω νέες διατάξεις του άρθρου 82 διατηρείται η πρόβλεψη παρασκευής με την παραδοσιακή μέθοδο ώστε το παραδοσιακό γιαούρτι να φέρει υμένα (πέτσα) στην επιφάνεια του, όμως δίνεται η δυνατότητα χρήσης - εκτός του νωπού - και παστεριωμένου γάλακτος, το οποίο προβλέπεται ότι δεν θα έχει υποστεί τροποποίηση της φυσικής του σύνθεσης με μόνη εξαίρεση τη ρύθμιση της λιποπεριεκτικότητάς του [μέχρι, βεβαίως, τη δυνατότητα επίτευξης του υμένα (πέτσας)]. Επιπλέον δεν διατηρούνται οι περιορισμοί στο είδος του ζώου από το οποίο προέρχεται το γάλα. 
ζ. Προβλέπονται πρόσθετες απαιτήσεις επισήμανσης, επιπλέον των απαιτήσεων που προβλέπονται από τον καν. (ΕΕ) 1169/2011 προκειμένου να ενημερώνεται ο καταναλωτής σχετικά με:
(i) το είδος του ζώου από το οποίο προέρχεται το γάλα και στην περίπτωση χρήσης μειγμάτων γάλακτος προερχόμενων από διαφορετικά ειδών ζώων την ποσοστιαία αναλογία κάθε είδους
(ii) την φυσική επεξεργασία της βασικής πρώτης ύλης γάλακτος στην περίπτωση που δεν χρησιμοποιείται νωπό γάλα
(iii) την % περιεκτικότητα σε λιπαρές ουσίες του έτοιμου προϊόντος.

B. Η ισχύς της προαναφερθείσας απόφασης ΑΧΣ (υπ. αριθ. 106/2016) αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, δηλ. από την 09/08/2016. Επιπλέον, δίνεται χρονικό διάστημα 12 μηνών ως μεταβατική περίοδος προσαρμογής στους ενδιαφερόμενους και ως εκ τούτου προβλέπεται υποχρεωτική συμμόρφωση των προϊόντων με τις εν λόγω διατάξεις 12 μήνες μετά τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης, δηλ. έως 08/08/2017.

Ωστόσο η εμπορία προϊόντων που δεν είναι σύμφωνα με την παρούσα απόφαση, αλλά τα οποία είχαν παρασκευαστεί και επισημανθεί πριν την παρέλευση δώδεκα μηνών από τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης, επιτρέπεται μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.

Γ. 1. α. Υπενθυμίζεται ότι ο Κώδικας Τροφίμων και Ποτών έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Γ.Χ.Κ. (www.gcsl.gr). στη διαδρομή ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ → ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΚΟΟΛΗΣ και ΤΡΟΦΙΜΩΝ → ΤΜΗΜΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΝΕΡΩΝ και ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ → Κώδικας Τροφίμων και Ποτών → Κώδικας Τροφίμων και Ποτών - έκδοση 2009 → Άρθρα ΚΤΠ - Ισχύουσες εκδόσεις → Ισχύουσες εκδόσεις των άρθρων του ΚΤΠ). Τα ανηρτημένα αρχεία με τα άρθρα του Κ.Τ.Π. είναι σε μορφή pdf και υπάρχει δυνατότητα εκτύπωσής τους.

Το τροποποιηθέν κατά τα ανωτέρω άρθρο 82 του Κ.Τ.Π. όπως ισχύει (ισχύουσα έκδοση αυτού μετά την εν λόγω τροποποίηση) έχει αναρτηθεί στο υποσύστημα ΟΠΣ: Νομοθεσία/Κώδικας Τροφίμων.

Σημειώνεται ότι τόσο στην ιστοσελίδα του Γ.Χ.Κ., όσο και στο υποσύστημα ΟΠΣ παραμένει ανηρτημένο το έως τώρα ισχύον άρθρο για σκοπούς εφαρμογής των διατάξεων κατά τη μεταβατική περίοδο. 

β. Στις Χημικές Υπηρεσίες του Γ.Χ.Κ. για τη διευκόλυνση της ενημέρωσης του Κ.Τ.Π., αποστέλλεται συνημμένα (σε ηλεκτρονική μορφή) η τελευταία έκδοση (έκδοση 17) του Φύλλου Τροποποιήσεων.

2. α. Σημειώνεται ακόμη ότι η παρούσα εγκύκλιος έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΓΧΚ (www.gcsl.gr. στη διαδρομή ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΚΟΟΛΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΝΕΡΩΝ και ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - Κώδικας Τροφίμων και Ποτών Κώδικας Τροφίμων και Ποτών - έκδοση 2009 Τροποποιήσεις ΚΤΠ μετά την έκδοση 2009).
β. Παρακαλούνται οι κ.κ. Προϊστάμενοι των Υπηρεσιών του Γ.Χ.Κ. να φροντίσουν ώστε να λάβει γνώση της παρούσας ενυπόγραφα το τεχνικό προσωπικό.

3. Για οποιαδήποτε περαιτέρω σχετική πληροφορία ή διευκρίνιση, μπορείτε να απευθύνεστε στη Διεύθυνσή μας.Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης
Σταύρος Σάμιος

Πηγή: Taxheaven