ΔΕΔ Αθήνας αρ. 283/25.8.2016 Απόρριψη ενδικοφανούς προσφυγής για την αναστολή καταβολής αμφισβητούμενων ποσών

ΔΕΔ Αθήνας αρ. 283/25.8.2016 Απόρριψη ενδικοφανούς προσφυγής για την αναστολή καταβολής αμφισβητούμενων ποσών

Καλλιθέα, 25-08-2016
Αριθμός απόφασης:283

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ Β1 ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19
Ταχ. Κωδ. : 17671, Καλλιθέα
Τηλ. : 213 1604 522
FAX : 213 1604 524

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις :
α. Του άρθρου 63 του ν. 4174/2013 (ΦΕΚ Α΄ 170).
β. Του Π.Δ. 111/14 (ΦΕΚ Α΄ 178) «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών».
γ. Του άρθρου 6 της αριθ. Δ6Α 1058824 ΕΞ 2014 (ΦΕΚ Β΄ 865, 1079 και 1846) Απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών «Ανακαθορισμός της εσωτερικής διάρθρωσης και των αρμοδιοτήτων οργανικών μονάδων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων και μετονομασία ορισμένων από αυτές», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
δ. Της ΠΟΛ 1002/31.12.2013 Απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων (ΦΕΚ Β΄ 55/16-01-2014).
2. Την ΠΟΛ 1069/04-03-2014 Εγκύκλιο της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών.
3. Την Δ.Ε.Δ. 0012895 ΕΞ2014/9.4.2014 (ΦΕΚ Β΄ 975/17.4.2014) Απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών «Παροχή εξουσιοδότηση υπογραφής».
4. Την από «…………….» και με αριθμό πρωτοκόλλου «………………....», κατατεθείσα στη Δ.Ο.Υ. Ν. Ιωνίας, ενδικοφανή προσφυγή, με τα συνημμένα αυτής, του «……………………………...» του «……………………», με Α.Φ.Μ. «………………………….», με την οποία συνυποβάλλεται αίτημα αναστολής καταβολής του συνολικά αμφισβητούμενου ποσού των: α) υπ’ αριθμόν «…………………..» («…………………..») Πράξης Επιβολής Προστίμου επί Παραβάσεως Τήρησης Βιβλίων και Έκδοσης Στοιχείων διαχειριστικής περιόδου 01.01.2004 - 31.12.2004, β) υπ’ αριθμόν «…………………..» Οριστικής Πράξης Διορθωτικού Προσδιορισμού Φόρου Εισοδήματος οικ. έτους 2005, γ) υπ’ αριθμόν «………………….» («…………………») Οριστικής Πράξης Διορθωτικού Προσδιορισμού Φ.Π.Α. διαχειριστικής περιόδου 01.01.2004 - 31.12.2004 και δ) υπ’ αριθμόν «……………………..» («…………………..») Οριστικής Πράξης Επιβολής Προστίμου Φ.Π.Α. διαχειριστικής περιόδου 01.01.2004 - 31.12.2004, όλων της Δ.Ο.Υ. Ν. Ιωνίας, οι οποίες εκδόθηκαν μετά την διαπίστωση του ελέγχου ότι, κατά τη χρήση 2004, ο αιτών έλαβε και καταχώρησε στα βιβλία του «…….» («…..») εικονικά φορολογικά στοιχεία, με τα συνημμένα αυτής
5. Την από «…………….» Έκθεση Απόψεων της Δ.Ο.Υ. Ν. Ιωνίας.
6. Την εισήγηση του ορισθέντος υπαλλήλου του Τμήματος Β1 Νομικής Υποστήριξης, όπως αποτυπώνεται στο σχέδιο της απόφασης.

