Αρ. πρωτ.: ΔΕΦΚΦ Δ 1127299 ΕΞ 2016/ 31.8.2016 Παροχή οδηγιών αναφορικά με την απορρόφηση της εταιρείας ΕΚΟ ΑΒΕΕ από την εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΑ Α.Ε.Ε.

Αρ. πρωτ.: ΔΕΦΚΦ Δ 1127299 ΕΞ 2016/ 31.8.2016 Παροχή οδηγιών αναφορικά με την απορρόφηση της εταιρείας ΕΚΟ ΑΒΕΕ από την εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΑ Α.Ε.Ε.

Αθήνα, 31 Αυγούστου 2016
Αρ. Πρωτ.: ΔΕΦΚΦ Δ 1127299 ΕΞ 2016 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ και Ε.Φ.Κ. 
Α) Δ/ΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΟΡΩΝ ΚΑΤ/ΣΗΣ και ΦΠΑ
ΤΜΗΜΑΤΑ Α' και Δ'
Β) Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ Γ'

Ταχ. Δ/νση Καρ. Σερβίας 10
Ταχ.Κώδικας 10184 Αθήνα
Πληροφορίες Α. Μουζακίτου, Κ. Μελανίτου,
Ε. Μυλωνά Τηλέφωνο 21 0 69.87.423 - 407 - 502 
FAX 21 0 69.87.424, - 506
E-mail: finexcis@otenet.gr

ΘΕΜΑ: Παροχή οδηγιών αναφορικά με την απορρόφηση της εταιρείας ΕΚΟ ΑΒΕΕ από την εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΑ Α.Ε.Ε 

ΣΧΕΤ : Οι από 21/6/2016 και 25/8/2016 επιστολές της εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ

Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών επιστολών με τις οποίες μας γνωστοποιείται ότι η εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΑ Α.Ε.Ε. είναι σε διαδικασία συγχώνευσης δι απορροφήσεως της εταιρείας ΕΚΟ ΑΒΕΕ, με ημερομηνία ολοκλήρωσης της συγχώνευσης (σύμφωνα με την από 25/8/16 επιστολή) την 31/8/1016, όπου η νέα εταιρεία που θα προκύψει θα έχει την επωνυμία ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΟΡΥΚΤΕΛΑΙΑ Α.Β.Ε.Ε. ΚΑΙ Α.Φ.Μ. 094010146 (τον σημερινό ΑΦΜ της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΑ Α.Ε.Ε.) και ημερομηνία έναρξης λειτουργίας την 1/9/2016, και λαμβάνοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του ν.2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 75 με τις οποίες, καθορίζονται τα αποτελέσματα της συγχώνευσης εταιριών και ορίζεται ότι, η απορροφούσα εταιρία υποκαθίσταται στο σύνολο των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεών της ή των απορροφούμενων εταιριών, περιλαμβανομένων των διοικητικών αδειών που έχουν εκδοθεί υπέρ της ή των απορροφούμενων εταιριών και η μεταβίβαση αυτή εξομοιώνεται με καθολική διαδοχή,

2. Τις διατάξεις του ν.2166/1993 (ΦΕΚ 137/Α), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, με τις οποίες ρυθμίζονται θέματα μετατροπής ή συγχώνευσης επιχειρήσεων εγκατεστημένων στη χώρα μας,

3. Τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 5 του ν.2859/2000 (ΦΕΚ 264/Α),όπως ισχύει, σύμφωνα με τις οποίες δεν θεωρείται παράδοση αγαθών η μεταβίβαση αγαθών επιχείρησης ως συνόλου, κλάδου ή μέρους της από επαχθή ή χαριστική αιτία ή με τη μορφή εισφοράς σε υφιστάμενο ή συνιστώμενο νομικό πρόσωπο και στη μεταβίβαση αυτή το πρόσωπο που αποκτά τα αγαθά θεωρείται για την εφαρμογή του νόμου αυτού ότι υπεισέρχεται ως διάδοχος στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του προσώπου που μεταβιβάζει, 

