Αριθμ. πρωτ.: Α 30108/2000/10.5.2016 καταγγέλλει την απελευθέρωση του καθεστώτος του οδικού μεταφορικού έργου, το οποίο ανοίγεται και σε εταιρίες με οχήματα κάτω των εννέα θέσεων υποστηρίζοντας ότι θα οδηγήσει στην καταστροφή και τη διάλυση της δομής του

Αριθμ. πρωτ.: Α 30108/2000/10.5.2016 καταγγέλλει την απελευθέρωση του καθεστώτος του οδικού μεταφορικού έργου, το οποίο ανοίγεται και σε εταιρίες με οχήματα κάτω των εννέα θέσεων υποστηρίζοντας ότι θα οδηγήσει στην καταστροφή και τη διάλυση της δομής του

Αθήνα, 10 Μαΐου 2016
Αριθμ. Πρωτ.: Α 30108/2000

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Ταχ. Δ/νση: Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε
Τ.Κ.: 10191 Παπάγου, Αθήνα
Πληροφορίες:
Τηλέφωνο: 210 6508094, 2131308094
FAX: 210 6508451
e-mail:

Απαντώντας σε Αναφορά του βουλευτή κ. Β. ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ που μας διαβιβάσθηκε με το ως άνω σχετικό έγγραφο σας και αναφέρεται σε θέματα μεταφοράς επιβατών με αυτοκίνητα Ιδιωτικής και Δημόσιας Χρήσης, σας ενημερώνουμε τα εξής:

Με την περίπτωση 1 της υποπαραγράφου Η.2. του ν. 4093/2012 (Α' 222), όπως ισχύει, θεσπίστηκε η δυνατότητα όπως τα τουριστικά γραφεία και τα γραφεία ενοικιάσεως αυτοκινήτων, όπως ορίζονται στις παραγράφους 4 και 5 του άρθρου 2 του ν. 2160/1993 (Α' 118), και οι εταιρείες και συνεταιρισμοί Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων, που έχουν συσταθεί σύμφωνα με το άρθρο 6 του ν. 3109/2003 (Α' 38) και το άρθρο 87 του ν. 4070/2012 (Α' 82), εκμισθώνουν ολικώς Ε.Ι.Χ. αυτοκίνητα με οδηγό μέσω προκρατήσεως με αντίστοιχη σύμβαση ελαχίστου διάρκειας έξι (6) ωρών, και όχι δώδεκα (12) ωρών όπως λανθασμένα αναφέρεται στην επιστολή του Συλλόγου ΤΑΞΙ Ηρακλείου, απαγορευμένης της μεταφοράς επιβατών έναντι κομίστρου. Η εκτέλεση του εν λόγω μεταφορικού έργου γίνεται κατά τα οριζόμενα των υπ'. αριθμ. 15732/13-11-2012 (Β' 3053) κ.υ.α. και οικ Α 80931/5842/7-01-2016 (Β' 144) υ.α.

2. Περί της μεταφοράς πελατών με Ι.Χ. οχήματα από σημεία αφίξεως ή αναχωρήσεως μέχρι τις εγκαταστάσεις των ξενοδοχειακών καταλυμάτων αυτών και αντίστροφα, ισχύουν τα εξής:

i. Με την υπ' αριθμ. 236/1983 γνωμοδότηση του ΝΣΚ, όπως έγινε αποδεκτή από τον Υφυπουργό Συγκοινωνιών, ορίζεται ότι επιτρέπεται η μεταφορά με Λεωφορεία Ιδιωτικής Χρήσης αυτοκίνητα του προσωπικού των ξενοδοχείων αλλά και της πελατείας αυτών μόνο από τα σημεία αφίξεων ή αναχωρήσεων μέχρι τα ξενοδοχεία και αντιστρόφως ή μέχρι την πλησιέστερη πόλη και αντιστρόφως.