Με την από «…………………» και με αριθμό πρωτοκόλλου «……………………..» αίτησή του, ο «………………………» του «………………..», με Α.Φ.Μ. «……………………..», κάτοικος Κηφισιάς Αττικής, οδός «………………..» αρ. «…….», ζητά την αναστολή καταβολής του αμφισβητούμενου ποσού των ανωτέρω πράξεων της Δ.Ο.Υ. Ν. Ιωνίας, συνολικού ποσού 81.973,77 ευρώ, ήτοι, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 63 του Ν. 4174/2013, ποσοστού 50% αυτού ποσού 40.986,89 Ευρώ (~50% x 81.973,77)

Επί της κρινόμενης αίτησης, και μετά την μελέτη και την αξιολόγηση όλων των υφιστάμενων στο σχετικό φάκελο εγγράφων και των προβαλλόμενων λόγων του αιτήματος αναστολής, επαγόμαστε τα ακόλουθα:

Επειδή, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 63 του Ν. 4174/2013, «Με την άσκηση της ενδικοφανούς προσφυγής αναστέλλεται η καταβολή ποσοστού πενήντα τοις εκατό (50%) του αμφισβητούμενου ποσού, υπό την προϋπόθεση ότι έχει καταβληθεί το υπόλοιπο πενήντα τοις εκατό (50%)».

Επειδή, όπως προβλέπεται στην παρ. 4 του ιδίου ανωτέρω άρθρου και νόμου, «Ο υπόχρεος έχει δικαίωμα να υποβάλει, ταυτόχρονα με την ενδικοφανή προσφυγή και αίτημα αναστολής της καταβολής που προβλέπεται στην παράγραφο 3. Η Υπηρεσία Εσωτερικής Επανεξέτασης δύναται να αναστείλει την εν λόγω πληρωμή, μέχρι την έκδοση της απόφασής της, μόνο στην περίπτωση κατά την οποία η πληρωμή θα είχε ως συνέπεια ανεπανόρθωτη βλάβη για τον υπόχρεο. Εάν δεν εκδοθεί απόφαση εντός τριάντα (30) ημερών από την υποβολή της αίτησης στη Φορολογική Διοίκηση, η αίτηση αναστολής θεωρείται ότι έχει απορριφθεί. Τυχόν αναστολή της πληρωμής δεν απαλλάσσει τον υπόχρεο από την υποχρέωση καταβολής των τόκων λόγω εκπρόθεσμης καταβολής του φόρου».

Επειδή, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 2 της ΠΟΛ 1002/31-12-2013 (ΦΕΚ 55/16.01.2014, Τεύχος Β’) Απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων: «Με την άσκηση της ενδικοφανούς προσφυγής αναστέλλεται η καταβολή ποσοστού πενήντα τοις εκατό (50%) του αμφισβητούμενου ποσού της πράξης, υπό την προϋπόθεση ότι έχει ήδη καταβληθεί το υπόλοιπο ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%), εκτός αν υποβληθεί γι΄ αυτό και γίνει αποδεκτό αίτημα αναστολής. Στην τελευταία αυτή περίπτωση, εφόσον δηλαδή υποβληθεί από τον υπόχρεο, ταυτόχρονα με την ενδικοφανή προσφυγή και αίτημα αναστολής του καταβλητέου ποσοστού πενήντα τοις εκατό (50%) του αμφισβητούμενου ποσού της πράξης, η Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών δύναται να αναστείλει την πληρωμή του εν λόγω ποσοστού μόνο στην περίπτωση κατά την οποία κρίνεται ότι αυτό θα είχε ως συνέπεια την ανεπανόρθωτη βλάβη για τον υπόχρεο. Η αναστολή αυτή ισχύει μέχρι την έκδοση της απόφασης επί της ενδικοφανούς προσφυγής, άλλως μέχρι την άπρακτη πάροδο του προβλεπόμενου χρονικού διαστήματος για την έκδοσή της. Το αίτημα αναστολής υποβάλλεται με το έγγραφο της ενδικοφανούς προσφυγής ή αυτοτελώς με ιδιαίτερο έγγραφο που κατατίθεται την ίδια ημέρα με την άσκηση της ενδικοφανούς προσφυγής. Με την υποβολή της αιτήσεως αναστολής και μέχρι την έκδοση απόφασης επ’ αυτής άλλως μέχρι την άπρακτη πάροδο του προβλεπόμενου χρονικού διαστήματος για την έκδοσή της, η υποχρέωση καταβολής του αμφισβητούμενου ποσού αναστέλλεται. Τυχόν αναστολή της πληρωμής δεν απαλλάσσει τον υπόχρεο από την υποχρέωση καταβολής των τόκων λόγω εκπρόθεσμης καταβολής του φόρου».