4. Τις διατάξεις των άρθρων 63, 64, 65 του ν.2960/2001 καθώς και των αρ. Φ.639/447/14-8- 2002 και Φ.883/530/16-9-1999 ΑΥΟΟ, όπως ισχύουν,

5. Τις ισχύουσες διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 23 της αριθμ. πρωτ. Τ. 1940/41/14-4-2003 ΑΥΟΟ (ΦΕΚ 516/Β') αναφορικά με την αποθήκευση αεροπορικών καυσίμων στις δεξαμενές ανεφοδιασμού,

6. Την υπ' αριθμ. Τ.4400/41/19Γ/27.5.1997 ΕΔΥΟ «Κοινοποίηση της αριθμ. Τ. 5905/73/2.8.1996 ΑΥθ και παροχή οδηγιών για την εφαρμογή της διαδικασίας εφοδιασμού αεροσκαφών με καύσιμα»,
και προκειμένου να συνεχισθεί η ομαλή και απρόσκοπτη δραστηριότητα της νέας εταιρείας, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα αναφορικά με την τήρηση της σχετικής διαδικασίας :

Α. Φορολογικές Αποθήκες-Εγκεκριμένος Αποθηκευτής

α) Οι αρμόδιες τελωνειακές αρχές στις οποίες έχουν υποβληθεί αιτήσεις για σύσταση άδειας φορολογικής αποθήκης επ' ονόματι της νέας εταιρείας για τις εγκαταστάσεις όπου υφίστανται φορολογικές αποθήκες της ΕΚΟ ΑΒΕΕ, θα προβούν στην έκδοση των νέων αδειών με την προσκόμιση από την ενδιαφερόμενη εταιρεία της ανακοίνωσης καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.Μ.Η) της συγχώνευσης με απορρόφηση και τροποποίησης του καταστατικού της εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΑ Α.Ε.Ε.

Με την έκδοση των νέων αδειών για την απορροφούσα εταιρεία σύμφωνα με τα προαναφερόμενα, θα γίνει η μεταφορά των λογιστικών αποθεμάτων στο πληροφοριακό σύστημα τελωνείων (Icisnet) των σε αναστολή προϊόντων ΕΦΚ της εταιρείας ΕΚΟ ΑΒΕΕ στη νέα εταιρεία, με την έκδοση e-ΔΕ από την ΕΚΟ ΑΒΕΕ στην ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΟΡΥΚΤΕΛΑΙΑ Α.Β.Ε.Ε. Εφόσον δεν είναι εφικτή η απογραφή των αποθεμάτων από τις αρμόδιες τελωνειακές αρχές στις φορολογικές αποθήκες της ΕΚΟ ΑΒΕΕ, κατά την 31/8/2016, ειδικά στις περιπτώσεις των φορολογικών αποθηκών στα αεροδρόμια όπου πραγματοποιούνται συνεχόμενοι εφοδιασμοί αεροσκαφών, αυτή θα πραγματοποιηθεί έως την 2/9/2016, ενώ για τον έλεγχο και την διαπίστωση τυχόν ελλειμμάτων/πλεονασμάτων θα ληφθούν υπόψη οι διακινήσεις /αναλώσεις/εφοδιασμοί που θα πραγματοποιηθούν μέχρι τη στιγμή της απογραφής, από τη νέα εταιρεία, η τακτοποίηση των οποίων αποτελεί ευθύνη της νέας εταιρίας.

Σε περίπτωση που έχουν τελωνισθεί καύσιμα από την ΕΚΟ ΑΒΕΕ και μέρος αυτών δεν έχει εξαχθεί από τη φορολογική της αποθήκη μέχρι 31/8/16, η νέα εταιρεία θα υποβάλλει τα μηνύματα τμηματικής παράδοσης στο Icisnet προκειμένου για την έξοδο των υπολειπόμενων ποσοτήτων και την οριστικοποίηση των σχετικών Δηλώσεων ΕΦΚ .

Όσον αφορά τις άδειες των φορολογικών αποθηκών της ΕΚΟ ΑΒΕΕ, θα παραμείνουν ενεργές στο μηχανογραφικό σύστημα για το απολύτως αναγκαίο χρονικό διάστημα προκειμένου για τη λογιστική τακτοποίηση των αποθεμάτων και στη συνέχεια θα ανακληθούν.

