ΔΕΔ Αθήνας αρ. 286/25.8.2016 Απόρριψη ενδικοφανούς προσφυγής για αναστολή καταβολής του ποσοστού πενήντα τοις εκατό (50%) αμφισβητούμενου ποσού

ΔΕΔ Αθήνας αρ. 286/25.8.2016 Απόρριψη ενδικοφανούς προσφυγής για αναστολή καταβολής του ποσοστού πενήντα τοις εκατό (50%) αμφισβητούμενου ποσού

Καλλιθέα, 25/08/2016
Αριθμός απόφασης: 286

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ Β1 ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19
Ταχ. Κωδ. : 17671, Καλλιθέα
Τηλ. : 213 1604 523
FAX : 213 1604 524

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις :
α. Του άρθρου 63 του ν. 4174/2013 (ΦΕΚ Α΄ 170).
β. Του Π.Δ. 111/14 (ΦΕΚ Α΄ 178) «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών».
γ. Του άρθρου 6 της αριθ. Δ6Α 1058824 ΕΞ 2014 (ΦΕΚ Β΄ 865, 1079 και 1846) Απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών «Ανακαθορισμός της εσωτερικής διάρθρωσης και των αρμοδιοτήτων οργανικών μονάδων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων και μετονομασία ορισμένων από αυτές», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
δ. Της ΠΟΛ 1002/31.12.2013 Απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων (ΦΕΚ Β΄ 55/16-01-2014).
2. Την ΠΟΛ 1069/04-03-2014 Εγκύκλιο της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών.
3. Την Δ.Ε.Δ. 0012895 ΕΞ2014/9.4.2014 (ΦΕΚ Β΄ 975/17.4.2014) Απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών «Παροχή εξουσιοδότηση υπογραφής».
4. Την από ......... και με αριθμό πρωτοκόλλου ......., κατατεθείσα στη Δ.Ο.Υ. Χαλκίδας, ενδικοφανή προσφυγή του ............., με Α.Φ.Μ. .........., και το συνυποβαλλόμενο με αυτή από ........ και με αριθμό πρωτοκόλλου ........ αίτημα αναστολής καταβολής του ποσοστού πενήντα τοις εκατό (50%) του συνολικά αμφισβητούμενου ποσού της αριθμ. ............. πράξης επιβολής προστίμου επί παραβάσεων τήρησης βιβλίων και έκδοσης στοιχείων, διαχειριστικής περιόδου 01/01-31/12/2008, του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. Χαλκίδας, με τα συνημμένα αυτών.
5. Την από ...../...../2016 Έκθεση Απόψεων του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. Χαλκίδας.
6. Την εισήγηση του ορισθέντος υπαλλήλου του Τμήματος Β1 Νομικής Υποστήριξης, όπως αποτυπώνεται στο σχέδιο της απόφασης.

Με την από ........... και με αριθμό πρωτοκόλλου ..... αίτησή του, ο ............, με Α.Φ.Μ. ............, κάτοικος .............., ζητά την αναστολή καταβολής ποσοστού πενήντα τοις εκατό (50%) του αμφισβητούμενου ποσού της ανωτέρω πράξης του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. Χαλκίδας, συνολικού ποσού 5.880,00 ευρώ, ήτοι ποσού 2.940,00 ευρώ (5.880,00 Χ 50%).

Επί της κρινόμενης αίτησης, και μετά την μελέτη και την αξιολόγηση όλων των υφιστάμενων στο σχετικό φάκελο εγγράφων και των προβαλλόμενων λόγων του αιτήματος αναστολής, επαγόμαστε τα ακόλουθα:

Επειδή, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 63 του Ν. 4174/2013, «Με την άσκηση της ενδικοφανούς προσφυγής αναστέλλεται η καταβολή ποσοστού πενήντα τοις εκατό (50%) του αμφισβητούμενου ποσού, υπό την προϋπόθεση ότι έχει καταβληθεί το υπόλοιπο πενήντα τοις εκατό (50%)».