Επειδή, σύμφωνα με την παρ. 2 του ιδίου ανωτέρω άρθρου 2 της ιδίας ΠΟΛ: «Με την αίτηση αναστολής υποβάλλονται στη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών και τα αποδεικτικά στοιχεία με τα οποία τεκμηριώνονται οι ισχυρισμοί του αιτούντος και απαραιτήτως υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 ν. 1599/1986 στην οποία ο αιτών δηλώνει : α) τα παγκόσμια έσοδα ή εισοδήματά του από κάθε πηγή κατά το προηγούμενο και κατά το τρέχον έτος και β) την περιουσιακή του κατάσταση στην Ελλάδα και οπουδήποτε στην αλλοδαπή κατά το χρόνο κατάθεσης της αίτησης αναστολής.

Αν ο αιτών είναι φυσικό πρόσωπο, δηλώνονται επιπλέον και τα παγκόσμια έσοδα ή εισοδήματα από κάθε πηγή κατά το προηγούμενο και κατά το τρέχον έτος, καθώς και η περιουσιακή κατάσταση οπουδήποτε στην Ελλάδα και στην αλλοδαπή του ή της συζύγου και των ανηλίκων τέκνων αυτού κατά το χρόνο κατάθεσης της αίτησης αναστολής.

Η περιουσιακή κατάσταση περιλαμβάνει ιδίως τα εμπράγματα και ενοχικά δικαιώματα σε ακίνητα, τις καταθέσεις οποιουδήποτε είδους και τα συναφή τραπεζικά προϊόντα, τις επενδύσεις σε κινητές αξίες, τα μηχανοκίνητα ιδιωτικά μέσα μεταφοράς, τα δάνεια και τις δωρεές, τις μετοχές, τα μερίδια, τα δικαιώματα ψήφου ή συμμετοχής σε κεφάλαιο σε οποιασδήποτε μορφής νομική οντότητα, όπως ορίζεται στην παράγραφο 3 του Κ.Φ.Δ. (Ν. 4174/2013) και τα εμπράγματα και ενοχικά δικαιώματα σε κινητά αξίας άνω των δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ. Μαζί με την περιουσιακή κατάσταση δηλώνεται από τον αιτούντα και η εκτιμώμενη αγοραία αξία των περιουσιακών στοιχείων που περιλαμβάνονται σε αυτήν.
Για τα ακίνητα δηλώνεται και η αντικειμενική αξία αυτών.»

Επειδή, σύμφωνα με την ΠΟΛ 1069/04.03.2014, παράγραφος Γ΄: «….2. Εφόσον υποβληθεί από τον υπόχρεο, ταυτόχρονα με την ενδικοφανή προσφυγή και αίτημα αναστολής του καταβλητέου ποσοστού πενήντα τοις εκατό (50%) του αμφισβητούμενου ποσού της πράξης, η Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών δύναται να αναστείλει την πληρωμή του εν λόγω ποσοστού μόνο στην περίπτωση κατά την οποία κρίνεται ότι αυτό θα είχε ως συνέπεια την ανεπανόρθωτη βλάβη για τον υπόχρεο. …… 3. Η Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών προκειμένου να εκτιμήσει την ανεπανόρθωτη βλάβη του υπόχρεου, λαμβάνει υπόψη της του ισχυρισμούς αυτού, τα συνυποβαλλόμενα στοιχεία και ιδίως την περιουσιακή κατάσταση του υπόχρεου, σύμφωνα με την ΠΟΛ 1002/31.12.2013, καθώς και κάθε άλλο πρόσφορο για την περίπτωση αυτή στοιχείο …».