β) Τα αρμόδια Τελωνεία στα οποία έχουν εκδοθεί άδειες φορολογικής αποθήκης της εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΑ Α.Ε.Ε., θα προβούν σε τροποποίηση των εν λόγω αδειών αναφορικά με την αλλαγή της επωνυμίας της νέας εταιρείας σε ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΟΡΥΚΤΕΛΑΙΑ Α.Β.Ε.Ε, μόλις ενημερωθούν από την ενδιαφερόμενη εταιρεία για την αλλαγή της επωνυμίας στο taxisnet.

γ) Η Τελωνειακή Περιφέρεια Αττικής, στην οποία έχει υποβληθεί αίτηση τροποποίησης της άδειας του εγκεκριμένου αποθηκευτή ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΑ Α.Ε.Ε. για την αλλαγή της επωνυμίας και την προσθήκη των νέων φορολογικών αποθηκών, θα προβεί στην εν λόγω τροποποίηση αφού προσκομισθούν οι νέες άδειες φορολογικών αποθηκών που θα εκδοθούν από τα αρμόδια τελωνεία ελέγχου και η ανακοίνωση καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.Μ.Η) της συγχώνευσης με απορρόφηση και τροποποίησης του καταστατικού της εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΑ Α.Ε.Ε. Όσον αφορά τις εγγυήσεις που έχουν κατατεθεί στην Τελωνειακή Περιφέρεια Αττικής υπέρ της εταιρείας ΕΚΟ ΑΒΕΕ για τη λειτουργία της αριθ. EL10000010057 άδειας εγκεκριμένου αποθηκευτή, θα γίνουν δεκτές για την νέα εταιρεία υπό την προϋπόθεση ότι θα προσκομισθεί σχετική βεβαίωση από τον φορέα έκδοσής τους (τράπεζες, τριτεγγυήτριες εταιρείες κ.λ.π) με την οποία θα βεβαιώνεται ότι αυτές ισχύουν με τους ίδιους όρους και για την εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΟΡΥΚΤΕΛΑΙΑ Α.Β.Ε.Ε

Ομοίως τα αρμόδια τελωνεία θα πρέπει να μεριμνήσουν για τις αντίστοιχες εγγυήσεις διακίνησης που έχουν κατατεθεί υπέρ της εταιρείας ΕΚΟ ΑΒΕΕ.

Β. Αποθήκες Ανεφοδιασμού

α) Όσον αφορά τις αποφάσεις αναγνώρισης αποθηκών ανεφοδιασμού που έχουν εκδοθεί στην επωνυμία της ΕΚΟ ΑΒΕΕ, θα πρέπει να τροποποιηθούν και να φέρουν τη νέα επωνυμία της εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΟΡΥΚΤΕΛΑΙΑ Α.Β.Ε.Ε που έχει προκύψει από την εν λόγω απορρόφηση.

β) Αναφορικά με τις αιτήσεις που έχουν υποβληθεί στα αρμόδια τελωνεία ελέγχου για την μετατροπή των αποθηκών ανεφοδιασμού, τις οποίες τηρεί μέχρι σήμερα η εταιρεία ΕΚΟ ΑΒΕΕ, σε φορολογικές αποθήκες, σας γνωρίζουμε ότι η εν λόγω μετατροπή απαιτεί την προσκόμιση όλων των δικαιολογητικών για τον έλεγχο των όρων και προϋποθέσεων ίδρυσης και σύστασης φορολογικών αποθηκών όπως προβλέπονται στην αριθ. Φ.639/447/14-8- 2002 ΑΥΟΟ. Επιπλέον, εφαρμόζονται οι διατάξεις της αρ. 30/005/648/26.9.2013 ΑΥΟ που αφορούν τις διαδικασίες για την ογκομέτρηση και έγκριση χρήσης δεξαμενών αποθήκευσης ενεργειακών προϊόντων.