Επειδή, όπως προβλέπεται στην παρ. 4 του ιδίου ανωτέρω άρθρου και νόμου, «Ο υπόχρεος έχει δικαίωμα να υποβάλει, ταυτόχρονα με την ενδικοφανή προσφυγή και αίτημα αναστολής της καταβολής που προβλέπεται στην παράγραφο 3. Η Υπηρεσία Εσωτερικής Επανεξέτασης δύναται να αναστείλει την εν λόγω πληρωμή, μέχρι την έκδοση της απόφασής της, μόνο στην περίπτωση κατά την οποία η πληρωμή θα είχε ως συνέπεια ανεπανόρθωτη βλάβη για τον υπόχρεο. Εάν δεν εκδοθεί απόφαση εντός τριάντα (30) ημερών από την υποβολή της αίτησης στη Φορολογική Διοίκηση, η αίτηση αναστολής θεωρείται ότι έχει απορριφθεί. Τυχόν αναστολή της πληρωμής δεν απαλλάσσει τον υπόχρεο από την υποχρέωση καταβολής των τόκων λόγω εκπρόθεσμης καταβολής του φόρου».

Επειδή, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 2 της ΠΟΛ 1002/31-12-2013 (ΦΕΚ 55/16.01.2014, Τεύχος Β’) Απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων: «Με την άσκηση της ενδικοφανούς προσφυγής αναστέλλεται η καταβολή ποσοστού πενήντα τοις εκατό (50%) του αμφισβητούμενου ποσού της πράξης, υπό την προϋπόθεση ότι έχει ήδη καταβληθεί το υπόλοιπο ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%), εκτός αν υποβληθεί γι΄ αυτό και γίνει αποδεκτό αίτημα αναστολής. Στην τελευταία αυτή περίπτωση, εφόσον δηλαδή υποβληθεί από τον υπόχρεο, ταυτόχρονα με την ενδικοφανή προσφυγή και αίτημα αναστολής του καταβλητέου ποσοστού πενήντα τοις εκατό (50%) του αμφισβητούμενου ποσού της πράξης, η Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών δύναται να αναστείλει την πληρωμή του εν λόγω ποσοστού μόνο στην περίπτωση κατά την οποία κρίνεται ότι αυτό θα είχε ως συνέπεια την ανεπανόρθωτη βλάβη για τον υπόχρεο. Η αναστολή αυτή ισχύει μέχρι την έκδοση της απόφασης επί της ενδικοφανούς προσφυγής, άλλως μέχρι την άπρακτη πάροδο του προβλεπόμενου χρονικού διαστήματος για την έκδοσή της. Το αίτημα αναστολής υποβάλλεται με το έγγραφο της ενδικοφανούς προσφυγής ή αυτοτελώς με ιδιαίτερο έγγραφο που κατατίθεται την ίδια ημέρα με την άσκηση της ενδικοφανούς προσφυγής. Με την υποβολή της αιτήσεως αναστολής και μέχρι την έκδοση απόφασης επ’ αυτής άλλως μέχρι την άπρακτη πάροδο του προβλεπόμενου χρονικού διαστήματος για την έκδοσή της, η υποχρέωση καταβολής του αμφισβητούμενου ποσού αναστέλλεται. Τυχόν αναστολή της πληρωμής δεν απαλλάσσει τον υπόχρεο από την υποχρέωση καταβολής των τόκων λόγω εκπρόθεσμης καταβολής του φόρου».

Επειδή, σύμφωνα με την παρ. 2 του ιδίου ανωτέρω άρθρου 2 της ιδίας ΠΟΛ: «Με την αίτηση αναστολής υποβάλλονται στη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών και τα αποδεικτικά στοιχεία με τα οποία τεκμηριώνονται οι ισχυρισμοί του αιτούντος και απαραιτήτως υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 ν. 1599/1986 στην οποία ο αιτών δηλώνει : α) τα παγκόσμια έσοδα ή εισοδήματά του από κάθε πηγή κατά το προηγούμενο και κατά το τρέχον έτος και β) την περιουσιακή του κατάσταση στην Ελλάδα και οπουδήποτε στην αλλοδαπή κατά το χρόνο κατάθεσης της αίτησης αναστολής.