Επειδή, στην υπό εξέταση υπόθεση, ο αιτών την αναστολή ισχυρίζεται ότι τα εισοδήματά του, όπως αυτά προκύπτουν από τις υποβληθείσες δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος και τα οικείες πράξεις διοικητικού προσδιορισμού φόρου των δύο τελευταίων ετών, δεν επαρκούν για την καταβολή του αμφισβητούμενου ποσού των προσβαλλόμενων πράξεων. Περαιτέρω, ο αιτών επισημαίνει ότι, εάν δεν του χορηγηθεί η αιτούμενη αναστολή, θα επισπευθούν μέτρα αναγκαστικής εκτέλεσης εις βάρος της ακίνητης περιουσίας του, όπως αυτή αποτυπώνεται στην πράξη διοικητικού προσδιορισμού ΕΝ.Φ.Ι.Α.

Προς απόδειξη των ισχυρισμών του ο αιτών προσκομίζει :

1. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 ν. 1599/1986, με την οποία δηλώνει ότι «α) τα παγκόσμια έσοδα ή εισοδήματά του από κάθε πηγή κατά το προηγούμενο και κατά το τρέχον οικονομικό έτος και β) η περιουσιακή κατάστασή του στην Ελλάδα και οπουδήποτε στην αλλοδαπή κατά τον χρόνο καταθέσεως της αίτησης αναστολής είναι αυτά που εμφαίνονται αντιστοίχως στις υποβληθείσες δηλώσεις φόρου εισοδήματος φορολογικών ετών 2015 και 2014 και τα αντίστοιχα εκκαθαριστικά σημειώματα (πράξεις διοικητικού προσδιορισμού του φόρου) και την οικεία πράξη διοικητικού προσδιορισμού ΕΝ.Φ.Ι.Α, έτους 2015».
2. Φωτοαντίγραφα των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικών ετών 2014 και 2015
3. Φωτοαντίγραφα των πράξεων διοικητικού προσδιορισμού φόρου εισοδήματος (εκκαθαριστικά σημειώματα) φορολογικών ετών 2014 και 2015.
4. Φωτοαντίγραφο της πράξης διοικητικού προσδιορισμού ενιαίου φόρου ιδιοκτησίας ακινήτου (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) του αιτούντος.

Από τα ανωτέρω προσκομισθέντα στοιχεία, προκύπτουν τα εξής :

1. Τα μοναδικά έσοδά του κατά το τρέχον οικονομικό έτος ανέρχονται στο ποσό των 2.617,83 € και της συζύγου του στο ποσό των 2.830,02 €.
2. Τα μοναδικά έσοδά του κατά το προηγούμενο οικονομικό έτος ανέρχονται στο ποσό των 3.991,59 € και της συζύγου του στο ποσό των 14.228,46 €. Επιπλέον, στον κωδικό «…….» της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2014 έχει δηλωθεί ποσό 5.914,53 € ως εισόδημα της συζύγου που εξαιρείται από φόρο.
3. Ο αιτών είναι κάτοχος ενός Ι.Χ. με αριθμό κυκλοφορίας «…………….», 1599 κ.ε. και έτους πρώτης κυκλοφορίας 2008.
4. Η σύζυγος του είναι κάτοχος ενός Ι.Χ. με αριθμό κυκλοφορίας «…………….», 697 κ.ε. και έτους πρώτης κυκλοφορίας 2004.
5. Ο αιτών είναι κύριος κατά ποσοστό 33,33% μιας μονοετούς καλλιέργειας επιφάνειας
9.750,00 τ.μ., η οποία βρίσκεται στην περιοχή «………………» του Δήμου «………………» του Νομού «……………….».
6. Η σύζυγός του έχει στην κυριότητά της, κατά ποσοστό 50%, μία μονοκατοικία στη «………………………», επί της οδού «………………………», με τιμή ζώνης 1.850 € και με επιφάνεια κύριων χώρων 234 τ.μ. και βοηθητικών χώρων 24 τ.μ.

