Αριθ. πρωτ.: ΑΤΚΕ 1109569 ΕΞ 2016/1802/19.7.2016 Σχετικά με την αριθμ. πρωτ. 6027/08.06.2016 ερώτηση - Αντιπαραγωγικό, αποαναπτυξιακό και αντικοινωνικό μέτρο η υπερφορολόγηση

Αριθ. πρωτ.: ΑΤΚΕ 1109569 ΕΞ 2016/1802/19.7.2016 Σχετικά με την αριθμ. πρωτ. 6027/08.06.2016 ερώτηση - Αντιπαραγωγικό, αποαναπτυξιακό και αντικοινωνικό μέτρο η υπερφορολόγηση

Αθήνα,19/07/2016 - 13:26
Αρ.Πρωτ.: ΑΤΚΕ 1109569 ΕΞ 2016/1802

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Ταχ.Δ/νση: Λεωχάρους 2
Ταχ.Κώδικας: 105 62 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Χ. Κυρλιγκίτση
Τηλέφωνο: 210 3235114
FAX: 210 3235135
e-mail: ckirlig@1988.syzefxis.gov.gr

ΘΕΜΑ: Σχετικά με την αριθμ. πρωτ. 6027/08.06.2016 ερώτηση.

Σε απάντηση της υπ'αριθμ. πρωτ. 6027/08.06.2016 ερώτησης, που κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Ν. I. Νικολόπουλος, σας γνωστοποιούμε τα εξής:

Μεταξύ άλλων μέτρων, προκρίθηκε η αύξηση του ΦΠΑ κατά μία ποσοστιαία μονάδα προκειμένου να ολοκληρωθεί η πρώτη αξιολόγηση και να συνεχιστεί η χρηματοδότηση της χώρας μας από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας. Σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 52 του ν. 4389/2016 αυξάνεται το ύφος του κανονικού συντελεστή ΦΠΑ κατά μία ποσοστιαία μονάδα, δηλαδή από 23% σε 24% επί της φορολογητέας αξίας. Με την μεταβολή αυτή επιδιώκεται η αύξηση των εσόδων από ΦΠΑ, για την επίτευξη του στόχου της δημοσιονομικής προσαρμογής της χώρας μας.

Σημειώνεται ότι της θεσμοθέτησης των ανωτέρω μέτρων προηγείται πάντοτε εκτίμηση των αναμενόμενων εσόδων ΦΠΑ, η οποία βασίζεται στην συλλογή και ανάλυση όλων των διαθέσιμων στοιχείων από τις επιμέρους υπηρεσίες της φορολογικής Διοίκησης. Η αποτελεσματικότητα των μέτρων ως προς το ύφος των εσόδων που απέφεραν ή τις πιθανές αποκλίσεις από τους τιθέμενους στόχους αποτιμάται πάντοτε σε όλους τους τομείς με σύγκριση των σχετικών δεδομένων όπως αυτά καταγράφονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Επισημαίνεται πάντως ότι στο πλαίσιο κάθε διαδικασίας επανεξέτασης των συντελεστών ΦΠΑ καταβάλλεται προσπάθεια ώστε να περιορίζονται οι επιπτώσεις από τις πιθανές μεταβολές, ενώ δίνεται προτεραιότητα σε θέματα που αφορούν άτομα που χρήζουν ιδιαίτερης μεταχείρισης λαμβάνοντας όμως υπόψη τις επικρατούσες δημοσιονομικές συνθήκες της χώρας μας.


Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΤΡΥΦΩΝ Ζ. ΑΛΕΞΙΑΔΗΣΠηγή: Taxheaven