Ωστόσο, μέχρι τη μετατροπή των αποθηκών ανεφοδιασμού σε φορολογικές αποθήκες, βάσει των ανωτέρω αιτήσεων, οι εν λόγω εγκαταστάσεις θα λειτουργούν με το ισχύον καθεστώς περί αποθηκών ανεφοδιασμού σύμφωνα με την υπ αρ. 6 ανωτέρω ΕΔΥΟ.

Ειδικότερα, κατά τη χρονική στιγμή της έκδοσης των νέων αδειών φορολογικών αποθηκών -και δεδομένου ότι δεν αποτυπώνεται συστημικά η διακίνηση των καυσίμων στις αποθήκες ανεφοδιασμού- τα αποθέματα που θα υπάρχουν στις αποθήκες ανεφοδιασμού, θα πρέπει προηγουμένως να εξαντληθούν με βάση την ισχύουσα διαδικασία, ήτοι με τη χρήση των δελτίων αποστολής (delivery receipts) που θα εκδώσει πλέον η νέα εταιρεία με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΟΡΥΚΤΕΛΑΙΑ ΑΒΕΕ» για τον εφοδιασμό των αεροσκαφών καθώς και την υποβολή του κατά περίπτωση τελωνειακού παραστατικού (ΕΔΕ/ΔΕΦΚ). Στη συνέχεια θα πρέπει να ακολουθήσει φυσική απογραφή από το τελωνείο ελέγχου, προκειμένου να λειτουργήσουν οι νέες φορολογικές αποθήκες.

Γ. Εφοδιασμοί

Στις περιπτώσεις εφοδιασμού αεροσκαφών με καύσιμα που διενεργήθηκαν τον Αύγουστο από την εταιρεία ΕΚΟ ΑΒΕΕ με απαλλαγή από τις φορολογικές επιβαρύνσεις, το Παραστατικό Εφοδιασμού (ΕΔΕ) που προβλέπεται να κατατεθεί μέχρι τις 10 Σεπτεμβρίου 2016, θα υποβληθεί από την προκύπτουσα μετά τη συγχώνευση νέα εταιρεία με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΟΡΥΚΤΕΛΑΙΑ ΑΒΕΕ». Στη θέση 44 του ΕΔΕ θα αναγράφεται η ένδειξη «Για εφοδιασμούς που πραγματοποιήθηκαν από την ΕΚΟ ΑΒΕΕ». Η εκτύπωση του ηλεκτρονικού μηνύματος ΙΕ 599 τηρείται στο αρχείο της νέας εταιρείας ως δικαιολογητικό απαλλαγής από Φ.Π.Α. για τα τιμολόγια που εκδόθηκαν επ' ονόματι της εταιρείας ΕΚΟ ΑΒΕΕ.

Ομοίως, και στις περιπτώσεις εφοδιασμού αεροσκαφών με καύσιμα για τα οποία δεν παρέχεται απαλλαγή είτε από Ε.Φ.Κ. είτε από Φ.Π.Α., η Συγκεντρωτική Δήλωση Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (ΔΕΦΚ) που πρόκειται να κατατεθεί στην προβλεπόμενη εντός του μηνός Σεπτεμβρίου ημερομηνία και αφορά ποσότητες καυσίμων που παραδόθηκαν το μήνα Αύγουστο από την εταιρεία ΕΚΟ ΑΒΕΕ, θα υποβληθεί από την ως άνω νέα εταιρεία, για την καταβολή των κατά περίπτωση φορολογικών επιβαρύνσεων.

Τέλος και δεδομένων των ασφυκτικών προθεσμιών που τίθενται για την ολοκλήρωση των ανωτέρω αναφερομένων ενεργειών, παρακαλούνται τόσο οι αρμόδιες Τελωνειακές Αρχές όσο και οι ενδιαφερόμενες εταιρείες όπως συνδράμουν για την ομαλή διεξαγωγή της προβλεπόμενης διαδικασίας προκειμένου για τον ομαλό εφοδιασμό της αγοράς με καύσιμα, την εύρυθμη λειτουργία των αποθηκών αλλά και τη διασφάλιση των συμφερόντων του Δημοσίου.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο/Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ/Η ΤΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Πηγή: Taxheaven