Αν ο αιτών είναι φυσικό πρόσωπο, δηλώνονται επιπλέον και τα παγκόσμια έσοδα ή εισοδήματα από κάθε πηγή κατά το προηγούμενο και κατά το τρέχον έτος, καθώς και η περιουσιακή κατάσταση οπουδήποτε στην Ελλάδα και στην αλλοδαπή του ή της συζύγου και των ανηλίκων τέκνων αυτού κατά το χρόνο κατάθεσης της αίτησης αναστολής....

Η περιουσιακή κατάσταση περιλαμβάνει ιδίως τα εμπράγματα και ενοχικά δικαιώματα σε ακίνητα, τις καταθέσεις οποιουδήποτε είδους και τα συναφή τραπεζικά προϊόντα, τις επενδύσεις σε κινητές αξίες, τα μηχανοκίνητα ιδιωτικά μέσα μεταφοράς, τα δάνεια και τις δωρεές, τις μετοχές, τα μερίδια, τα δικαιώματα ψήφου ή συμμετοχής σε κεφάλαιο σε οποιασδήποτε μορφής νομική οντότητα, όπως ορίζεται στην παράγραφο 3 του Κ.Φ.Δ. (Ν. 4174/2013) και τα εμπράγματα και ενοχικά δικαιώματα σε κινητά αξίας άνω των δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ. Μαζί με την περιουσιακή κατάσταση δηλώνεται από τον αιτούντα και η εκτιμώμενη αγοραία αξία των περιουσιακών στοιχείων που περιλαμβάνονται σε αυτήν. Για τα ακίνητα δηλώνεται και η αντικειμενική αξία αυτών».

Επειδή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 3 του ιδίου ανωτέρω άρθρου 2 της ιδίας ΠΟΛ: «Αίτηση αναστολής για την οποία δεν προσκομίζονται τα προαναφερθέντα στοιχεία απορρίπτεται».

Επειδή, σύμφωνα με την ΠΟΛ 1069/04.03.2014, παράγραφος Γ΄: «….2. Εφόσον υποβληθεί από τον υπόχρεο, ταυτόχρονα με την ενδικοφανή προσφυγή και αίτημα αναστολής του καταβλητέου ποσοστού πενήντα τοις εκατό (50%) του αμφισβητούμενου ποσού της πράξης, η Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών δύναται να αναστείλει την πληρωμή του εν λόγω ποσοστού μόνο στην περίπτωση κατά την οποία κρίνεται ότι αυτό θα είχε ως συνέπεια την ανεπανόρθωτη βλάβη για τον υπόχρεο. …… 3. Η Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών προκειμένου να εκτιμήσει την ανεπανόρθωτη βλάβη του υπόχρεου, λαμβάνει υπόψη της του ισχυρισμούς αυτού, τα συνυποβαλλόμενα στοιχεία και ιδίως την περιουσιακή κατάσταση του υπόχρεου, σύμφωνα με την ΠΟΛ 1002/31.12.2013, καθώς και κάθε άλλο πρόσφορο για την περίπτωση αυτή στοιχείο …».

Επειδή, στην υπό εξέταση υπόθεση, ο αιτών την αναστολή ισχυρίζεται ότι η καταβολή του 50% του αμφισβητούμενου ποσού της προσβαλλόμενης πράξης θα του προκαλέσει ανεπανόρθωτη βλάβη. Ειδικότερα, ισχυρίζεται ότι οι οφειλές του στο Δημόσιο ανέρχονται σε 12.354,75 ευρώ και αδυνατεί να καταβάλει τα ανωτέρω ποσά, ενώ η αναγκαστική εκτέλεση θα έχει ως συνέπεια να μην μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις προς τους πελάτες του και προς τους δανειστές του, γεγονός που θα επιφέρει διάλυση της επιχείρησής του. Επιπλέον, δεν θα μπορεί να καλύψει τις βιοποριστικές ανάγκες του ίδιου και της οικογένειάς του.