Επειδή, ωστόσο, δεν δηλώνεται η εκτιμώμενη αγοραία αξία και η αντικειμενική αξία ιδίως της μονοκατοικίας της συζύγου στη «…………………….», επί της οδού «………………..», επιφάνειας κύριων χώρων 234 τ.μ. και βοηθητικών χώρων 24 τ.μ.

Επειδή επιπλέον στην προσκομισθείσα υπεύθυνη δήλωση δεν γίνεται καμία αναφορά στην ύπαρξη τυχόν καταθέσεων και συναφών τραπεζικών προϊόντων στην Ελλάδα και στην αλλοδαπή του αιτούντος και της συζύγου του, έστω και με αρνητικό περιεχόμενο.

Επειδή, ελλείψει των ανωτέρω στοιχείων, δεν μπορεί να συναχθεί ασφαλές συμπέρασμα για την περιουσιακή κατάσταση του αιτούντος και της συζύγου του, η υπό κρίση αίτηση είναι απορριπτέα, σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 3 του άρθρου 2 της ΠΟΛ 1002/31-12-2013 Απόφασης Γ.Γ.Δ.Ε.

Επειδή, περαιτέρω, κατά πάγια νομολογία, η οικονομική ζημία που προκαλείται από την εκτέλεση διοικητικής πράξης δεν συνιστά καταρχήν βλάβη ανεπανόρθωτη ή δυσχερώς επανορθώσιμη, ικανή να δικαιολογήσει την αποδοχή αίτησης αναστολής εκτέλεσης της πράξης, εκτός εάν αποδεικνύεται ότι έχει τέτοια έκταση ώστε να προκαλείται ο οικονομικός κλονισμός της επιχείρησης του αιτούντος ή η στέρηση των μέσων βιοπορισμού του (Επ. Αν. ΣτΕ 45/2010, 1041/2009, 732/2007, 463, 698, 707/2006, 181, 661/2001, 208/2000). Ως «ανεπανόρθωτη» δε βλάβη νοείται όχι μόνον η κατά κυριολεξία μη αναστρέψιμη, αλλά και εκείνη, της οποίας η αποκατάσταση, υπό τις συγκεκριμένες οικονομικές και λοιπές συνθήκες, είναι για τον διάδικο δυσχερής σε τέτοιο βαθμό, ώστε να αδυνατεί πράγματι να την επιτύχει (Επ.Αν. ΣτΕ 496/2011).

Επειδή, για την τεκμηρίωση της επικαλούμενης από τον αιτούντα ανεπανόρθωτης βλάβης, δεν αρκεί η επίκληση υποθετικής ή ενδεχόμενης βλάβης, αλλά απαιτείται η επίκληση πρόκλησης ισχυρού κλονισμού του αιτούντος από την άμεση εκτέλεση της προσβαλλόμενων πράξεων.

Επειδή, ο ισχυρισμός του αιτούντος περί πρόκλησης ανεπανόρθωτης βλάβης, λόγω της επίσπευσης μέτρων αναγκαστικής εις βάρος της ακίνητης περιουσίας του, όπως αυτή αποτυπώνεται στην πράξη διοικητικού προσδιορισμού ΕΝ.Φ.Ι.Α., έτους 2015 και συνίσταται στην κυριότητα κατά ποσοστό 33,33% μιας μονοετούς καλλιέργειας επιφάνειας 9.750,00 τ.μ., είναι οπωσδήποτε απορριπτέος ως αβάσιμος, δεδομένου ότι δεν προκύπτει ότι η εν λόγω μονοετής καλλιέργεια αποφέρει οιοδήποτε εισόδημα στον αιτούντα, προκειμένου να θεμελιωθεί η επικαλούμενη ανεπανόρθωτη βλάβη του.

