Αρ. πρωτ.: ΔΕΦΚΦ Γ 1127845 ΕΞ 2016/ 31.8.2016 Συντελεστές τέλους ταξινόμησης φορτηγών αυτοκινήτων, ανάλογα με τις προδιαγραφές του ισχύοντος, ως προς την ταξινόμηση, ευρωπαϊκού προτύπου εκπομπών ρύπων (Euro) και του αμέσως προηγούμενου από 1/9/2016

Αρ. πρωτ.: ΔΕΦΚΦ Γ 1127845 ΕΞ 2016/ 31.8.2016 Συντελεστές τέλους ταξινόμησης φορτηγών αυτοκινήτων, ανάλογα με τις προδιαγραφές του ισχύοντος, ως προς την ταξινόμηση, ευρωπαϊκού προτύπου εκπομπών ρύπων (Euro) και του αμέσως προηγούμενου από 1/9/2016

Αθήνα, 31 Αυγούστου 2016 
Αρ.Πρωτ.: ΔΕΦΚΦ Γ 1127845 ΕΞ 2016 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ και Ε.Φ.Κ. 
Δ/ΝΣΗ Ε.Φ.Κ. και Φ.Π.Α. - Τμήμα Γ'

Ταχ. Δ/νση:Καρ. Σερβίας 10
Ταχ.Κώδικας:101 84 - Αθήνα
Πληροφορίες:Αθηνά Γιαννάκη
Τηλέφωνα:210-69.87.404, 401
FAX:210-69.87.408
E-Mail:finexcis@otenet.gr
 
ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ
  
ΘΕΜΑ : Συντελεστές τέλους ταξινόμησης φορτηγών αυτοκινήτων, ανάλογα με τις προδιαγραφές του ισχύοντος, ως προς την ταξινόμηση, ευρωπαϊκού προτύπου εκπομπών ρύπων (Euro) και του αμέσως προηγούμενου από 1/9/2016.

ΣΧΕΤ. : α) H αρ. πρωτ. ΔΕΦΚΦ Γ 1082467 ΕΞ 2016/31.5.2016 Ε.Δ.Υ.Ο. (ΑΔΑ: 9Ρ0ΒΗ-Υ77)
β) H αρ. πρωτ. ΔΕΦΚΦ Γ 1109424 ΕΞ 2016/18.7.2016 Ε.Δ.Υ.Ο. (ΑΔΑ: 6ΠΧ5Η-Δ1Η) 
γ) Το αρ. πρωτ. 35986/2010/30-05-2016 έγγραφο του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων 
δ) Το από 11/08/2016 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων

Σε συνέχεια των α'και β' ανωτέρω σχετικών, με τις οποίες, μεταξύ άλλων, κοινοποιήθηκαν τα ισχύοντα και τα αμέσως προηγούμενα πρότυπα εκπομπών ρύπων, ως προς την ταξινόμηση για τα εν θέματι οχήματα και οι αντίστοιχοι συντελεστές τέλους ταξινόμησης, σύμφωνα με το άρθρο 123 του ν.2960/2001 (265 Α'), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, λαμβάνοντας υπόψη τα διαλαμβανόμενα στα γ' και δ' σχετικά, αναφορικά με τους συντελεστές τέλους ταξινόμησης φορτηγών οχημάτων, σε σχέση με τα εν λόγω πρότυπα από 1/9/2016, σας γνωρίζουμε τα εξής:

Σύμφωνα με το συνημμένο Προσάρτημα Γ στο γ' ανωτέρω σχετικό έγγραφο του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων που κοινοποιήθηκε με την α' ανωτέρω σχετική Ε.Δ.Υ.Ο., επέρχονται αλλαγές ως προς τις απαιτήσεις για τα πρότυπα εκπομπών ελαφρών φορτηγών κατηγορίας Ν1 κλάσης ΙΙ, Ν1 κλάσης ΙΙΙ και Ν2 από 1/9/2016, για την 1η ταξινόμηση.

Πιο συγκεκριμένα, για ορισμένα οχήματα κατηγορίας Ν1 κλάση ΙΙ, Ν1 κλάση ΙΙΙ και Ν2, ως ημερομηνία τελευταίας ταξινόμησης αναφέρεται η 31η Αυγούστου 2016. Ενδεικτικά, για φορτηγά οχήματα Ν2 με μάζα αναφοράς <2610 κιλά, τα ισχύοντα πρότυπα εκπομπών, ως προς την ταξινόμηση, έως 31/8/2016 είναι το Euro 5b+ (χαρακτήρας Μ) και το Euro 6b συνIUPR (χαρακτήρας V) - ΟΜ. ΚΑΝ.715/2007, ενώ από 1/9/2016 τα ισχύοντα πρότυπα είναι πλέον το Euro 6b-1 (χαρακτήρας Υ) και το Euro 6c-1 (χαρακτήρας ZC), ενώ τα αμέσως προηγούμενα πρότυπα είναι τα προαναφερθέντα.

Κατόπιν των ανωτέρω, οι Πίνακες Α και Β του Παραρτήματος της β' ανωτέρω σχετικής Ε.Δ.Υ.Ο., τροποποιούνται και από 01/09/2016 ισχύουν, ως οι συνημμένοι στην παρούσα πίνακες.

Εφιστούμε τέλος την προσοχή, ιδιαίτερα στις περιπτώσεις οχημάτων που πληρούν εκ κατασκευής πρότυπα τα οποία έως 31/8/2016 ήταν τα «αμέσως προηγούμενα», ενώ από 1/9/2016 πλέον δεν είναι. Επισημαίνεται ότι ο συντελεστής του τέλους ταξινόμησης σε αυτές τις περιπτώσεις από 1/9/2016 προσαυξάνεται κατά 30%, σύμφωνα με την περίπτωση στ' της παρ. 1 του άρθρου 123 του ν.2960/2001 και νοείται πως δεν θα πρέπει να συμπληρώνεται στα παραστατικά για τα υπό κρίση οχήματα ο κωδικός 1006.Ο ΑΝ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ
TP. ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο/Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ /ΝΗ ΤΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Πηγή: Taxheaven