Αρ. πρωτ.: ΔΕΦΚΦ 1126381 ΕΞ 2016/ 26.8.2016 Κοινοποίηση της αριθ. ΔΕΦΚΦ Α 1096142 ΕΞ 2016/23-06-2016 Απόφασης Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων αναφορικά με τον έλεγχο και την παρακολούθηση της νόμιμης χρησιμοποίησης των υγραερίων που τίθενται σε ανάλωση

Αρ. πρωτ.: ΔΕΦΚΦ 1126381 ΕΞ 2016/ 26.8.2016 Κοινοποίηση της αριθ. ΔΕΦΚΦ Α 1096142 ΕΞ 2016/23-06-2016 Απόφασης Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων αναφορικά με τον έλεγχο και την παρακολούθηση της νόμιμης χρησιμοποίησης των υγραερίων που τίθενται σε ανάλωση

Αθήνα, 26 Αυγούστου 2016 
Αρ.Πρωτ.: ΔΕΦΚΦ 1126381 ΕΞ 2016 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ και Ε.Φ.Κ. 
Δ/ΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΟΡΩΝ ΚΑΤ/ΣΗΣ και ΦΠΑ
ΤΜΗΜΑ Α'

Ταχ. Δ/νση:Καρ. Σερβίας 10
Ταχ.Κώδικας :10184 Αθήνα
Τηλέφωνο :210 69.87.423-417
FAX :210 69.87.424
E-mail: finexcis@otenet.gr

ΘΕΜΑ : Κοινοποίηση της αριθ. ΔΕΦΚΦ Α 1096142 ΕΞ 2016/23-06-2016 Απόφασης Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων αναφορικά με τον έλεγχο και την παρακολούθηση της νόμιμης χρησιμοποίησης των υγραερίων που τίθενται σε ανάλωση ως καύσιμα κινητήρων.

Σας κοινοποιούμε για ενημέρωση και εφαρμογή την αρ. ΔΕΦΚΦ Α 1096142 ΕΞ 2016/23.6.2016 Απόφαση Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων (ΦΕΚ 2113/β'/08.07.2016 - ΑΔΑ : ΩΡΡΚΗ-4ΞΩ) αναφορικά με τον έλεγχο και την παρακολούθηση της νόμιμης χρησιμοποίησης των υγραερίων της περίπτωσης ιγ) της παρ. 1 του άρθρου 73 του ν. 2960/2001 (ΦΕΚ 265/Α') που τίθενται σε ανάλωση ως καύσιμα κινητήρων, επισημαίνοντας τα ακόλουθα :

1. Με τις διατάξεις του άρθρου 1 της Απόφασης ορίζεται ο σκοπός της που είναι η διαπίστωση ότι τα υγραέρια που αναφέρονται στις περιπτώσεις ιδ) και ιε) της παρ.1, του άρθρου 73, του ν.2960/2001 που τίθενται σε ανάλωση με τους χαμηλότερους συντελεστές ΕΦΚ και προορίζονται για θέρμανση, για βιομηχανική και εμπορική χρήση καθώς και λοιπές χρήσεις, δεν διατίθενται ως καύσιμα κινητήρων, μέσω της παρακολούθησης της νόμιμης χρησιμοποίησης του υγραερίου της περίπτωσης ιγ), της ως άνω παραγράφου του ίδιου άρθρου που χρησιμοποιείται ως καύσιμο κινητήρων και τίθεται σε ανάλωση με τον υψηλό συντελεστή ΕΦΚ.

2. Με τις διατάξεις του άρθρου 2 της Απόφασης καθορίζονται οι υποχρεώσεις των εταιρειών εμπορίας υγραερίου. Ειδικότερα μεταξύ άλλων:

Στην παράγραφο 1 προβλέπεται η τήρηση βιβλίου αποθήκης (υποχρέωση η οποία υπήρχε στην καταργηθείσα Φ.429/252/1997 ΑΥΟ) είτε με τη μορφή βιβλίου θεωρημένου από την αρμόδια Τελωνειακή Αρχή είτε με τη μορφή θεωρημένων σελίδων ή ακόμη μπορεί να τηρείται από τα επίσημα Λογιστικά Αρχεία Αποθεμάτων της εταιρείας που προβλέπονται από τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να καταχωρούνται υποχρεωτικά σε ξεχωριστές στήλες όλα τα στοιχεία που αναφέρονται στην κοινοποιηθείσα Απόφαση. Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που μια εταιρεία εμπορίας υγραερίων θέτει σε ανάλωση ποσότητες υγραερίου σε περισσότερα από ένα Τελωνεία τότε το ως άνω βιβλίο θεωρείται από την Τελωνειακή Αρχή Ελέγχου που βρίσκεται η έδρα της εν λόγω εταιρείας. Στην παράγραφο 2 καθορίζονται τα στοιχεία τα οποία αναγράφονται υποχρεωτικά στα παραστατικά διακίνησης που εκδίδονται από τις εταιρείες εμπορίας υγραερίου προς τα πρατήρια διάθεσης υγραερίου κινητήρων, ενώ στην παράγραφο 3 προβλέπεται υποχρέωση σύνταξης ετήσιου ισοζυγίου με τις ποσότητες υγραερίου ανά παραστατικό θέσης σε ανάλωση (ΔΕΦΚ), ξεχωριστά για κάθε χρήση. Το ισοζύγιο υποβάλλεται στο Τελωνείο θέσης σε ανάλωση του υγραερίου, εντός δεκαπενθημέρου από τη λήξη του έτους κατά το οποίο έγιναν οι παραδόσεις υγραερίου όπου θα εμφανίζονται οι μεταφερόμενες τελωνισθείσες ποσότητες προηγούμενου έτους, οι τελωνισθείσες ποσότητες ελεγχόμενου έτους καθώς και οι τελωνισθείσες ποσότητες που δεν διατέθηκαν και μεταφέρονται στο επόμενο έτος.