Επειδή, το υπό εξέταση αίτημα αναστολής είναι σε κάθε περίπτωση απορριπτέο ως αορίστως προβαλλόμενο κι αναπόδεικτο, καθώς, στην υπό κρίση υπόθεση, ο αιτών ούτε επικαλείται, ούτε εξειδικεύει, με την παράθεση συγκεκριμένων στοιχείων, αλλά ούτε κι αποδεικνύει με την προσκόμιση των απαραίτητων αποδεικτικών στοιχείων την προαπαιτούμενη για τη χορήγηση της αναστολής αυτής ανεπανόρθωτη βλάβη που θα υποστεί από την ενδεχόμενη καταβολή των εν λόγω ποσών.

Επειδή, ειδικότερα, στην κρινόμενη ενδικοφανή προσφυγή με αίτημα αναστολής, ο αιτών δεν κάνει καμία αναφορά σχετικά με την τυχόν παρούσα επαγγελματική δραστηριότητά του (αντικείμενο της δραστηριότητάς του, απασχόληση προσωπικού, ύπαρξη υποχρεώσεων, όπως δάνεια, ληξιπρόθεσμες οφειλές κλπ.), ούτε αυτά προκύπτουν από τα προσκομιζόμενα στοιχεία.

Επειδή, ενόψει των ανωτέρω, δεν είναι δυνατή η διαμόρφωση κρίσης σχετικά με την πρόκληση ανεπανόρθωτης βλάβης του αιτούντος από την καταβολή του αμφισβητούμενου ποσού των ως άνω πράξεων του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. Ν. Ιωνίας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 63 του ν. 4174/2013 και στο άρθρο 2 της ΠΟΛ 1002/31.12.2013 Απόφασης Γ.Γ.Δ.Ε.

Επειδή, σε κάθε περίπτωση, από τα ως άνω στοιχεία του φακέλου προκύπτει ότι ο αιτών και η σύζυγός του διαθέτουν κινητή και ακίνητη περιουσία, η οποία μπορεί να αξιοποιηθεί ποικιλοτρόπως (π.χ. μίσθωση, υπεγγυότητα για λήψη δανείου προς εξόφληση των οφειλών της, εκποίηση κλπ) για την κάλυψη των οικονομικών υποχρεώσεων του αιτούντος.

Αποφασίζουμε

Την απόρριψη του αιτήματος του «…………………….» του «………………..», με Α.Φ.Μ. «………………………» για την αναστολή καταβολής του αμφισβητούμενου ποσού των: α) υπ’ αριθμόν «…………………..» («……………….») Πράξης Επιβολής Προστίμου Επί Παραβάσεως Τήρησης Βιβλίων και Έκδοσης Στοιχείων διαχειριστικής περιόδου 01.01.2004 - 31.12.2004, β) υπ’ αριθμόν «…………………..» Οριστικής Πράξης Διορθωτικού Προσδιορισμού Φόρου Εισοδήματος οικ. έτους 2005, γ) υπ’ αριθμόν «……………………» («………………….») Οριστικής Πράξης Διορθωτικού Προσδιορισμού Φ.Π.Α. διαχειριστικής περιόδου 01.01.2004 - 31.12.2004 και δ) υπ’ αριθμόν «…………………» («………………….») Οριστικής Πράξης Επιβολής Προστίμου Φ.Π.Α. διαχειριστικής περιόδου 01.01.2004 – 31.12.2004, όλων της Δ.Ο.Υ. Ν. Ιωνίας.


Με εντολή του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

Ακριβές Αντίγραφο
Η Υπάλληλος του Τμήματος
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΛΙΑΣ
Πηγή: Taxheaven