ii. Με την περίπτωση 1.β. του άρθρου πρώτου της υποπαραγράφου ΣΤ.14 του ν. 4252/2014 (Α' 85) που τροποποιεί τα δύο πρώτα εδάφια της περίπτωσης 5 της υποπαραγράφου Η.2. του ν.4093/2012 (Α' 222), επιτρέπεται η μεταφορά άνευ κομίστρου πελατών όλων των τουριστικών καταλυμάτων της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του ν.2160/1993 (Α' 1993) με Επιβατηγά Ιδιωτικής Χρήσης οχήματα, είτε ιδιοκτησίας των καταλυμάτων είτε κατόπιν χρηματοδοτικής μίσθωσης κατά τις κείμενες διατάξεις, από τα σημεία αφίξεως ή αναχωρήσεως μέχρις τις εγκαταστάσεις των καταλυμάτων αυτών και αντίστροφα.

Παράλληλα, με την ίδια ως άνω διάταξη, επιτρέπεται στις εταιρείες και τους συνεταιρισμούς Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων (ΤΑΞΙ, ΕΙΔΜΙΣΘ και ΕΙΔΜΙΣΘ-ΑμΕΑ) που έχουν συσταθεί σύμφωνα με το άρθρο 6 του ν. 3109/2003 (Α' 38) και το άρθρο 87 του ν.4070/2012 (Α' 82) να συνάπτουν συμβάσεις με ολική ή μερική εκμίσθωση των Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων, με οδηγό, με τουριστικά καταλύματα, με κόμιστρο που διαμορφώνεται με συμφωνία των συμβαλλόμενων μερών για τη μεταφορά των πελατών των καταλυμάτων από τα σημεία αφίξεως ή αναχωρήσεως μέχρι τις εγκαταστάσεις των καταλυμάτων και αντίστροφα.

Για την εκτέλεση των ανωτέρω μεταφορών τα οχήματα πρέπει να φέρουν τις εξωτερικές- εσωτερικές ενδείξεις και τα απαραίτητα συνοδευτικά έγγραφα που ορίζονται με την υπ' αριθμ. οικ Α 48936/4664/16-11-2012 (Β' 3049) απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.

3. Σε ό,τι αφορά τον ψηφιακό ταχογράφο, καμία υποχρέωση δεν υφίσταται για τα Ε.Ι.Χ. οχήματα από την ισχύουσα εθνική ή κοινοτική νομοθεσία, καθόσον δεν υπάρχουν κοινωνικές διατάξεις για τους οδηγούς των οχημάτων αυτών.

4. Για τον έλεγχο τήρησης του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου περί της εκτέλεσης επιβατικών μεταφορών με Ι.Χ. και Δ.Χ. αυτοκίνητα καθώς και των υποχρεώσεων που απορρέουν από αυτό, αρμόδια είναι τα όργανα των οικείων Περιφερειών και του EOT, η Ελληνική Αστυνομία καθώς και το Λιμενικό Σώμα για τους χώρους αρμοδιότητάς του.

Υπενθυμίζεται ότι κατά τα οριζόμενα των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του ν.δ. 701/1970 (Α· 220), δεν επιτρέπεται από Ε.Ι.Χ. οχήματα η μεταφορά επιβατών με κόμιστρο ενώ σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 18 του ν. 1903/1990 (Α' 142), ο οδηγός παντός οχήματος ο οποίος διενεργεί έναντι κομίστρου επιβατικές μεταφορές που έχουν ανατεθεί σε άλλο φορέα ή πρόσωπο σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, καθώς και ο ιδιοκτήτης αυτού εφόσον είναι πρόσωπο διαφορετικό του οδηγού, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον έξι (6) μηνών και χρηματική ποινή τουλάχιστον τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ.

5. Επί θεμάτων έκδοσης φορολογικών παραστατικών και τυχών περιστατικών φοροδιαφυγής, αρμοδιότητα να απαντήσει έχει το Υπουργείο Οικονομικών.


Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
Γ. ΠΑΤΣΙΑΒΟΣ

Πηγή: Taxheaven