Προς απόδειξη των ισχυρισμών του, ο αιτών προσκομίζει την από ...-...-2016 Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 ν. 1599/1986, στην οποία δηλώνει τα εισοδήματα και την περιουσιακή κατάσταση του ίδιου και της συζύγου του για τα έτη 2014 και 2015. Περαιτέρω, προσκομίζει αντίγραφα δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος για τα φορολογικά έτη 2014 και 2015 (μόνο σε ηλεκτρονική μορφή), πράξεων διοικητικού προσδιορισμού φόρου εισοδήματος για τα φορολογικά έτη 2014 και 2015 και για το οικονομικό έτος 2014, βεβαίωση δηλωθείσας περιουσιακής κατάστασης (Ε9) του ιδίου όπως έχει δηλωθεί την 1/1/2015 και αντίγραφο πράξης διοικητικού προσδιορισμού ΕΝ.Φ.Ι.Α. για το έτος 2015, καθώς και αντίγραφο σύμβασης δανείου της .......... Τράπεζας με ημερομηνία .../.../2006 (μόνο σε ηλεκτρονική μορφή).

Από τα ανωτέρω προσκομιζόμενα στοιχεία, σε συνδυασμό με τα αναγραφόμενα στην κρινόμενη αίτηση αναστολής, προκύπτει ότι:
- Για το φορολογικό έτος 2015, ο αιτών δήλωσε εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα ποσού 1.085,44 ευρώ, ενώ το τεκμαρτό εισόδημά του ανήλθε σε 11.096,00 ευρώ και η σύζυγός του δήλωσε εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες ύψους 20.441,78 ευρώ.
- Για το φορολογικό έτος 2014, ο αιτών δήλωσε ζημία από επιχειρηματική δραστηριότητα ποσού 1.599,62 ευρώ, ενώ το τεκμαρτό εισόδημά του ανήλθε σε 11.096,00 ευρώ και η σύζυγός του δήλωσε εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες ύψους 18.365,54 ευρώ.
- Ο αιτών έχει την πλήρη κυριότητα ενός ακινήτου στην ........... και την ψιλή κυριότητα ενός ακινήτου στον ....................., αξίας, σύμφωνα με την προσκομιζόμενη πράξη διοικητικού προσδιορισμού ΕΝ.Φ.Ι.Α., 68.989,27 ευρώ και 20.881,28 ευρώ, αντιστοίχως. Δεν δηλώνεται η αντικειμενική και η εκτιμώμενη αγοραία αξία των ανωτέρω ακινήτων, η οποία δεν ταυτίζεται με αυτήν που προκύπτει από την πράξη διοικητικού προσδιορισμού ΕΝ.Φ.Ι.Α., ενώ δεν έχουν προσκομιστεί στοιχεία για τυχόν ακίνητη περιουσία της συζύγου του.
- Ως προς τα δάνεια, ο αιτών δηλώνει στην υπεύθυνη δήλωση ότι «τα δάνειά μας ανέρχονται στο ποσό των 52.300,00 ευρώ» και στην κρινόμενη αίτηση αναστολής ότι «είμαι οφειλέτης ενός επαγγελματικού δανείου στην ..................., το υπόλοιπο των οποίων (οφειλή) ανέρχεται σήμερα στα 89.000,00 ευρώ», ενώ προσκομίζει αντίγραφο σύμβασης δανείου της .......... Τράπεζας για κάλυψη καταναλωτικών αναγκών με ημερομηνία .../.../2006, ποσού 75.000 ευρώ. Επίσης, στις οικείες Δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος έχουν δηλωθεί δαπάνες για τοκοχρεωλυτική απόσβεση δανείων οποιασδήποτε μορφής, για το φορ. έτος 2015 ποσού 3.159,47 ευρώ για τον αιτούντα και 407,61 ευρώ για τη σύζυγό του, και για το φορ. έτος 2014 ποσού 6.459,17 ευρώ για τον αιτούντα και 438,00 ευρώ για τη σύζυγό του. Από τα ως άνω προσκομιζόμενα στοιχεία δεν προκύπτουν με σαφήνεια οι υποχρεώσεις του αιτούντος από τραπεζικά δάνεια.
- Ο αιτών έχει στην κατοχή του το με αριθ. .......... αυτοκίνητο 1308 κ.εκ., με έτος πρώτης κυκλοφορίας το 2008, καθώς και τα .......... φορτηγό, αγοράς το 2008, ωφέλιμου φορτίου ... και το ......... ημιφορτηγό αγοράς το 2005, ... κιλών. Δεν έχει δηλωθεί η εκτιμώμενη αγοραία αξία των ανωτέρω οχημάτων.