Στην παράγραφο 4 προβλέπεται υποχρέωση των εταιρειών εμπορίας υγραερίου να συντάσσουν σε ηλεκτρονική μορφή ετήσια κατάσταση παραληπτών, σύμφωνα με το Υπόδειγμα Α της Απόφασης, με τις παραδοθείσες ποσότητες υγραερίου όλων των χρήσεων και όχι μόνο του υγραερίου κίνησης, την οποία θα υποβάλλουν στην αρμόδια Τελωνειακή Αρχή Ελέγχου.

3. Με τις διατάξεις του άρθρου 3 προβλέπεται υποχρέωση τόσο του οδηγού μεταφορέα υγραερίου όσο και του πρατηριούχου παραλήπτη ως προς την αναγραφή επί του παραστατικού διακίνησης, των ενδείξεων του μετρητή ολικής καταγραφής (totaliser) κάθε διανομέα υγραερίου πριν και μετά την παράδοση καθώς και την πράγματι παραληφθείσα ποσότητα υγραερίου, πράξη την οποία προσυπογράφουν και οι δύο.

4. Με το άρθρο 4 καθοριζονται οι υποχρεώσεις των πρατηριούχων υγραερίου κινητήρων και ειδικότερα:

Στην παράγραφο 1 προβλέπεται η υποχρέωση των πρατηριούχων να τηρούν βιβλίο παραλαβής και διακίνησης υγραερίου θεωρημένο από την αρμόδια Τελωνειακή Αρχή (στη χωρική αρμοδιότητα της οποίας βρίσκεται το πρατήριο), κατάλληλα γραμμογραφημένο σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στην Απόφαση. Η θεώρηση του εν λόγω βιβλίου από την αρμόδια Τελωνειακή Αρχή Ελέγχου θα πρέπει να γίνει σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα και όχι αργότερα από τις 30/09/2016.

Στην παράγραφο 2 ορίζονται τα δικαιολογητικά έγγραφα τα οποία απαιτείται να προσκομίσει ο πρατηριούχος πριν την έναρξη λειτουργίας πρατηρίου υγραερίου κινητήρων.

Ειδικότερα στο στοιχείο β) αναφέρεται η υποχρέωση υποβολής στην αρμόδια Τελωνειακή Αρχή Ελέγχου αντίγραφου του «Δελτίου Ελέγχου Ρύθμισης και Σφράγισης» σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην Υ.Α. Α2-718/2014 «Κωδικοποίηση Κανόνων ΔΙΕΠΠΥ». Ως εκ τούτου δεν θα πραγματοποιούνται πλέον σφραγίσεις των διανομέων υγραερίου από τις αρμόδιες Τελωνειακές Αρχές, δεδομένου ότι από τις ως άνω διατάξεις οι εν λόγω σφραγίσεις διεξάγονται από εξουσιοδοτημένα συνεργεία.

Τέλος, με την παράγραφο 4 καθιερώνεται η υποχρέωση να τηρείται στο πρατήριο κατάσταση με τις παραληφθείσες ποσότητες (προμηθευτών υγραερίου σε ηλεκτρονική μορφή π.χ. αρχείο τύπου excel) σύμφωνα με το υπόδειγμα Β' της Απόφασης.

5. Με τις διατάξεις του άρθρου 5 καθορίζονται οι έλεγχοι που διεξάγουν αφενός μεν οι αρμόδιες Τελωνειακές Αρχές Ελέγχου στην χωρική αρμοδιότητα των οποίων είναι εγκατεστημένα τα πρατήρια πώλησης υγραερίου κινητήρων και αφετέρου οι αρμόδιες Τελωνειακές Αρχές Ελέγχου στις οποίες τίθενται σε ανάλωση τα ως άνω προϊόντα.

Στην παράγραφο 1 ορίζεται το ελάχιστο ποσοστό ελέγχων ανά έτος (35%) που θα πραγματοποιεί το Τελωνείο Ελέγχου στα πρατήρια υγραερίου της χωρικής του αρμοδιότητας, με σκοπό εντός τριετίας να ελεγχθεί το σύνολο των πρατηρίων.