Επειδή, κατά πάγια νομολογία, η οικονομική ζημία που προκαλείται από την εκτέλεση διοικητικής πράξης δεν συνιστά καταρχήν βλάβη ανεπανόρθωτη ή δυσχερώς επανορθώσιμη, ικανή να δικαιολογήσει την αποδοχή αίτησης αναστολής εκτέλεσης της πράξης, εκτός εάν αποδεικνύεται ότι έχει τέτοια έκταση ώστε να προκαλείται ο οικονομικός κλονισμός της επιχείρησης του αιτούντος ή η στέρηση των μέσων βιοπορισμού του (Επ. Αν. ΣτΕ 45/2010, 1041/2009, 732/2007, 463, 698, 707/2006, 181, 661/2001, 208/2000). Ως «ανεπανόρθωτη» δε βλάβη νοείται όχι μόνον η κατά κυριολεξία μη αναστρέψιμη, αλλά και εκείνη, της οποίας η αποκατάσταση, υπό τις συγκεκριμένες οικονομικές και λοιπές συνθήκες, είναι για τον διάδικο δυσχερής σε τέτοιο βαθμό, ώστε να αδυνατεί πράγματι να την επιτύχει (Επ.Αν. ΣτΕ 496/2011).

Επειδή, για την τεκμηρίωση της επικαλούμενης από τον αιτούντα ανεπανόρθωτης βλάβης, δεν αρκεί η επίκληση υποθετικής ή ενδεχόμενης βλάβης, αλλά απαιτείται η επίκληση πρόκλησης ισχυρού κλονισμού του αιτούντος από την άμεση εκτέλεση της προσβαλλόμενων πράξεων.

Επειδή, εν προκειμένω, ο αιτών αναφέρει αορίστως ότι η τυχόν αναγκαστική εκτέλεση σε βάρος του θα έχει ως συνέπεια να μην μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του προς τους πελάτες και τους δανειστές του, με συνέπεια να κλονιστεί ανεπανόρθωτα το κύρος της επιχείρησής του, χωρίς, ωστόσο, να επικαλείται συγκεκριμένα στοιχεία σχετικά με την τρέχουσα οικονομική δραστηριότητα της επιχείρησής του, καθώς και με το είδος και το ύψος των εν λόγω υποχρεώσεων.

Επειδή, περαιτέρω, από τα προσκομισθέντα στοιχεία, λόγω των ανωτέρω αναφερόμενων ελλείψεων, δεν μπορεί να συναχθεί ασφαλές συμπέρασμα για την περιουσιακή κατάσταση του αιτούντος.

Επειδή, ενόψει των ανωτέρω, δεν αποδεικνύεται ότι η οικονομική ζημία που θα υποστεί ο αιτών από την καταβολή του ποσοστού 50% του αμφισβητούμενου ποσού της ως άνω πράξης θα έχει τέτοια έκταση, ώστε να του προκαλέσει ανεπανόρθωτη βλάβη, δεδομένου του μικρού ύψους του καταβλητέου ποσού των 2.940,00 ευρώ (5.880,00 Χ 50%), καθώς και της δυνατότητας υπαγωγής της οφειλής σε ρύθμιση κατά τις ισχύουσες διατάξεις.

Αποφασίζουμε

Την απόρριψη του αιτήματος του ..........., με Α.Φ.Μ. ..........., για αναστολή καταβολής του ποσοστού πενήντα τοις εκατό (50%) του αμφισβητούμενου ποσού της αριθ. .......... πράξης επιβολής προστίμου επί παραβάσεων τήρησης βιβλίων και έκδοσης στοιχείων, διαχειριστικής περιόδου 01/01-31/12/2008, του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. Χαλκίδας.Ακριβές Αντίγραφο
Η Υπάλληλος του Τμήματος Διοικητικής Υποστήριξης

Με εντολή του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΛΙΑΣ
Πηγή: Taxheaven