Από τους ως άνω ελέγχους προκύπτουν για το ελεγχόμενο χρονικό διάστημα οι συνολικές πωλήσεις σε σχέση με τις συνολικές παραλαβές υγραερίου κινητήρων.

Σημειώνεται ότι η συνολική πωληθείσα ποσότητα υγραερίου προκύπτει από τις ενδείξεις μετρητών ολικής καταγραφής κατά τη χρονική στιγμή του ελέγχου (-) τις ενδείξεις του προηγούμενου ελέγχου, ενώ οι συνολικές παραλαβές υγραερίου προκύπτουν βάσει του τύπου: αρχικό απόθεμα στη δεξαμενή (+) αγορές υγραερίου (-) τελικό απόθεμα δεξαμενής.

Επίσης, εφιστάται η προσοχή στο γεγονός ότι για την αξιοπιστία των ελέγχων, όλοι οι υπολογισμοί ποσοτήτων πρέπει να γίνονται σε κοινή βάση υπολογισμού (φυσική θερμοκρασία ή με αναγωγή στους 15ο C ), σύμφωνα με τη θερμοκρασιακή ρύθμιση των αντλιών όλων των διανομέων, η οποία δηλώνεται από τον πρατηριούχο (στοιχείο δ) παράγραφος 2 του άρθρου 4).

Εάν κατά τον έλεγχο διαπιστωθεί θετική απόκλιση στις ποσότητες μεταξύ πωλήσεων και παραλαβών (πωλήσεις > παραλαβές ) μεγαλύτερη από 3% τότε οι αρμόδιες Τελωνειακές Αρχές προβαίνουν στην βεβαίωση και είσπραξη των φορολογικών επιβαρύνσεων της επιπλέον διαπιστωθείσας διαφοράς. Εάν διαπιστωθεί αρνητική απόκλιση μεταξύ πωλήσεων και παραλαβών (πωλήσεις < παραλαβές) μεγαλύτερη από 3% τότε η σχετική έκθεση ελέγχου που συντάσσεται θα αποστέλλεται και στις αρμόδιες Φορολογικές Αρχές για τυχόν περαιτέρω έλεγχο στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους..

Πέραν των ανωτέρω ελέγχων που διεξάγονται στα πρατήρια υγραερίων προβλέπονται με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του ίδιου άρθρου και εκ των υστέρων έλεγχοι στις εταιρείες εμπορίας υγραερίου από τις αρμόδιες Τελωνειακές Αρχές Ελέγχου στις οποίες τίθενται σε ανάλωση τα εν λόγω προϊόντα. Αν από τους αναφερόμενους ελέγχους προκύψει ανάγκη περαιτέρω διερεύνησης αναφορικά με τη νόμιμη χρησιμοποίηση των υγραερίων ενημερώνονται οι κατά τόπο αρμόδιες Τελωνειακές Αρχές των παραληπτών υγραερίων όλων των χρήσεων για τη διενέργεια έκτακτου ελέγχου.

Επιπλέον, με τις διατάξεις της παραγράφου 4 του ίδιου άρθρου προβλέπεται η διενέργεια έκτακτων ελέγχων από τις Τελωνειακές Ελεγκτικές Αρχές, όποτε κρίνεται σκόπιμο.

6. Τέλος, με τις διατάξεις της παραγράφου 1, του άρθρου 6 ορίζεται ότι εάν μέχρι την έναρξη εφαρμογής της εν λόγω Απόφασης δεν έχει πραγματοποιηθεί ο ετήσιος τακτικός έλεγχος που προβλέπεται στην Φ.429/252/1997 ΑΥΟ όπως έχει τροποποιηθεί με την Φ.258/162/2000 ΑΥΟ, τότε αυτός πρέπει σε κάθε περίπτωση να πραγματοποιηθεί μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του τρέχοντος έτους.

Επιπλέον με την παράγραφο 3 του ίδιου άρθρου, μέχρι τέλους του έτους θα πρέπει οι σφραγίδες που έχουν τοποθετηθεί από τις Τελωνειακές Αρχές στους διανομείς υγραερίων των πρατηρίων να αντικατασταθούν από σφραγίδες των εξουσιοδοτημένων συνεργειών που προβλέπονται στην Υ.Α. Α2- 718/2014 και να επιστραφούν στις ως άνω Τελωνειακές Αρχές εντός δέκα ημερών από την ολοκλήρωση της εν λόγω διαδικασίας, μαζί με αντίγραφα του «Δελτίου Ελέγχου Ρύθμισης και Σφράγισης» και του τελευταίου πρωτοκόλλου σφράγισης της αρμόδιας Τελωνειακής Αρχής.

Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε για τις άμεσες ενέργειές σας για την ενημέρωση των ενδιαφερόμενων εταιρειών αλλά κα τη λήψη των αναγκαίων μέτρων για τη πιστή εφαρμογή της κοινοποιούμενης Απόφασης.
Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΕΙΡΗΝΗ ΓΙΑΛΟΥΡΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο/Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ/Η ΤΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Πηγή: Taxheaven